Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi nr. 32

(prot. nr. 8, 6.§) Rīgā 1995. gada 7. februārī

Noteikumi par kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai

Izdoti saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas administratīvo
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu
"

1. Pašvaldības, kuras ierosina izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā vai mainīt apdzīvoto vietu statusu, nosūta domes (padomes) lēmumu par šiem ierosinājumiem tām pašvaldībām, uz kuru administratīvo teritoriju tie attiecas.

2. Pašvaldības, kuras ir saņēmušas priekšlikumus no citām pašvaldībām par to administratīvās teritorijas grozīšanu vai apdzīvoto vietu statusa maiņu, trīs mēnešu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas izskata tos un pieņem domes (padomes) lēmumu, kurā izsaka savu attieksmi pret ierosinātajiem grozījumiem. Pieņemto lēmumu trīs dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta tai pašvaldībai, kura ierosinājusi izdarīt grozījumus. Ja domes (padomes) lēmuma sagatavošanai pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju, priekšlikumu izskatīšanas termiņš ir četri mēneši.

3. Ierosināto administratīvi teritoriālo grozījumu dokumentēšanai nepieciešamās robežu kartes un robežu aprakstus, pamatojoties uz pašvaldību iesniegumiem, sagatavo attiecīgā Valsts zemes dienesta rajona (pilsētas) nodaļa. Šo darbu finansē ieinteresētās pašvaldības.

4. Pašvaldība, kura ierosina izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā vai mainīt apdzīvoto vietu statusu, sagatavo nepieciešamos dokumentus saskaņā ar pielikumu un iesniedz tos Valsts reformu ministrijai. Valsts reformu ministrija, pamatojoties uz pašvaldību ierosinājumiem, kā arī saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu", sagatavo likumprojektu vai noteikumu projektu un iesniedz Ministru kabinetā izskatīšanai.

5. Izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā vai mainīt apdzīvoto vietu statusu var ierosināt arī Valsts reformu ministrija, kura nosūta savus priekšlikumus attiecīgajām pašvaldībām. Pašvaldības, kuras ir saņēmušas šādus priekšlikumus, trīs mēnešu laikā no priekšlikumu saņemšanas dienas izskata tos un pieņem domes (padomes) lēmumu, izsakot savu attieksmi pret ierosinātajiem grozījumiem. Pašvaldība trīs dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūta to Valsts reformu ministrijai. Ja priekšlikumi ir pieņemti, Valsts reformu ministrija organizē un finansē visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Ja domes (padomes) lēmuma sagatavošanai pašvaldība organizē aptauju, priekšlikumu izskatīšanas termiņš ir četri mēneši.

6. Valsts reformu ministrija Ministru kabineta uzdevumā veic rajonu, pilsētu, pagastu un ciemu uzskaiti.

Ministru prezidenta vietā -
ārlietu ministrs, Ministru prezidenta biedrs V.Birkavs

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

Pielikums

 

Dokumentu saraksts

administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu

statusa jautājumu izlemšanai

 

Lai izlemtu jautājumus, kas saistīti ar grozījumiem administratīvi teritoriālajā iedalījumā vai izmaiņām apdzīvoto vietu statusā, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 

I. Rajonu administratīvo teritoriju izveidošana,

apvienošana vai sadalīšana

1. Apvienojamo vai sadalāmo rajonu padomju lēmumi par šo jautājumu.

2. To pagastu padomju lēmumi un rajonu pilsētu domju lēmumi par šo jautājumu, kuru administratīvās teritorijas ietilpst apvienojamo vai sadalāmo rajonu teritorijā.

3. Paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti izveidojamie, sadalāmie vai apvienojamie rajoni un norādīts:

3.1. jauna rajona izveidošanas, rajonu apvienošanas vai sadalīšanas nepieciešamības pamatojums;

3.2. izveidojamā rajona teritorijas lielums, iedzīvotāju skaits, rajonā ietilpstošo pagastu un pilsētu saraksts, ciemu skaits, sociālās infrastruktūras objekti, kuri nepieciešami rajona pašvaldības funkciju veikšanai, iedzīvotāju attieksme pret paredzamajiem administratīvi teritoriālajiem grozījumiem;

3.3. paredzamais izveidojamā rajona budžets, tā ienākumu un izdevumu daļas raksturojums, kā arī administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti;

3.4. attālums no rajona administratīvā centra līdz rajona pilsētām un pagastu administratīvajiem centriem pirms un pēc administratīvi teritoriālajiem grozījumiem;

