Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/2023

Alūksnē 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 6, 20. p.)
Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 21. punktu,
Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija
noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi
" 17. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība, turpmāk – pašvaldība:

1.1. nodrošina Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas obligātā izglītības vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, turpmāk – izglītības iestāde, izglītojamo, turpmāk – izglītojamais, nokļūšanu no pašvaldības teritorijā esošas dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ dzīvesvietā, turpmāk – izglītojamo pārvadājumi;

1.2. kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus izglītības iestādes vai tās izglītības programmu īstenošanas vietas apmeklēšanai vispārējās izglītības programmu (no 5 gadiem līdz 12. klasei) apguvei, turpmāk – braukšanas izdevumi.

2. Izglītojamie tiek nodrošināti ar transportu un tā izmantošanas izdevumi izglītības iestāžu apmeklēšanai tiek kompensēti:

2.1. pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu izglītojamajiem Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros;

2.2. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem no 1. septembra līdz 31. maijam.

3. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus:

3.1. par dienām, kad izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi;

3.2. sabiedriskajā transportā, ja izglītojamo pārvadājumus maršrutā nodrošina pašvaldības transports;

3.3. izglītības pakalpojumu saņemšanai ārpus Alūksnes novada administratīvās teritorijas.

4. Braukšanas maksas atvieglojumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nevar saņemt izglītojamie, kuri var izmantot sabiedrisko transportu un ir tiesīgi saņemt Ministru kabineta noteikumos paredzētos valsts apmaksātos braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no braukšanas maksas sabiedriskajā transportā.

5. Izglītojamo pārvadājumus nodrošina ar:

5.1. sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos;

5.2. pašvaldības organizētu transportu maršrutos, kur nav pieejams sabiedriskais transports;

5.3. privāto transportu pats pilngadīgais izglītojamais vai viņa likumiskais vai līgumiskais pārstāvis posmos, kur:

5.3.1. izglītojamo pārvadājumiem nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports, vai tas kursē vispārējās izglītības programmu apguves mācību procesam neatbilstošos laikos (tas ir, ja laiks starp stundu sākumu un autobusa pienākšanas laiku brauciena galapunktā pārsniedz 1 (vienu) stundu no rīta un laiks no stundu beigām līdz autobusa atiešanas laikam pārsniedz 2,5 (divas ar pusi) stundas), vai

5.3.2. attālums līdz tuvākajai pieejamajai izglītības iestādei, sabiedriskā transporta un pašvaldības organizētā maršruta pieturai pa ceļu veicamā attālumā pārsniedz trīs kilometrus.

6. Izglītojamo pārvadājumu maršrutus, kuros izglītojamo pārvadājumi tiek nodrošināti ar pašvaldības transportu, izstrādā Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, turpmāk – pārvalde, ņemot vērā izglītojamo dzīvesvietas un apmeklējamās izglītības iestādes. Maršrutus un to kursēšanas laikus apstiprina pārvaldes vadītājs.

7. Pārvalde nodrošina, ka sabiedriskā un pašvaldības transporta saraksts mācību gadam ar maršrutiem, kuros nodrošina izglītojamo pārvadājumus, līdz 15. augustam tiek publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv un ir pieejams katrā izglītības iestādē.

II. Kompensācijas apmērs

8. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus un kompensē izglītojamā braukšanas izdevumus sabiedriskā transporta un pašvaldības organizētajos maršrutos no dzīvesvietai tuvākās pieturas līdz izglītības iestādei un atpakaļ:

8.1. pirmsskolas obligātā izglītības vecuma izglītojamā vienam pavadonim 100 % apmērā reizi dienā vienā maršrutā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un vienā maršrutā no izglītības iestādes uz dzīvesvietu;

8.2. 1.–9. klašu izglītojamajiem 100 % apmērā reizi dienā vienā maršrutā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un vienā maršrutā no izglītības iestādes uz dzīvesvietu;

8.3. 10.–12. klašu izglītojamajiem 100 % apmērā reizi dienā vienā maršrutā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un vienā maršrutā no izglītības iestādes uz dzīvesvietu.

