Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 403

Rīgā 2023. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 36 71. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2. prioritātes "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākumu "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. indukcijas gads – pirmais gads pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas, kad tiek sniegts atbalsts pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem. Šo periodu var pagarināt par laikposmu līdz diviem gadiem, ja tam ir objektīvi pamatots iemesls, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darbnespēja;

2.2. indukcijas gada dalībnieks – pedagogu sagatavošanas studiju programmas absolvents, kas ieguvis skolotāja kvalifikāciju ne agrāk kā 2023. gada  1. janvārī,  ir nodarbināts izglītības iestādē skolotāja amatā, ir pieteicies dalībai indukcijas gadā šo noteikumu 26.1.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā un ir noslēdzis šo noteikumu 27. punktā minēto līgumu par dalību indukcijas gadā un mērķstipendijas saņemšanu;

2.3. pedagogu sagatavošanas studiju programma – augstākās izglītības studiju programma, kuras apguves rezultātā piešķir skolotāja kvalifikāciju kādā no šādām studiju programmām:

2.3.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs";

2.3.2. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs";

2.3.3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sporta un izglītības darba speciālists";

2.3.4. profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs";

2.3.5. profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs";

2.3.6. profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālā izglītība";

2.3.7. profesionālā bakalaura studiju programma "Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs";

2.3.8. profesionālā bakalaura studiju programma "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība".

3. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu skolotāja kvalifikāciju ieguvušajiem pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai piesaistītu un noturētu pedagogus.

4. Pasākuma mērķa grupa ir pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventi.

5. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

5.1. programmas iznākuma rādītājs līdz 2029. gada 31. decembrim – nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu, – 1, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – 1;

5.2. programmas rezultāta rādītājs līdz 2029. gada 31. decembrim – iestādes, kas ieviesušas uzlabojumus izglītības un mācību sistēmu kvalitātei, efektivitātei un atbilstībai darba tirgum, – 1.

6. Nacionālie rādītāji ir:

6.1. pedagogu sagatavošanas studiju programmu skaits, kurās sniegts indukcijas gada atbalsts;

6.2. atbalstu saņēmušo indukcijas gada dalībnieku skaits;

6.3. indukcijas gada dalībnieku skaits, kuri saņēmuši apliecību par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 425 840 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 2 911 964 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 513 876 euro apmērā.

8. Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma intensitāte nav lielāka par 85 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

9. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

10. Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

11. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Latvijas Universitāte. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Latvijas Universitāte ir arī finansējuma saņēmējs.

13. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno sadarbībā ar visām augstskolām, kas īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas. Finansējuma saņēmējs sadarbības partnerus iesaista šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2. un 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

14. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektronisko vidi. Papildus atlases nolikumā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējs pielikumā pievieno šādus dokumentus:

14.1. indukcijas gada dalībnieku atlases nolikums;

14.2. sadarbības kārtība ar sadarbības partneriem un sadarbības līguma projekts;

14.3. augstskolas kā sadarbības partnera apliecinājums par gatavību piedalīties projekta īstenošanā;

14.4. līguma projekts ar indukcijas gada dalībnieku.

15. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs ar katru sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Līgumā paredz pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī iekļauj vismaz šādus saturiskās un finansiālās sadarbības nosacījumus:

15.1. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un sasniedzamie rādītāji;

15.2. maksājumu veikšanas kārtība šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2. un 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;

15.3. kārtība, kādā no sadarbības partnera atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;

15.4. dokumentu, pārskatu un citas informācijas aprites un glabāšanas kārtība un termiņi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. atbalsts pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas:

16.1.1. indukcijas gada dalībnieku piesaiste un atlase;

16.1.2. individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās;

16.1.3. mācību stundu vērošana;

16.1.4. profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana;

16.1.5. mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem;

16.2. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

16.3. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.

17. Pasākumā ir šādi izmaksu veidi:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

18.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi;

18.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. un 16.1.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi;

18.2. mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem – līdz 200 euro mēnesī saskaņā ar šo noteikumu 26. punktā minētajā nolikumā noteiktajiem mērķstipendiju izmaksas nosacījumiem;

18.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, tai skaitā biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai nomas izmaksas, aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas vai esošo darba vietu atjaunošanas izmaksas, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts, ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam; 

18.4. transporta pakalpojumu izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajai metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  īstenošanai";

18.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.6. pakalpojumu izmaksas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbību īstenošanai, tai skaitā ekspertu konsultācijām, zīmju valodas tulkam, reāllaika transkripcijai, subtitru nodrošināšanai indukcijas gada dalībniekiem.

19. Ja projekta īstenošanas laikā atbildīgā iestāde vai vadošā iestāde izstrādā vienkāršoto izmaksu metodiku kādām no šo noteikumu 18. punktā minētajām izmaksām, tām piemēro atbildīgās iestādes vai vadošās iestādes izstrādāto metodiku. 

20. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.

21. Pievienotās vērtības nodoklis uzskatāms par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.

22. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

23. Sadarbības partneriem izmaksas ir attiecināmas pēc šo noteikumu 15. punktā minēto sadarbības līgumu noslēgšanas, bet ne agrāk kā ar dienu, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

24. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

25. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri informē mērķa grupu par indukcijas gada atbalsta pasākumiem, izmantojot mērķa grupai atbilstošus komunikācijas kanālus un metodes.

26. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem, kā arī konsultējoties ar Latvijas Studentu apvienību, izstrādā indukcijas gada dalībnieku atlases nolikumu. Nolikumā paredz vismaz šādus nosacījumus:

26.1. indukcijas gada dalības nosacījumus:

26.1.1. pretendents ir ieguvis skolotāja kvalifikāciju kādā no šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām pedagogu sagatavošanas studiju programmām;

26.1.2. pretendents skolotāja kvalifikāciju ir ieguvis ne agrāk kā 2023. gada 1. janvārī;

26.1.3. pretendents ir pieteicies dalībai indukcijas gadā ne vēlāk kā vienu gadu pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas. Pretendenta pieteikšanās termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz diviem gadiem, vienlaikus ievērojot projekta īstenošanai paredzēto termiņu, ja pretendentam ir objektīvi pamatoti iemesli, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darbnespēja;

26.1.4. pretendents ir nodarbināts izglītības iestādē skolotāja amatā;

26.2. indukcijas gada dalībnieku mērķstipendiju izmaksas nosacījumus, ņemot vērā indukcijas gada dalībnieku nodarbību apmeklētību profesionālās kompetences pilnveides programmā;

26.3. pretendentu atlases kārtību projekta finansējuma nepietiekamības gadījumā.

27. Indukcijas gada dalībnieks slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju un izglītības iestādi, kurā ir nodarbināts skolotāja amatā, par dalību indukcijas gadā un mērķstipendijas saņemšanu. Līgumā nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dalības nosacījumus, tostarp ņemot vērā indukcijas gada dalībnieka darba slodzi izglītības iestādē skolotāja amatā, un mērķstipendijas izmaksas nosacījumus.

28. Indukcijas gada dalībniekam atbalstu profesionālās pilnveides grupās un mērķstipendijas nodrošina no augusta līdz maijam, savukārt profesionālās kompetences pilnveides  programmu apguvi nodrošina no septembra līdz maijam.

29. Projekta īstenošanas un ar skolotāju mentoru sagatavošanu saistīto jautājumu uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kurā uzaicina piedalīties Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Valsts izglītības satura centra pārstāvjus un nozares ekspertus. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā var tikt iekļauti pārstāvji arī no citām organizācijām un institūcijām, tai skaitā no Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. Padomes darbību nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāts un apstiprināts nolikums. Pirmo projekta uzraudzības padomes sēdi sasauc ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

30. Finansējuma saņēmējs vismaz reizi sešos mēnešos iesniedz projekta uzraudzības padomei ziņojumu par projekta īstenošanas progresu (tai skaitā par īstenotajiem mērķa grupas informēšanas pasākumiem, šo noteikumu 6. punktā minēto rādītāju sasniegtajām vērtībām, atgriezenisko saiti no indukcijas gada dalībniekiem un citām iesaistītajām pusēm par individuālo atbalstu profesionālās pilnveides grupās, profesionālās kompetences pilnveides programmu saturu un atbilstību viņu vajadzībām, apmeklējumu un atbirumu indukcijas gada laikā, par veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem indukcijas gada atbalsta īstenošanā, par maģistra studiju programmas "Izglītības zinātnes" specializācijas "skolotājs mentors" īstenošanas gaitu) un reizi gadā – par atbalstu saņēmušo indukcijas gada dalībnieku skaitu, kuri pēc atbalsta beigām turpina darbu izglītības iestādē skolotāja amatā, un prezentē projekta rezultātus projekta uzraudzības padomē. Pirmajā projekta uzraudzības padomes sēdē finansējuma saņēmējs prezentē projekta kvalitātes vadības sistēmu (tostarp ziņo par atgriezeniskās saites sniegšanu un nepieciešamo izmaiņu ieviešanu, pamatojoties uz kvalitātes vadības monitoringa rezultātiem), kā arī projekta īstenošanas personāla atlasē piemērotos profesionālās kompetences vērtēšanas kritērijus. Projekta uzraudzības padome var uzdot finansējuma saņēmējam veikt izmaiņas projekta īstenošanas gaitā, ja konstatēti riski projekta ieviešanas kvalitātē.

31. Finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros īsteno projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu.

32. Publiskos iepirkumus finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā, sociāli atbildīgā veidā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums un inovāciju publiskais iepirkums).

33. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējam  avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.

34. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060  47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī ievēro Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas.

35. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē aktualizē informāciju par projekta īstenošanas gaitu, tiklīdz tā ir pieejama, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

36. Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par:

36.1. šo noteikumu 6. punktā minēto nacionālo rādītāju izpildi;

36.2. horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" rādītājiem:

36.2.1. to izstrādāto vai pilnveidoto izglītības programmu, metodisko līdzekļu, vadlīniju, mācību līdzekļu, tai skaitā digitālo, skaits, kuros ir integrēti dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās un citas piederības un pamattiesību jautājumi;

36.2.2. to personu skaits, kas ir piedalījušās apmācību programmās, kurās ir integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās un citas piederības un pamattiesību jautājumi;

36.3. atbalstu saņēmušajām  šo noteikumu 4. punktā minētajām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013, I un II pielikumu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2021.–2027. gada plānošanas periodā;

36.4. atbalstu saņēmušo indukcijas gada dalībnieku skaitu, kuri pēc atbalsta beigām turpina darbu izglītības iestādē skolotāja amatā.

37. Projekta īstenošanas gaitā radušos izmaksu sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

38. Projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. maijam.

39. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046  par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu.

40. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 403Pieņemts: 13.07.2023.Stājas spēkā: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 18.07.2023. OP numurs: 2023/136.28
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
343849
19.07.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"