Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn

Rīgā 2023. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 87, 43. §)
Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) atbalsta sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu (turpmāk – Projekts) īstenošanu un pasākumu rīkošanu, piešķirot finanšu līdzekļus (turpmāk – Līdzfinansējums) un sniedzot materiāltehnisko atbalstu (turpmāk – Atbalsts) juridiskām personām ar mērķi veicināt sabiedrības integrāciju, sekmēt aktīvu un atbildīgu iedzīvotāju līdzdalību, veidojot iekļaujošu un saliedētu sabiedrību Rīgas pilsētā.

2. Projekti tiek īstenoti un pasākumi tiek rīkoti saskaņā ar Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm 2019.–2024. gadam un tajās noteiktajām prioritātēm un Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam.

3. Līdzfinansējums paredzēts tikai tādu Projektu un pasākumu izdevumu segšanai, kas atbilst Noteikumos noteikto sedzamo izdevumu kategorijai un tiek piešķirts šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

4. Līdzfinansējums var tikt piešķirts un Atbalsts var tikt sniegts juridiskām personām (turpmāk – Pretendents), kuras atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām un šādiem kritērijiem:

4.1. Pretendenta juridiskā adrese ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.2. Pretendentam nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 euro;

4.3. Pretendents ir izpildījis visas līgumsaistības pret Pašvaldību, kurām iestājies izpildes termiņš;

4.4. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tas netiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpšanas regulējuma neievērošanā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

5. Līdzfinansējums netiek piešķirts un Atbalsts netiek sniegts politisku, militāru vai reliģisku aktivitāšu rīkošanai vai līdzdalībai tajās.

6. Projektu īstenošanas un pasākumu rīkošanas ietvaros nav pieļaujams noteikt dalības maksu vai gūt ienākumus, kas būtu obligāti projekta/pasākuma dalībniekiem.

7. Noteikumu izpildi nodrošina Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs).

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-225-sn redakcijā)

2. Līdzfinansējuma piešķiršana
2.1. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un veidi

8. Centrs, publicējot paziņojumu, izsludina Projektu konkursu, kurā Pretendents saskaņā ar Noteikumiem iesniedz pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai.

9. Līdzfinansējums tiek piešķirts Noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā Pretendentam, kurš pieteicies Līdzfinansējuma saņemšanai un atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, ja izpildīti šādi nosacījumi:

9.1. Pretendenta pieteikums ir sagatavots un iesniegts paziņojumā par konkursa izsludināšanu norādītajā termiņā un noformēts atbilstoši Centra vadītāja apstiprinātajā konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajai kārtībai;

9.2. Pretendents ir iesniedzis vienu Projekta pieteikumu viena izsludinātā konkursa ietvaros;

9.3. Pretendenta iesniegtajam Projekta pieteikumam attiecīgā kalendārā gada periodā nav piešķirts finansējums no citiem Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-225-sn)

10. Ja Pretendents atbilst Noteikumu 4. punkta prasībām un ir izpildījis Noteikumu 9. punkta prasības, Pretendenta pieteikumu izskata pēc būtības atbilstoši Nolikumā noteiktajiem pieteikuma vērtēšanas kritērijiem.

11. Līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar Nolikumu, kurā tiek noteikta:

11.1. pieteikuma iesniegšanas un noformēšanas kārtība;

11.2. Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji un apjoms;

11.3. pieteikuma izvērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji;

11.4. lēmuma par Līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas un paziņošanas kārtība;

11.5. līguma par Līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas kārtība;

11.6. Līdzfinansējuma saņēmēja pārskatu iesniegšanas kārtība.

12. Paziņojums par konkursa izsludināšanu tiek publicēts Pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv, kā arī tīmekļvietnē www.apkaimes.lv, norādot:

12.1. pieteikumu iesniegšanas vietu un kārtību;

12.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

12.3. Nolikumu;

12.4. pieejamā finansējuma apjomu;

12.5. projektu īstenošanas periodu.

13. Paziņojums par konkursa rezultātiem tiek publicēts Pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv, kā arī tīmekļvietnē www.apkaimes.lv, norādot Līdzfinansējuma saņēmējus un apmēru.

