Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Augšdaugavas novada domes 2024. gada 15. februāra saistošos noteikumus Nr. 92 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2024. gadam".
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 74

Daugavpilī 2023. gada 16. martā (prot. Nr. 55, 3. &)
Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2023. gadam
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumus 43 409 485 euro apmērā un izdevumus 52 774 490 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam deficīta finansēšanu 9 365 005 euro apmērā, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 9 006 450 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 312 969 euro, saņemto aizņēmumu apjomu 3 126 957 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu 2 454 813 euro apmērā un paredzot līdzdalību komersantu pašu kapitālā 620 euro, saskaņā ar 1. pielikumu

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

3. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 2023. gadam ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 243 euro apmērā.

4. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 2. pielikumu.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

5. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 350 000 euro apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem, lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības dome. Līdzekļus līdz 10 000 euro var piešķirt ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

6. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta programmas "Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi" izlietojumu saskaņā ar 3., 3.1., 3.2., 3.3. pielikumiem un noteikt, ka:

6.1. lēmumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošanu pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības dome;

6.2. laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem, līdz projekta tāmes apstiprināšanai, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības veikt šai programmai piešķirto pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdali;

6.3. asignējumus no atbalsta fonds biedrībām un subsīdijām reliģiskajām organizācijām paredzētajiem budžeta līdzekļiem piešķir Augšdaugavas novada pašvaldības dome.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

7. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta programmas "Pašvaldības vispārējo funkciju nodrošināšana" izlietojumu saskaņā ar 4. pielikumu un noteikt, ka:

7.1. laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem:

7.1.1. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības veikt līdzekļu pārdali starp budžeta programmas apakšprogrammām,

7.1.2. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības veikt līdzekļu pārdali starp iestādēm;

7.2. laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem finanšu komiteja apstiprina:

7.2.1. izmaiņas asignējumā iestādei izdevumiem atlīdzībai, izņemot atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un ar to saistītajām darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas iemaksām,

7.2.2. izmaiņas asignējumā iestādei, sadalījumā starp uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem izdevumiem, izņemot asignējumam licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un līdzīgām tiesībām, tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām, bibliotēku krājumiem, datortehnikai, sakaru un cita biroja tehnikai, pārējiem iepriekš neklasificētiem pamatlīdzekļiem un ieguldījuma īpašumiem un bioloģiskiem un pazemes aktīviem;

7.3. izmaiņām asignējumā iestādei izdevumiem komunālajiem pakalpojumiem, kurināmajam un degvielai ir nepieciešams Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora apstiprinājums.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

8. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta programmas "Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem" izlietojumu saskaņā ar 5. pielikumu un noteikt, ka:

8.1. asignējumus iestādēm no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) piešķir Augšdaugavas novada pašvaldības dome vai Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisija;

8.2. asignējumus iestādēm no mērķdotācijas vispārējās izglītības, 5–6 gadīgo pedagogu un interešu izglītības programmā iesaistīto pedagogu darba samaksai piešķir Augšdaugavas novada pašvaldības dome;

8.3. laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem, Finanšu pārvaldei ir tiesības paredzēt apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

9. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta programmas "Dzīvojamā fonda pārvaldīšana" izlietojumu saskaņā ar 6. pielikumu un noteikt, ka:

9.1. asignējumus no līdzekļiem līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās budžetā paredzētajiem līdzekļiem piešķir Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija;

9.2. laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem:

9.2.1. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram budžeta programmas ietvaros ir tiesības veikt pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdali,

9.2.2. dzīvojamo māju pārvaldītājiem, saņemot Īpašuma nodaļas apstiprinājumu, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumiem, ir tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem no dzīvojamā fonda uzkrājuma fonda naudas līdzekļiem.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

10. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta programmas "Maksas pakalpojumi" izlietojumu saskaņā ar 7. pielikumu.

(Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

11. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – pašvaldības budžeta iestāde. Noteikt, ka pašvaldības budžeta iestādes atbild par pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību.

12. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza.

13. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2022. gadam".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Augšdaugavas novada pašvaldības 2023.gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados
3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi
3.1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi
3.2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi
3.3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi
4. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Pašvaldības vispārējo funkciju nodrošināšana
5. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem
6. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Dzīvojamā fonda pārvaldīšana
7. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 74 (protokols Nr. 55., 3. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Pamatbudžets
Budžeta programma: Maksas pakalpojumi
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2023. gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 74Pieņemts: 16.03.2023.Stājas spēkā: 24.03.2023.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 23.03.2023. OP numurs: 2023/59.27
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
340448
{"selected":{"value":"04.11.2023","content":"<font class='s-1'>04.11.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.11.2023","iso_value":"2023\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2023","iso_value":"2023\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2023.-03.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"