Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 235

Rīgā 2022. gada 27. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 57 2. p.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) riska pārvaldīšanas minimālās prasības, kuras ir saistošas Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (tālāk tekstā – kredītiestāde), kā arī šajos noteikumos noteiktajā apjomā dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā. Kredītiestādes ievēro šo noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošu NILLTPF riska pārvaldīšanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. fiduciārais kredīts – darījums, kura ietvaros kredītiestāde izsniedz aizdevumu klientam savā vārdā, kurā trešās personas aktīvi (finanšu līdzekļi, īpašums u.tml.) kalpo kā aizdevuma nodrošinājums un kurā trešā persona uzņemas no klienta saistībām izrietošo risku;

2.2. finanšu aktīvi – klienta naudas līdzekļi (noguldījumi), kas nodoti glabāšanā kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem, uzticības operāciju (trastu (pasīvu pārvaldīšanā)), klienta finanšu instrumentu portfeļu, kas tiek turēti kredītiestādē, tai skaitā finanšu instrumentu portfeļu, kas nodoti kredītiestādei pārvaldīšanā, vērtība, kā arī citi finanšu aktīvi (piemēram, kriptoaktīvi, dārgmetāli u.tml.);

2.3. ienākumi – kredītiestādes kopējie faktiskie ienākumi no pakalpojumu sniegšanas klientiem pārskata ceturksnī, tai skaitā:

2.3.1. ienākumi par saņemtajām komisijām pārskata ceturksnī;

2.3.2. citi ienākumi, kas nav norādīti šo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā;

2.4. klients – šo noteikumu izpratnē visas personas, kurām kredītiestāde sniedz finanšu pakalpojumus Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 9. punkta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 4. punkta izpratnē, izņemot personas, kuras veic gadījuma rakstura darījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē, kā arī centrālās bankas un kredītiestādes. Par klientiem tiek uzskatīti:

2.4.1. klienti, ar kuriem kredītiestādei ir noslēgts un ir spēkā līgums par kredītiestādes pakalpojumu sniegšanu;

2.4.2. klienti, ar kuriem ir izbeigtas darījuma attiecības vai pieņemts lēmums par darījuma attiecību pārtraukšanu un kuriem ir nenokārtotas parāda saistības pret kredītiestādi;

2.4.3. klienti, ar kuriem kredītiestāde pēc savas iniciatīvas ir izbeigusi darījuma attiecības un ir slēgusi visus kontus, kuros joprojām atrodas klienta finanšu aktīvi (slēgtie konti ar atlikumu);

2.4.4. klienti, kuriem kredītiestādē ir atvērts pagaidu konts pamatkapitāla iemaksai;

2.4.5. klienti, kuru saistības kredītiestāde ir pārņēmusi no citas kredītiestādes, tai skaitā uz cesijas līguma pamata;

2.5. klienti, kuru patiesie labuma guvēji (tālāk tekstā – PLG) ir no paaugstināta riska jurisdikcijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta trešās daļas 2. punkta "a" līdz "f" apakšpunkta izpratnē;

2.6. NILLTPF risks – ietekme un iespējamība, ka kredītiestāde var tikt izmantota NILLTPF;

2.7. NILLTPF riska ekspozīcija – NILLTPF riska, kuram ir pakļauta kredītiestāde, ņemot vērā tās klientiem, produktiem un pakalpojumiem, to piegādes kanāliem un kredītiestādes darbības ģeogrāfijai piemītošo NILLTPF risku, ietekme;

2.8. NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģija – dokuments, kurā kredītiestāde nosaka NILLTPF riska, kuru tā uzskata par iespējamu uzņemties, ekspozīciju, ņemot vērā tās darbības attīstības stratēģiju un spēju pārvaldīt NILLTPF risku, kā arī nosaka prasības, kā kredītiestāde nodrošina tās noteikto NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību nepārsniegšanu un NILLTPF riska pārvaldību;

2.9. pakalpojumu sniegšana turīgiem klientiem – šo noteikumu izpratnē finanšu pakalpojumi, ko kredītiestāde sniedz klientam fiziskai personai, ja ir izpildīti šo noteikumu 2.9.1. un 2.9.2. apakšpunktā minētie nosacījumi:

2.9.1. klienta finanšu aktīvu (ieskaitot finanšu instrumentus, trastus, atlikumus dārgmetālu kontos, kriptoaktīvus u.tml.) apmērs pārskata perioda (ceturkšņa) beigās sasniedz vismaz 500 000 euro vai klienta faktiskais kredīta apgrozījums sasniedz vismaz 1 000 000 euro gadā vai ir izpildīti abi divi šajā apakšpunktā norādīti nosacījumi;

2.9.2. kredītiestāde sniedz klientam vismaz vienu no šādiem pakalpojumiem:

2.9.2.1. dārgmetālu konti;

2.9.2.2. fiduciārie darījumi, fiduciārais depozīts vai fiduciārais kredīts;

2.9.2.3. investīcijas, aktīvu pārvaldīšana un glabāšana, tai skaitā brokeru pakalpojumi, portfeļa pārvaldīšana klienta vārdā vai klienta paša iegādāto vērtspapīru portfelis (brokerage portfolio);

2.9.2.4. seifi;

2.9.2.5. uzticības operācijas (trasts);

2.9.2.6. citi līdzīgi pakalpojumi;

2.10. pārējās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

2.11. rezidences (reģistrācijas) valsts kods – jurisdikcijas, ar kuru klients ir saistīts, kods, kuru kredītiestāde:

2.11.1. klientam fiziskai personai vai klienta juridiskas personas PLG nosaka atbilstoši šādai prioritātei:

2.11.1.1. pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts;

2.11.1.2. nodokļu rezidences valsts;

2.11.1.3. valstspiederība (pilsonības valsts) vai pavalstniecība;

2.11.2. klientam juridiskajai personai, juridiskajam veidojumam vai šādu personu apvienībai, vai veidojumu apvienībai nosaka atbilstoši tās reģistrācijas valstij.

3. Kredītiestāde savas iekšējās kontroles sistēmas ietvaros veic NILLTPF riska izvērtēšanu un izveido, uztur un attīsta savai saimnieciskajai darbībai piemērotu NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu.

