Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 68

Daugavpilī 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 48, 1. &)
Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu
un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijas (turpmāk – Stipendija) un vienreizējas Stipendijas apmēru un kārtību, kādā tās tiek piešķirtas.

2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un sekmēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Augšdaugavas novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Augšdaugavas novada attīstībai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

3. Stipendijas var saņemt valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie un ārsti rezidenti.

4. Augšdaugavas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) ar lēmumu, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūnijam, nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, kuriem var tikt piešķirta Stipendija, kā arī norāda apzinātos uzņēmējus un pašvaldības iestādes, kuriem ir nepieciešami šādi speciālisti. Informācija par šādu lēmumu publicējama Augšdaugavas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Augšdaugavas Novada Vēstis" un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, kā arī pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

5. Gadījumā, ja Dome līdz kārtējā gada 1. jūnijam nav noteikusi atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes saistošo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, tad pieteikšanās uz Stipendijām netiek izsludināta.

6. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt students vai ārsts rezidents (turpmāk – studējošais), kurš atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. apgūst šo saistošo noteikumu 4. punktā paredzētajā kārtībā noteikto atbalstāmo specialitāti studiju vai ārsta rezidentūras programmās, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 3. punktā;

6.2. sekmīgi apgūst studiju programmu un sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par pēdējo studiju semestri nav zemāka par 6 ballēm (izņemot ārsta rezidenta studiju programmu);

6.3. pēc augstskolas/rezidentūras beigšanas apņemas turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas novada pašvaldības iestādē vai pie komersanta, kura darbības teritorija ir Augšdaugavas novadā vai komersanta, kura viena no kapitāla daļu turētājām ir Augšdaugavas novada pašvaldība (turpmāk – darba devējs);

6.4. ir iesniedzis šo saistošo noteikumu 13. punktā noteiktos dokumentus.

7. Stipendijas apmērs:

7.1. 1. kursā studējošajam 150,00 euro mēnesī;

7.2. 2. un 3. kursā studējošajam 200,00 euro;

7.3. 4. kursā un augstāko kursu studējošam, kā arī maģistra studiju programmā studējošajam un ārstam rezidentam 250,00 euro mēnesī.

8. Studējošais var saņemt Stipendiju tikai par vienu apgūstamo specialitāti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

9. Dome izveido Stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) un apstiprina tās nolikumu.

10. Komisija atbildīga par Stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī izskata studējošo iesniegumus, izvērtē to atbilstību šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, sagatavo lēmuma projektus par Stipendijas piešķiršanu, Stipendijas piešķiršanas līguma izbeigšanu un iesniedz tos izskatīšanai Domē, kā arī veic citas darbības, kas noteiktas šajos saistošajos noteikumos.

11. Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu pieņem Dome.

12. Komisija izsludina pieteikšanos uz Stipendiju konkursu, pēc šo saistošo noteikumu 4. punktā minētā lēmuma pieņemšanas laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam, nosakot pieteikšanās termiņu ne īsāku par trim nedēļām. Ārstam rezidentam pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta līdz 1. novembrim. Sludinājums par Stipendiju konkursu publicējams Augšdaugavas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Augšdaugavas Novada Vēstis un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, kā arī pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

13. Lai saņemtu Stipendiju studējošais komisijai iesniedz:

13.1. iesniegumu Stipendijas saņemšanai (pielikumā);

13.2. izziņu no augstskolas par studiju faktu, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri, maģistratūrā studējošajiem pievienojot diploma un diploma pielikuma (sekmju izraksts) kopijas vai 1. kursā studējošajiem iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izrakstu (izņemot ārstus rezidentus);

13.3. ārstam rezidentam pievienojot izziņu no augstskolas par studiju rezidentūrā faktu, ārsta diploma un pielikuma (sekmju izraksts) kopijas;

13.4. noslēgto vienošanos ar darba devēju saskaņā ar kuru studējošais pēc studiju/ ārsta rezidentūras beigšanas apņemas nostrādāt turpmākos 3 gadus pie darba devēja kā darba ņēmējs;

13.5. saistošo noteikumu 29. punktā noteiktos dokumentus.

