Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2023. gada 21. martā (prot. Nr. 15 15. §)
Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 54. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju (turpmāk – radioatļauja) veidus un derīguma termiņus, priekšnoteikumus to izsniegšanai un anulēšanai, radioiekārtas darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus;

1.2. kārtību, kādā iesniedz un izskata radioatļaujas pieprasījumu un anulē radioatļauju;

1.3. kārtību, kādā reģistrē tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" datus par radioatļaujām, radiofrekvences piešķīrumu un radioiekārtas darbības nosacījumus reģistrē radiofrekvenču spektra datubāzē atbilstoši izsniegtajai radioatļaujai.

3. Citās valstīs reģistrētos kuģos un gaisa kuģos uzstādītās radioiekārtas atļauts lietot Latvijā, ja ir attiecīgās valsts izsniegta atļauja minēto radioiekārtu lietošanai starptautiski noteiktajās radiofrekvencēs.

4. Radiofrekvences piešķīrumu un radioiekārtu lietošanas nosacījumus ārvalstu augstāko amatpersonu un starptautisko organizāciju delegācijām un ārvalstu zinātniskās pētniecības kuģiem Ārlietu ministrija saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari", un šis saskaņojums ir uzskatāms par īstermiņa atļauju.

5. Radiofrekvences piešķīrumu un radioiekārtu lietošanas nosacījumus ārvalstu bruņoto spēku augstāko amatpersonu delegācijām un ārvalstu militārajiem gaisa un jūras kuģiem Aizsardzības ministrija saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari", un šis saskaņojums ir uzskatāms par īstermiņa atļauju.

II. Radioatļauju veidi un derīguma termiņi

6. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz šādas radioatļaujas:

6.1. uzstādīšanas atļauja;

6.2. pagaidu atļauja;

6.3. lietošanas atļauja;

6.4. īstermiņa atļauja;

6.5. speciālā atļauja.

7. Uzstādīšanas atļauja dod tiesības uzstādīt radioiekārtu vai projektēt un ierīkot radiosakaru tīklu. Radioiekārtu atļauts ieslēgt tikai radioiekārtas regulēšanas nolūkā. Uzstādīšanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

8. Pagaidu atļauja dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtu ar pagaidu radiofrekvences piešķīrumu un citiem pagaidu nosacījumiem, lai pārbaudītu radioiekārtas darbību un elektromagnētisko saderību ar citām radioiekārtām reālos apstākļos. Pagaidu atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz gadu.

9. Lietošanas atļauja dod tiesības pastāvīgi lietot radioiekārtu vai radiosakaru tīklu. Lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, vai uz laiku, kas nepārsniedz:

9.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumā noteikto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību derīguma termiņu;

9.2. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtās apraides atļaujas derīguma termiņu.

10. Īstermiņa atļauja dod tiesības īslaicīgi lietot radioiekārtu, demonstrēt to vai izmantot to izmēģinājumos. Īstermiņa lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

11. Speciālā atļauja dod tiesības Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem lietot radioiekārtu aizsardzības sistēmu joslā. Speciālo atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus. Radioiekārtas īslaicīgai lietošanai aizsardzības sistēmu joslā ar tehniskajiem nosacījumiem, kas ir atšķirīgi no speciālajā atļaujā norādītajiem lietošanas nosacījumiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izsniedz īstermiņa atļauju uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

12. Radioatļaujā ietver šādu informāciju:

12.1. atļaujas veids;

12.2. atļaujas derīguma termiņš;

12.3. radiofrekvences piešķīrumu raksturojošie dati un radiofrekvences piešķīruma izmantošanas nosacījumi;

12.4. radioiekārtu raksturojošie dati;

12.5. antenu raksturojošie dati;

12.6. radioiekārtas un antenas uzstādīšanas vietu raksturojošie dati.

13. Speciālajā atļaujā ietver šādu informāciju:

13.1. radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumi;

13.2. atļaujas derīguma termiņš.

