Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 220

Rīgā 2023. gada 2. maijā (prot. Nr. 24 26. §)
Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.2 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas tiek uzņemtas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības programma) apguves uzsākšanai, izņemot studiju programmas, tai skaitā iestājpārbaudījumu organizēšanai;

1.2. prasības izglītojamo pārcelšanai profesionālās izglītības programmas nākamajā kursā, klasē vai grupā;

1.3. kārtību, kādā izglītojamos atskaita no profesionālās izglītības programmas.

2. Uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru šie noteikumi attiecas tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību. Uz notiesāto izglītošanu šie noteikumi attiecas tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvo aktu par notiesāto resocializācijas īstenošanas kārtību.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļā minētie nosacījumi par izglītojamā pārcelšanu nākamajā kursā un atskaitīšanu no profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apguves nav attiecināmi uz izglītojamo, kurš atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

II. Personas uzņemšanas kārtība profesionālās izglītības programmā

4. Personu reģistrē uzņemšanai profesionālās izglītības programmā, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumu iesniedz viens no nepilngadīgās personas likumiskajiem pārstāvjiem, pilngadīgā persona vai par nepilngadīgā ieslodzītā resocializāciju atbildīgā amatpersona, kura ieslodzījuma vietā pilda dienesta pienākumus (turpmāk – atbildīgā amatpersona).

5. Iesniegumā norāda:

5.1. nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;

5.2. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu;

5.3. personas deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi vai papildu adresi Latvijā pirms remigrācijas, vai ieslodzījuma vietas adresi kā personas papildu adresi;

5.4. izvēlētās profesionālās izglītības programmas nosaukumu un kodu un, ja attiecināms, iegūstamo profesionālo kvalifikāciju;

5.5. saziņai  ar izglītības iestādi – nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi un nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja, pilngadīgas personas vai atbildīgās amatpersonas elektroniskā pasta adresi (ja ir) vai oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir aktivizēta.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot izglītības iestādes vadītājam oriģinālu, ja profesionālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešama iepriekš iegūta izglītība;

6.2. izziņas par izglītības dokumenta atzīšanu kopiju, uzrādot izglītības iestādes vadītājam oriģinālu, ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstīs;

6.3. uzņemšanai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmā un profesionālās ievirzes izglītības programmā izglītības tematiskajā jomā "Mākslas"  (turpmāk – profesionālās ievirzes izglītības programma mākslās) izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;

6.4. uzņemšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā atbilstoši normatīvajā aktā par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību noteiktajam ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veikto profilaktisko apskati sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi;

6.5. lēmuma par personas invaliditātes statusa kopiju, uzrādot izglītības iestādes vadītājam oriģinālu, ja persona pretendē uzņemšanai no valsts budžeta finansētā profesionālās izglītības programmas mācību grupā izglītojamiem ar invaliditāti, kurai, ņemot vērā invaliditātes atšķirīgos veidus un izpausmes, nepieciešami rehabilitācijas pasākumi atbilstoši viņa funkcionālajiem traucējumiem;

6.6. citos normatīvajos aktos noteiktos papildu dokumentus, kas nepieciešami izglītības ieguves un darba uzsākšanai reglamentētajās profesijās.

7. Pirms personas uzņemšanas profesionālās izglītības programmā nepilngadīgās personas likumiskajam pārstāvim, pilngadīgai personai vai atbildīgajai amatpersonai ir tiesības iepazīties ar:

7.1. izglītības iestādes nolikumu;

7.2.  izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

7.3.  profesionālās izglītības programmu;

7.4. izglītības iestādes noteikto iestājpārbaudījumu saturu, vērtēšanas kritērijiem, sākuma un beigu termiņu.

8. Izglītības iestāde pirms uzņemšanas profesionālās izglītības programmā nodrošina personai, kura pievienojusi šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minēto dokumentu, un personai ar speciālām vajadzībām konsultācijas par attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguves nosacījumiem.

9. Personu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem profesionālās izglītības programmas apguvei. Valsts izglītības iestāde, kas vienlaikus nodrošina vispārējās pamatizglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, personu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem valsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja persona vienlaikus tiek uzņemta arī šīs izglītības iestādes īstenotajā vispārējās pamatizglītības programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā.

10. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai uzņem prioritārā kārtā, ja iestājpārbaudījumā persona uzrāda vienādu rezultātu ar citu personu.