14. Pēc Domes lēmuma par Stipendijas piešķiršanu spēkā stāšanās, studējošais divu nedēļu laikā noslēdz ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju (turpmāk – Administrācija) Stipendijas izmaksas līgumu (turpmāk – Līgums). Līgumā, kā trešā puse, tiek ietverts arī darba devējs, ar kuru studējošajam ir noslēgta šo saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā noteiktā vienošanās.

15. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, gadījumā, ja studējošais atbilst šo saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktam, kā arī ievēro šo saistošo noteikumu un noslēgtā Līguma prasības.

16. Stipendiju studējošais saņem piecus mēnešus rudens semestrī un piecus mēnešus pavasara semestrī. Stipendija netiek izmaksāta jūlijā un augustā (izņemot ārstus rezidentus).

17. Rezidentūrā studējošais ārsts saņem stipendiju sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Domes lēmums. 2022. gadā stipendija ārstam rezidentam tiek piešķirta ar 1. oktobri. Stipendiju ārsts rezidents saņem divpadsmit mēnešus gadā.

18. Administrācija Stipendiju ieskaita studējošā bankas norēķinu kontā.

IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudes kārtība

19. Komisija veic atbilstības pārbaudi:

19.1. attiecībā uz studējošo, kuram piešķirta Stipendija, pēc katra studiju semestra, pārbaudot šo saistošo noteikumu 15. punktā noteiktos apstākļus;

19.2. par šo saistošo noteikumu 6.3. un 23.4. apakšpunktā noteiktās saistības izpildi, vienu reizi gadā pārbaudot vienošanās pastāvēšanas faktu.

20. Šo saistošo noteikumu 19.1. apakšpunktā noteiktā pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz studējošā iesniegtās izziņas no augstskolas par studiju faktu un sekmju izrakstu par semestri. Ārstam rezidentam – uz iesniegtās augstskolas izziņas par rezidentūras faktu.

Minētos dokumentus studējošais iesniedz šādos termiņos:

20.1. līdz 1. martam par rudens semestri;

20.2. līdz 1. augustam par pavasara semestri.

21. Gadījumā, ja studējošais saistošo noteikumu 20. punktā noteiktajā laikā neiesniedz minētos dokumentus, vai, veicot iesniegto dokumentu pārbaudi, tiek konstatēts, ka uz studējošo attiecas saistošo noteikumu 30., 32. vai 34. punkts, tiek pieņemts attiecīgs lēmums. Ja pēc šo saistošo noteikumu 19.2. apakšpunktā veiktās pārbaudes tiek konstatēta minētās saistības neizpilde, atbilstoši iestājas saistošo noteikumu 26. punkts vai VII nodaļas noteikumi.

V. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas kārtība

22. Vienreizējās Stipendijas apmērs vienam studējošajam ir 2000,00 euro.

23. Vienreizējo Stipendiju var saņemt studējošais, kurš:

23.1. atbilst šo saistošo noteikumu 3. punktam un apgūst Domes atbalstāmo specialitāti, kas noteikta saskaņā ar saistošo noteikumu 4. punktu;

23.2. ir studiju programmas pēdējā kursa students vai ārsts rezidents;

23.3. sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par iepriekšējo studiju gadu nav zemāka par 6 ballēm (izņemot ārstu rezidentu);

23.4. pēc augstskolas/rezidentūras beigšanas apņemas turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie darba devēja;

23.5. ir iesniedzis šo saistošo noteikumu 13. punktā noteiktos dokumentus.

24. Uz vienreizējās Stipendijas piešķiršanas kārtību attiecas šo saistošo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 18., 21., 28., 36., 37., 38. punkts un 19.2. apakšpunkts.

25. Pēc lēmuma par vienreizējās Stipendijas piešķiršanu stāšanās spēkā, kas tiek pieņemts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11. punktu, studējošais divu nedēļu laikā noslēdz ar Administrāciju Līgumu par vienreizējās Stipendijas piešķiršanu. Līgumā, kā trešā puse, tiek ietverts arī darba devējs, ar kuru studējošajam ir noslēgta šo saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā noteiktā vienošanās.