14. Līdzfinansējuma veidi:

14.1. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju projektiem, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos;

14.2. Līdzfinansējums projektiem, kas aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem un nodrošina iedzīvotāju personisko līdzdalību apkaimes/kopienas dzīves vides uzlabošanā;

14.3. Līdzfinansējums projektiem, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem;

14.4. Līdzfinansējums sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai;

14.5. Līdzfinansējums citu projektu īstenošanai.

2.2. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju projektiem, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos

15. Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt Projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

16. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuras darbība saistīta ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem un kura savu darbību veic Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

17. Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji, un Projekta aktivitātes norisinās Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

18. Līdzfinansējums tiek piešķirts Projekta aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

18.1. pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

18.1.1. līdzdalības veicināšana Pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;

18.1.2. valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana);

18.2. sociālās integrācijas un sabiedrības veselības veicināšana:

18.2.1. nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);

18.2.2. radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;

18.2.3. pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas jomā, kas rada priekšnosacījumus spējai iekļauties sabiedrībā;

18.3. iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

18.3.1. aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);

18.3.2. etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;

18.3.3. sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

18.4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

18.4.1. atbalsta un mijiedarbības pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp vietējiem Rīgas iedzīvotājiem un jauniebraucējiem, līdzdalības un iesaites pasākumi u. c.);

18.4.2. izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

19. Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

19.1. semināri, apmācības, informatīvi pasākumi, tajā skaitā nometnes un sporta pasākumi;

19.2. informatīvu, izglītojošu, metodisku materiālu izstrādāšana, sagatavošana un izplatīšana;

19.3. konkursi, akcijas un citi pasākumi, kas vērsti uz mērķa grupu iekļaušanu sabiedrībā un sabiedrības saliedēšanu;

19.4. publicitātes pasākumi.

20. Ar Līdzfinansējumu atbalstāmas šādas izmaksas:

20.1. administratīvās izmaksas (ne vairāk kā 15 % no Projekta kopējām izmaksām):

20.1.1. Projekta vadītāja, grāmatveža un cita administratīvā personāla atalgojums, tajā skaitā nodokļi;

20.1.2. Projekta vadības darba nodrošināšanas izmaksas (transporta izmaksas, biroja nomas izmaksas, sakaru pakalpojumi, kancelejas preces u. tml.);

20.2. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

21. Līdzfinansējumu nepiešķir šādām izmaksām:

21.1. Projekta sagatavošanas izmaksas;

21.2. pamatlīdzekļu iegāde;

21.3. prēmijas, dāvinājumi un citi materiāli stimulējoši pasākumi;

21.4. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;

21.5. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai, un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

22. Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 8000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes.

23. Līdzfinansējumu piešķir to Projektu īstenošanai, kuri vērtēšanas laikā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja divi vai vairāki pieteikumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir ierobežots, tad šos pieteikumus sarakstā sarindo pēc lielākā saņemto punktu skaita, ņemot vērā kritēriju par Projekta ietekmi uz situācijas uzlabošanu Rīgā izvēlētajā tematiskajā jomā.

2.3. Līdzfinansējums projektiem, kas aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem un nodrošina iedzīvotāju personisko līdzdalību apkaimes/kopienas dzīves vides uzlabošanā

24. Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt Projektus, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tajā skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un Pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

25. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var jebkura juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju (turpmāk – Apkaimes) attīstības jautājumos.

26. Pretendents var iesniegt Projekta pieteikumus ne vairāk kā diviem izsludinātajiem konkursiem kalendārā gada laikā. Lai noslēgtu jaunu finansēšanas līgumu šī konkursa ietvaros, jābūt izpildītām visām līguma saistībām pret Pašvaldību un iesniegtam un saskaņotam iepriekšējā uzsaukuma Projekta noslēguma pārskatam par Projekta īstenošanu.

27. Līdzfinansējums tiek piešķirts Projektiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

27.1. Projekts tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

27.2. plānotās aktivitātes sekmē dažādu iedzīvotāju grupu sadarbību un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Pašvaldību;

27.3. Projektā ir plānota iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība visos vai vairākos Projekta posmos (plānošana, īstenošana, izvērtēšana);

27.4. ekspertu un nozares profesionāļu iesaiste Projektu īstenošanā;

27.5. Projektam ir nodrošināta publicitāte – redzamība un pieejamība publiskajā telpā.

28. Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

28.1. Apkaimju iedzīvotāju forumu organizēšana Apkaimēs;

28.2. aktivitātes Apkaimju identitātes stiprināšanai;

28.3. Apkaimju svētku, sporta pasākumu un dažādu tradīciju atzīmēšanas organizēšana Apkaimēs;

28.4. Apkaimju vides sakopšana un uzlabošana;

28.5. Apkaimju publicitātes veicināšanas pasākumi – redzamības un pieejamības nodrošināšanai;

28.6. citi pasākumi, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību un piederības sajūtu.