11. Speciālās izglītības iestādes no valsts budžeta finansētā profesionālās pamatizglītības programmā uzņem personu, kura iepriekš ieguvusi izglītības dokumentu par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

12. Personu darbspējīgā vecumā ar funkcionāliem traucējumiem, invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kura pretendē uz uzņemšanu no valsts budžeta finansētā profesionālās izglītības programmā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ietvaros, uzņem profesionālās izglītības programmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus.

13. Personu, kura pretendē uz uzņemšanu izglītības turpināšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos, tai skaitā ja persona vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, uzņem saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos.

14. Izglītības iestāde var rīkot iestājpārbaudījumus, organizējot personas  iepriekš iegūtā izglītības dokumentā ietverto vērtējumu konkursu vai iepriekšējo zināšanu, prasmju un spēju pārbaudi izvēlētās profesionālās izglītības programmas apguvē. Izglītības iestāde var vienlaikus izmantot abus iestājpārbaudījumu veidus.

15. Organizējot iestājpārbaudījumus, izglītības iestāde:

15.1. izveido iestājpārbaudījumu komisiju ne mazāk kā trīs personu sastāvā;

15.2. izstrādā iestājpārbaudījumu saturu, vērtēšanas kritērijus un nosaka iestājpārbaudījumu sākuma un beigu termiņu;

15.3. iestājpārbaudījumu rezultātus fiksē protokolā, un to paraksta visi iestājpārbaudījumu komisijas locekļi;

15.4. piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem informē personas par iestājpārbaudījumu rezultātiem.

III. Izglītojamā pārcelšana profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmā

16. Profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei izglītojamo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu pārceļ minētās izglītības programmas nākamajā kursā, ja izglītojamais saskaņā ar attiecīgo valsts izglītības standartu un profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu apguvis izglītības saturu un:

16.1. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmā noteiktā katra kursa noslēgumā saņēmis vērtējumu vai galīgo vērtējumu (ja attiecināms), kas nav zemāks par:

16.1.1. četrām ballēm visos vispārējās izglītības mācību priekšmetos vai mācību priekšmetu kursos (pamatkursā, padziļinātajā un specializētajā kursā);

16.1.2. piecām ballēm visos profesionālo un mūžizglītības kompetenču moduļos (turpmāk – modulis) vai profesionālās izglītības mācību priekšmetos;

16.2. nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, ja to paredz profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programma, tas ir obligāts un tajā ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par piecām ballēm.

17. Profesionālās ievirzes izglītības programmā izglītojamo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu pārceļ profesionālās ievirzes izglītības programmas nākamajā klasē vai grupā, ja izglītojamais izpildījis valsts profesionālās ievirzes izglītības standartā un profesionālās ievirzes izglītības programmā noteiktās prasības un apguvis izglītības saturu atbilstoši šādām prasībām:

17.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā izpildījis normatīvajā aktā par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, noteiktos rezultativitātes kritērijus mācību treniņu grupas kvalifikācijas līmeņa noslēgumā;

17.2. profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslās mācību gada noslēgumā vai pēcpārbaudījumā visos mācību priekšmetos saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm vai "ieskaitīts".

18. Izglītojamo, kurš atbilstoši šo noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem nav pārceļams profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas nākamajā kursā attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei, izglītības iestāde informē par turpmākajām profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas ieguves iespējām.

19. Izglītojamam, kurš atbilstoši šo noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem nav pārceļams profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas nākamajā kursā, pamatojoties uz nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja, pilngadīga izglītojamā vai atbildīgās amatpersonas iesniegumu un izglītības iestādes vadītāja lēmumu, izglītības iestāde nodrošina iespēju apgūt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas zemāka līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālās kvalifikācijas daļu, izņemot gadījumu, ja profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programma neparedz zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas ieguvi.

20. Šo noteikumu 19. punktā minētajā gadījumā izglītības iestāde izstrādā izglītojamiem individuālo profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apguves plānu vispārējās izglītības, zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas ieguvei.

21. Ja nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis, pilngadīgais izglītojamais vai atbildīgā amatpersona apstrīd galīgo vērtējumu kādā mācību priekšmetā, mācību priekšmeta kursā, modulī vai praksē un vienošanās ar attiecīgā mācību priekšmeta, mācību priekšmeta kursa, moduļa vai prakses pedagogu nav panākta, nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim, pilngadīgam izglītojamam vai atbildīgajai amatpersonai ir tiesības divu nedēļu laikā pēc galīgā vērtējuma paziņošanas iesniegt rakstveida lūgumu izglītības iestādes vadītājam par galīgā vērtējuma pārskatīšanu mācību priekšmetā, mācību priekšmeta kursā, modulī vai praksē.

