Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 7, 32. p.)
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Precizējumi Gulbenes novada domes
2023. gada 29. jūnija sēdē (prot. Nr. 9, 50. p.)


Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde), kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma).

2. Viens no vecākiem vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Likumiskais pārstāvis) var pieteikt bērnu jebkurā Iestādē, kura īsteno Programmu Gulbenes novada pašvaldības teritorijā. Iestāžu saraksts un aktuālā informācija par brīvajām vietām publiskota Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

3. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Iestādē Programmas apguvei, nosaka Iestādes nolikumā. Programmu bērni apgūst līdz septiņu gadu vecumam. Bērniem no piecu gadu vecuma Programmas apguve ir obligāta. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības Programmas apguves laiku var saīsināt par vienu gadu saskaņā ar Likumiskā pārstāvja vēlmēm vai pagarināt par vienu gadu, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

II. Bērna reģistrācija Iestādē

4. Bērnu reģistrācija Iestādē notiek visu kalendāro gadu. Bērnu var reģistrēt Iestādē no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža.

5. Lai pieteiktu bērnu reģistrācijai, Likumiskais pārstāvis iesniedz noteiktas formas iesniegumu par bērna reģistrāciju Iestādē (turpmāk – Reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar 1. pielikumu klātienē Iestādē vai nosūta to uz Iestādes e-pasta adresi vai e-adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

6. Iesniedzot Reģistrācijas iesniegumu klātienē, Likumiskais pārstāvis uzrāda Iestādes darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, un Iestāde vai Pašvaldība informāciju par bērna ārpusģimenes aprūpi objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, tas papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

7. Iesniedzot Reģistrācijas iesniegumu elektroniski, Likumiskais pārstāvis Reģistrācijas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, un Iestāde vai Pašvaldība informāciju par bērna ārpusģimenes aprūpi objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, tas papildus iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus iesniedz notariāli apliecinātas vai bāriņtiesas apliecinātas pilnvaras kopiju.

8. Visi Reģistrācijas iesniegumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti reģistrā saskaņā ar Likumiskā pārstāvja sniegto informāciju, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu. Veicot bērna reģistrāciju, Iestāde izdara Reģistrācijas iesniegumā atzīmi par tā saņemšanu un bērna reģistrāciju un izsniedz vai nosūta Likumiskajam pārstāvim Reģistrācijas iesnieguma atvasinājumu.

9. Reģistrācijas iesniegumi tiek sistematizēti Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē ar šādām priekšrocībām:

9.1. bērnam, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi;

9.2. bērnam, kura brāļi vai māsas apgūst Programmu attiecīgajā Iestādē;

9.3. bērnam, kuram viens no vecākiem ir attiecīgās Iestādes darbinieks;

9.4. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.

10. Ja bērnu nav iespējams uzņemt Iestādē Likumiskajam pārstāvim vēlamajā laikā, Iestāde informē Likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt citā laikā vai iesniegt Reģistrācijas iesniegumu kādā citā Iestādē.

11. Likumiskajam pārstāvim ir tiesības reģistrēt bērnu tikai vienā Iestādē.

12. Likumiskajam pārstāvim ir tiesības mainīt Reģistrācijas iesniegumā norādīto vēlamo bērna uzņemšanas laiku, kā arī atsaukt Reģistrācijas iesniegumu, iesniedzot attiecīgu pamatotu iesniegumu Iestādē. Ja Likumiskais pārstāvis atsauc Reģistrācijas iesniegumu, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, par to rakstiski paziņojot Likumiskajam pārstāvim.

13. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums savlaicīgi informēt Iestādi par saziņas līdzekļu maiņu, bērna saslimšanu, būtiskām vispārējās attīstības un veselības stāvokļa izmaiņām.

14. Ja Iestāde var nodrošināt bērnu ar vietu uzreiz pēc Likumiskā pārstāvja pieprasījuma, Reģistrācijas iesniegums nav nepieciešams.