29. Ar Līdzfinansējumu atbalstāmas šādas izmaksas:

29.1. administratīvās izmaksas (ne vairāk kā 15 % no Projekta kopējām izmaksām);

29.2. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

30. Līdzfinansējumu nepiešķir šādām izmaksām:

30.1. Projekta sagatavošanas izmaksas;

30.2. pamatlīdzekļu iegāde;

30.3. prēmijas, dāvinājumi un citi materiāli stimulējoši pasākumi Projektā iesaistītajiem darbiniekiem;

30.4. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;

30.5. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai, un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

31. Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 4000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes. Īstenojot vienu vai vairākas Noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās aktivitātes, katrai no tām Projekta ietvaros var piešķirt Atbalstu ne vairāk kā 2000 euro apmērā.

32. Līdzfinansējumu piešķir to Projektu īstenošanai, kuri vērtēšanas laikā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja divi vai vairāki pieteikumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir ierobežots, tad šos pieteikumus sarakstā sarindo pēc lielākā saņemto punktu skaita, ņemot vērā kritēriju par Projekta atbilstību konkursa mērķim un nosacījumiem.

2.4. Līdzfinansējums projektiem, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem

33. Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt Projektus, kuru ietvaros tiek organizēti bezmaksas latviešu valodas apguves kursi vai sarunvalodas klubi (turpmāk – Kursi) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kas legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus un skolēnus.

34. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, kura pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst šādiem nosacījumiem:

34.1. Pretendents savu darbību veic Rīgas pilsētā;

34.2. Pretendentam ir pieredze latviešu valodas kursu organizēšanā pieaugušajiem;

34.3. Pretendents var piedāvāt valsts valodas Kursus, kuru ietvaros plānots apgūt valsts valodas zināšanas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem valsts valodas zināšanu prasmju līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni, vai sarunvalodas klubus komunikatīvo prasmju uzlabošanai A un B līmenī;

34.4. Pretendenta pedagogiem ir vismaz divu gadu pieredze latviešu valodas kā otrās valodas vai svešvalodas mācīšanā pieaugušajiem, un pedagogiem ir apliecība par latviešu valodas kā otrās valodas metodikas kursu beigšanu pieaugušajiem vai arī augstākās mācību iestādes diploms par atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu.

35. Atbalstāmās aktivitātes ir Kursi pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un sekmīgāku iedzīvotāju iekļaušanos pilsētas dzīvē.

36. Projektu konkursa ietvaros notiek personu datu apstrāde ar mērķi fiksēt Kursu dalībnieku sasniegumus Pašvaldības organizētājos Kursos pēdējo piecu gadu laikā, lai nodrošinātu pieeju Kursiem plašākam pretendentu lokam, kas atbildīgi apmeklē Kursus, tādējādi nodrošinātu lietderīgu Pašvaldības līdzekļu izmantošanu.

37. Ar Līdzfinansējumu atbalstāmas šādas izmaksas:

37.1. administratīvās izmaksas (ne vairāk kā 18 % no Projekta kopējām izmaksām), tajā skaitā:

37.1.1. Projekta īstenošanā iesaistītā administratīvā personāla atalgojums (tajā skaitā attiecīgie nodokļi);

37.1.2. Projekta vadības darba nodrošināšanas izmaksas (biroja telpu noma, komunālie maksājumi, sakaru pakalpojumi, biroja preces u. tml.);

37.2. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas:

37.2.1. Projekta īstenošanā iesaistīto pedagogu atalgojums (tajā skaitā attiecīgie nodokļi);

37.2.2. citas mācību procesam nepieciešamās izmaksas (telpu noma nodarbībām, kancelejas preces, mācību līdzekļu un materiālu iegādes vai pavairošanas izmaksas utt.).

38. Līdzfinansējumu nepiešķir šādām izmaksām:

38.1. Projekta sagatavošanas izmaksas;

38.2. pamatlīdzekļu iegāde;

38.3. prēmijas, dāvinājumi un citi materiāli stimulējoši pasākumi;

38.4. naudas sodi, līgumsodi, kavējuma procentu apmaksa;

38.5. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai, un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

39. Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 35 000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes.

40. Līdzfinansējumu piešķir to Projektu īstenošanai, kuri vērtēšanas laikā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja divi vai vairāki pieteikumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir ierobežots, tad šos pieteikumus sarakstā sarindo pēc lielākā saņemto punktu skaita, ņemot vērā kritēriju par Projekta atbilstību konkursa mērķim un nosacījumiem.