4. Pirms jauna finanšu pakalpojuma ieviešanas vai būtiskas finanšu pakalpojuma sniegšanas kārtības grozīšanas, vai pirms finanšu pakalpojuma sniegšanas jaunai klientu mērķauditorijai kredītiestāde izvērtē šiem pakalpojumiem, klientiem un valstīm, ar kurām tie saistīti, piemītošo NILLTPF risku un tā ietekmi uz risku, kas saistīti ar kredītiestādi, segšanai nepieciešamo kapitālu. Kredītiestāde izvērtē nepieciešamību izstrādāt jaunas šo finanšu pakalpojumu NILLTPF riska pārvaldīšanas politikas un procedūras vai veikt grozījumus spēkā esošajās politikās un procedūrās.

5. Kredītiestāde regulāri izvērtē un nodrošina NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmā konstatēto trūkumu novēršanu esošo finanšu pakalpojumu darbībā, tai skaitā attiecībā uz tādiem finanšu pakalpojumiem, kuru nosacījumi tiek būtiski mainīti.

II. NILLTPF riska pārvaldīšana un NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

6. Kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma ietver vismaz:

6.1. kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju, tai skaitā NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķus;

6.2. NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas un procedūras, iekļaujot kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas struktūru un darbības organizāciju, vadības un darbinieku atbildības un pilnvarojuma sadalījumu NILLTPF riska pārvaldīšanas jomā, NILLTPF riska identificēšanu un pārvaldīšanu, tai skaitā mērīšanu, novērtēšanu, kontroli, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu kredītiestādes vadībai, klientu informācijas un darījumu uzskaiti un dokumentēšanu, prasības NILLTPF riska pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku atalgojuma sistēmas neatkarībai no kredītiestādes saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī NILLTPF riska pārvaldīšanai nepieciešamo personāla resursu un to profesionālās kvalifikācijas prasības;

6.3. politiku un procedūru regulāras pārskatīšanas prasības atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai kredītiestādes darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos;

6.4. NILLTPF riska segšanai nepieciešamā kapitāla novērtēšanas (mērīšanas) un uzturēšanas kārtību. NILLTPF riska segšanai nepieciešamā kapitāla struktūra atbilst spēkā esošajā, aktuālajā normatīvajā regulējumā par kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveidi noteiktajam;

6.5. NILLTPF riska pārvaldīšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju (tālāk tekstā – IT) nodrošinājuma prasības;

6.6. NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas, tai skaitā IT sistēmu, neatkarīga izvērtējuma veikšanas prasības un no kredītiestādes NILLTPF riska atkarīgu izvērtējuma biežumu;

6.7. regulāras NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, efektivitātes novērtēšanas un pilnveidošanas prasības, ņemot vērā izmaiņas kredītiestādes darbībā un ārējos apstākļus, kas ietekmē kredītiestādes riskus un darbību;

6.8. NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju un to maksimālo pieļaujamo robežvērtību izstrādes prasības;

6.9. regulāru NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas, novērtēšanas un rādītāju attīstības dinamikas izvērtēšanu, kā arī atbilstošu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politiku un procedūru prasībām;

6.10. metodes (piemēram, atbilstošu ierobežojumu noteikšana u.c.) kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanai atbilstoši noteiktajiem NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķiem.

7. Kredītiestāde nodrošina NILLTPF riska pārvaldīšanu nepārtraukti visā tās darbības laikā, ņemot vērā tā mijiedarbību ar citiem kredītiestādes darbībai piemītošajiem riskiem.

8. Kredītiestāde nodrošina visu NILLTPF riska pārvaldīšanas pasākumu izpildi pilnā apmērā attiecībā uz visiem klientiem, tai skaitā klientiem, kas ir ar kredītiestādi saistītās personas.

III. NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģija

9. Kredītiestāde NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā nosaka NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālās pieļaujamās robežvērtības, kuras kredītiestāde vēlas uzņemties un spēj pārvaldīt, definējot NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājus un NILLTPF risku mazinošos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 10. punkta prasībām.

10. Kredītiestāde izstrādā NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam NILLTPF riskam. Kredītiestāde stratēģijā nosaka vismaz:

10.1. kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājus, ietverot vismaz šādus rādītājus:

10.1.1. kredītiestādes klientu lokam piemītošā NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājus un to maksimālās pieļaujamās robežvērtības, līdz kurām kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma spēj nodrošināt NILLTPF riska pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā:

10.1.1.1. augsta riska klientu, t.i., klientu, kuru riska līmenis atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam ir augsts vai ļoti augsts un kuri ietilpst kredītiestādes noteiktajā maksimālā klientu, ar kuriem kredītiestāde sadarbojas, riska kategorijā, bet neietilpst klientu kategorijā, kurai kredītiestādes pakalpojumu sniegšana nav pieļaujama atbilstoši kredītiestādes ar klientu riska līmeņa novērtēšanu saistītiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.2. ienākumu, kas gūti no pakalpojumiem, kuri sniegti augsta riska klientiem, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu no pakalpojumu sniegšanas klientiem apmērā;

10.1.1.3. klientu, kas ir čaulas veidojumi, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.4. ienākumu, kas gūti no pakalpojumiem, kuri sniegti klientiem, kas ir čaulas veidojumi, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu no pakalpojumu sniegšanas apmērā;

10.1.1.5. klientu, kuru PLG ir no paaugstināta riska jurisdikcijas, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.6. klientu, kas ir maksājumu iestāžu vai elektroniskās naudas iestāžu klienti, finanšu aktīvu apmēra un kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.2. kredītiestādes pakalpojumiem un produktiem piemītošā NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājus pakalpojumu turīgiem klientiem sniegšanas ietvaros:

10.1.2.1. to finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.2.2. no šādiem pakalpojumiem gūto ienākumu īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu no pakalpojumu sniegšanas klientiem apmērā;

10.2. katram no šo noteikumu 10.1. apakšpunktā noteiktajiem kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājiem, ņemot vērā darbības attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus, maksimālās pieļaujamās robežvērtības periodam, kas nav mazāks par vienu kalendāro gadu;

10.3. NILLTPF risku ierobežojošos nosacījumus;

10.4. paredzētās NILLTPF riska mazināšanas metodes;

10.5. NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTPF riska kontrole, resursu pietiekamības kritērijus un kompetences prasības;