9. Papildu 1. un 8.2.–8.3. punktā noteiktajam, pašvaldība kompensē 1.–12. klašu izglītojamo braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā vai ar pašvaldības organizētu maršrutu no dzīvesvietas citā novadā (no pieturas, kas ir ne tālāk par 18 km braucamā ceļa no Alūksnes novada robežas) uz pašvaldības izglītības iestādi un atpakaļ.

10. Izglītojamo pārvadājumiem ar privāto transportu pašvaldība kompensē degvielas izdevumus atbilstoši īsākajam braucamā ceļa attālumam. Kompensējamo tarifu EUR/par 1km nosaka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.

III. Izdevumu kompensēšanas kārtība

11. Lai izglītojamo iekļautu personu sarakstā, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju konkrētā maršrutā, izglītojamā pārstāvis vai pats pilngadīgais izglītojamais iesniedz pārvaldē iesniegumu, kurā norāda:

11.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto/ faktisko dzīvesvietu;

11.2. apmeklējamo izglītības iestādi;

11.3. izmantojamo sabiedriskā vai pašvaldības organizētā transporta maršrutu un pieturas vai;

11.4. privātā transporta maršrutu/ attālumu km un izmantošanas pamatojumu;

11.5. saziņas rīku informācijas apmaiņai;

11.6. norēķina rekvizītus;

11.7. citus apstākļus, kas ir būtiski iesnieguma izskatīšanā.

Iesniegumu formas izstrādā pārvalde un publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv.

12. Pārvaldes vadītājs izskata iesniegumu un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par izglītojamā iekļaušanu personu sarakstā, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju konkrētā maršrutā, kā arī uzrauga saraksta aktualitāti un veic tajā nepieciešamās izmaiņas.

13. Pašvaldība braukšanas izdevumus kompensē sākot ar kalendāra mēnesi, kurā saņemts izglītojamā pārstāvja vai paša pilngadīgā izglītojamā iesniegums par braukšanas izdevumu kompensēšanu, vai veiktas izmaiņas sarakstā.

14. Izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanai sabiedriskajā transportā pašvaldība:

14.1. slēdz līgumu ar sabiedrisko pārvadājumu veicēju par izglītojamo pārvadājumiem un ar to saistīto izdevumu kompensēšanu, ja pārvadātājs var nodrošināt izglītojamo pārvadājumu uzskaiti saskaņā ar pārvadātāja vai pašvaldības uzskaites sistēmu izmantojot, piemēram, QR kodu (Quick Response Code) viedtālrunī vai izdrukātā veidā, elektroniskās braukšanas vai elektroniskās abonementa kartes, e-ID karti, vai;

14.2. pieņem iepriekšējā kalendāra mēnesī izglītojamā braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus – biļetes (nebojātas, ar skaidri salasāmu maršrutu, datumu, cenu), kas pievienotas (hronoloģiskā secībā salīmētas) uz iesnieguma, kurā norādīts izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods, apmeklētā izglītības iestāde, maršruts, biļešu izdevumu kopsumma cipariem un vārdiem. 5 (piecu) darba dienu laikā pārvalde pārbauda iesniegumā norādīto faktu atbilstību un nodod pašvaldības Centrālajai administrācijai kompensācijas pārskaitīšanai uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

15. Pašvaldība kompensē izglītojamā braukšanas izdevumus ar privāto transportlīdzekli pamatojoties uz izglītojamā pārstāvja vai paša pilngadīgā izglītojamā iesniegumu par izdevumiem iepriekšējā kalendāra mēnesī un to pamatojošiem dokumentiem. 5 (piecu) darba dienu laikā pārvalde pārbauda iesniegumā norādīto faktu atbilstību un nodod pašvaldības Centrālajai administrācijai kompensācijas pārskaitīšanai uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

16. Braukšanas maksas atvieglojums ir spēkā, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi un atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai.

