Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 752

Rīgā 2022. gada 29. novembrī (prot. Nr. 61 26. §)
Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 33. punktu un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 10. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – eksāmens) organizēšanas, norises un vērtēšanas, kā arī satura izstrādes kārtību profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības pakāpē.

2. Noteikumi neattiecas uz eksāmeniem:

2.1. civilās un militārās aizsardzības jomas izglītības programmās, izņemot izglītības programmu kopu "Personu un īpašuma aizsardzība";

2.2. jūrniecības izglītības programmās, kurās atbilstības sertifikātus izsniedz Satiksmes ministrija.

3. Eksāmenu persona (turpmāk – eksaminējamais) kārto, lai:

3.1. iegūtu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā, trešā vai ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmās;

3.2. tiktu novērtētas tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

4. Eksāmena norisi nodrošina akreditēta profesionālās izglītības iestāde vai akreditēts nozares eksaminācijas centrs (turpmāk – eksaminācijas institūcija) sadarbībā ar:

4.1. Valsts izglītības satura centru (turpmāk – centrs), izņemot eksāmenu satura izstrādi un norisi šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajās izglītības programmās;

4.2. Latvijas Nacionālo kultūras centru (turpmāk – kultūrizglītības centrs) profesionālās izglītības programmās, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst izglītības tematiskajā jomā "Mākslas" (turpmāk – tematiskā joma "Mākslas");

4.3. profesionālās izglītības iestādi eksāmeniem, kuru satura izstrādi un norisi nodrošina akreditēts nozares eksaminācijas centrs.

5. Eksāmenā pārbauda profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences.

6. Eksāmenu satura izstrādei, organizēšanai, norisei un vērtēšanas nodrošināšanai izmanto Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma).

7. Eksaminācijas institūcijas vadītājs norīko personu ar informācijas sistēmas lietotāja piekļuves tiesībām, lai tā veiktu eksaminējamo reģistra pārbaudi, lejupielādētu eksāmena materiālu un augšupielādētu eksaminējamo izpildītos eksāmena materiālus.

II. Eksāmena dokumentācijas izstrāde, publiskošana un izsniegšana

8. Eksāmena norisei nepieciešama šāda eksāmena dokumentācija:

8.1. eksāmena programma;

8.2. eksāmena uzdevumi un to izpildes vērtēšanas kritēriji;

8.3. eksaminējamo atbilžu lapas, eksāmenu uzdevumu pareizās atbildes un eksāmenu uzdevumu atrisinājumi, ja tādi ir paredzēti;

8.4. eksāmena norises plānojums.

9. Eksāmena saturu izstrādā saskaņā ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasībām.

10. Eksāmena programmu izstrādā:

10.1. eksāmeniem pēc profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajām profesionālajām kvalifikācijām – centrs (turpmāk – centra izstrādātais eksāmens);

10.2. eksāmeniem tematiskajā jomā "Mākslas" – kultūrizglītības centrs un eksaminācijas institūcija;

10.3. eksāmeniem, kas nav minēti šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā, – eksaminācijas institūcija.

11. Eksāmena programmā norāda eksāmena:

11.1. mērķi;

11.2. darba uzbūvi;

11.3. uzdevumu aprakstu;

11.4. norisei nepieciešamo aprīkojumu, palīglīdzekļus un telpas;

11.5. vērtēšanas kārtību.

12. Eksāmena uzdevumus un to izpildes vērtēšanas kritērijus, eksaminējamo atbilžu lapas, eksāmenu pareizās atbildes un eksāmenu uzdevumu atrisinājumus izstrādā:

12.1. centra izstrādātajiem eksāmeniem – centrs;

12.2. eksāmeniem tematiskajā jomā "Mākslas" – eksaminācijas institūcija, ņemot vērā kultūrizglītības centra un eksaminācijas institūcijas izstrādāto eksāmena programmu;

12.3. eksāmeniem, kas nav minēti šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā, – eksaminācijas institūcija.

13. Centrs, kultūrizglītības centrs vai eksaminācijas institūcija šo noteikumu 10. un 12. punktā minētos dokumentus izstrādā sadarbībā ar nozaru ekspertu padomes deleģētu ekspertu vai, ja nozares ekspertu padome nav izveidota vai tā nedeleģē ekspertu, sadarbībā ar attiecīgās nozares profesionālās organizācijas deleģētu ekspertu, kā arī eksaminācijas institūciju un citiem nozaru pārstāvjiem.