22. Saņemot šo noteikumu 21. punktā minēto iesniegumu, izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju ne mazāk kā triju pedagogu sastāvā, iekļaujot tajā attiecīgā mācību priekšmeta, mācību priekšmeta kursa, moduļa vai prakses pedagogu. Apelācijas komisija, pamatojoties uz attiecīgā valsts izglītības standarta prasībām, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmā noteiktajām prasībām un izglītojamā mācību sasnieguma izvērtējumu, pārskata attiecīgo vērtējumu un, ja nepieciešams, organizē pārbaudījumu, un sniedz vadītājam rakstveida atzinumu.

23. Pamatojoties uz apelācijas komisijas atzinumu, izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par izglītojamā galīgā vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā mācību priekšmetā, mācību priekšmeta kursā, modulī vai praksē un informē par to nepilngadīgā izglītojamā likumisko pārstāvi, pilngadīgo izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu.

24. Profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslās papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi pēc mācību gada noslēguma ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu nosakāmi izglītojamam, kuru nav iespējams pārcelt nākamajā klasē atbilstoši šo noteikumu 17.2. apakšpunktam.

25. Profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslās papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros izglītojamā mācību snieguma vērtējums ir bijis zemāks par četrām ballēm vai vērtējums nav saņemts, organizē šādā kārtībā:

25.1. ar vadītāja rīkojumu nosaka papildu pasākumus atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā, kā arī pēcpārbaudījuma laiku. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi ir īstenojami saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja noteikto grafiku, nepārsniedzot trīs nedēļas, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā gada 25. augustam;

25.2. izglītības iestāde par papildu mācību pasākumiem, pēcpārbaudījumiem un to norises termiņiem informē nepilngadīgā izglītojamā likumisko pārstāvi, pilngadīgu izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu.

26. Profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslās pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē pēcpārbaudījuma protokola veidā. Izglītojamā mācību priekšmeta pēcpārbaudījumā iegūto vērtējumu pielīdzina mācību gada vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par tā izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē vai atskaitīšanu no minētās izglītības programmas apguves, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu.

IV. Izglītojamā atskaitīšana no profesionālās izglītības programmas apguves

27. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu no profesionālās izglītības programmas apguves šādos gadījumos:

27.1. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem finansētās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apguvē;

27.2. izglītojamais ir apguvis profesionālās izglītības programmu vai tās daļu, iegūstot zemāka līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālās kvalifikācijas daļu, un ir saņēmis valsts atzītu profesionālo izglītību vai  profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;

27.3. pamatojoties uz nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja, pilngadīga izglītojamā vai atbildīgās amatpersonas rakstveida iesniegumu ar tajā norādītu iemeslu;

27.4. izglītojamais nav pārceļams profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas nākamajā kursā izvēlētās kvalifikācijas ieguvei atbilstoši šo noteikumu 16. vai 18. punktā minētajiem nosacījumiem un nav saņemts šo noteikumu 19. punktā minētais iesniegums vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programma neparedz zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas ieguvi;

27.5. izglītojamais nav pārceļams profesionālās ievirzes izglītības programmas nākamajā klasē vai grupā atbilstoši šo noteikumu 17. punktā minētajiem nosacījumiem;

27.6. valsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamais, kurš vienlaikus apgūst arī vispārējās pamatizglītības programmu vai vispārējās vidējās izglītības programmu, ir atskaitīts  no vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas apguves.

28. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu no profesionālās izglītības programmas apguves, ja:

28.1. izglītojamais pēc uzņemšanas profesionālās izglītības programmā 10 mācību dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis apgūt profesionālās izglītības programmu;

28.2. izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.

V. Noslēguma jautājumi

29. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktu  piemēro izglītojamiem, kuri uzņemti profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei no 2020. gada 1. septembra. Izglītojamos, kuri uzņemti profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei līdz 2020. gada 31. augustam, pārceļ profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas nākamajā kursā, ja izglītojamā galīgais vērtējums visos mācību priekšmetos, mācību priekšmetu kursos, moduļos, praktiskajās mācībās vai kvalifikācijas praksē ir vismaz četras balles.

30. Līdz valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim izglītojamā pārcelšanai nākamajā klasē vai grupā nepiemēro šo noteikumu 17. punktā minēto nosacījumu par profesionālās ievirzes izglītības standartā minēto prasību izpildi.

31. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktu piemēro līdz valsts profesionālās ievirzes izglītības standarta apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 220Pieņemts: 02.05.2023.Stājas spēkā: 04.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 03.05.2023. OP numurs: 2023/85.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
341590
04.05.2023
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)