2.5. Līdzfinansējums sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai

41. Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

42. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var sociālā atbalsta nevalstiskā organizācija – biedrība vai nodibinājums, kas apvieno sociāli mazaizsargāto sociālo grupu pārstāvjus un/ vai strādā ar šo mērķa grupu ar mērķi aizstāvēt šīs sociālās grupas pārstāvju intereses un vajadzības.

43. Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji, un Projekta aktivitātes norisinās Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

44. Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

44.1. nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšana;

44.2. kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi.

45. Ar Līdzfinansējumu atbalstāmas šādas izmaksas:

45.1. nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanas izmaksas (biroja nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas, transporta izmaksas, sakaru pakalpojumu, kancelejas un saimniecības preču izmaksas, u. tml.);

45.2. atlīdzība darbiniekiem;

45.3. biedrības un nodibinājuma kapacitātes stiprināšanas pasākumu izmaksas;

45.4. informācijas un publicitātes izmaksas.

46. Līdzfinansējumu nepiešķir šādām izmaksām:

46.1. Projektu pieteikumu sagatavošanas citiem finanšu intrumentiem izmaksas;

46.2. pamatlīdzekļu iegāde;

46.3. prēmijas, dāvinājumi un citi materiāli stimulējoši pasākumi;

46.4. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;

46.5. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai, un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

47. Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 2000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes.

48. Līdzfinansējumu piešķir to Projektu īstenošanai, kuri vērtēšanas laikā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja divi vai vairāki pieteikumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir ierobežots, tad šos pieteikumus sarakstā sarindo pēc lielākā saņemto punktu skaita, ņemot vērā kritēriju par Projekta atbilstību konkursa mērķim un nosacījumiem.

2.6. Līdzfinansējums citu projektu īstenošanai

49. Līdzfinansējumu var piešķirt Projektu īstenošanai, kuri nav ietverti Noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. apakšpunktā noteiktajos Līdzfinansējuma veidos, ja to mērķis ir atbalstīt Pašvaldībai nozīmīgu Projektu īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā.

50. Līdzfinansējuma konkurss tiek izsludināts pēkšņu vai neatliekamu sabiedrības integrācijas problēmjautājumu/krīžu risināšanai, definējot konkrēto risināmo problēmu un sasniedzamo rezultātu.

51. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

52. Līdzfinansējumu, izvērtējot Projekta pieteikumu, var piešķirt Projektam, kas risina pēkšņu vai neatliekamu sabiedrības integrācijas problēmjautājumu, ja tas atbilst vismaz trim turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

52.1. Projekts ir unikāls organizētāja autorprojekts;

52.2. Projekta īstenošanā ir iesaistīti eksperti un nozares profesionāļi;

52.3. Projektam ir būtiska pozitīva ietekme uz vairākām sabiedrības integrācijas jomām;

52.4. Projekts paredzēts personām ar īpašām vajadzībām vai Projekts ir vērsts uz specifisku mērķa/riska grupu iesaisti;

52.5. Projektu nodrošina organizācija, kurai ir specifiskas zināšanas, pieredze un resursi atbilstošas darbības nodrošināšanai vai darbam ar konkrēto mērķa/riska grupu;

52.6. Projekts ir bijis veiksmīgi īstenots vismaz trīs reizes pēdējo piecu gadu laikā;

52.7. Projekta rezultāti būs publiski pieejami un izmantojami ārpus Projekta ietvariem.

53. Ar Līdzfinansējumu atbalstāmas šādas izmaksas:

53.1. administratīvās izmaksas (ne vairāk kā 10 % no Projekta kopējām izmaksām);

53.2. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

54. Līdzfinansējumu nepiešķir šādām izmaksām:

54.1. inventāra un pamatlīdzekļu iegāde;

54.2. Projekta īstenotāja darbinieku prēmijas, pabalsti, naudas balvas, dāvinājumi vai citi materiāli stimulējoši pasākumi;

54.3. naudas sodu, līgumsodu un kavējuma procentu apmaksa;

54.4. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai, un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

55. Vienam Projektam var piešķir Līdzfinansējumu līdz 10 000 euro, bet nepārsniedzot 90 % no Projekta kopējās tāmes, atbilstoši Nolikumam, kas nosaka Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.