14. Eksaminācijas institūcija eksāmena norises plānojumu izstrādā saskaņā ar šiem noteikumiem, eksāmena programmu, profesijas un darba vietas specifiku, kā arī ņemot vērā centra noteikto eksāmena vai tā daļu norises datumu un sākuma laiku centra izstrādātajiem eksāmeniem.

15. Eksāmena norises plānojumā norāda informāciju par eksāmena vai tā daļu norises datumu un sākuma laiku, norises adresi, eksāmenā veicamajām darbībām un tām paredzēto izpildes laiku atbilstoši eksāmena uzdevumiem.

16. Eksaminācijas institūcija atbilstoši piekritībai informācijas sistēmā iesniedz saskaņošanai centram vai kultūrizglītības centram tās izstrādāto:

16.1. eksāmena dokumentāciju:

16.1.1. profesionālās tālākizglītības programmām un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas gadījumā – ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena norises dienas;

16.1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmām – ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena norises dienas;

16.2. eksāmena norises plānojumu centra izstrādātajam eksāmenam vai kultūrizglītības centra eksāmenam – ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena norises dienas.

17. Centrs vai kultūrizglītības centrs:

17.1. izvērtē eksaminācijas institūcijas izstrādāto eksāmena dokumentāciju atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

17.2. sniedz iebildumus vai priekšlikumus, ja tādi ir;

17.3. saskaņo eksaminācijas institūcijas izstrādāto eksāmena dokumentāciju un ievieto to informācijas sistēmā.

18. Eksaminācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas veic precizējumus eksāmena dokumentācijā un atkārtoti iesniedz saskaņošanai.

19. Informācijas sistēmā publicē:

19.1. līdz attiecīgā mācību gada 1. decembrim:

19.1.1. centra izstrādāto eksāmenu programmas – centrs;

19.1.2. eksāmenu programmas tematiskajā jomā "Mākslas" – kultūrizglītības centrs;

19.2. eksāmenu programmas, kas nav minētas šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2. apakšpunktā, – eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā pēc eksāmena dokumentācijas saskaņošanas ar centru vai kultūrizglītības centru.

20. Centrs ne agrāk kā piecas darbdienas pirms eksāmena informācijas sistēmā padara pieejamus eksaminācijas institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai:

20.1. eksāmena uzdevumus un to izpildes vērtēšanas kritērijus;

20.2. eksaminējamo atbilžu lapas, eksāmenu uzdevumu pareizās atbildes un eksāmenu uzdevumu atrisinājumus, ja tādi ir paredzēti.

III. Pieteikšanās un sagatavošanās eksāmeniem, eksaminācijas komisijas izveide

21. Eksaminācijas institūcija informācijas sistēmā piesaka eksaminējamos:

21.1. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās – vismaz sešas nedēļas pirms eksāmena norises dienas;

21.2. profesionālās tālākizglītības programmās – vismaz četras nedēļas pirms eksāmena norises dienas;

21.3. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai – vismaz trīs nedēļas pirms eksāmena norises dienas.

22. Izmaiņas eksaminējamo sarakstā eksaminācijas institūcija veic ne vēlāk kā darbdienu pirms eksāmena norises dienas.

23. Centrs nosaka centra izstrādātā eksāmena vai tā daļu norises datumu un sākuma laiku un publicē informācijas sistēmā. Eksaminācijas institūcija  ar centru vai kultūrizglītības centru saskaņoto eksāmena vai tā daļu norises datumu un sākuma laiku publicē informācijas sistēmā.

24. Eksaminācijas institūcijas vadītājs, kas organizē eksāmena norisi:

24.1. nodrošina, lai līdz eksāmena sākumam eksaminējamajam tiktu paziņots:

24.1.1. piešķirtais eksaminējamā kods;

24.1.2. informācija par pieslēgšanos informācijas sistēmai;

24.2. nodrošina eksāmena uzdevumu un to izpildes vērtēšanas kritēriju, eksaminējamo atbilžu lapu, eksāmenu uzdevumu pareizo atbilžu un eksāmenu uzdevumu atrisinājumu, ja tādi ir paredzēti, kā arī satura neizpaušanu trešajām personām līdz eksāmena norises beigām;

24.3. atbilstoši eksāmena programmai organizē eksāmenu elektronisko materiālu atvasinājumu pavairošanu nepieciešamajā skaitā un, ja  nepieciešams, ievietošanu aploksnēs, ievērojot šādu secību:

24.3.1. atsevišķās aploksnēs ievieto norādījumus par eksāmena vai tā daļas izpildi, eksāmena uzdevumus un eksaminējamo atbilžu lapas;

