Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Farmācijas likumā

Izdarīt Farmācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 2. nr.; 2000, 2., 13. nr.; 2001, 14. nr.; 2003, 9., 11. nr.; 2004, 10. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 12., 24. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 131., 183. nr.; 2012, 200. nr.; 2019, 86. nr.; 2020, 106. nr.; 2021, 246. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izslēgt 18. punktu;

izslēgt 20. punktu;

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Šajā likumā lietotie termini "beziejaukšanās pētījums", "laba klīniskā prakse", "maziejaukšanās klīniskā pārbaude", "papildzāles", "pētāmā persona" un "pētāmās zāles" lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regulas (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ direktīvu 2001/20/EK (turpmāk - regula Nr. 536/2014) izpratnē.

(3) Šajā likumā lietotais termins "zāļu klīniskā pārbaude" atbilst terminam "klīniska pārbaude", "zāļu klīniskās pārbaudes protokols" - terminam "protokols", "zāļu klīniskās pārbaudes sponsors" - terminam "sponsors", "zāļu klīnisko pētījumu ētikas komiteja" - terminam "ētikas komiteja", "zāļu klīnisks pētījums" - terminam "klīnisks pētījums" regulas Nr. 536/2014 izpratnē.

(4) Šajā likumā lietotais termins "zāļu klīniskā izpēte" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulā (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ direktīvu 2001/82/EK (turpmāk - regula Nr. 2019/6) lietotajam terminam "klīnisks izmēģinājums".";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. 5. pantā:

izslēgt 6. punktā vārdus "un lietošanas novērojumu";

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15) prasības un kārtību attiecībā uz zāļu klīniskajiem pētījumiem, tajā skaitā zāļu klīniskajām pārbaudēm un maziejaukšanās klīniskajām pārbaudēm, kā arī beziejaukšanās pētījumiem, un šo pētījumu uzraudzību, tajā skaitā labas klīniskās prakses inspekcijām;";

papildināt pantu ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27) zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejas personālsastāvam izvirzāmās prasības un šīs komitejas darbības nosacījumus."

3. Izteikt 6. panta 7. punktu šādā redakcijā:

"7) apstiprina zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejas personālsastāvu;".

4. 10. pantā:

izslēgt 2. punktā vārdus "kā arī par zāļu klīnisko izpēti un zāļu lietošanas novērojumiem";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9) novērtē klīnisko pārbaudi un pieņem lēmumu par zāļu klīniskās pārbaudes atļaušanu vai atļaušanu ar nosacījumu, vai atteikumu to atļaut, kā arī uzrauga klīniskās pārbaudes norisi, tajā skaitā veic inspekcijas par zāļu klīniskās pārbaudes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām saskaņā ar regulas Nr. 536/2014 8. panta 1. punktu, 47. pantu, 78. panta 1. un 2. punktu un 79. panta 1. un 2. punktu;"; 

izslēgt 11. punktu.

5. Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "izņemot šā likuma 10. panta 7. un 7.1 punktā, 12. panta 7. un 10. punktā un 20. pantā minētos gadījumus" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šā likuma 10. panta 7. un 7.1 punktā, 12. panta pirmās daļas 7. un 10. punktā, 20. pantā un 26.1 panta piektajā daļā minētos gadījumus".

6. 25.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par pētāmajām zālēm un papildzālēm šā panta pirmajā daļā noteiktā informācija nav jāsniedz.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

7. Aizstāt 25.2 pantā vārdus "klīnisko izpēti" ar vārdiem "zāļu klīniskajām pārbaudēm vai veterināro zāļu gadījumā - zāļu klīnisko izpēti, zāļu".

8. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Zāļu klīniskie pētījumi, zāļu novērtēšana un reģistrēšana
".

9. Izteikt 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. (1) Zāļu klīniskie pētījumi, tajā skaitā zāļu klīniskās pārbaudes un maziejaukšanās klīniskās pārbaudes, notiek atbilstoši regulai Nr. 536/2014 un normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem. 