III. Priekšnoteikumi radioatļaujas izsniegšanai

14. Radioatļauju pieprasa radioiekārtas lietotājs.

15. Vispārīgie priekšnoteikumi radioatļaujas izsniegšanai:

15.1. radioiekārta atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu;

15.2. radioiekārtas izmantošana atbilst normatīvajos aktos par nacionālo radiofrekvenču plānu noteiktajam radiofrekvenču spektra joslu sadalījumam radiosakaru veidiem, iedalījumam radiosakaru sistēmām un noteiktajām radiosaskarnēm.

16. Radioatļauju radioiekārtai normatīvajos aktos par ierobežotajām radiofrekvenču joslām noteiktās ierobežotās radiofrekvenču joslās var izsniegt, ja ir spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanu, par atļauju kopīgai ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanai, par atļauju ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanai vai iznomāšanai. Radioatļaujas joslās, kurās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izdevusi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz ierobežotu radiofrekvenču joslu, ir spēkā šo tiesību derīguma laikā vai līdz radioatļaujas anulēšanai.

17. Radioatļauju televīzijas un skaņas apraidei var izsniegt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kuram ir spēkā esoša Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegta apraides atļauja. Elektronisko sakaru komersants var pieprasīt radioatļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim programmas izplatīšanas pakalpojuma sniegšanai.

18. Radioatļauju gaisa kuģa radioiekārtām var izsniegt, ja gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijā vai gaisa kuģim ir piešķirta Latvijas gaisa kuģa reģistrācijas zīme.

19. Radioatļauju kuģa radioiekārtām var izsniegt, ja kuģis ir reģistrēts Latvijā vai tiek plānots to reģistrēt Latvijā. Ja radioatļauja pieprasīta kuģa reģistrēšanai Latvijā, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" triju darbdienu laikā pēc kuģa reģistrēšanas Latvijas Kuģu reģistrā informē par to valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari".

20. Radioatļauju civilajai radioiekārtai aizsardzības sistēmu joslās valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz, ja ir saņemts Nacionālo bruņoto spēku saskaņojums radioiekārtas izmantošanai aizsardzības sistēmu joslās. Nacionālie bruņotie spēki saskaņojumu vai atteikumu sniegt saskaņojumu sniedz 20 dienu laikā pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma saņemšanas.

21. Šo noteikumu 15. punktā minētie priekšnoteikumi nav saistoši attiecībā uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu.

22. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētie priekšnoteikumi nav saistoši attiecībā uz radioatļaujas izsniegšanu ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību radiosakariem.

IV. Radioatļaujas pieprasījuma iesniegšana un izskatīšana, radioatļaujas anulēšana

23. Lai saņemtu uzstādīšanas atļauju, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radioatļaujas pieprasījumu, kurā norāda:

23.1. radioiekārtas veidu, tipu, modeli, komplektāciju un ražotāju;

23.2. vēlamo vai plānoto frekvenci un joslas platumu;

23.3. radiosakaru sistēmu, kurā darbosies radioiekārta;

23.4. datus par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu;

23.5. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu;

23.6. plānoto radioiekārtas uzstādīšanas datumu;

23.7. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu.

24. Lai saņemtu lietošanas atļauju, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radioatļaujas pieprasījumu, kurā radioiekārtas lietotājs norāda: 

24.1. radioiekārtas veidu, tipu, modeli, komplektāciju un ražotāju;

24.2. vēlamo vai plānoto frekvenci un joslas platumu; 

24.3. radiosakaru sistēmu, kurā darbosies radioiekārta; 

24.4. datus par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu; 

24.5. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu;

24.6. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu;

24.7. paziņojumu par radioiekārtas vai radiosakaru tīkla gatavību darbībai, apliecinājumu par atbilstību uzstādīšanas atļaujā noteiktajiem parametriem un izsniegtās uzstādīšanas atļaujas numuru, ja attiecināms.

25. Lai saņemtu īstermiņa atļauju, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radioatļaujas pieprasījumu, kurā norāda:

25.1. informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanas mērķi;

25.2. radioiekārtas veidu, tipu, modeli un ražotāju, kā arī norāda:

25.2.1. vēlamo vai plānoto frekvenci un joslas platumu;

25.2.2. radiosakaru sistēmu, kurā darbosies radioiekārta;

25.2.3. datus par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu;

25.2.4. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu;

25.2.5. radioiekārtas darbības sākuma un beigu datumu.