III. Bērna uzņemšana Iestādē

15. Iestādē grupu komplektēšana tiek veikta:

15.1. jaunajam mācību gadam – līdz kārtējā gada 20. augustam, ievērojot Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus, Iestādes nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus;

15.2. mācību gada laikā – tiklīdz Iestādē atbrīvojas vieta atbilstošajā vecuma grupā.

16. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, Likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Likumiskā pārstāvja Reģistrācijas iesniegumā norādītā vēlamā bērna uzņemšanas laika iesniedz Iestādē noteiktas formas iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē (turpmāk – Uzņemšanas iesniegums) saskaņā ar 2. pielikumu.

17. Iesniedzot Uzņemšanas iesniegumu klātienē, Likumiskais pārstāvis uzrāda Iestādes darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, un Iestāde vai Pašvaldība informāciju par bērna ārpusģimenes aprūpi objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, tas papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

18. Iesniedzot Uzņemšanas iesniegumu elektroniski, Likumiskais pārstāvis Uzņemšanas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, un Iestāde vai Pašvaldība informāciju par bērna ārpusģimenes aprūpi objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, tas papildus iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus iesniedz notariāli apliecinātas vai bāriņtiesas apliecinātas pilnvaras kopiju.

19. Ja Likumiskais pārstāvis šo noteikumu 16. punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņemšanas iesniegumu vai informējis par bērna uzņemšanas atlikšanu, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, par to rakstiski paziņojot Likumiskajam pārstāvim.

20. Iestāde, komplektējot grupas, ārpus Reģistrācijas iesniegumu saņemšanas secības uzņem šādā prioritārā secībā:

20.1. bērnus, par kuriem ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi;

20.2. bērnus, kuru brāļi vai māsas apgūst Programmu attiecīgajā Iestādē;

20.3. attiecīgās Iestādes darbinieku bērnus;

20.4. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.

21. Likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas Iestādē ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par Iestādi:

21.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

21.2. Iestādes nolikumu;

21.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

21.4. Iestādes īstenotajām Programmām.

22. Likumiskajam pārstāvim, bērnam uzsākot apmeklēt Iestādi, ir pienākums iesniegt Iestādē bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u). Ja bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības programmā, Likumiskais pārstāvis iesniedz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju.

23. Bērna uzņemšanu Iestādē noformē ar Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot Programmu, kuru bērns apgūs, un laiku, no kura bērns tiek uzņemts Iestādē. Iestāde pēc bērna uzņemšanas ievada informāciju par bērnu VIIS un Pašvaldības grāmatvedības programmā apmeklējumu un ēdināšanas pakalpojuma uzskaitei.

24. Iestādes vadītājs pēc rīkojuma izdošanas var slēgt ar Likumisko pārstāvi līgumu par bērna uzturēšanās, izglītošanas un ēdināšanas pakalpojumiem Iestādē.

25. Ja Iestādē uzņemts bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz Likumiskā pārstāvja iesniegumu, kurā Likumiskais pārstāvis norāda pamatojumu un laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt attiecīgo Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis rakstiski informē Iestādi pirms plānotās prombūtnes. Iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

26. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

27. Ja bērns līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējis Iestādi, Likumiskais pārstāvis piesaka bērnu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai Iestādē līdz 1.maijam tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

28. Ja Likumiskais pārstāvis vēlas saīsināt Programmas apguvi bērnam par vienu gadu, Likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 31. maijam iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu. Ja Likumiskais pārstāvis vēlas pagarināt Programmas apguvi bērnam par vienu gadu, Likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 31. maijam iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli.

29. Programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē, Iestādei nodrošinot metodisko palīdzību Likumiskajam pārstāvim.