(2) Zāļu klīnisko pārbaudi drīkst veikt, ja zāļu klīniskās pārbaudes sponsors ir saņēmis Zāļu valsts aģentūras atļauju zāļu klīniskās pārbaudes veikšanai, pamatojoties uz regulas Nr. 536/2014 6. pantā noteikto zāļu klīniskās pārbaudes zinātnisko un klīnisko novērtēšanu un zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejas veikto zāļu klīniskās pārbaudes ētisko aspektu, un šīs regulas 7. pantā noteikto aspektu novērtēšanu. Kārtību un prasības, kādā Zāļu valsts aģentūra izsniedz un atsauc minēto atļauju klīniskās pārbaudes veikšanai un aptur vai atjauno klīnisko pārbaudi, nosaka Ministru kabinets.

(3) Zāļu klīniskajā pārbaudē nodrošināma laba klīniskā prakse atbilstoši regulas Nr. 536/2014 47. pantam un Komisijas 2017. gada 24. marta īstenošanas regulas (ES) 2017/556 par detalizētu labas klīniskās prakses inspekcijas procedūru kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 536/2014 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. pantam.

(4) Zāļu klīniskajā pārbaudē izmanto pētāmās zāles un papildzāles, kas atbilst regulā Nr. 536/2014 lietotajam attiecīgajam terminam "atļautas pētāmās zāles" vai "atļautas papildzāles" un kas reģistrētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta regulu Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (turpmāk - regula Nr. 726/2004) vai ar šo likumu un normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu neatkarīgi no šo zāļu marķējuma izmaiņām.

(5) Ja zāļu klīniskajā pārbaudē izmanto pētāmās zāles un papildzāles, kas nav reģistrētas saskaņā ar regulu Nr. 726/2004, šo likumu un normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu, šo zāļu ievešana, izplatīšana un izmantošana zāļu klīniskajā pārbaudē atļauta gadījumā, kad šo zāļu izmantošana ir attiecīgi pamatota zāļu klīniskās pārbaudes protokolā un zāles atbilst regulā Nr. 536/2014 lietotajam attiecīgajam terminam "neatļautas pētāmās zāles" vai "neatļautas papildzāles". Šādā gadījumā par nereģistrētām pētāmajām zālēm un papildzālēm nav nepieciešams saņemt šā likuma 10. panta 7. un 7.1 punktā noteikto zāļu izplatīšanas atļauju."

10. Papildināt likumu ar 26.2 un 26.3 pantu šādā redakcijā:

"26.2 pants. (1) Beziejaukšanās pētījumi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem.

(2) Beziejaukšanās pētījumu drīkst veikt, ja ir saņemts zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejas pozitīvs atzinums.

26.3 pants. (1) Pētāmajai personai ir tiesības saņemt atlīdzību par viņas veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu zāļu klīniskās pārbaudes un maziejaukšanās klīniskās pārbaudes ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem. 

(2) Zāļu klīniskās pārbaudes sponsoram ir pienākums apdrošināt savu un pētnieka civiltiesisko atbildību par nodarīto kaitējumu pētāmās personas veselībai vai dzīvībai zāļu klīniskās pārbaudes ietvaros.

(3) Ārstniecības iestādei ir pienākums apdrošināt savu un pētnieka civiltiesisko atbildību par nodarīto kaitējumu pētāmās personas veselībai vai dzīvībai maziejaukšanās klīniskās pārbaudes ietvaros.

(4) Civiltiesiskā atbildība ir apdrošināma uz visu zāļu klīniskās pārbaudes un maziejaukšanās klīniskās pārbaudes laiku. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu noslēdz attiecībā uz katru atsevišķo zāļu klīnisko pārbaudi un maziejaukšanās klīnisko pārbaudi pirms attiecīgās pārbaudes. Ministru kabinets nosaka zāļu klīniskās pārbaudes sponsora un ārstniecības iestādes civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu un obligātos riskus, kurus apdrošina zāļu klīniskās pārbaudes sponsors un ārstniecības iestāde.