10.6. personāla pilnvarojuma sistēmas izveides principus attiecībā uz lēmumiem, kas ietekmē kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīciju;

10.7. principus NILLTPF riska pārvaldīšanas funkciju izpildei nepieciešamā IT nodrošinājuma pietiekamības vērtēšanai, kā arī IT sistēmu, kas nodrošina NILLTPF riska kontroles funkciju, neatkarīgas pārbaudes kārtību;

10.8. ar Kredītiestāžu likuma 1. panta 68. punkta izpratnē noteikta ārpakalpojuma izmantošanu saistīto risku, nepieciešamo pasākumu NILLTPF riska mazināšanai, kā arī ārpakalpojuma sniedzēja nodrošinātā pakalpojuma atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām novērtēšanas un uzraudzības kārtību;

10.9. publiskos avotos un no publiskām un citām (tai skaitā ierobežotas pieejamības) datubāzēm pieejamās informācijas izmantošanas principus klienta saimnieciskās darbības pārzināšanas mērķiem;

10.10. NILLTPF riska pārvaldīšanas efektivitātes vērtēšanas prasības, tai skaitā:

10.10.1. NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīga vērtējuma prasības;

10.10.2. informācijas par NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi sniegšanas kredītiestādes vadībai prasības;

10.10.3. ziņošanas kredītiestādes vadībai par atkāpēm no apstiprinātās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām prasības.

11. NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību nosaka, ievērojot kredītiestādes spēju pārvaldīt NILLTPF risku, kas ir saistīts ar kredītiestādes esošās un paredzamās saimnieciskās darbības raksturu, kā arī NILLTPF riska pārvaldīšanai pieejamos resursus.

12. Kredītiestāde, nosakot kredīta apgrozījumu klienta kontā:

12.1. ietver tajā visus klienta kontā (kontos) ienākošos maksājumus, tai skaitā klienta kontā saņemtos atlīdzības maksājumus vai ienākumus, klientam izmaksātos procentus par klienta noguldījumiem un ienākumus no finanšu instrumentiem;

12.2. neietver tajā pašas kredītiestādes klientam izsniegtos kredītus;

12.3. ja saskaņā ar kredītiestādes politikās un procedūrās noteiktajām prasībām visi klienta darījumi (tai skaitā ar kredītiestādi) tiek veikti, izmantojot vienīgi klienta norēķinu kontu kredītiestādē, neietver tajā maksājumus, kas veikti starp dažādiem šā klienta kontiem šajā kredītiestādē;

12.4. ja tā klientiem piedāvā un nodrošina naudas apvienošanas (Cash Pooling) risinājumu, neietver tajā grupas dalībnieku, kas reģistrēti un saimniecisko darbību veic Latvijā vai Baltijā, naudas līdzekļu apvienošanas darījumus (Cash Pooling darījumus), t.i., naudas līdzekļu transakcijas uz grupas kontu un no tā.

13. Kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju viena mēneša laikā pēc tam, kad tā ir apstiprināta kredītiestādes padomē.

14. Kredītiestādes valde regulāri izvērtē to, vai nav pārsniegtas faktiski noteiktās NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju robežvērtības vai pārkāptas robežvērtību izstrādes prasības, kā arī vērtē pārsnieguma iemeslus un pamatotību, ja konstatēts NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju robežvērtību pārsniegums vai robežvērtību izstrādes prasību pārkāpums. Būtisku noviržu (noteiktā robežvērtība pārsniegta par 10 procentiem) gadījumā kredītiestāde katru reizi vienlaikus ar šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par kredītiestādes iepriekšējā ceturkšņa NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu sniedz ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

IV. Kredītiestādes amatpersonu un darbinieku atbildība

15. Kredītiestādes padome pārrauga, kā valde nodrošina NILLTPF riska pārvaldīšanu, un veic vismaz šādas darbības:

15.1. apstiprina NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju un izmaiņas NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā;

15.2. apstiprina NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas;

15.3. uzrauga un kontrolē, kā kredītiestādes valde pārvalda kredītiestādes darbībai piemītošo NILLTPF risku un vai šī darbība notiek saskaņā ar NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju;

15.4. nosaka, ka iekšējā audita struktūrvienība regulāri pārbauda un novērtē kredītiestādes darbības atbilstību tās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijai un tās īstenošanas politikām un procedūrām un ziņo padomei par pārbaužu rezultātiem;

15.5. nosaka regulāru un ārkārtas informācijas apmaiņas kārtību starp padomi un valdi, tai skaitā nosaka padomes informēšanas par NILLTPF riska pārvaldīšanu un par NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu regularitāti;

15.6. nosaka kredītiestādes atalgojuma politiku, kura nav pretrunā ar tās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju un neveicina īstermiņa ienākumu gūšanu, veicot darījumus, kuriem piemīt vai kuri rada paaugstinātu NILLTPF risku, kā arī nosaka, ka iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTPF riska kontrole, atalgojums nav atkarīgs no kredītiestādes saimnieciskās darbības rādītājiem;

15.7. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, pamatojoties uz kredītiestādes darbības finansiālajiem rezultātiem un darbības plāniem un ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ekonomiskajā situācijā, tirgos un tirgus attīstības prognozēs, kā arī jaunu finanšu pakalpojumu ieviešanu, pārskata NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politikas un novērtē kredītiestādes pašu kapitāla pietiekamību kredītiestādes risku, kurus tā uzņēmusies vai uzņemsies, segšanai.