30. Minimālo bērnu skaitu Iestādes grupās nosaka Pašvaldība.

31. Lai bērnu uzņemtu diennakts grupā, Likumiskais pārstāvis iesniedz Iestādē iesniegumu, kurā norāda pamatojumu diennakts grupas izmantošanas nepieciešamībai. Iestādes vadītājs izvērtē saņemto iesniegumu. Bērna uzņemšana Iestādes diennakts grupā ir pieļaujama šādos gadījumos – Likumiskā pārstāvja darbs (maiņu darbs, nakts darbs), komandējums vai atrašanās ārstniecības iestādē.

IV. Bērna atskaitīšana no Iestādes

32. Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes:

32.1. pēc Programmas apguves, ja bērns ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā;

32.2. pamatojoties uz Likumiskā pārstāvja iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā esošu bērnu;

32.3. ja bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē;

32.4. ja bērns ir izbraucis no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī.

33. Iestādes vadītājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes, ja bērns, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu bērnu, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis Iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā. Iestādes vadītājs pirms bērna atskaitīšanas no Iestādes informē Likumisko pārstāvi, nosūtot brīdinājumu, norādot atskaitīšanas iemeslu un paskaidrojuma sniegšanas termiņu. Pēc Likumiskā pārstāvja paskaidrojuma saņemšanas vai brīdinājumā noteiktā paskaidrojuma iesniegšanas termiņa beigām desmit darba dienu laikā Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un veic izmaiņas VIIS.

34. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis rakstiski informē Iestādi pirms plānotās bērna prombūtnes.

V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

35. Izglītības iestādes vadītāja izdoto lēmumu (administratīvo aktu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

36. Gulbenes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2018. gada 29. novembra noteikumus Nr. 14 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās" (protokols Nr. 24, 9. §).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
1. pielikums
Gulbenes novada domes 2023. gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
  
 

(iestādes nosaukums)
 

 

(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)
 

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)
 

 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU IESTĀDĒ

Lūdzu reģistrēt bērnu 
 (bērna vārds, uzvārds)
Personas kods 
Dzimšanas datums 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
 

bērnu reģistrācijas rindā.

(iestādes nosaukums)

 
Vēlamais uzņemšanas laiks iestādē/grupā 
 

(datums)

Iespējamās priekšrocības (atzīmēt atbilstošo):

Bērns, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi 
Bērns, kura brāļi vai māsas apgūst pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā iestādē 
Bērns, kuru vecāks ir attiecīgās izglītības iestādes darbinieks 
Normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas 
Esmu informēts(-a), ka Likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms iesniegumā norādītā vēlamā bērna uzņemšanas laika iesniedz Iestādē noteiktas formas iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē. Ja Likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē vai informējis par bērna uzņemšanas atlikšanu, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, par to rakstiski paziņojot Likumiskajam pārstāvim.

Esmu informēts(-a), ka Iestāde veic personas datu apstrādi, kas nepieciešama Iestādes funkciju veikšanai, un apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos izglītojamā (bērna) un viņa Likumisko pārstāvju personas datus, lai īstenotu izglītības procesu saskaņā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ievērojot datu aizsardzības regulējuma prasības.

  

(datums)

 
 

(paraksts) / (paraksta atšifrējums)

 

IESNIEGUMS SAŅEMTS
20___. gada____.___________________ 
 

(datums)

 
Bērns reģistrēts ar Nr._______________ 
 

(iestāde)

  
    
  

(

 )
 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
2. pielikums
Gulbenes novada domes 2023. gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
  
 

(iestādes nosaukums)
 

 

(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)
 

 

(personas kods)
 

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)
 

 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS PAR BĒRNA UZŅEMŠANU IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt bērnu 
 (vārds, uzvārds)
Personas kods 
Dzimšanas datums 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Faktiskās dzīvesvietas adrese 
  
 

(iestādes nosaukums)

 

(izglītības programmas nosaukums, kods)

ar 20__. gada______. ___________________

 

(datums)

 
 

(papildu informācija par bērnu)

 
 

(pamatojums diennakts grupas izmantošanas nepieciešamībai)

Esmu iepazinies(-usies) ar iestādes reģistrācijas apliecību, pirmsskolas izglītības programmu, licenci, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem.

