Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Jelgavā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 22, lēmums Nr. 7)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69., 79. un 81. punktu


Precizējumi: Jelgavas novada domes
2022. gada 28. decembra lēmums Nr. 25 (prot. Nr. 46)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze).

2. Noteikumi ir saistoši, izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības vienotajā Datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

4. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus.

5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprināto pakalpojuma cenrādi.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

6. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas un samaksas saņemšanas dienas.

7. Ja uzmērāmajā teritorijā atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla (VĢT) punkts, pirms topogrāfiskā plāna saskaņošanas mērniecībā, sertificētai personai nepieciešams veikt VĢT punkta apsekošanu un uzmērīšanu. Apvidū esošos VĢT punktus nepieciešams uzrādīt topogrāfiskajā plānā ar norādi – "Uzmanību – ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt." Ja uzmērāmajā teritorijā Datubāzē esošais VĢT punkts ir iznīcināts, mērniecībā sertificētā persona sagatavo aktu par vietējā ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un iesniedz Pašvaldības Būvvaldes pilnvarotam speciālistam.

8. Ģeodēzisko darbu veicējiem topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

9. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

10. Sagatavotais topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

10.1. obligāti, visā Pašvaldības teritorijā ar AS "Sadales tīkls", VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa;

10.2. konkrētās Pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv un Datubāzes turētāja tīmekļa vietnē.

11. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, Pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

12. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs desmit darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

12.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

12.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

13. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes utml.).

15. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

16. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un Pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā, un nodrošinātu reģistrēto zemes ierīcības projektu uzglabāšanu.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

17. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

18. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 14 "Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu, aprites kārtību Jelgavas novadā";

19.2. Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādis "Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu"";

19.3. Ozolnieku novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošos noteikumus Nr. 31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
Pielikums
Jelgavas novada 2022. gada 25. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR* (bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija Datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai Datubāzē un nosūtīšanai Pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

19,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

6,00

1.5.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu

1 objekts

300,00

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana Datubāzē un reģistrācija Datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

3,00

2.4.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu

1 objekts

300,00

3.

Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija Datubāzē

objekts

8,00

4.

Galveno būvasu reģistrācija Datubāzē

objekts

8,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

objekts

11,50

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi

objekts

piemēro

1. punktu

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pārbaude un reģistrācija Datubāzē (ielu sarkanās līnijas)

objekts

12,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija Datubāzē

objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

zemes vienība

29,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

zemes vienība

6,50

9.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā" apstiprināšanu
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojumsSakarā ar Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību apvienošanu nepieciešams sastādīt jaunus saistošos noteikumus, lai tie atbilstu normatīvo aktu prasībām.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka :

1. Kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē.

2. Nodrošina visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu ievietošanu Pašvaldības vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiek ievietoti tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv (Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē) un www.latvijasvestnesis.lv (Latvijas vēstnesis tīmekļvietnē).

Pieejami Jelgavas novada pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuNav attiecināms.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 25.05.2022.Stājas spēkā: 05.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 04.01.2023. OP numurs: 2023/3.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338638
05.01.2023
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"