3.5. tās apdzīvotās vietas raksturojums, kurā paredzēts izveidot jaunā rajona administratīvo centru, tā iedzīvotāju skaits, dati par sociālās infrastruktūras objektu un rajona iestāžu izvietošanai izmantojamajām ēkām un dzīvokļiem šo iestāžu darbiniekiem, satiksmes ceļu stāvoklis un sakaru līdzekļi, kuri rajona administratīvo centru savieno ar rajona pilsētām un pagastu administratīvajiem centriem, tuvākās dzelzceļa stacijas nosaukums un attālums līdz tai;

3.6. ierosinātais izveidojamā rajona nosaukums un tā pamatojums.

4. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

5. Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinums par izveidojamā rajona nosaukumu.

6. Izveidojamā rajona karte, kurā atzīmētas pilsētas, pagasti, ciemi, galvenie satiksmes ceļi un rajona robežas.

7. Rajona administratīvo robežu apraksts.

 

II. Pagastu izveidošana, apvienošana vai sadalīšana

1. Apvienojamo pagastu padomju lēmumi vai sadalāmā pagasta padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Attiecīgā rajona padomes lēmums.

3. Paskaidrojuma raksts, kurā raksturots izveidojamais pagasts un norādīts:

3.1. jaunā pagasta izveidošanas, pagastu apvienošanas vai sadalīšanas nepieciešamības pamatojums;

3.2. izveidojamā pagasta teritorijas lielums, iedzīvotāju skaits, lielākās apdzīvotās vietas, to attālums līdz esošā un izveidojamā pagasta administratīvajam centram, sociālās infrastruktūras objektu izvietojums, iedzīvotāju attieksme pret paredzētajiem administratīvi teritoriālajiem grozījumiem;

3.3. tās apdzīvotās vietas raksturojums, kurā paredzēts izvietot jaunā pagasta administratīvo centru, iedzīvotāju skaits, dati par sociālās infrastruktūras objektu un pagasta iestāžu izvietošanai izmantojamajām ēkām un dzīvokļiem šo iestāžu darbiniekiem un to satiksmes ceļu stāvoklis, kuri savieno pagasta administratīvo centru ar rajona centru;

3.4. paredzamais izveidojamā pagasta budžets, tā ienākumu un izdevumu daļas raksturojums, nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai;

3.5. ierosinātais izveidojamā pagasta nosaukums un tā pamatojums.

4. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

5. Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinums par izveidojamā pagasta nosaukumu.

6. Izveidojamā pagasta karte, kurā atzīmēts pagasta administratīvais centrs, lielākās apdzīvotās vietas, ceļi un pagasta robežas.

7. Pagasta administratīvo robežu apraksts.

 

III. Rajonu un republikas pilsētu administratīvo robežu grozīšana

1. Rajonu padomju lēmumi un republikas pilsētu domju lēmumi par administratīvo robežu grozīšanu.

2. To pagastu padomju lēmumi un rajonu pilsētu domju lēmumi, kuru robežas tiek grozītas sakarā ar rajonu vai republikas pilsētu administratīvo robežu izmaiņām.

3. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota ierosinātā administratīvo robežu grozījuma nepieciešamība, norādītas administratīvo teritoriju lieluma un iedzīvotāju skaita izmaiņas, galvenie zemes īpašnieki un lietotāji teritorijās, kurām mainās administratīvi teritoriālais statuss, šo teritoriju ekonomiskais raksturojums, sociālās infrastruktūras objektu izvietojums tajās, iedzīvotāju attieksme pret priekšlikumu grozīt administratīvi teritoriālās robežas, kā arī administratīvi teritoriālo grozījumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti.

4. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

5. Karte, kurā atzīmētas esošās un projektētās administratīvo teritoriju robežas un pievienojamo vai atdalāmo teritoriju platība.

6. Grozītā administratīvo robežu posma apraksts.

 

IV. Pagastu un rajonu pilsētu administratīvo robežu grozīšana

1. Pagastu padomju lēmumi un rajonu pilsētu domju lēmumi par administratīvo robežu grozīšanu.

2. Attiecīgās rajona padomes lēmums.

3. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota ierosināto administratīvi teritoriālo grozījumu nepieciešamība, sniegts administratīvo teritoriju raksturojums esošajās un projektētajās robežās, dota pievienojamo vai atdalāmo zemju platība, galveno zemes īpašnieku un lietotāju uzskaitījums, iedzīvotāju skaits šajās zemēs, viņu attieksme pret priekšlikumu grozīt administratīvi teritoriālās robežas, kā arī administratīvi teritoriālo grozījumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti.

4. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

5. Karte, kurā atzīmētas esošās un projektētās administratīvo teritoriju robežas un pievienojamo vai atdalāmo teritoriju platība.

6. Grozītā administratīvo robežu posma apraksts.

 

V. Rajonu administratīvo centru pārcelšana

1. Tās rajona padomes lēmums, kuras administratīvo centru ir ierosināts pārcelt, kā arī visu šī rajona teritorijā esošo pašvaldību lēmumi par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā:

2.1. pamatota rajona administratīvā centra pārcelšanas nepieciešamība un raksturota rajona iedzīvotāju attieksme pret to;

2.2. raksturota tā apdzīvotā vieta, no kuras tiek pārcelts rajona administratīvais centrs, un tā apdzīvotā vieta, kurā paredzēts izvietot jauno rajona administratīvo centru; šīs vietas ģeogrāfiskais stāvoklis attiecībā pret rajona teritoriju, iedzīvotāju skaits, sociālās infrastruktūras objektu izvietojums, rajona iestāžu izvietošanai izmantojamās ēkas un dzīvokļi šo iestāžu darbiniekiem, sakaru līdzekļi un satiksmes ceļi no projektētā, kā arī no esošā rajona administratīvā centra līdz pārējām rajona pilsētām un pagastiem, tuvākās dzelzceļa stacijas nosaukums un attālums līdz tai;

2.3. norādīts rajona administratīvā centra pārcelšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti.

3. Rajona karte, kurā norādīts esošais un projektētais rajona administratīvais centrs, rajona pilsētas un pagastu administratīvie centri un galvenie satiksmes ceļi.

 

VI. Pagastu administratīvo centru pārcelšana

1. Pagasta padomes lēmums un attiecīgā rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota pagasta administratīvā centra pārcelšanas nepieciešamība, dots esošā un projektētā administratīvā centra raksturojums, sniedzot datus par attālumu līdz pagasta teritorijā esošajiem ciemiem un rajona administratīvajam centram, satiksmes ceļu stāvokli, sociālās infrastruktūras objektiem, kā arī par pagasta iestāžu izvietošanai izmantojamajām ēkām un dzīvokļiem šo iestāžu darbiniekiem. Paskaidrojuma rakstā jānorāda administratīvā centra pārcelšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti, kā arī iedzīvotāju attieksme pret paredzēto pagasta administratīvā centra pārcelšanu.

3. Pagasta teritorijas karte, kurā norādīts esošais un projektētais administratīvais centrs, lielākās pagasta apdzīvotās vietas un ceļi, kas ved uz tām.

 

VII. Rajonu pilsētu ieskaitīšana

republikas pilsētu kategorijā

1. Pilsētas domes lēmums un attiecīgā rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā dots:

2.1. pilsētas kā rūpniecības, transporta, tirdzniecības, izglītības un kultūras centra raksturojums, sociālās infrastruktūras un komunālās saimniecības stāvoklis, iedzīvotāju skaits un pamatota republikas pilsētas statusa piešķiršanas nepieciešamība;

2.2. paredzamais izveidojamās republikas pilsētas budžets, tā ienākumu un izdevumu daļas raksturojums, administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti, kā arī raksturotas izmaiņas tās rajona pašvaldības budžetā, kuras teritorijā paredzēts mainīt pilsētas statusu;

2.3. iedzīvotāju attieksme pret paredzēto apdzīvotās vietas statusa maiņu.

3. Izveidojamās republikas pilsētas administratīvo robežu karte un robežu apraksts.

 

VIII. Republikas pilsētu pārveidošana

par rajonu pilsētām

1. Republikas pilsētas domes lēmums un attiecīgā rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota nepieciešamība pārveidot republikas pilsētu par rajona pilsētu, raksturota iedzīvotāju skaita izmaiņu līdzšinējā un prognozējamā dinamika, kā arī analizēta pilsētas pašvaldības un tās rajona pašvaldības, kurā atradīsies pilsēta, paredzamā budžeta ienākumu un izdevumu daļa un norādīts nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai, kā arī izteikta iedzīvotāju attieksme pret paredzēto pilsētas statusa maiņu.

