Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošos noteikumus "Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-178-sn

Rīgā 2022. gada 14. decembrī (prot. Nr. 78, 5. §)
Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) var sniegt finansiālu atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām (turpmāk – biedrības) un piešķiramā finansējuma apmēru.

2. Finansiālā atbalsta mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt biedrību kapacitāti un veicināt biedrību sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publiskā lietošanā esošas teritorijas labiekārtošanu pašvaldības funkciju īstenošanas nodrošināšanai.

3. Finansiālais atbalsts ir paredzēts:

3.1. biedrības administratīvo izdevumu segšanai (darbinieku atalgojumam, telpu un inventāra nomai, atlīdzībai par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u. tml.);

3.2. biedrības izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem;

3.3. biedrības rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un apkaimes identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.

4. Finansiālais atbalsts nav paredzēts biedrības izdevumu segšanai, kas ir pretrunā ar noteikumu 2. punktā noteikto finansiālā atbalsta mērķi un neatbilst noteikumu 3. punktā noteiktajam, tajā skaitā:

4.1. biedrības pamatlīdzekļu iegādei;

4.2. prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem;

4.3. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu samaksai;

4.4. biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

5. Pašvaldība piešķir finansiālo atbalstu divos veidos:

5.1. finansiālais atbalsts līdz 1000 euro;

5.2. finansiālais atbalsts līdz 3000 euro.

6. Biedrība vienā saimnieciskajā gadā var pieteikties vienam no pašvaldības atbalsta veidiem.

7. Kopējais piešķirtā finansiālā atbalsta apmērs visiem attiecīgā finansiālā atbalsta veida saņēmējiem nedrīkst pārsniegt šim mērķim pašvaldības attiecīgā saimnieciskā gada budžetā paredzētos finanšu līdzekļus.

8. Attiecīgais finansiālā atbalsta veids tiek piešķirts vienu reizi saimnieciskajā gadā vienādā apmērā visām biedrībām, kuras pieteikušās attiecīgā finansiālā atbalsta veida saņemšanai un atbilst noteikumu 9. un 10. punktā noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot noteikumu 5. punktā noteiktos ierobežojumus.

9. Biedrība ir tiesīga saņemt finansiālo atbalstu, ja tā uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. biedrības juridiskā adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.2. biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz vienu gadu;

9.3. Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā norādītā biedrības darbības joma ir kopienas un apkaimes attīstība vai viens no biedrības statūtos norādītajiem darbības mērķiem ir konkrētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas ģeogrāfiskas apkaimes aizsardzība vai attīstības veidošana, kā arī norādītā darbības joma un mērķis nav grozīti vismaz vienu gadu;

9.4. pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai līdz 1000 euro, biedrībā ir reģistrēti vismaz 10 biedri, bet, piesakoties atbalsta saņemšanai līdz 3000 euro, biedrībā ir reģistrēti vismaz 35 biedri;

9.5. katrā nākamajā reizē piesakoties atbalsta saņemšanai līdz 1000 euro, biedrībā ir reģistrēti vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);

9.6. biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību;

9.7. biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav uzsākta biedrības likvidācija.

10. Biedrība ir tiesīga saņemt finansiālo atbalstu līdz 3000 euro, ja tā papildus noteikumu 9. punktā noteiktajam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst šādiem kritērijiem:

10.1. biedrība iepriekš ir saņēmusi finansiālo atbalstu līdz 1000 euro;

10.2. biedrība ir izpildījusi saistībā ar šī atbalsta saņemšanu uzņemtos pienākumus;

10.3. biedrība ir apguvusi vismaz 90 % no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

11. Noteikumu izpildi nodrošina Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs. Centra direktors pieņem lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu.

12. Rīgas pilsētas izpilddirektors apstiprina finansiālā atbalsta piešķiršanas nolikumu, kurā tiek noteikta:

12.1. pieteikuma iesniegšanas kārtība;

12.2. pieteikuma izskatīšanas kārtība;

12.3. lēmuma par finansiālā atbalsta piešķiršanu pieņemšanas kārtība;

12.4. līguma par finansiālā atbalsta piešķiršanu noslēgšanas kārtība;

12.5. finansiālā atbalsta saņēmēja pārskatu iesniegšanas kārtība;

12.6. sadarbības saturs un apjoms tām biedrībām, kuras pretendē uz finansiālo atbalstu līdz 3000 euro.

