Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Liepājā 2023. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 7, 20. §)
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu un 33. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 70 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes pārskata gadā publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

3. Noteikumi piemērojami ar 2023. gada 1. jūliju.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 45. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" mērķis ir noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, lai iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem nodrošinātu iespējas pretendēt uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) un valsts noteiktajiem atvieglojumiem un sociālo palīdzību.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSPL) 3. panta otrajai daļai, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pašvaldībā nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 1). Saistošo noteikumu Nr. 1 izdošanas tiesiskais pamats ir SPSPL 33. panta trešā daļa, kura nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 1 maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pašvaldībā noteikts maksimālajā apmērā.

2023. gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi SPSPL, ar kuriem jaunā redakcijā izteikts SPSPL 33. pants. Atbilstoši grozījumiem SPSPL, deleģējums pašvaldībām noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni turpmāk ietverts šā panta ceturtajā daļā, kas nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna), bet ne zemāku par šā panta trešajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni – 50 procenti no ienākumu mediānas. Atbilstoši likuma "Par sociālo drošību" (likuma redakcijā, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā) 2.2 panta otrajai daļai līdz kārtējā gada 1. februārim Centrālās statistikas pārvalde tīmekļvietnē publicē aktuālo minimālo ienākumu mediānu mēnesī, un tā tiek ņemta par pamatu, nosakot minimālo ienākumu sliekšņa apmēru nākamajam gadam.

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektā daļa nosaka, ka, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts. Ņemot vērā minēto, ar 2023. gada 1. jūliju saistošie noteikumi Nr. 1 zaudē spēku.

Pieņemot jaunos saistošos noteikumus, nepieciešams noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni procentuālā izteiksmē no ienākumu mediānas, tādējādi tas tiek piesaistīts konkrētajam sociālekonomiskajam rādītājam un nodrošina tā adekvātumu attiecībā pret reālo sociālekonomisko situāciju valstī. Šāda pieeja atbilst minimālo ienākumu sliekšņu ieviešanas mērķim (minimālo ienākumu sliekšņu piesaiste vidējiem ienākumu līmeņiem ekonomikā). Nenosakot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem zaudē iespējas pretendēt uz pašvaldības un valsts noteiktajiem atvieglojumiem un sociālo palīdzību un tādējādi zemu ienākumu mājsaimniecības tiek pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuPieņemot jaunos saistošos noteikumus, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājas valstspilsētas pašvaldībā no 2023. gada 1. jūlija tiks paaugstināts no 69,5 procentiem no ienākumu mediānas uz 70 procentiem no ienākumu mediānas, kas euro izteiksmē nozīmē, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājas valstspilsētas pašvaldībā no 2023. gada 1. jūlija tiks paaugstināts no 436 euro uz 438 euro.

Fiskālās ietekmes prognoze: izanalizējot maznodrošināto mājsaimniecību skaitu secināms, ka vairāk 90 % no kopējā maznodrošināto mājsaimniecību skaita ir atsevišķi dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti un mājsaimniecības, kurās ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas un personas ar invaliditāti. Ņemot vērā 2022. gada pensiju indeksāciju, nosakot maznodrošinātās mājsaimniecības ienākuma slieksni 70 % apmērā no minimālo ienākumu mediānas (pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet pārējām personām mājsaimniecībā ienākumu slieksnim piemērojot koeficientu 0,7), būtiskas maznodrošināto mājsaimniecību skaita izmaiņas 2023. gadā pašvaldībā netiek prognozētas. Tādējādi pašvaldības budžetā papildu līdzekļi 2023. gadā nebūs nepieciešami.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciMaznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis tiek piemērots kā kritērijs pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem, piemēram, palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai u.c. atvieglojumus, gan arī valsts noteiktajiem atvieglojumiem, piemēram, saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pretendēt uz atbrīvojumu no tiesas izdevumu atmaksas, kā arī saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu.

Saistošie noteikumi nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus veselības jomā, kā arī nerada ietekmi uz vidi, konkurenci, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

Kārtību, kādā tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti un izskatīta mājsaimniecības atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (turpmāk – statuss) netiek mainīta, to nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu": vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai. Sociālais dienests atbilstoši SPSPL noteiktajiem kritērijiem izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un sadarbībā ar iesniedzēju sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un Sociālajam dienestam iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un nosaka mājsaimniecības atbilstību statusam. Mājsaimniecība nekvalificējas statusa saņemšanai, ja mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu slieksnim un materiālā stāvokļa līmenim. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests informē iesniedzēju.

Mājsaimniecībām (personām), kuras pretendē uz statusu, nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas. Saistošie noteikumi neparedz administratīvo procedūru izmaksas saimnieciskās darbības veicējiem, nevalstiskajām organizācijām un budžeta finansētajām institūcijām.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā norādītās pašvaldības funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus – izpildi.

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Sociālais dienests, jaunas darba vietas netiks veidotas, jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem netiks noteikti.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Sociālā dienesta esošo funkciju un uzdevumu ietvaros, nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošās institūcijas reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.

Ar saistošajiem noteikumiem netiek ierobežotas personu pamattiesības. Izdodot saistošos noteikumus pašvaldība, rīkojas atbilstoši SPSPL paredzētajam deleģējumam noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmAtbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam, laika posmā no š.g. 19. maija līdz 2. jūnijam sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un priekšlikumu iesniegšanai saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv Noteiktā termiņa ietvaros priekšlikumi par saistošo noteikumu projekta redakciju nav saņemti.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 15.06.2023.Stājas spēkā: 04.07.2023.Piemērojams ar: 01.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 03.07.2023. OP numurs: 2023/126.38
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343320
04.07.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"