Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5. nr.; 2006, 10. nr.; 2008, 16., 24. nr.; 2009, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 191., 227. nr.; 2016, 52. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 103. nr.; 2022, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu, vārdus "vēlētāju saraksts" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "balsotāju saraksts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 5. pantā:

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus "republikas pilsētas domes un novada" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt trešajā daļā vārdu un abreviatūru "Latvijas PSRS" ar vārdu un abreviatūru "Latvijas PSR".

3. 6. panta trešajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdus "personas kodu" ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā piešķirto personas kodu";

izslēgt 6. punktu.

4. Aizstāt 7. pantā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

5. 9. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "lēmējinstitūcija" ar vārdu "valde";

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdu "astoņdesmito" ar vārdiem "simt trīsdesmit piekto" un otrajā teikumā vārdus "sešdesmit piektā" - ar vārdiem "simt divdesmitā".

6. 11. pantā:

aizstāt pirmās daļās 2. punktā skaitli "4000" ar skaitli "10 000";

aizstāt pirmās daļas 4. punkta "d" apakšpunktā vārdus "republikas pilsēta" ar vārdu "valstspilsēta";

izteikt pirmās daļas 4. punkta "e" un "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, politisko partiju apvienībās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai - ja darbavietas nav - nodarbošanās, statuss,

f) izglītība (pamata, vidējā, augstākā), iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde un gads, kurā beidzis izglītības iestādi,";

izslēgt pirmās daļas 4. punkta "g" un "i" apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) tautība;".

7. 12. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "1400" ar skaitli "8000";

izslēgt otrās daļas pēdējo teikumu.

8. 14. pantā:

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus "izdotu izziņu" ar vārdiem "sniegtu informāciju";

papildināt trešo daļu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9) ir bijis PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks (izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai attiecīgo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi saimniecisko struktūrvienību darbinieki), - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

10) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "attiecīgās ziņas rakstveidā" ar vārdiem "attiecīgā informācija".

9. Papildināt 16. pantu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju audioformātā;

4) informāciju par vēlēšanu iecirkņu pieejamību vēlētājiem ratiņkrēslā."

10. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Vēlēšanas notiek reizi piecos gados jūnija otrajā sestdienā no pulksten 8.00 līdz pulksten 20.00."

11. 20. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu dienā pulksten 8.00 vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vēlēšanu iecirkņa komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

12. Izteikt 22. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī."

13. 23. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās un balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, taču viņš to noliedz, iecirkņa komisija sazinās ar tā iecirkņa komisiju, kur vēlētājs, pēc vēlētāju reģistra ziņām, balsojis, un noskaidro, vai tā iecirkņa balsotāju sarakstā ir vēlētāja paraksts. Ja tiek saņemts apstiprinājums tam, ka paraksta nav, vēlētājs var balsot. Ja tiek saņemts apstiprinājums tam, ka paraksts ir, vēlētājam balsošanu atsaka."

14. Aizstāt 24. panta piektajā daļā vārdu "atsevišķā" ar vārdu "balsotāju".

15. Izteikt 25. panta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Šāda persona var būt attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, ja tā ir apmācīta Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā un rakstveidā apliecinājusi, ka neietekmēs un neizpaudīs vēlētāja balsojumu."

16. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 20.00 vēlēšanu zīmes var nodot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās pirms pulksten 20.00. Pēc tam vēlēšanu telpas slēdz."

17. 28. pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "iepriekšējās balsošanas dienās";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus vēlēšanu iecirkņa komisija apmierina, ja vēlētāja atrašanās vietā ir iespējams ierasties līdz pulksten 20.00.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja vēlētāja atrašanās vietā iecirkņa komisijas locekļiem nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi par minēto pārliecinās, sazinoties ar vēlēšanu iecirkni. Ja tas nav iespējams, balsošana notiek ar reģistrācijas aploksni šā likuma 33.1 pantā noteiktajā kārtībā."

18. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

"30. pants. (1) Vēlētājs, kuram piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai kurš izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu un kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, ieslodzījuma vietas administrācijai iesniedz iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Balsošanai var pieteikties ne vēlāk kā otrajā dienā pirms vēlēšanu dienas.

(2) Ieslodzījuma vietas administrācija vēlētāju reģistrā pārbauda, vai persona, kura vēlas balsot ieslodzījuma vietā, ir balsstiesīga, un reģistrē iesniegumu sarakstā par balsošanu ieslodzījuma vietā. Ieslodzījuma vietas administrācija Fizisko personu reģistrā pārbauda personas identitāti, ja tās lietā nav pievienots personu apliecinošs dokuments.

(3) Dienā pirms vēlēšanu dienas ieslodzījuma vietas administrācija šā panta otrajā daļā minēto sarakstu nogādā attiecīgajai vēlēšanu iecirkņa komisijai.

(4) Vēlēšanu dienā pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas un vēlēšanu kastu aizzīmogošanas vēlēšanu iecirkņa komisija izsniedz ieslodzījuma vietas administrācijai balsotāju sarakstu veidlapas, visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotas vēlēšanu aploksnes un aizzīmogotu vēlēšanu kasti.

(5) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ieslodzījuma vietas administrācijai nodrošina piekļuvi vēlētāju reģistram.

(6) Ieslodzījuma vietas administrācija balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Ja ieslodzījuma vietas administrācijai nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, atzīmi vēlētāju reģistrā par personas piedalīšanos vēlēšanās izdara attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija pēc balsotāju sarakstu saņemšanas atbilstoši šā panta devītajai daļai. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.

(7) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 24. pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs iemet vēlēšanu kastē.

(8) Ieslodzījuma vietas administrācijai ir aizliegts aģitēt par vai pret kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

(9) Kad balsošana beigusies, ieslodzījuma vietas administrācija balsotāju sarakstus, pāri palikušās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu kasti nekavējoties nogādā attiecīgajā vēlēšanu iecirknī."

19. 31. pantā:

izteikt pirmo, 1.1 un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš jebkurā vēlēšanu iecirknī.

(11) Iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos var nobalsot: pirmdien pirms vēlēšanu dienas - no pulksten 8.00 līdz 13.00; ceturtdien - no pulksten 16.00 līdz 20.00; piektdien - no pulksten 13.00 līdz 18.00. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē, un viņus ieraksta atsevišķā balsotāju sarakstā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "republikas pilsētu un novadu" ar vārdu "pašvaldību".

20. 32. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikšanās balsošanai pa pastu notiek no trīsdesmit piektās līdz astotajai dienai pirms vispārējās vēlēšanu dienas, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamu elektronisko pakalpojumu.";

izslēgt trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

21. 33. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlētājs, kurš pieslēdzies Valsts pārvaldes pakalpojumu portālam, izdrukā vēlēšanu materiālus, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 24. pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "reģistrācijas" ar vārdu "pasta" un vārdus "kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā" - ar vārdiem "kārtas numurs pasta balsotāju sarakstā";

izslēgt trešajā daļā vārdus "un noliedz, ka ir balsojis pa pastu".

22. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. (1) Ja vēlēšanu iecirkņa komisijai nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās, balsošana notiek ar reģistrācijas aploksni un attiecīgos vēlētājus vēlēšanu iecirkņa komisija ieraksta atsevišķā balsotāju sarakstā.

(2) Vēlētājs vienatnē izdara šā likuma 24. pantā noteiktās darbības, aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras vēlēšanu iecirkņa komisija norādījusi viņa vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā, reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas to apzīmogo ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu un iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(3) Tiklīdz iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā nav izdarīta atzīme par personas piedalīšanos vēlēšanās, vēlēšanu iecirkņa komisija, netraucējot balsošanu, pārbauda šīs ziņas pēc atsevišķajiem balsotāju sarakstiem, vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un balsotāju sarakstos atzīmē, vai personas balss ir līdzskaitāma."