24.3.2. atsevišķās aploksnēs ievieto eksāmena izpildes vērtēšanas kritērijus, eksāmena daļu uzdevumu pareizās atbildes un atrisinājumus, ja tādi ir paredzēti;

24.3.3. aizzīmogo šo noteikumu 24.3.1. un 24.3.2. apakšpunktā minētās aploksnes, uzraksta uz katras aploksnes profesionālās kvalifikācijas nosaukumu, aploksnes satura aprakstu un aploksnes atvēršanas laiku, kas nav agrāks kā 30 minūtes pirms eksāmena vai tā daļu norises sākuma;

24.4. nodrošina, ka šo noteikumu 26. punktā minētā komisija pirms eksāmena norises tiek iepazīstināta ar eksāmena norises plānojumu un eksāmena uzdevumiem un to izpildes vērtēšanas kritērijiem.

25. Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas:

25.1. ievērojot šo noteikumu 29. un 30. punktā minētās prasības:

25.1.1. nozares ekspertu padome deleģē komisiju (turpmāk – padomes komisija) vai ekspertus eksaminācijas institūcijas vadītāja veidotajai komisijai;

25.1.2. kultūrizglītības centrs tematiskās jomas "Mākslas" eksāmeniem deleģē pastāvīgu komisiju attiecīgajā mācību gadā (turpmāk – vienotā komisija) vai deleģē ekspertus eksaminācijas institūcijas vadītāja veidotajai komisijai;

25.2. nozares ekspertu padome vai kultūrizglītības centrs informē eksaminācijas institūciju par padomes komisiju, vienoto komisiju vai deleģētajiem ekspertiem eksaminācijas institūcijas vadītāja veidotajai komisijai.

26. Eksaminācijas institūcijas vadītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena norises dienas izveido eksaminācijas komisiju, iekļaujot tajā nozares ekspertu padomes vai kultūrizglītības centra deleģētos ekspertus, ja nav izveidota padomes komisija vai vienotā komisija. Eksaminācijas institūcijas vadītāja veidotās komisijas, padomes komisijas vai vienotās komisijas (turpmāk kopā – komisija) sastāvā ir priekšsēdētājs un vismaz divi locekļi. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

27. Ja nozares ekspertu padome nav izveidota vai tā nedeleģē ekspertu, tad atbilstoši šo noteikumu 29. un 30. punktam eksaminācijas institūcijas vadītāja veidotajā komisijā iekļauj attiecīgās nozares asociācijas vai nozares ekspertus. Eksaminācijas institūcijas vadītājs izveidoto komisiju tematiskajā jomā "Mākslas" ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena norises dienas saskaņo ar kultūrizglītības centru.

28. Eksaminācijas institūcija ne vēlāk kā nedēļu pirms eksāmena norises dienas informācijas sistēmā iekļauj informāciju par komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļiem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu.

29. Komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās tautsaimniecības nozares pārstāvjus, kuri ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā ir veikuši eksāmenā iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus vai organizējuši attiecīgās profesijas darbinieku darbu un kuru izglītība atbilst šādām prasībām:

29.1. komisijas priekšsēdētājam, kā arī komisijas loceklim, kas piedalās tematiskās jomas "Mākslas" eksāmenā, ir augstākā izglītība, kas atbilst attiecīgajai izglītības programmas kopai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju (turpmāk – atbilstoša augstākā izglītība), vai profesionālā vidējā izglītība, ja eksāmenā iegūstamajā profesijā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība, un ir Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim;

29.2. komisijas loceklim ir attiecīgajai profesionālajai kvalifikācijai atbilstoša izglītība, kas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenī ir ne zemāka kā eksāmenā iegūstamā profesionālā kvalifikācija, vai komisijas loceklim ir Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim.

30. Komisijas sastāvā iekļautā persona nevar būt eksaminācijas institūcijas darbinieks (izņemot nozares eksaminācijas centra darbiniekus) vai eksaminācijas institūcijas pedagogs, eksaminējamā pedagogs, pirmās pakāpes radinieks vai laulātais.

31. Eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot atbildīgo personu, kura sagatavo eksāmena norises telpas, aprīkojumu, materiālus, eksāmena dokumentāciju un veic citus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, bet nepiedalās eksaminējamo vērtēšanā. Eksaminācijas institūcijas vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas pienākumus.