26. Saņemto vienreizējo Stipendiju studējošam ir pienākums atgriezt šādos gadījumos:

26.1. studējošais pārtrauc studijas;

26.2. pārkāpj šo saistošo noteikumu 25. punktā minētā Līguma noteikumus vai vienpusēji to izbeidz;

26.3. neievēro šo saistošo noteikumu 23.4. apakšpunktā noteikto saistību.

27. Studējošais, kuram Stipendija piešķirta saskaņā ar saistošo noteikumu 6. punktu, nevar pretendēt uz vienreizējo Stipendiju.

VI. Prioritātes stipendiju piešķiršanā

28. Ja diviem vai vairākiem studējošiem, kuri pretendē uz Stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, Stipendiju vispirms piešķir:

28.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja par tā ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa;

28.2. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz Stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

28.3. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

28.4. studējošais ir Augšdaugavas novada izglītības iestādes absolvents;

28.5. studējošā deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novadā;

28.6. studējošajam ir daudzbērnu ģimene.

29. Gadījumā, ja uz studējošo ir attiecināms kāds no šo saistošo noteikumu 28. punktā minētajiem gadījumiem, studējošais iesniedzot pieteikumu Stipendijas saņemšanai, iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto apstākli.

VII. Stipendijas izmaksas apturēšana, atjaunošana un līguma izbeigšana

30. Komisija ar lēmumu aptur Stipendijas izmaksāšanu, ja tā konstatē, ka:

30.1. studējošais atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

30.2. studējošais atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

30.3. studējošajam sekmju vidējā aritmētiskā atzīme ir zemāka par šo saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto (izņemot ārstu rezidentu);

30.4. studējošais nav iesniedzis saistošo noteikumu 20. punktā noteiktos dokumentus.

31. Šo saistošo noteikumu 30. punktā noteiktajos gadījumos, noslēgtais Līgums par Stipendijas piešķiršanu tiek apturēts līdz Stipendijas izmaksas atjaunošanai (32. punkts) vai tiek izbeigts saskaņā ar 33. punktu.

32. Komisija ar lēmumu atjauno Stipendijas izmaksāšanu, ja studējošais atbilst šo saistošo noteikumu 6. punktam un ir iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 13. punktā noteiktos dokumentus, šādos gadījumos:

32.1. studējošais atsāk studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

32.2. studējošais atgriežas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un atsāk studijas;

32.3. studējošajam sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par iepriekšējo semestri ir šo saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteiktajā līmenī (izņemot ārstu rezidentu);

32.4. studējošais iesniedz saistošo noteikumu 20. punktā noteiktos dokumentus.

33. Komisija tās nolikuma paredzētajā kārtībā informē Domi par šo saistošo noteikumu 30. un 32. punktā noteikto lēmumu pieņemšanu.

34. Dome ar lēmumu izbeidz Stipendijas izmaksāšanu un lauž Stipendijas izmaksas Līgumu šādos gadījumos:

34.1. studējošais pārtrauc studijas;

34.2. studējošais sniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzot saistošo noteikumu 13. vai 19. punktā noteiktos dokumentus;

34.3. studējošajam vairāk par diviem studiju semestriem vidējā aritmētiskā atzīme ir zemāka par šo saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto (izņemot ārstu rezidentu);

34.4. studējošais pārkāpj šo saistošo noteikumu 14. punktā minētā Līguma noteikumus;

34.5. studējošais nav iesniedzis saistošo noteikumu 20. punktā noteiktos dokumentus vairāk par diviem semestriem;

34.6. studējošais vienpusēji lauž Līgumu;

34.7. uzņēmējs vienpusēji lauž Līgumu.

35. Studējošais atgriež Administrācijai izmaksāto Stipendiju pilnā apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

35.1. saistošo noteikumu 34. punktā noteiktajos gadījumos, izņemot 34.7. apakšpunktā noteikto gadījumu;

35.2. ja neievēro šo saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā noteikto saistību.

36. Studējošais tiek atbrīvots no pienākuma atgriezt Stipendiju šādos attaisnojošos gadījumos:

36.1. studējošais veselības stāvokļa dēļ zaudēja darba spējas;

36.2. darba devējs, ar kuru studējošajam ir noslēgta vienošanās saskaņā ar šo saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktu, ir pasludināts par maksātnespējīgu;

36.3. citos gadījumos, kurus par attaisnojošiem atzina komisija.