3. Izveidojamās rajona pilsētas administratīvo robežu karte un robežu apraksts.

 

IX. Ciemu ieskaitīšana rajonu pilsētu kategorijā

1. Pagasta padomes lēmums, kuras teritorijā atrodas ciems, un attiecīgās rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā dots:

2.1. ciema kā ražošanas un kultūras centra raksturojums, novērtēta tā sociālā infrastruktūra un komunālā saimniecība, norādīts iedzīvotāju skaits un viņu attieksme pret paredzēto apdzīvotās vietas statusa maiņu, kā arī pamatota pilsētas statusa piešķiršanas nepieciešamība;

2.2. paredzamais izveidojamās pilsētas budžets, tā ienākumu un izdevumu daļas raksturojums, kā arī administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti;

2.3. ierosinātais pilsētas nosaukums un tā pamatojums.

3. Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinums par ierosināto pilsētas nosaukumu.

4. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

5. Izveidojamās rajona pilsētas administratīvo robežu karte un robežu apraksts.

 

X. Rajonu pilsētu administratīvo teritoriju likvidēšana

un to ieskaitīšana ciemu kategorijā

1. Pilsētas domes lēmums un pagasta padomes lēmums, kuras teritorijā paredzēts iekļaut izveidojamo ciemu, un attiecīgās rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota nepieciešamība pārveidot rajona pilsētu par ciemu, raksturota iedzīvotāju attieksme pret paredzēto apdzīvotās vietas statusa maiņu, dota iedzīvotāju skaita un vecuma struktūras izmaiņu līdzšinējā un prognozējamā dinamika, kā arī analizēta tās administratīvās teritorijas, kurā atradīsies ciems, paredzamā budžeta ienākumu un izdevumu daļa un norādīts administratīvi teritoriālo pārveidojumu realizēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti.

3. Virsmežniecības atsauksme, ja paredzēts izdarīt administratīvi teritoriālos grozījumus attiecīgās virsmežniecības teritorijā.

4. Grozīto administratīvo robežu karte un robežu apraksts.

 

XI. Apdzīvoto vietu ieskaitīšana ciemu kategorijā

1. Pagasta padomes lēmums un rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā norādīta ciemu kategorijā ieskaitāmās apdzīvotās vietas atrašanās, attālums līdz pagasta administratīvajam centram, viensētu saraksts, kuras tiek iekļautas ciemā, pastāvīgo iedzīvotāju skaits, viņu attieksme pret priekšlikumu par ciema izveidošanu, kā arī dots ciema nosaukuma pamatojums.

3. Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinums par ierosināto ciema nosaukumu.

 

XII. Apdzīvoto vietu izslēgšana no ciemu kategorijas

1. Pagasta padomes lēmums un rajona padomes lēmums par šo jautājumu.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā pamatota nepieciešamība izslēgt apdzīvoto vietu no ciemu kategorijas un raksturota iedzīvotāju skaita līdzšinējā un prognozējamā dinamika apdzīvotajā vietā, raksturota iedzīvotāju attieksme pret paredzēto apdzīvotās vietas statusa maiņu.

 

XIII. Rajonu, republikas pilsētu, rajonu pilsētu,

pagastu un ciemu pārdēvēšana

1. Tā rajona padomes, republikas pilsētas domes, rajona pilsētas domes un pagasta padomes lēmums, kuru ierosināts pārdēvēt. Ja ierosināts pārdēvēt rajonu, tad arī visu attiecīgā rajona teritorijā esošo pašvaldību lēmumi. Ja ierosināts pārdēvēt rajona pilsētu vai pagastu, tad arī attiecīgā rajona padomes lēmums, kura teritorijā atrodas minētā pilsēta vai pagasts. Ja ierosināts pārdēvēt ciemu, tad pagasta padomes lēmums un rajona padomes lēmums, kuru teritorijā atrodas minētais ciems.

2. Paskaidrojuma raksts, kurā:

2.1. pamatota rajona, republikas pilsētas, rajona pilsētas, pagasta vai ciema pārdēvēšanas nepieciešamība un raksturota iedzīvotāju attieksme pret to;

2.2. paskaidrots ierosinātais nosaukums un minēti iepriekšējie vēsturiskie nosaukumi;

2.3. norādīts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas pārdēvēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti;

2.4. norādīts, vai pārdēvējamajā apdzīvotajā vietā ir pasta un telegrāfa iestādes, dzelzceļa stacijas, lidlauki un ostas un kāds ir attiecīgās ministrijas viedoklis, kuras pārziņā ir minētie objekti.

3. Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinums par ierosināto administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas pārdēvēšanu.

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 07.02.1995.Stājas spēkā: 16.02.1995.Zaudē spēku: 09.03.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 15.02.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
33928
16.02.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)