13. Finansiālā atbalsta piešķiršanas nolikums, pieteikšanās termiņš un informācija par finansiālo atbalstu saņēmušām biedrībām tiek publicēti pašvaldības portālā www.riga.lv un tīmekļvietnē www.apkaimes.lv.

14. Biedrībai, kura saņēmusi finansiālo atbalstu, ir pienākums:

14.1. sadarboties ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos;

14.2. iesniegt pārskatu par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu un noteikumu 14.1. apakšpunktā noteiktā sadarbības pienākuma izpildi;

14.3. nepieciešamības gadījumā sniegt detalizētu informāciju par izlietoto finansiālo atbalstu un uzrādīt grāmatvedības pamatojuma dokumentus;

14.4. atmaksāt saņemto finansiālo atbalstu, ja tas izmaksāts, biedrībai sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz finansiālā atbalsta saņemšanu;

14.5. atmaksāt saņemtā finansiālā atbalsta daļu, ja tas izlietots, neievērojot noteikumu 3. un 4. punkta nosacījumus.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija saistošos noteikumus Nr. 54 "Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-178-sn "Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz finansiālu atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām (turpmāk – biedrības). Atbalsts tiek sniegts vienu reizi saimnieciskajā gadā, piešķirot finanšu līdzekļus biedrībām, kuras atbilst saistošajos noteikumos norādītajiem kritērijiem. Ikgadējais atbalsts vienai biedrībai, ievērojot biedrībā reģistrēto biedru skaitu, ir no 1000 euro līdz 3000 euro saimnieciskajā gadā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 3. pantam pašvaldība savas funkcijas pilda, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt biedrības ir ieinteresētas attīstīt un labiekārtot konkrēto apkaimi, ievērojot un pārstāvot attiecīgās apkaimes iedzīvotāju intereses. Tāpēc pašvaldībai ir nepieciešams sadarboties ar biedrībām savu funkciju īstenošanā, piemēram, likuma "Par pašvaldībām15. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 12., 13. un 19. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktā teritorijas attīstības plānošanas funkcija, Ceļu satiksmes likumā noteiktā ceļu satiksmes vispārējās pārvaldības funkcija, nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu Rīgas pilsētas attīstību, ievērojot visas pilsētas teritorijas un atsevišķu apkaimju īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī saglabājot un attīstot katras apkaimes dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu. Viens no instrumentiem, kā motivēt biedrības iesaistīties pašvaldības procesos, ir finansiāla atbalsta sniegšana, tādējādi veicinot biedrību kapacitāti. Iespējams, tas motivēs arī jaunu sabiedriski aktīvu biedrību izveidi, kas ir būtiski sabiedrības iesaistes palielināšanā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai reglamentētu minētā atbalsta sniegšanu biedrībām, kas ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Likuma "Par pašvaldībām12. pantā noteikts, ka pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī tad, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Pašvaldība brīvprātīgās iniciatīvas var īstenot tikai, pamatojoties uz tiesību normu – pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī ievērojot likuma atrunas principu un likuma prioritātes principu (J. Briede, E. Danovskis, A. Kovaļevska, Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums, Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2021, 160.–161. lpp.).

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atbalsts tiek piešķirts no pašvaldības budžeta programmas 01.36.00. "Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem" līdzekļiem. Atbalsta sniegšanai 2023. gadā pašvaldības budžetā paredzēti 50 000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka administratīvās procedūras tiek noteiktas pašvaldības finansējuma piešķiršanas nolikumā, kuru apstiprina Rīgas pilsētas izpilddirektors un kas tiek publicēts pašvaldības portālā www.riga.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Biedrību atbalsta programmas paplašināšanai savus priekšlikumus izteica biedrība "Rīgas apkaimju alianse". Izteiktie ierosinājumi tika ņemti vērā, sagatavojot saistošo noteikumu projektu. Atbalsta programmas izmaiņas konceptuāli tika izskatītas un atbalstītas arī 2022. gada 24. novembrī Nevalstisko organizāciju namā notikušajā pieredzes apmaiņas tīklošanas konferencē "Apkaimju nozīme un attīstības perspektīva", kurā piedalījās apkaimju biedrības.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-22-178-snPieņemts: 14.12.2022.Stājas spēkā: 28.12.2022.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 27.12.2022. OP numurs: 2022/250.27
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338371
28.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"