Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/25

2023. gada 29. jūnijā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
29.06.2023. sēdes lēmumu Nr. 554 (prot. Nr. 9 13. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,
Ministru kabineta 2021. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze).

1.2. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi un maksas veikšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras Pašvaldībā veic:

2.1. inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē, koordinē un samaksu par pakalpojumiem saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā apstiprinātiem izcenojumiem saņem Pašvaldība vai juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs).

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas. Kopā ar topogrāfisko informāciju, pēc pieprasījuma, tiek izsniegta arī informācija par ielu sarkano līniju aizsargjoslām un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ja šāda informācija ir Datubāzes turētāja rīcībā.

5. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo:

5.1. obligāti ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

5.1.1. AS "Sadales tīkls";

5.1.2. AS "Gaso";

5.1.3. SIA "Tet".

5.1.4. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Liepājas sektors.

5.2. konkrētās teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības mājaslapā https://www.dienvidkurzemesnovads.lv/lv un Datubāzes turētāja mājaslapā.

6. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

7. Topogrāfiskā plānā vai izpildmērījuma plānā norāda uzmērāmajā teritorijā dabā esošus vietējā ģeodēziskā tīkla punktus. Ja mērnieks konstatē, ka uzmērījuma robežās esošs vietējā ģeodēziskā tīkla punkts ir iznīcināts, tad Datubāzes turētājam iesniedz aktu par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu.

8. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no iesnieguma, topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

8.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, apliecinot reģistrāciju Datubāzes turētāja noteiktajā formā;

8.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma datubāzē.

10. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērītās teritorijas robežu ar nepārtrauktu līniju violetā krāsā. Uzmērītās teritorijas robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet pārbaudei un reģistrācijai jāiesniedz datne ar uzmērīto objektu, kas noformēta pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

12. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz desmit darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

13. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei un reģistrācijai Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

14. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

15. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

16. Datubāzes turētājam ir tiesības neizsniegt topogrāfisko informāciju vai nereģistrēt iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu, ja mērnieks vai komersants nav pilnībā norēķinājies par iepriekš sniegtajiem datubāzes turētāja pakalpojumiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis
Pielikums
saistošiem noteikumiem Nr. 2023/25 "Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā"
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena, EUR *
(bez PVN)
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), topogrāfiskā plāna un būves izpildmērījuma plāna pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē.

Ceļu izpildmērījumiem pielieto koeficientu 1,2.

1.1.platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot), izņemot 1.5. p. noteikto1 objekts**19,00
1.2.platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)1 objekts22,00
1.3.platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)1 objekts28,50
1.4.platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha1 objekts9,00
1.5.Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna, ja ēka un saistītās būves zemes vienībā platība ir līdz 0,3 ha.1 objekts11,50
2.Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)1 objekts8,00
2.2.inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)1 objekts10,50
2.3.inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m1 objekts3,50
3.Izpildmērījuma plāna par ēkas nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē1 objekts7,00
4.Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē1 objekts12,00
5.Būvju situācijas plāna izsniegšana (izņemot Pašvaldības vajadzībām)***:
5.1.platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)1 objekts29,50
5.2.par katru hektāru virs 1 hektāra1 objekts9,50
6.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos1 karšu lapa****3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Ja kadastra informācija tiek iekļauta izsniegtajos datos, tad tiek noteikta papildus samaksa saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

**** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/25 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt vienotu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksu par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

1.2. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu vienotu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā. Līdz šim kārtība atšķīrās Dienvidkurzemes novadu veidojošo bijušo Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadu teritorijā, katrai teritorijai bija atšķirīga kārtība un maksa pa ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem, kā arī dažādi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturētāji.

1.3. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

1.4. Saistošie noteikumi nepieciešami pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei.

Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites jomā.

1.5. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

1.6. Atbilstoši 13. panta septītajai daļai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

1.7. Savukārt Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa noteic, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

1.8. Saistošo noteikumu izdošana ir būtiska, lai novērstu atšķirīgas kārtības un izmaksu esamību par ģeotelpiskās informācijas uzturēšanu un apriti viena novada teritorijā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu2.1. Nav ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. Saistošie noteikumiem nav tieša sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību.

3.2. Saistošie noteikumi, nosakot vienotu ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību visā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, uzlabos mērniecības jomā strādājošo uzņēmējdarbības vidi un veicinās konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām4.1. Saistošie noteikumi neparedz papildu administratīvās procedūras pašvaldībā, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana tiks deleģēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā juridiskai personai – Datubāzes uzturētājam.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem5.1. Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta ar esošajiem pašvaldības cilvēkresursiem, topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana tiks deleģēta Datubāzes uzturētājam.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dienvidkurzemes novada pašvaldības darbinieki un Datubāzes uzturētājs.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana7.1. Saistošie noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām8.1. Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi Dienvidkurzemes novada Būvvalde.

8.2. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.dkn.lv zem sadaļas Normatīvie akti. Saistošo noteikumu projekts tika publicēts laikā no 11.05.2023.–25.05.2023.

Sabiedrības viedokļi un priekšlikumi, iebildumi netika saņemti.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2023/25Pieņemts: 29.06.2023.Stājas spēkā: 08.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 07.07.2023. OP numurs: 2023/130.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343492
08.07.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"