Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ieņēmumu un izdevumu tāmju jaunākās redakcijas var skatīt pie grozījumu publikācijām saistīto dokumentu cilnē "Grozījumi".
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 49

Jūrmalā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 16, 4. p.)
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:
 

 Pamatbudžets
 
  
kārtējā gada ieņēmumi
 
109 351 911
 
euro
 
kārtējā gada izdevumi
 
126 853 264
 
euro
 
   
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
 
-17 501 353
 
euro
 
Finansēšana
 
17 501 353
 
euro
 
Atlikums gada sākumā
 
16 161 976
 
euro
 
Atlikums gada beigās
 
1 189 904
 
euro
 
Aizņēmumi
 
11 949 449
 
euro
 
Aizņēmumu atmaksa
 
8 037 549
 
euro
 
Pamatkapitāla palielinājums
 
1 382 619
 
euro
 

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 591 894 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

4. Apstiprināt 2024. gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 1 300 581 euro apmērā, t.sk.:

4.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" 24 024 euro apmērā:

4.1.1. 12 000 euro – transportlīdzekļu iegādei;

4.1.2. 12 024 euro – prožektoru iegādei;

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" 174 010 euro apmērā:

4.2.1. 67 744 euro – transportlīdzekļu iegādei;

4.2.2. 68 766 euro – ēkas demontāžai un angāra uzstādīšanai;

4.2.3. 37 500 euro – dispečeru ofisa izbūvei un projektēšanai;

4.3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" 1 102 547 euro apmērā aizņēmumu procentu apmaksai.

5. Apstiprināt 2024. gadā valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādēm laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam šādām programmām:

5.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.2. interešu izglītības programmas pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.3. pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

5.4. pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

6. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu, ir tiesīgs grozīt budžetu, piešķirot no programmas "Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes" aktivitātes "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu, neparedzētu izdevumu apmaksai budžeta finansētām institūcijām, nepārsniedzot 20 000 euro.

7. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu un ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un valsts budžeta līdzekļu sadales metodiku, ir tiesīgs veikt grozījumus budžetā, apstiprinot vai grozot budžeta finansētām institūcijām valsts budžeta līdzekļu sadali, nepārsniedzot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai valsts budžeta līdzekļu piešķīruma apjomu.

8. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu, atbilstoši Jūrmalas domes lēmumam par projekta īstenošanu un ārējā finansētāja nosacījumiem, ir tiesīgs veikt grozījumus budžetā, apstiprinot projektu tāmes budžetā vai grozot tās.

9. Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots apstiprināt detalizētās ieņēmumu un izdevumu tāmes.

10. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu:

10.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

10.2. piešķirot budžeta līdzekļus budžeta finansētām institūcijām no programmas "Apropriācijas rezerve" un "Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes" aktivitātes "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" saimnieciska rakstura izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 15 000 euro;

10.3. starp ekonomiskās klasifikācijas kodu (turpmāk – EKK) 1150 "Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata", EKK 1210 "Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" un EKK 2231 "Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai", ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija;

10.4. starp EKK 2231 "Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai" un EKK 2314 "Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai", ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija;

10.5. atbilstoši ar domes lēmumu veiktajām funkciju un uzdevumu pārdalēm starp budžeta finansētām institūcijām apstiprinot vai grozot tāmes budžeta finansētām institūcijām, ja:

10.5.1. netiek grozīta budžeta programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms;

10.5.2. finansējums tiek pārcelts uz budžeta finansētajai institūcijai noteikto funkciju īstenošanai atbilstīgāku budžeta programmu un ja netiek grozīts finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 22.02.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

11. Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu Jūrmalas Izglītības pārvaldei piešķirtās apropriācijas ietvaros šādi:

11.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

11.2. starp EKK 1150 "Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata", EKK 1210 "Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" un EKK 2231 "Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai", ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

11.3. starp EKK 2231 "Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai" un EKK 2314 "Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai", ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

11.4. starp EKK 2275 "Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un attiecīgo atlīdzības EKK programmas "Iestādes darbības nodrošināšana" ietvaros, ja netiek grozīta programmai apstiprinātā apropriācija un finansējuma avots, Jūrmalas Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošām izglītības iestādēm atlaišanas pabalstu, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu un atlīdzības izmaksu nodrošināšanai, atbilstoši ar domes lēmumu likvidētajām amata vienībām.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 24.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

12. Veicot 10. punktā minētos budžeta grozījumus, pašvaldības izpilddirektors izvērtē nepieciešamību papildus saņemt pastāvīgās komitejas, Finanšu komitejas vai Apvienotās komitejas pozitīvu atzinumu.

13. Veicot 11. punktā minētos budžeta grozījumus, Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs izvērtē nepieciešamību papildus saņemt pastāvīgās komitejas, Finanšu komitejas vai Apvienotās komitejas pozitīvu atzinumu.

14. Centrālās administrācijas Budžeta nodaļa 2024. gadā atver budžeta asignējumus atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas.

15. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai budžeta finansētās institūcijas uzņemtās finansiālās saistības nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe
1. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 28 decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 (protokols Nr. 16, 4 punkts)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi (euro)
2. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 28 decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 (protokols Nr. 16, 4 punkts)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta izdevumi (euro)
3. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 28 decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 (protokols Nr. 16, 4 punkts)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta finansēšana (euro)
4. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 28 decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 (protokols Nr. 16, 4 punkts)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.05.2024. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistības (EUR)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 28.12.2023.Stājas spēkā: 01.01.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251B, 31.12.2023. OP numurs: 2023/251B.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
348773
{"selected":{"value":"05.06.2024","content":"<font class='s-1'>05.06.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.06.2024","iso_value":"2024\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2024","iso_value":"2024\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2024.-04.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2024","iso_value":"2024\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2024.-26.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2024","iso_value":"2024\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2024.-25.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2024","iso_value":"2024\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2024.-26.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-08.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.06.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"