IV. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

17. Lēmumu par braukšanas izdevumu kompensēšanu (t.sk. pilnīgu vai daļēju atteikumu) pieņem pārvaldes vadītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no sabiedriskā transporta pārvadātāja izrakstītā rēķina un to pamatojošo dokumentu vai izglītojamā pārstāvja vai paša pilngadīgā izglītojamā iesnieguma un to pamatojošo dokumentu (ja attiecināms) par iepriekšējo kalendāra mēnesi saņemšanas.

18. Ja iesnieguma izskatīšanā tiek konstatēts, ka kompensācijas pieprasījums pilnībā vai daļēji ir nepamatots, pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu kompensēt braukšanas izdevumus, un paziņo to iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

19. Pārvaldes vadītāja lēmums ir apstrīdams Alūksnes novada pašvaldības domē.

V. Noslēguma jautājumi

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, netiek piemēroti Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošie noteikum Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem" (ar grozījumiem, kas izdarīt ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2010, 2011. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2011, 2012. gada 23. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2012, 2013. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2013, 2013. gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2013, 2014. gada 28. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2014, 2018. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2018, 2022. gada 5. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022, 2022. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2022).

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10/2023 "Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums:1.1. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punkts noteic, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) 12. punkts noteic, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos. MK noteikumu 13. punkts noteic, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos. MK noteikumu 17. punkts noteic, ka šo MK noteikumu 12. un 13. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta;

1.2. vienlaikus, atbilstoši Pašvaldību likuma 44. panta otrajai daļai, pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta;

1.3. saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība nodrošina Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo, kas apgūst vispārējās izglītības programmas – uzsākuši obligāto izglītības apguvi no 5 gadu vecuma, apgūst vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības (1.–12. klašu) programmas nokļūšanu no pašvaldības teritorijā esošas dzīvesvietas uz izglītības iestādi, un atpakaļ dzīvesvietā, kompensē braukšanas izdevumus un gadījumus, kad pašvaldība nodrošina cita novada teritorijā dzīvojoša izglītojamā nokļūšanu uz pašvaldības izglītības iestādi un atpakaļ;

1.4. līdz šo saistošo noteikumu izdošanai izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Alūksnes novadā regulē Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem", kas ir izdoti cita starpā pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" normām. Ar Pašvaldību likuma spēkā stāšanos 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēja likums "Par pašvaldībām" un atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektajai daļai, spēku zaudēja arī uz tā pamata izdotais normatīvais akts – 2010. gada 18. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem" un tā grozījumi;

1.5. Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka pašvaldības domei jāizvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstība Pašvaldību likumam un jāizdod jauni saistošie noteikumi. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam ir piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Pašvaldību likumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu:2.1. saistošo noteikumu projekts paredz saglabāt 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem" noteiktos braukšanas maksas papildu atvieglojumus:

2.1.1. pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem papildu MK noteikumu 13. punktā paredzētajam 50% apmēram 100% apmērā,

2.1.2. pilsētas teritorijā dzīvojošajiem 1.–12. klašu izglītojamajiem kuru dzīvesvieta līdz tuvākajai pieturvietai vai izglītības iestādei pārsniedz 3 km;

2.2. saistošo noteikumu projekts paplašina izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanas gadījumus un izglītojamo kategorijas, kas papildu MK noteikumiem var saņemt atvieglojumus ceļa izdevumu segšanai:

2.2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes obligātā izglītības vecuma izglītojamais un viena viņu pavadošā persona vienu reizi dienā nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un vienu reizi dienā atpakaļ 100 %,

2.2.2. 1.–12. klašu izglītojamo braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā no dzīvesvietas citā novadā (no pieturas, kas ir ne tālāk par 18 km braucamā ceļa no Alūksnes novada robežas) uz pašvaldības izglītības iestādi un atpakaļ 100 % apmērā,