16. Kredītiestādes valde ir atbildīga par kredītiestādes padomes apstiprinātās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanu un NILLTPF riska pārvaldīšanu un veic vismaz šādas darbības:

16.1. nodrošina regulāru NILLTPF riska novērtējuma pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšanu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 8. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām;

16.2. nodrošina NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru izstrādi un ievērošanu;

16.3. nodrošina kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru piemērošanu visās kredītiestādes struktūrvienībās Latvijā un citās valstīs;

16.4. nosaka pilnvaru, pienākumu un atbildības par NILLTPF riska pārvaldīšanu sadalījumu starp kredītiestādes struktūrvienībām un darbiniekiem;

16.5. nodrošina NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTPF riska kontrole, informēšanu par NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politikām un procedūrām un atbildību par kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politiku un procedūru ievērošanu;

16.6. nodrošina, ka NILLTPF riska pārvaldīšanas jomā tiek piesaistīti darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst veicamajiem pienākumiem;

16.7. nodrošina, ka, veicot NILLTPF riska pārvaldīšanu, pastāvīgi tiek uzturēti augsti ētikas standarti, tai skaitā novērsti interešu konflikti, kas paaugstina vai var paaugstināt NILLTPF risku, piemēram, sniedzot pakalpojumus ar kredītiestādi saistītām personām;

16.8. apstiprina korektīvos pasākumus NILLTPF riska pārvaldīšanai gadījumos, kad tie ir nepieciešami, un informē kredītiestādes padomi par korektīvo pasākumu ieviešanas gaitu;

16.9. nodrošina izmaiņu NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā izstrādi un iesniedz tās apstiprināšanai kredītiestādes padomē.

17. Kredītiestāde, nosakot valdes locekli, kurš pārrauga NILLTPF novēršanas jomu kredītiestādē, un ieceļot vienu vai vairākus par NILLTPF novēršanas prasību izpildi atbildīgos darbiniekus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmajai un otrajai daļai, iekšējos normatīvajos aktos nosaka to atbildības sadalījumu, paredzot sadalīt atbildību par vismaz šādiem jautājumiem:

17.1. kredītiestādes padomes un valdes regulāru un ārkārtas informēšanu par kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi, tai skaitā precīzas un pilnīgas informācijas par NILLTPF riska ekspozīciju un tās dinamiku sniegšanu;

17.2. NILLTPF riska pārvaldīšanas pasākumu atbilstību, pietiekamību un nepieciešamo izmaiņu NILLTPF riska pārvaldīšanā savlaicīgu nodrošināšanu;

17.3. ziņojumu sniegšanu valdei par visiem gadījumiem, kad NILLTPF riska pārvaldīšanas gaitā konstatētas atkāpes no apstiprinātās NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām.

V. NILLTPF riska ekspozīcijas uzraudzība

18. Kredītiestāde nosaka NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā:

18.1. informācijas avotus;

18.2. informācijas iegūšanas un izvērtēšanas kārtību;

18.3. kredītiestādes darbiniekus, kas ir tiesīgi sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju;

18.4. kārtību un apjomu, kādā informācija par NILLTPF riska ekspozīcijas rādītājiem tiek sniegta kredītiestādes valdei un padomei, kā arī prasības, kā jāsniedz ziņojumi par NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto robežvērtību pārsniegšanu vai potenciālu pārsniegšanu;

18.5. darbinieku, kas sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. un 42. punktā minēto informāciju un 14. punktā minēto ziņojumu, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Datu ziņošanas sistēmu.

19. Kredītiestāde līdz katra kalendārā ceturkšņa pirmā mēneša pēdējam datumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par kredītiestādes iepriekšējā ceturkšņa NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu atbilstoši šo noteikumu pielikumiem elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (https://www.bank.lv/). Ja kredītiestāde pārskatu nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad to iesniedz XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā.

20. Kredītiestāde šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par kredītiestādes iepriekšējā ceturkšņa NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu aizpilda, izmantojot šo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktās veidlapas:

20.1. veidlapu "M 11.00 NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojums" (tālāk tekstā – 1. pielikums);

20.2. veidlapu "M 13.00 Kredītiestādes individuāli definētie rādītāji" (tālāk tekstā – 2. pielikums).

21. Kredītiestāde vienlaikus ar šo noteikumu 20. punktā noteiktajām pielikumu veidlapām aizpilda šo noteikumu 3. un 4. pielikumā noteiktās veidlapas, kurās ietver faktiskos rādītājus par pārskata periodu:

21.1. veidlapu "M 14.00 Korespondējošo banku un starpniekbanku pieprasījumi NILLTPF novēršanas un sankciju jomā" (tālāk tekstā – 3. pielikums);

21.2. veidlapu "M 16.00 Klientu un to darījumu raksturojums valstu griezumā" (tālāk tekstā – 4. pielikums).

22. Noteikumu 19. punktā noteikto pārskatu kredītiestāde:

22.1. sniedz individuālā līmenī (Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde neiekļauj datus par tās filiālēm dalībvalstī vai trešajā valstī);

22.2. pārskatā lieto naudas vienību euro;

22.3. atlikumus ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējās dienas beigās;

22.4. atlikumus, apgrozījumu un ienākumus uzrāda veselos euro;

22.5. noguldījumu, kredītu un trasta darījumu apmēru pārskata ceturkšņa beigās norāda darījumu pamatsummā, neiekļaujot uzkrātos procentus, atliktos komisijas ienākumus un uzkrājumus paredzamajiem zaudējumiem.

23. Noteikumu 1. pielikumā ietvertos aizkrāsotos laukus neaizpilda.

24. Dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā sagatavo un iesniedz šo noteikumu 1. un 4. pielikumu. 1. pielikumā neaizpilda (atstāj neaizpildītus) kolonnas Nr. 110–130 laukus, kuros tiek norādīti NILLTPF novēršanas stratēģijā noteiktie robežlielumi. Dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā neaizpilda (atstāj neaizpildītus visus laukus) šo noteikumu 2. un 3. pielikumu.

1. pielikuma aizpildīšanas kārtība

25. Kredītiestāde, sniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. punktā noteikto pārskatu par kredītiestādes iepriekšējā ceturkšņa NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu, aizpilda 1. pielikumu, kas sastāv no trīs galvenajām rādītāju grupām:

25.1. rādītāji, kuru faktisko apmēru norāda par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā), – kolonna Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās";

25.2. rādītāji, kuru faktisko apmēru norāda par pārskata ceturksni, – kolonna Nr. 080–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī";

25.3. kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā pārskata gadam noteiktie robežlielumi, t.i., NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju īpatsvars, – kolonna Nr. 110–130 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi".

26. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 010 "Klienti kopā", norāda šādus datus:

26.1. kolonnā Nr. 060 "Klientiem izsniegtie kredīti, euro" norāda faktiskos datus par kredītiestādes visiem klientiem izsniegtajiem kredītiem (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā);

26.2. kolonnu grupā Nr. 090–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda datus par faktiskajiem kredītiestādes kopējiem ienākumiem (kolonnā Nr. 090 izdala saņemtās komisijas) no pakalpojumu sniegšanas klientiem pārskata ceturksnī atbilstoši šo noteikumu 2.3. apakšpunktā noteiktajam ienākumu ietvaram, tai skaitā iekļauj datus par ienākumiem, kas ir gūti no pakalpojumu sniegšanas klientiem, kuri veic gadījuma rakstura darījumus.

27. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 020 "Padziļinātās izpētes klienti"1, rindu Nr. 030 "Augsta riska klienti"2 un rindu Nr. 040 "Čaulas veidojumi"3, norāda šādus datus:

27.1. kolonnā Nr. 060 "Klientiem izsniegtie kredīti, euro" norāda faktiskos datus par klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei, augsta riska klientiem un čaulas veidojumiem izsniegtajiem kredītiem (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā);

27.2. kolonnu grupā Nr. 090–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda datus par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei, augsta riska klientiem un čaulas veidojumiem (kolonnā Nr. 100 izdala saņemtās komisijas), sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 021–023, Nr. 031–033 un Nr. 041–043 nosaukumā norādītajam;

27.3. kolonnu grupā Nr. 110–130 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.1.–10.1.1.4. apakšpunktam noteikto visu klientu, augsta riska klientu un čaulas veidojumu finanšu aktīvu īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu apmērā, šo klientu kredīta apgrozījuma īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu kredīta apgrozījuma apmērā un kredītiestādes ienākumu, kas gūti no pakalpojumu sniegšanas šiem klientiem, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā.

28. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 050 un Nr. 051 ar kopējo nosaukumu "20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākās ar augsta riska klientiem saistītās grupas", norāda šādus datus:

28.1. rindas Nr. 050 kolonnu grupā Nr. 010–030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko ar augsta riska klientiem saistīto grupu klientu skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (kolonnā Nr. 030 izdala noguldījumus). Rindas Nr. 051 kolonnā Nr. 010 norāda attiecīgo grupu skaitu;

28.2. rindas Nr. 050 kolonnā Nr. 080 "Pārskata ceturksnī" norāda datus par 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko ar augsta riska klientiem saistīto grupu klientu kredīta apgrozījumu.

29. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 060 "Klienti, kuru patiesie labuma guvēji ir no paaugstināta riska jurisdikcijas", norāda šādus datus:

29.1. kolonnu grupā Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par klientu, kuru PLG ir no paaugstināta riska jurisdikcijas, skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās sadala pa noguldījumiem, trastiem, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto kredītu (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) un fiduciāro kredītu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 061–063 nosaukumā norādītajam (neattiecas uz pozīciju "Klientiem izsniegtie kredīti, euro"). Sākot no šā apakšpunkta un turpmāk noteikumu tekstā datus par turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem norāda atbilstoši Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 211 "Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 1. pielikuma 13. kolonnai "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)" un 2. pielikuma 18. kolonnai "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)";

29.2. kolonnu grupā Nr. 080–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko klientu, kuru PLG ir no paaugstināta riska jurisdikcijas, kredīta apgrozījumu un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas šādiem klientiem (kolonnā Nr. 100 izdala saņemtās komisijas), sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 061–063 nosaukumā norādītajam;

29.3. kolonnu grupā Nr. 110–130 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.5. apakšpunktam noteikto kredītiestādes klientu, kuru PLG ir no paaugstināta riska jurisdikcijas, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā.

30. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 070 "Pakalpojumu sniegšana turīgiem klientiem", norāda šādus datus:

30.1. kolonnu grupā Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par turīgo klientu (atbilstoši šo noteikumu 2.9. apakšpunktā noteiktajam) skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās sadala pa noguldījumiem, trastiem, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto kredītu (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) un fiduciāro kredītu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 071–073 nosaukumā norādītajam (neattiecas uz pozīciju "Klientiem izsniegtie kredīti, euro");

30.2. kolonnu grupā Nr. 080–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko turīgo klientu kredīta apgrozījumu un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas šādiem klientiem (kolonnā Nr. 100 izdala saņemtās komisijas), sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 071–073 nosaukumā norādītajam;

30.3. kolonnu grupā Nr. 110–130 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.2. apakšpunktam noteikto kredītiestādes turīgo klientu finanšu aktīvu, kredīta apgrozījuma un kredītiestādes ienākumu, kas gūti no pakalpojumu sniegšanas turīgiem klientiem, īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā un kredītiestādes ienākumu, kas gūti no pakalpojumu sniegšanas šādiem klientiem, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā.

31. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 080 "Neklātienē identificētie klienti", norāda šādus datus:

31.1. kolonnu grupā Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par neklātienē identificēto klientu skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās sadala pa noguldījumiem, trastiem, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, turējumā esošajiem turīgo klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto kredītu (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) un fiduciāro kredītu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 081–083 nosaukumā norādītajam (neattiecas uz pozīciju "Klientiem izsniegtie kredīti, euro");

31.2. kolonnā Nr. 080 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko neklātienē identificēto klientu kredīta apgrozījumu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa neklātienē identificēto klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 081–083 nosaukumā norādītajam.

32. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 090 "Starpnieku identificētie klienti (aģenti, advokāti, notāri)", norāda šādus datus:

32.1. kolonnu grupā Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par starpnieku (aģenti, advokāti, notāri) identificēto klientu skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās sadala pa noguldījumiem, trastiem, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, turējumā esošajiem turīgo klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto kredītu (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) un fiduciāro kredītu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 091–093 nosaukumā norādītajam (neattiecas uz pozīciju "Klientiem izsniegtie kredīti, euro");

32.2. kolonnā Nr. 080 "Klientu kredīta apgrozījums, euro " norāda faktiskos datus par kopējo faktisko starpnieku (aģenti, advokāti, notāri) identificēto klientu kredīta apgrozījumu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa starpnieku identificēto klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 091–093 nosaukumā norādītajam.

33. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 100 "Depozītu platformas", norāda šādus datus:

33.1. kolonnu grupā Nr. 010–030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par kopējo klientu – noguldītāju, kas ir depozītu platformu klienti, – skaitu un to veikto noguldījumu apmēru;

33.2. kolonnā Nr. 080 "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko šo depozītu platformu klientu kredīta apgrozījumu.

34. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 110 "Finanšu iestādes (nebankas)", norāda šādus datus:

34.1. kolonnu grupā Nr. 010–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par:

34.1.1. kopējo klientu, kas ir finanšu iestādes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 7. punkta izpratnē (turpmāk – finanšu iestādes), skaitu;

34.1.2. klientu, kas ir finanšu iestāžu klienti, kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030–050 no kopējiem finanšu iestāžu klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus un turējumā esošos klientu vērtspapīrus;

34.1.3. klientiem, kas ir finanšu iestādes, izsniegto kredītu (neiekļaujot datus par fiduciārajiem kredītiem) un fiduciāro kredītu apmēru;

34.2. kolonnu grupā Nr. 080–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko finanšu iestāžu klientu kredīta apgrozījumu un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem (kolonnā Nr. 100 izdala saņemtās komisijas) no pakalpojumu sniegšanas finanšu iestādēm.

35. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 120 "t.sk. MI/ENI (kopā)", norāda šādus datus:

35.1. kolonnā Nr. 010 "Klientu skaits" norāda datus par kredītiestādes klientu, kas ir maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes, skaitu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 121–123 nosaukumā norādītajam;

35.2. kolonnā Nr. 020 "Klientu finanšu aktīvi, euro" norāda datus par klientu, kas ir maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes, klientu kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030 no kopējiem maksājumu iestāžu vai elektroniskās naudas iestāžu klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus, kā arī sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 121–123 nosaukumā norādītajam;

35.3. kolonnā Nr. 080 "Klientu kredīta apgrozījums, euro" norāda datus par kopējo faktisko maksājumu iestāžu vai elektroniskās naudas iestāžu klientu kredīta apgrozījumu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 121–123 nosaukumā norādītajam;

35.4. kolonnu grupā Nr. 110–120 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.6. apakšpunktam noteikto kredītiestādes klientu, kas ir maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā.

36. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 130 "t.sk. IBS (kopā)", norāda šādus datus:

36.1. kolonnā Nr. 010 "Klientu skaits" norāda datus par kredītiestādes klientu, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, skaitu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 131–133 nosaukumā norādītajam;

36.2. kolonnā Nr. 020 "Klientu finanšu aktīvi, euro" norāda datus par klientu, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, klientu kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030 no kopējiem ieguldījumu brokeru sabiedrību klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus, kolonnā Nr. 050 izdalot ieguldījumu brokeru sabiedrību turējumā esošos klientu vērtspapīrus, kā arī sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 131–133 nosaukumā norādītajam;

36.3. kolonnā Nr. 080 "Klientu kredīta apgrozījums, euro" norāda datus par kopējo faktisko ieguldījumu brokeru sabiedrību klientu kredīta apgrozījumu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 131–133 nosaukumā norādītajam.

37. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 140 "t.sk. AIFP (kopā)", norāda šādus datus:

37.1. kolonnā Nr. 010 "Klientu skaits" norāda datus par kredītiestādes klientu, kas ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, skaitu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 141–143 nosaukumā norādītajam;

37.2. kolonnā Nr. 020 "Klientu finanšu aktīvi, euro" norāda datus par klientu, kas ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, klientu kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030 no kopējiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus, kolonnā Nr. 050 izdalot alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku turējumā esošos klientu vērtspapīrus (fondu apliecības), kā arī sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 141–143 nosaukumā norādītajam;

37.3. kolonnā Nr. 080 "Klientu kredīta apgrozījums, euro" norāda datus par kopējo faktisko alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku klientu kredīta apgrozījumu, sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu rezidences (reģistrācijas) valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 141–143 nosaukumā norādītajam.

2. pielikuma aizpildīšanas kārtība

38. Ja kredītiestāde individuāli ir definējusi rādītājus, kas nav norādīti šo noteikumu 10. punktā, tā aizpilda 2. pielikumu, nepieciešamības gadījumā pavairojot rindas un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, un kolonnās ietver šādus datus:

38.1. norāda pozīcijas nosaukumu vai kritēriju – kolonna Nr. 010 "Pozīcijas nosaukums/kritērijs";

38.2. atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija norāda skaitu, apmēru (euro) un procentuālo īpatsvaru pārskata ceturkšņa beigās – kolonnu grupa Nr. 020 , Nr. 030 un Nr. 040 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās";

38.3. atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija norāda apmēru (euro) un procentuālo īpatsvaru pārskata ceturksnī – kolonna Nr. 050 un Nr. 060 ar kopējo nosaukumu "Pārskata ceturksnī";

38.4. norāda kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijā individuāli noteiktās maksimālās pieļaujamās robežvērtības atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija, t.i., to skaitu, apmēru (euro) un procentuālo īpatsvaru, – kolonnu grupa Nr. 070, Nr. 080 un Nr. 090 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi".

3. pielikuma aizpildīšanas kārtība

39. Kredītiestāde, aizpildot 3. pielikumu, norāda faktiskos rādītājus par pārskata periodu attiecībā uz katras korespondējošās bankas, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), un starpniekbanku iesniegto pieprasījumu, kas attiecas uz NILLTPF novēršanas un sankciju jomu, skaitu un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru, nepieciešamības gadījumā pavairojot rindas un numurējot tās pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, un kolonnās norāda šādus datus:

39.1. attiecīgā korespondenta identifikācijas kodu BIC formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX4 – kolonna Nr. 010 "Korespondenta (respondenta) BIC kods";

39.2. no korespondenta pārskata ceturksnī saņemto pieprasījumu skaitu – kolonna Nr. 020 "Pieprasījumu skaits";

39.3. pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru – kolonna Nr. 030 "Apmērs, euro".

40. Kredītiestāde, aizpildot 3. pielikuma kolonnu Nr. 010 "Korespondenta (respondenta) BIC kods", norāda vienīgi astoņu vai 11 simbolu korespondenta identifikācijas kodu BIC formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX.

