Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 40/22

Ulbrokā 2022. gada 14. septembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā
Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
14.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 1572
(prot. Nr. 47/2022, 43. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datu bāzes noteikumi" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, iesniegšana, pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras Pašvaldībā veic:

2.1. inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos vai kadastrālās uzmērīšanas darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē, koordinē un samaksu par pakalpojumiem saņem Pašvaldība vai juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs). Samaksa par pakalpojumiem (cenrādis) tiek apstiprināta ar Pašvaldības domes lēmumu un tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas. Kopā ar topogrāfisko informāciju, pēc pieprasījuma, tiek izsniegta arī informācija par ielu sarkano līniju aizsargjoslām.

5. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo:

5.1. obligāti ar šādiem inženiertīklu turētājiem (ja inženierkomunikācija skar uzmērāmo teritoriju):

5.1.1. AS "Sadales tīkls";

5.1.2. AS "Gaso";

5.1.3. SIA "Tet";

5.2. konkrētās Pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

6. Pilsētu un ciemu teritorijās topogrāfiskajos plānos un būvju situācijas plānos jāuzrāda ielu sarkanās līnijas.

7. Topogrāfiskā plānā vai izpildmērījuma plānā norāda uzmērāmajā teritorijā dabā esošus vietējā ģeodēziskā tīkla punktus. Ja mērnieks konstatē, ka uzmērījuma robežās esošs vietējā ģeodēziskā tīkla punkts ir iznīcināts, tad Datubāzes turētājam tiek iesniegts akts par ģeodēziskā punkta neesamību.

8. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no iesnieguma, topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

8.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, apliecinot reģistrāciju Datubāzes turētāja noteiktajā formā;

8.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma datubāzē, ja reālā situācija dabā nav mainījusies.

10. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes utml.).

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet pārbaudei un reģistrācijai jāiesniedz datne ar uzmērīto objektu, kas noformēta pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

12. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei un reģistrācijai Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu samaksas kārtība

13. Samaksu par Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

14. Datubāzes turētājam ir tiesības neizsniegt topogrāfisko informāciju vai nereģistrēt iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu, ja mērnieks vai komersants nav pilnībā norēķinājies par iepriekš sniegtajiem Datubāzes turētāja Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

15.1. Garkalnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 72 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kartību un izcenojumiem Garkalnes novadā";

15.2. Inčukalna novada pašvaldības domes 2020. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 15/2020 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Inčukalna novadā";

15.3. Ropažu novada pašvaldības domes 2006. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Ropažu novadā";

15.4. Stopiņu novada pašvaldības domes 2005. gada 12. oktobra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā".

16. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 14. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 40/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmo daļu pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību.

Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Savukārt Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa noteic, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta palielinājumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ropažu novada pašvaldības speciālisti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 40/22Pieņemts: 14.09.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 21.12.2022. OP numurs: 2022/247.20
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338191
01.01.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"