2.2.3. netiek ierobežots braucienu skaits nedēļā izglītojamajiem, kas izmanto pašvaldības apmaksātu izglītības iestādes izmitināšanas pakalpojumu;

2.3. saistošo noteikumu projekts, tāpat kā līdzšinējais regulējums, neparedz braukšanas izdevumu kompensēšanu pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem citu novadu izglītības iestāžu izglītojamajiem, jo pašvaldības teritorijā ir pieejamas gan vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase), gan vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.–12. klase);

2.4. iepriekšējo trīs gadu periodā no pašvaldības budžeta izglītojamo pārvadājumu izdevumu kompensācijās izmaksāti:

2021./2022. mācību gadā 192 973EUR,

2020./2021. mācību gadā* 122 382 EUR,

2019./2020. mācību gadā* 144 932 EUR,

*COVID-19 pandēmijas ierobežojumi izglītības iestāžu klātienes apmeklējumiem;

2.5. pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās – sākot ar 2023./2024. mācību gadu tiek plānots pašvaldības budžeta izdevumu palielinājums, kas saistāms ar realizēto pašvaldības izglītības iestāžu institucionālās sistēmas maiņu un ar papildu izdevumu kompensēšanu. Maksimālais izdevumu palielinājums vienā mācību gadā – atbilstoši pašreizējiem faktiskajiem apstākļiem, plānojams līdz 60 000 EUR. Papildu izdevumu pieaugumu var ietekmēt izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu cenu tarifā un izmaiņas energoresursu cenā, kas neatrodas pašvaldības ietekmē un nepakļaujas tās prognozēm.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci:3.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir izglītojamie, kuri iegūst izglītību pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītības iestādēs, un viņu likumiskie pārstāvji;

3.2. sociālā ietekme – tiks nodrošināta Alūksnes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo nokļūšanu no pašvaldības teritorijā esošas dzīvesvietas uz izglītības iestādi, un atpakaļ dzīvesvietā;

3.3. nav ietekmes uz vidi;

3.4. nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību;

3.5. nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī uz konkurenci, jo pašvaldības organizētais transports izglītojamo pārvadājumiem tiek plānots tikai tādos maršrutos, kurus nenodrošina sabiedriskais transports.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām:4.1. administratīvās procedūras paliek nemainīgas. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde. Iesniegumu pieņemšanu klātienē no iedzīvotājiem pašvaldībā nodrošina pašvaldības klientu apkalpošanas centri novada teritoriālajās vienībās.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem:5.1. saistošie noteikumi paplašina pašvaldības sniegtā pakalpojuma apjomu;

5.2. saistošo noteikumu izpilde nebūtiski palielinās darba apjomu esošajiem darbiniekiem iesaistītajās pašvaldības institūcijās.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu:6.1. saistošie noteikumi neparedz veidot jaunas institūcijas;

6.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanā paredzēts iesaistīt vairākas pašvaldības institūcijas, tostarp Izglītības pārvaldi, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldi, pašvaldības izglītības iestādes, Centrālo administrāciju.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana7.1. paredzamie izdevumi ir samērīgi saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildē.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām8.1. saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktas konsultācijas ar Vidzemes plānošanas reģionu par sabiedriskā transporta reisu organizāciju saistībā ar izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīklā;

8.2. atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts un to paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 27.03.2023. līdz 09.04.2023. publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokļu sniegšanas termiņš – divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas;

8.3. viedokli varēja sniegt nosūtot pašvaldībai kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi, kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv, nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama arī pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/ Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem) kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

9. Informācija par sabiedrības izteiktajiem viedokļiem par saistošo noteikumu projektu9.1. par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.
Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/2023Pieņemts: 27.04.2023.Stājas spēkā: 01.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 02.06.2023. OP numurs: 2023/106.20
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
342272
01.08.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"