4. pielikuma aizpildīšanas kārtība

41. Kredītiestāde aizpilda 4. pielikumu, kurā norāda visu kredītiestādes klientu, augsta riska klientu5, padziļinātās izpētes klientu6, klientu čaulas veidojumu7, klientu politiski nozīmīgu personu8 un klientu pēc PLG valsts darījumu raksturojumu pa valstīm, pielikuma rindas pavairojot un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā. Par klientiem norāda šādus datus:

41.1. kolonnā Nr. 010 "Klientu kategorija" norāda attiecīgo klienta kategoriju:

41.1.1. "Visi klienti" – par visiem kredītiestādes klientiem atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktā norādītajam;

41.1.2. "AR klienti" – par kredītiestādes augsta riska (AR) klientiem atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.1. apakšpunktā norādītajam;

41.1.3. "PI klienti" – par kredītiestādes klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei (PI);

41.1.4. "ČV" – par klientiem juridiskām personām, kas atbilst kādai čaulas veidojuma (ČV) pazīmei;

41.1.5. "PNP" – par klientiem fiziskām personām, kuri ir politiski nozīmīgas personas (PNP), un klientiem juridiskām personām, kuru PLG ir politiski nozīmīga persona;

41.1.6. "Klientu PLG" – par klientiem juridiskām personām atbilstoši PLG rezidences (reģistrācijas) valstij;

41.2. kolonnā Nr. 020 "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" norāda attiecīgās klientu kategorijas rezidences (reģistrācijas) valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX. Konkrētās rezidences (reģistrācijas) valsts kodu atbilstošajai klientu kategorijai norāda tikai vienu reizi;

41.3. kolonnu grupā Nr. 030–050 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par kopējo klientu skaitu un klientu finanšu aktīviem, kolonnā Nr. 041–043 no kopējiem finanšu aktīviem izdalot noguldījumus, trastus, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, turējumā esošos klientu vērtspapīrus un klientiem izsniegtos fiduciāros kredītus, tos summējot un grupējot atbilstoši klientu kategorijai un klientu rezidences (reģistrācijas) valstij;

41.4. kolonnā Nr. 060 "Klientu kredīta apgrozījums, euro" norāda klientu kredīta apgrozījumu, to summējot un grupējot atbilstoši klientu kategorijai un klientu rezidences (reģistrācijas) valstij;

41.5. norādot datus par klientiem juridiskām personām atbilstoši PLG rezidences (reģistrācijas) valstij, kolonnā "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" norāda klienta PLG rezidences (reģistrācijas) valsts kodu:

41.5.1. ja klientam ir vairāki PLG no dažādām valstīm, norāda visas klienta PLG rezidences (reģistrācijas) valstis. Piemēram, ja klientam ir viens PLG, kredītiestāde pretī kolonnā "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" ietvertajam klienta PLG rezidences (reģistrācijas) valsts kodam norāda skaitli 1;

41.5.2. ja klientam ir vairāk nekā viens PLG un katrs no savas rezidences (reģistrācijas) valsts, kredītiestāde tos sadala proporcionāli (proporcionalitātes princips), proti, pieņemot, ka, ja trīs PLG veido vienu veselu, tad katrs PLG veido trešdaļu no viena vesela. Līdz ar to kredītiestāde atbilstoši PLG rezidences (reģistrācijas) valstij pretī kolonnā "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" ietvertajam klienta PLG rezidences (reģistrācijas) valsts kodam norāda skaitli 0.33;

41.6. faktisko datu par klientiem juridiskām personām atbilstoši PLG rezidences (reģistrācijas) valstij norādīšanā kolonnā Nr. 040–060 ievēro šo noteikumu 41.5.1. apakšpunktā minēto proporcionalitātes principu;

41.7. norādot datus par klientiem fiziskām personām, kuri ir politiski nozīmīgas personas, un klientiem juridiskām personām, kuru PLG ir politiski nozīmīgas personas, kolonnā "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" norāda politiski nozīmīgas personas rezidences (reģistrācijas) valsts kodu;

41.8. ja klientam juridiskai personai ir vairāki PLG ar politiski nozīmīgas personas statusu, tad datu atspoguļošanai kolonnā Nr. 030–060 ievēro šo noteikumu 41.5.1. apakšpunktā minēto proporcionalitātes principu. Piemēram, ja viens no diviem vai vairākiem klienta PLG ir politiski nozīmīga persona, tad pretī politiski nozīmīgas personas rezidences (reģistrācijas) valsts kodam norāda skaitli 1 un pārējās kolonnās norāda attiecīgos datus pilnā apmērā (100 procentu). Ja klientam ir trīs PLG, turklāt katrs no savas rezidences (reģistrācijas) valsts un diviem no trim PLG ir politiski nozīmīgas personas statuss, kredītiestāde datus proporcionāli sadala ar divi, proti, PLG, kas ir politiski nozīmīga persona, rezidences (reģistrācijas) valstij pretī kolonnā "Rezidences (reģistrācijas) valsts kods" norāda skaitli 0.5 un pārējās kolonnās norāda attiecīgos datus 50 procentu apmērā par visām pārējām kolonnām.

42. Kredītiestāde nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par katru gadījumu, kad ir konstatēta esoša vai potenciāli būtiska neatbilstība kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasībām.

43. Kredītiestāde šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, sagatavo saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" noteiktajām prasībām un kārtību.

44. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka pārskats par NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu ir nepilnīgs vai neprecīzs, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, kredītiestāde laboto pārskatu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju saskaņotajā termiņā.

45. Ja kredītiestāde konstatē, ka pārskats par NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu ir nepilnīgs vai neprecīzs, par to nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un iesniedz laboto pārskatu.

VI. NILLTPF riska stresa testēšana

46. Kredītiestāde veic NILLTPF riska stresa testus atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotajiem scenārijiem un noteiktajiem termiņiem.

47. Stresa testu rezultātus un uz to pamata pieņemtos lēmumus par NILLTPF riska pārvaldīšanu kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

VII. Noslēguma jautājumi

48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 21. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 101 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

49. Kredītiestādes un dalībvalstu vai trešo valstu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā pārskatu veidlapas par 2022. gadu aizpilda un iesniedz atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 21. jūlija normatīvajos noteikumos Nr. 101 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" noteiktajai kārtībai.

50. Kredītiestādes un dalībvalstu vai trešo valstu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā aizpildītās pārskatu veidlapas par 2023. gada pirmo un otro ceturksni iesniedz līdz 2023. gada 31. jūlijam.

51. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 30. decembrī.