26. Ja samaksai par jūras mobilo sakaru pakalpojumiem paredzēts izmantot Starptautiskajā Telesakaru savienībā paziņotu norēķinu organizāciju, radioatļaujas pieprasījumam pievieno attiecīgās norēķinu organizācijas rakstveida piekrišanu.

27. Lai saņemtu speciālo atļauju, Nacionālie bruņotie spēki valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radioatļaujas pieprasījumu, kurā norāda:

27.1. frekvenču joslas robežfrekvences;

27.2. radiosakaru veidu (dienestu), kurā darbosies radioiekārta;

27.3. informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu.

28. Ja aizsardzības sistēmu joslā nepieciešama īslaicīga radioiekārtas lietošana ar tehniskajiem nosacījumiem, kas ir atšķirīgi no speciālajā atļaujā norādītajiem lietošanas nosacījumiem, Nacionālie bruņotie spēki valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radioatļaujas pieprasījumu, kurā norāda:

28.1. vēlamo frekvenci un tās izmantošanas parametrus;

28.2. radioiekārtas veidu;

28.3. radiosakaru sistēmu, kurā darbosies radioiekārta;

28.4. informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu.

29. Nacionālo bruņoto spēku iesniegto radioatļaujas pieprasījumu, kurā pamatota radioatļaujas saņemšanas steidzamība, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

30. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" rīcībā ir informācija, kas apstiprina radioatļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

31. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izskatot radioatļaujas pieprasījumu, var pieņemt lēmumu izsniegt pagaidu atļauju, ja ir nepieciešams pārbaudīt radioatļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas elektromagnētisko saderību ar citām radioiekārtām vai ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija.

32. Ja izsniegta pagaidu atļauja, radioiekārtu elektromagnētiskās saderības pārbaudei plānoto radioiekārtas ieslēgšanas laiku pagaidu atļaujas adresāts trīs darbdienas iepriekš saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari".

33. Pēc radioiekārtas darbības sekmīgas pārbaudes ekspluatācijas apstākļos vai sekmīgas radiofrekvences piešķīruma starptautiskās koordinācijas šo noteikumu 31. punktā minētās pagaidu atļaujas darbības laikā valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz lietošanas atļauju.

34. Ja radioiekārtas darbības pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka radioiekārtu elektromagnētiskā saderība nav nodrošināma, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var izsniegt jaunu pagaidu atļauju atkārtotai pārbaudei, pagaidu atļaujā nosakot citu radiofrekvences piešķīrumu un citus darbības nosacījumus.

35. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izskatot radioatļaujas pieprasījumu, izsniedz lietošanas atļauju, pirms tam neizsniedzot uzstādīšanas atļauju:

35.1. jūras un gaisa kuģniecības mobilo sakaru radioiekārtām, kas darbojas tikai šiem radiosakariem starptautiski noteiktajās radiofrekvencēs;

35.2. mobilajām, pārnēsājamajām sauszemes mobilo sakaru radioiekārtām un stacionāro galastaciju radioiekārtām, kas paredzētas izmantošanai esošajos sauszemes mobilo radiosakaru tīklos, kuriem izsniegtas lietošanas atļaujas, vai radiosakaru tīklos bez stacionārajām radiostacijām vai radioiekārtām.

36. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izskatot radioatļaujas pieprasījumu publisko radiosakaru tīklu un to infrastruktūras nodrošināšanas radioiekārtām un izvērtējot radioiekārtu elektromagnētisko saderību ar esošajām un plānotajām radiosakaru sistēmām vai radiofrekvenču spektra datubāzē reģistrētajiem radiofrekvences piešķīrumiem, var izsniegt lietošanas atļauju, pirms tam neizsniedzot uzstādīšanas atļauju.

37. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu atteikt radioatļaujas izsniegšanu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. iesniegti nepatiesi dati;

37.2. nav izpildīti šo noteikumu III nodaļā minētie priekšnoteikumi;

37.3. radioiekārta vai radiosakaru tīkls uzstādīts neatbilstoši uzstādīšanas atļaujā noteiktajiem parametriem;

37.4. nav veikta samaksa par radioatļaujas pieprasījuma izskatīšanu vai elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu normatīvajos aktos par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā;

37.5. nav iespējams nodrošināt radioiekārtas elektromagnētisko saderību ar esošajām vai plānotajām radiosakaru sistēmām;

37.6. atteikta radiofrekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija;

37.7. saņemts Nacionālo bruņoto spēku atteikums civilās radioiekārtas izmantošanai aizsardzības sistēmu joslā.

38. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" anulē izsniegto radioatļauju, ja:

38.1. iesniegti nepatiesi dati;

38.2. nav spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanu, par atļauju kopīgai ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanai, par atļauju ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanai vai iznomāšanai;

38.3. nav spēkā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegta apraides atļauja;

38.4. nav veikta samaksa par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu normatīvajos aktos par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā;

38.5. radioiekārta neatbilst normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

V. Radioiekārtas darbības nosacījumi un lietošanas ierobežojumi

39. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", ņemot vērā radiosakaru veidu sadalījumu, izsniedzamās radioatļaujas veidu un elektromagnētiskās situācijas analīzes vai piešķīruma starptautiskās koordinācijas rezultātus, radiofrekvences piešķīrumiem nosaka aizsargātus vai neaizsargātus izmantošanas nosacījumus:

39.1. piešķīrumiem ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem tiek nodrošināta radioiekārtu aizsardzība pret citu radioiekārtu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem;

39.2. piešķīrumiem ar neaizsargātiem izmantošanas nosacījumiem radioiekārtu aizsardzība pret citu radioiekārtu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem netiek nodrošināta.

40. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" radioatļaujas adresātam var noteikt radioiekārtas darbības laika, teritorijas un radiofrekvences piešķīruma lietošanas ierobežojumus, lai:

40.1. nodrošinātu valsts aizsardzības un drošības intereses;

40.2. novērstu kaitīgus radiotraucējumus citu radioiekārtu darbībai;

40.3. atbrīvotu radiofrekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta nacionālajā radiofrekvenču plānā;

40.4. nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā.

VI. Tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu reģistrēšana

41. Ja elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai vai Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu prasību izpildei nepieciešams noteikt individuālu radiofrekvences piešķīrumu, pieprasa radioatļauju tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta radioiekārtas darbībai.

42. Elektronisko sakaru komersants divu nedēļu laikā pēc tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta ierīkošanas reģistrē to, iesniedzot valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" šādu informāciju:

42.1. tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta izvietošanas vieta iekštelpās vai ārpus telpām un atrašanās vietas koordinātas;

42.2. radioiekārtas (sistēmas) tips vai modelis un ražotājs;

42.3. radiosakaru sistēma, kādā darbosies radioiekārta;

42.4. radiofrekvenču josla un joslas platums, kurā radioiekārta tiks izmantota;

42.5. tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta uzstādīšanas klase;

42.6. antenas uzstādīšanas augstums un galvenā izstarojuma virziens;

42.7. apliecinājums, ka:

42.7.1. tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta fiziskie un tehniskie parametri atbilst Eiropas Komisijas 2020. gada 20. jūlija Īstenošanas regulā (ES) 2020/1070 par tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu raksturlielumu precizēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi 57. panta 2. punktu norādītajiem kritērijiem;

42.7.2. tuvas darbības bezvadu piekļuves punkts ir izvietots, ievērojot normatīvos aktus par darba aizsardzību, ugunsdrošību, elektrodrošību, būvniecību un elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu;

42.7.3. tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta izvietošana ir saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

43. Elektronisko sakaru komersants divu nedēļu laikā informē valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari", ja ir mainījušies šo noteikumu 42. punktā minētajā pieteikumā norādītie dati vai ir pārtraukta tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta radioiekārtas darbība.

VII. Noslēguma jautājums

44. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtās radioatļaujas ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs M. Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 21.03.2023.Stājas spēkā: 24.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 23.03.2023. OP numurs: 2023/59.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
340434
24.03.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"