23. Aizstāt 34. panta otrajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

24. Izteikt 36. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokolu. Pilnvarotajiem novērotājiem pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas arī ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu."

25. Papildināt likumu ar 36.1 un 36.2 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. (1) Ja notikusi balsošana ar reģistrācijas aploksnēm (33.1 pants), vēlēšanu iecirkņa komisija atver vēlēšanu kastes, kurās ir reģistrācijas aploksnes, un sašķiro reģistrācijas aploksnes divās grupās - derīgās un nederīgās aploksnes. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:

1) vēlētāju nevar identificēt - uz aploksnes nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā;

2) tā nav apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu;

3) attiecīgā persona nav atrodama vēlētāju reģistrā;

4) vēlētāju reģistrā jau ir atzīme par vēlētāja dalību vēlēšanās.

(2) Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes vēlēšanu iecirkņa komisija atver un balsis skaita atbilstoši šajā nodaļā noteiktajai kārtībai.

36.2 pants. (1) Ja vēlēšanu iecirkņa komisija pēc šā likuma 36. panta otrajā daļā minēto ziņu ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā pirms vēlēšanu kastes atvēršanas, kurā ir reģistrācijas aploksnes, konstatē, ka ir palicis ievērojams skaits balsotāju, attiecībā uz kuriem nav pārbaudīts, vai ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlēšanu iecirkņa komisija ar attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas atļauju var izsludināt pārtraukumu. Ja ir saņemta pašvaldības vēlēšanu komisijas atļauja izsludināt pārtraukumu, vēlēšanu iecirkņa komisija pirms tā izsludināšanas iesaiņo vai ievieto atsevišķā aizzīmogotā kastē balsotāju sarakstus. Attiecīgā pašvaldības vēlēšanu komisija var noteikt citu vietu, kur atsākt balsu skaitīšanu, un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicināt papildu speciālistus no vēlētāju vidus.

(2) Ja balsošana ar reģistrācijas aploksnēm notikusi vēlēšanu iecirknī ārvalstī, vēlēšanu iecirkņa komisija rīkojas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

26. Izteikt 41. pantu šādā redakcijā:

"41. pants. (1) Vēlēšanu iecirknī balsošanai pa pastu saņemtās pasta aploksnes reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas sākšanai. Pa pastu saņemtās aploksnes atver un skaita pēc tam, kad beigusies balsošana visos ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(2) Pa pastu saņemtās aploksnes skaita atsevišķi, sagatavojot atsevišķu balsu skaitīšanas protokolu.

(3) Sākot skaitīt saņemtās pasta aploksnes, tās neatverot sašķiro divās grupās - derīgās un nederīgās pasta aploksnes.

(4) Par nederīgām uzskatāmas pasta aploksnes:

1) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nav pieteikušies balsošanai pa pastu;

2) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nobalsojuši vēlēšanu iecirknī;

3) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs pasta balsotāju sarakstā, un tāpēc vēlētāju nevar identificēt;

4) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas;

5) kuras atsūtītas no Latvijas Republikas;

6) kuras saņemtas no vēlētājiem, kas atsūtījuši vairākas pasta aploksnes.

(5) Derīgās pasta aploksnes novieto vienkopus un pasta balsotāju sarakstā atzīmē, ka saņemta derīga pasta aploksne. Derīgo pasta aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Nederīgās pasta aploksnes neatver, bet to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

(6) Atverot derīgu pasta aploksni, pārbauda, vai tajā ir tikai viena vēlēšanu aploksne. Ja pasta aploksnē ir vairākas vēlēšanu aploksnes, tās visas uzskatāmas par nederīgām. Vēlēšanu aploksne uzskatāma par nederīgu, ja tajā nav parakstītas apliecinājuma veidlapas par to, ka vēlētājs balsojis personiski."

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 25. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 1. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.05.2023.Stājas spēkā: 15.06.2023.Tēma: Eiropas Savienība; VēlēšanasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 01.06.2023. OP numurs: 2023/105.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
342246
15.06.2023
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"