 


1 Datus par klientiem, kuriem kredītiestāde noteikusi padziļināto izpēti visā darījuma attiecību laikā, iekļauj visos pārskatos, datus par klientiem, kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta padziļinātā izpēte pārskata periodā, iekļauj attiecīgā perioda pārskatā.
2 Norādīt datus atbilstoši klienta tipam (kategorijai) pārskata perioda beigās.
3 Norādīt datus atbilstoši klienta tipam (kategorijai) pārskata perioda beigās.
4 Sākot ar noteikumu 39.1. apakšpunktu un turpmāk noteikumu tekstā norādi uz piemērojamo standartu izdošanas gadu aizstāj ar četriem latīņu alfabēta burtiem. Piemēro aktuālo, spēkā esošo standartu.
5 Norādīt datus atbilstoši klienta tipam (kategorijai) pārskata perioda beigās.
6 Datus par klientiem, kuriem kredītiestāde noteikusi padziļināto izpēti visā darījuma attiecību laikā, iekļauj visos pārskatos, datus par klientiem, kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta padziļinātā izpēte pārskata periodā, iekļauj attiecīgā perioda pārskatā.
7 Norādīt datus atbilstoši klienta tipam (kategorijai) pārskata perioda beigās.
8 Norādīt datus atbilstoši personas statusam pārskata perioda beigās.
 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.12.2022. normatīvajiem noteikumiem Nr. 235

M 11.00 NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojums

  
Pārskata ceturkšņa beigāsPārskata ceturksnīStratēģijā noteiktie robežlielumi
Klientu skaitsKlientu finanšu aktīvi, euroKlientiem izsniegtie kredīti, euroKlientiem izsniegtie fiduciārie kredīti, euroKlientu kredīta apgrozījums, euroKredītiestādes ienākumi, euroKomisijas, euroKlientu finanšu aktīviKlientu kredīta apgrozījumsKredītiestādes ienākumi
 Noguldījumi, euroTrasti, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, euroTurējumā esošie klientu vērtspapīri, euro
01020030040050060070080090100110120130
   (Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)
Klienti kopā
 010----- --  ---
Padziļinātās izpētes klienti
 020----- --  ---
LV
021--------  ---
Citas ES dalībvalstis
022--------  ---
Pārējās valstis
023--------  ---
Augsta riska klienti
 030----- --     
LV
031--------  ---
Citas ES dalībvalstis
032--------  ---
Pārējās valstis
033--------  ---
Čaulas veidojumi
 040----- --     
LV
041--------  ---
Citas ES dalībvalstis
042--------  ---
Pārējās valstis
043--------  ---
20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākās ar augsta riska klientiem saistītās grupas
 050   ---- -----
Grupu skaits
051 ------------
Klienti, kuru patiesie labuma guvēji ir no paaugstināta riska jurisdikcijas
 060            -
LV
061     -    ---
Citas ES dalībvalstis
062     -    ---
Pārējās valstis
063     -    ---
Pakalpojumu sniegšana turīgiem klientiem
 070             
LV
071     -    ---
Citas ES dalībvalstis
072     -    ---
Pārējās valstis
073     -    ---
Neklātienē identificētie klienti
 080        -----
LV
081     -  -----
Citas ES dalībvalstis
082     -  -----
Pārējās valstis
083     -  -----
Starpnieku identificētie klienti (aģenti, advokāti, notāri)
 090        -----
LV
091     -  -----
Citas ES dalībvalstis
092     -  -----
Pārējās valstis
093     -  -----
Depozītu platformas
100   ---- -----
Finanšu iestādes (nebankas)
 110   -      ---
t.sk. MI/ENI (kopā)
 120   ---- --  -
LV
121   ---- -----
citas ES dalībvalstis
122   ---- -----
pārējās valstis
123   ---- -----
t.sk. IBS (kopā)
 130   - -- -----
LV
131   - -- -----
citas ES dalībvalstis
132   - -- -----
pārējās valstis
133   - -- -----
t.sk. AIFP (kopā)
 140   - -- -----
LV
141   - -- -----
citas ES dalībvalstis
142   - -- -----
pārējās valstis
143   - -- -----
LV – Latvija
ES – Eiropas Savienība
MI – maksājumu iestāde
ENI – elektroniskās naudas iestāde
IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība
AIFP – alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.12.2022. normatīvajiem noteikumiem Nr. 235

M 13.00 Kredītiestādes individuāli definētie rādītāji

    
   

Pozīcijas nosaukums/kritērijs

Pārskata ceturkšņa beigās

Pārskata ceturksnī

Stratēģijā noteiktie robežlielumi

   

skaits

apmērs, euro

īpatsvars, %

apmērs, euro

īpatsvars, %

skaits

apmērs, euro

īpatsvars, %

  

Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

   

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

Pavairojama rinda          
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.12.2022. normatīvajiem noteikumiem Nr. 235

M 14.00 Korespondējošo banku un starpniekbanku pieprasījumi NILLTPF novēršanas un sankciju jomā

    
   

Korespondenta (respondenta) BIC kods

Pieprasījumu skaits

Apmērs, euro

  

Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)

010

020

030

   

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

Pavairojama rinda    

 

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.12.2022. normatīvajiem noteikumiem Nr. 235

M 16.00 Klientu un to darījumu raksturojums valstu griezumā

   

Klientu kategorija

Rezidences (reģistrācijas) valsts kods

Pārskata ceturkšņa beigās

Pārskata ceturksnī

   

Klientu skaits

Klientu finanšu aktīvi kopā, euro

Klientiem izsniegtie fiduciārie kredīti, euro

Klientu kredīta apgrozījums, euro

    

Noguldījumu apmērs, euro

Trasti, kas ieguldīti fiduciārajos kredītos, euro

Turējumā esošie klientu vērtspapīri, euro

  

Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)

010

020

030

040

041

042

043

050

060

   

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

(Abstract)

Pavairojama rinda          
Visi klienti
AR klienti – augsta riska klienti
PI klienti – padziļinātās izpētes klienti
ČV – čaulas veidojumi
PNP – politiski nozīmīgas personas
Klientu PLG – klientu patiesie labuma guvēji
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 235Pieņemts: 27.12.2022.Stājas spēkā: 30.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 29.12.2022. OP numurs: 2022/252.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338456
30.12.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"