Esmu informēts(-a), ka Iestāde veic personas datu apstrādi, kas nepieciešama iestādes funkciju veikšanai, un apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos izglītojamā (bērna) un viņa Likumisko pārstāvju personas datus, lai īstenotu izglītības procesu saskaņā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ievērojot datu aizsardzības regulējuma prasības.

  

(datums)

 
  
 

(paraksts) / (paraksta atšifrējums)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde ir izstrādājusi jaunu saistošo noteikumu "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas" projektu, kuru mērķis ir noteikt precizētu kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

Šobrīd spēkā esoši ir Gulbenes novada domes 2018. gada 29. novembra noteikumi Nr. 14 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās", kas apstiprināti Gulbenes novada domes 2018. gada 29. novembra sēdē (protokols Nr. 24, 9. §).

Šobrīd spēkā esošie noteikumi ir izdoti kā iekšējais normatīvais akts. Tomēr izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs ir jānosaka saistošajos noteikumos (ārējā normatīvajā aktā).

Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus ir paredzēts Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.

Ar minēto saistošo noteikumu projektu tiek precizēta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, paredzot, ka:

– reģistrācijas un uzņemšanas iesniegumus var iesniegt ne tikai klātienē, bet arī elektroniski;

– bērnu var reģistrēt iestādē no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža;

– reģistrācijas iesniegumi tiek sistematizēti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ar noteikumos paredzētajām priekšrocībām;

– likumiskais pārstāvis, ja viņš vēlas, lai bērnu uzņemtu diennakts grupā, iesniegumā norāda pamatojumu diennakts grupas izmantošanas nepieciešamībai, ko izvērtē iestādes vadītājs;

– bērnu atskaita no iestādes šādos gadījumos: pēc programmas apguves, ja bērns ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja iesniegumu (izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu bērnu), ja bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē vai ja bērns ir izbraucis no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī;

– bērnu var atskaitīt no iestādes, ja bērns (izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu bērnu) bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā.

Tādējādi ir pārskatīti bērnu atskaitīšanas pamati, vairs neparedzot, ka bērnu var atskaitīt no iestādes, ja netiek veikta maksa par bērna ēdināšanu (netika attiecināts uz obligātā izglītības vecuma bērniem), kā to paredzēja esošie noteikumi.

Nav konstatējamas alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, jo Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav fiskālās ietekmes uz pašvaldības budžetu.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu projekta mērķgrupa ir Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pirmskolas vecuma bērni un to vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji.

Nav tiešas ietekmes uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošos noteikumus piemēros un to izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Saistošie noteikumi paredz precizētu kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas. Likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iestādei noteiktas formas iesniegums bērna reģistrācijai un uzņemšanai iestādē, papildus uzrādot saistošajos noteikumos norādītos nepieciešamos dokumentus.

Nav paredzētas administratīvo procedūru izmaksas privātpersonām.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Saistošos noteikumus piemēros un to izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Jaunas darba vietas netiks veidotas, iestāžu esošajiem darbiniekiem netiks noteikti jauni pienākumi vai uzdevumi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošos noteikumus piemēros un to izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, esošo funkciju un uzdevumu ietvaros. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai, paredzot kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, tādējādi nodrošinot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. Tādējādi nosakot, ka pašvaldībai kā iestāžu dibinātājam ir jābūt izstrādātam tiesiskajam regulējumam. Izdodot saistošos noteikumus, pašvaldība rīkojas atbilstoši likumā paredzētajam pilnvarojumam.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 17. aprīlim (uz divām nedēļām) tika publicēts Gulbenes novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Par saistošo noteikumu projektu netika saņemts sabiedrības viedoklis.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 27.04.2023.Stājas spēkā: 08.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 07.07.2023. OP numurs: 2023/130.44
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343456
08.07.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"