(5) Pētnieks vai citas zāļu klīniskajā pārbaudē vai maziejaukšanās klīniskajā pārbaudē iesaistītās personas par kaitējumu, kas nodarīts pētāmās personas veselībai vai dzīvībai, neievērojot zāļu klīniskās pārbaudes protokolā noteikto darbību izpildi, ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem."

11. Papildināt likumu ar 28.2 un 28.3 pantu šādā redakcijā:

"28.2 pants. Iesnieguma dokumentāciju saistībā ar zāļu klīnisko pārbaudi iesniedz saskaņā ar regulas Nr. 536/2014 II, III, IV un VI nodaļu un normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem, izmantojot šīs regulas 80. pantā noteikto Eiropas Savienības klīnisko pētījumu portālu, Eiropas Savienības datubāzē, kas noteikta regulas Nr. 536/2014 81. pantā. Šīs regulas I pielikuma dokumentāciju var iesniegt angļu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem, izņemot dokumentus, kas paredzēti pētāmajai personai.

28.3 pants. Informāciju par zāļu blakusparādībām iesniedz Eiropas Zāļu aģentūras elektroniskajā datubāzē un datu apstrādes tīklā, kas minēts regulas Nr. 726/2004 24. pantā (datubāze Eudravigilance). Periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus par zālēm, tajā skaitā papildzālēm, iesniedz, izmantojot regulas Nr. 726/2004 25.a pantā minēto Eiropas Zāļu aģentūras periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu repozitoriju. Informāciju par pētāmo zāļu blakusparādībām un ikgadējos ziņojumus par pētāmo zāļu drošumu iesniedz, izmantojot regulas Nr. 536/2014 40. panta 1. punktā minēto Eiropas Zāļu aģentūras elektronisko datubāzi."

12. 29. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pieprasītājs" ar vārdiem "un ar zāļu klīniskajām pārbaudēm saistītos izdevumus sedz zāļu klīniskās pārbaudes sponsors";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ar zāļu klīniskās pārbaudes ētisko aspektu un regulas Nr. 536/2014 7. pantā noteikto aspektu novērtēšanu saistītos izdevumus zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejai sedz Zāļu valsts aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskajiem pētījumiem un normatīvajiem aktiem par maksas pakalpojumu izcenojumiem. Kārtību, kādā Zāļu valsts aģentūra veic maksājumu zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejai par zāļu klīniskā pētījuma novērtēšanu, kā arī procentuālo maksas sadalījumu par darbu zāļu klīniskās pārbaudes iesnieguma izskatīšanai nosaka Ministru kabinets."

13. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

"30. pants. Zāļu valsts aģentūra un Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši kompetencei izsniedz atļaujas zāļu klīniskajām pārbaudēm vai veterināro zāļu gadījumā - zāļu klīniskajai izpētei un veic zāļu klīnisko pārbaužu vai veterināro zāļu klīniskās izpētes uzraudzību."

14. 64. pantā:

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Zāļu valsts aģentūra iesniegumu par zāļu klīniskās pārbaudes atļaušanu izskata un lēmumu pieņem, ievērojot regulas Nr. 536/2014 5., 6., 7., 8., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23. pantā noteiktos termiņus.";

papildināt pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(23) Pārtikas un veterinārais dienests iesniegumu par zāļu klīniskās izpētes atļaušanu izskata un lēmumu pieņem, ievērojot regulas Nr. 2019/6 9. panta 3. punktā noteikto termiņu."

15. Izteikt 77. pantu šādā redakcijā:

"77. pants. Par zāļu klīniskās pārbaudes un beziejaukšanās pētījumu vai pētāmo zāļu un papildzāļu marķēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. punktu šāda redakcijā:

"32. Zāļu klīniskās pārbaudes drīkst veikt, ja zāļu klīniskās pārbaudes sponsoram ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas noslēgts pirms 26.3 panta spēkā stāšanās dienas, līdz attiecīgajā līgumā norādītā termiņa beigām."

17. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 20. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 26. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Farmācijas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.04.2023.Stājas spēkā: 10.05.2023.Tēma: Patērētāju tiesības; Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 26.04.2023. OP numurs: 2023/81.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
341433
10.05.2023
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"