2.7. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

56. Lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt Līdzfinansējumu pieņem ar Centra vadītāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas sastāvā ir Centra darbinieki un Pašvaldības kompetencē esošo nozaru vadošo iestāžu darbinieki. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-225-sn)

57. Lēmumu par atteikumu piešķirt Līdzfinansējumu pieņem, ja Pretendents:

57.1. neatbilst Noteikumu prasībām;

57.2. ir sniedzis nepatiesas ziņas.

58. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

2.8. Lēmuma izpildes kontrole

59. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu, Centrs un Pretendents slēdz finansēšanas līgumu par Līdzfinansējuma piešķiršanas, izlietošanas un pārskatu (atskaišu) iesniegšanas kārtību.

60. Pašvaldība saskaņā ar finansēšanas līgumā noteikto kārtību veic Projekta īstenotājam avansa un noslēguma maksājumu.

61. Līdzfinansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

61.1. sadarboties ar Pašvaldību sabiedrības integrācijas un līdzdalības sekmēšanai;

61.2. iesniegt Pašvaldībā noslēguma pārskatu (atskaiti) ar pielikumiem, tajā skaitā dalībnieku sarakstus un apliecinājumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un uzskaiti;

61.3. pēc pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par izlietoto Līdzfinansējumu un uzrādīt grāmatvedības pamatojuma dokumentus;

61.4. atmaksāt saņemto Līdzfinansējumu vai tā daļu, ja tas izmaksāts, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju;

61.5. atmaksāt saņemtā Līdzfinansējuma daļu, kas izlietota, neievērojot finansēšanas līguma nosacījumus.

62. Ja Līdzfinansējums netiek izlietots iepriekš paredzētajiem mērķiem, netiek izlietots vai tiek izlietots daļēji, tad tā saņēmējs atmaksā Pašvaldībai neizlietoto Līdzfinansējuma daļu vai neatbilstoši piešķiršanas mērķim izlietoto Līdzfinansējumu finansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

63. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs Noteikumu 61.4. un 61.5. apakšpunktā un 62. punktā noteiktajos gadījumos neatmaksā saņemto finansējumu, Pašvaldība uzsāk piespiedu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Atbalsta sniegšana pasākumu rīkošanai

64. Biedrība, nodibinājums un reliģiskā organizācija (turpmāk – Organizācija) var saņemt šādu Atbalstu:

64.1. īslaicīgi bez atlīdzības lietot Pašvaldības telpas, kas noteiktas ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu (turpmāk – Telpas);

64.2. īslaicīgi bez atlīdzības lietot Pašvaldības aprīkojumu, kas noteikts ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu (turpmāk – Aprīkojums).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-225-sn)

65. Atbalsts paredzēts šādiem pasākumiem:

65.1. administratīvajām vajadzībām (darbs atvērtajā birojā, datortelpā vai sanāksmes);

65.2. informatīviem un izglītojošiem pasākumiem (diskusijām, semināriem, konferencēm, apmācībām u. c.);

65.3. izrādēm, koncertiem, izstādēm;

65.4. kultūras aktivitāšu mēģinājumiem;

65.5. labdarības, apkaimju, kopienu u. c. pasākumiem.

66. Pieteikties lietot Telpas un Aprīkojumu var Organizācija, kura papildus Noteikumu 4. punktā noteiktajam (izņemot 4.1. apakšpunktu) atbilst šādiem kritērijiem:

66.1. Organizācija darbību veic Rīgas pilsētā, tās rīkoto aktivitāšu labuma guvēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji;

66.2. Organizācija savā darbībā ir iesaistījusi dažādas sabiedrības grupas (tajā skaitā sociālās, etniskās un citas grupas) un veicina starpkultūru dialogu un iecietību sabiedrībā, sekmē diskriminācijas mazināšanu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, atbalsta brīvprātīgo darbu un veicina jauniebraucēju integrāciju.

67. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Centra vadītāja iekšējiem noteikumiem, kuros tiek noteikta:

67.1. pieteikuma iesniegšanas kārtība;

67.2. pieteikuma izskatīšanas kārtība;

67.3. lēmuma par Telpu un Aprīkojuma nodošanu īslaicīgā lietošanā pieņemšanas kārtība;

67.4. Telpu un Aprīkojuma nodošanas un pieņemšanas kārtība;

67.5. Telpu un Aprīkojuma lietošanas nosacījumi.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-225-sn)

4. Noslēguma jautājums

68. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2022. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 132 "Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā".

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece L. Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-23-192-snPieņemts: 05.04.2023.Stājas spēkā: 13.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 12.04.2023. OP numurs: 2023/71.14
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
341020
{"selected":{"value":"01.09.2023","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2023","iso_value":"2023\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2023.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"