37. Šo saistošo noteikumu 34.7. un 36.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Administrācija pēc iespējas piedāvā studējošajam, kurš saņem Stipendiju, citu darba devēju, kas atbilst saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktam un kuram ir nepieciešams darbinieks ar tādu specialitāti, kuru iegūst vai ir ieguvis studējošais.

38. Šo saistošo noteikumu 36. punktā noteikto nosacījumu iestāšanās gadījumā:

38.1. studējošais slēdz ar citu darba devēju jaunu vienošanos atbilstoši saistošo noteikumu 6.3. un 13.4. apakšpunktam;

38.2. pēc 38.1. apakšpunktā paredzētās vienošanās noslēgšanas tiek noslēgts jauns trīspusējs Līgums starp studējošo, Administrāciju un citu darba devēju.

VIII. Noslēguma jautājumi

39. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

40. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 6 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 68
(prot. Nr. 48, 1. &)

Augšdaugavas novada pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijai

Rīgas iela 2, Daugavpils

IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI (paraugs)

1. Personīgā informācija:

   
Vārds Uzvārds Personas kods
   
Deklarētā dzīvesvieta Tālrunis, e-pasts

2. Ziņas par augstskolu:

   

Augstskolas nosaukums

 

Studiju programma /bakalaurs, profesionālais bakalaurs, maģistrs u.tml./

   

Studiju programmas nosaukums

 

Norādīt, kura kursa studējošais

   

Iegūstamā specialitāte

  

3. Informācija par noslēgto vienošanos ar darba devēju:

 

Norādīt uzņēmēja nosaukumu, tā reģistrācijas Nr. un juridisko adresi, kā arī informāciju par noslēgto vienošanos

4. Īpašās ziņas par studējošo /vajadzīgo atzīmēt/:

Augšdaugavas novada pašvaldības vidusskolas absolvents;

Augšdaugavas novadā deklarēta dzīvesvieta;

bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa;

studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

studējošais no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

studējošais, kuram ir daudzbērnu ģimene (vismaz 3 bērni).

5. Ziņas par studējošā bankas kontu:

   
Bankas nosaukums Norēķinu konta numurs

6. Pievienotie dokumenti:

izziņa no augstskolas par studiju/rezidentūras faktu;

sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izrakstu (1. kursa studējošajiem);

augstskolas diploma ar pielikumu (sekmju izraksts) kopijas;

noslēgtā vienošanās ar darba devēju;

dokumenti, kas apliecina iesnieguma 4. punktā minētās ziņas.

Pamatojoties uz augstāk sniegtajām ziņām un pievienotajiem dokumentiem, vēlos saņemt:

Augšdaugavas novada pašvaldības ikmēneša stipendiju;

Augšdaugavas novada pašvaldības vienreizējo stipendiju.

Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja rodas nepieciešamība, pilnvaroju Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju.

   
Paraksts, paraksta atšifrējums Datums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 68 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība"
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 43. panta trešajai daļai – dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne tikai iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studējošajiem, kuri apgūst specialitātes, kas vitāli nepieciešamas Augšdaugavas novadā.


 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijas un vienreizējas stipendijas apmēru un kārtību, kādā tās tiek piešķirtas, prioritātes stipendiju piešķiršanā, kā arī stipendijas izmaksas apturēšanas, atjaunošanas un līguma izbeigšanas gadījumus.


 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros.


 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā
Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju plašākam studējošo lokam, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Augšdaugavas novadam un novada iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšana. Kā arī uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar iztrūkstošo speciālistu jautājumiem Augšdaugavas novadā.


 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Uz saistošo noteikumu pamata tiks izveidota Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija, kas būs atbildīga par stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī studējošo iesniegumu izskatīšanu, to izvērtēšanu atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lēmuma projektu par stipendijas piešķiršanu sagatavošanu un iesniegšanu Augšdaugavas novada pašvaldības domei, kā arī par citām darbībām, kas noteiktas noteikumos.


 

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Augšdaugavas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv.
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 68Pieņemts: 24.11.2022.Stājas spēkā: 02.12.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 01.12.2022. OP numurs: 2022/233.31
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337558
02.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"