32. Ja eksaminācijas institūcija organizē eksāmenu citas akreditētas izglītības iestādes (turpmāk – cita izglītības iestāde) eksaminējamajiem, cita izglītības iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pirms plānotā eksāmena norises dienas iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

32.1. citas izglītības iestādes nosaukums;

32.2. citas izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds;

32.3. izglītības programmas nosaukums, kods un īstenošanas ilgums;

32.4. eksāmenā iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

32.5. plānotais eksaminējamo skaits;

32.6. tās personas vārds un uzvārds, kuru cita izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar eksamināciju saistītos jautājumus.

33. Šo noteikumu 32. punktā minētās citas izglītības iestādes pilnvarota persona:

33.1. šo noteikumu 21. punktā norādītajos termiņos informācijas sistēmā atzīmē eksaminējamo kodus;

33.2. ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms eksāmena sākuma iesniedz eksaminācijas institūcijā dokumentus, kas apliecina samaksu par izdevumiem, kas saistīti ar eksāmena norisi atbilstoši plānotajam eksaminējamo skaitam.

34. Eksaminācijas institūcijas vadītājs:

34.1. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms eksāmena norises iepazīstina eksaminējamos ar šiem noteikumiem un eksāmena norises plānojumu;

34.2. nodrošina, ka eksaminējamie ar parakstu apliecina iepazīšanos ar šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

IV. Eksāmena norise

35. Eksāmens noris atbilstoši eksāmena norises plānojumam. Ja eksaminācijas institūcija nevar nodrošināt eksāmena norisi atbilstoši eksāmena norises plānojumam ārkārtas apstākļu dēļ, eksaminācijas institūcijas vadītājs par to nekavējoties informē centru vai kultūrizglītības centru un:

35.1. centrs eksaminācijas institūcijai  nosaka citu centra izstrādātā eksāmena vai tā daļas norises laiku;

35.2. centrs vai kultūrizglītības centrs saskaņo citu norises laiku eksāmeniem, kas nav minēti šo noteikumu 35.1. apakšpunktā.

36. Eksaminācijas institūcija eksāmenā izmanto tikai informācijas sistēmā ievietotos eksāmena materiālus.

37. Komisija atbilstoši eksāmena programmai:

37.1. organizē piekļuvi informācijas sistēmai, ja eksāmens vai tā daļa notiek elektroniski;

37.2. atver šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētās aploksnes ar eksāmena materiāliem, ievērojot uz aploksnes norādīto atvēršanas laiku.

38. Eksaminācijas institūcijas vadītājs eksāmena norises laikā nodrošina:

38.1. ka komisijai ir pieejami šādi dokumenti:

38.1.1. rīkojums par eksaminējamajiem, kuri ir tiesīgi kārtot eksāmenu;

38.1.2. eksāmena programma;

38.1.3. eksāmena norises plānojums;

38.1.4. šie noteikumi;

38.1.5. profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises un rezultātu protokola (2. pielikums) (turpmāk – protokols) veidlapa, kurā ir:

38.1.5.1. aizpildīta informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu;

38.1.5.2. norādīts katra eksaminējamā kods;

38.1.6. eksāmena uzdevumi un to izpildes vērtēšanas kritēriji;

38.2. eksāmena uzdevumu veikšanai nepieciešamo darba vietu, aprīkojumu, kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši katra eksāmena specifikai;

38.3. pulksteni eksāmena izpildes laika kontrolei.

39. Eksāmena telpā drīkst atrasties personas, kuras tieši iesaistītas eksāmena norisē, eksaminācijas institūcijas vadītājs, šo noteikumu 31. un 40. punktā minētās personas un šo noteikumu 46. punktā minētais novērotājs, netraucējot un neietekmējot eksāmena gaitu.

40. Eksaminācijas institūcijas vadītājs atbilstoši eksāmena specifikai papildus šo noteikumu 46. punktā minētajām personām var noteikt personas, kuras drīkst vērot eksāmena norisi. Uz šīm personām attiecas šo noteikumu 49. punktā minētie nosacījumi.

41. Eksaminējamais uz katru eksāmena daļu ierodas norādītajā laikā un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamais, kurš ir nokavējis eksāmena daļas sākumu, ir tiesīgs piedalīties eksāmenā, ievērojot eksāmena norises plānojumu.

42. Komisija un šo noteikumu 31., 40. un 46. punktā minētās personas nav tiesīgas eksāmena laikā skaidrot eksaminējamajam eksāmena uzdevumus.

43. Eksaminējamais eksāmena laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti attiecīgā eksāmena programmā. Ja eksaminējamais eksāmena laikā lieto neatļautus palīglīdzekļus, nestrādā patstāvīgi, traucē citus eksaminējamos vai rada dzīvībai bīstamu situāciju, komisijas priekšsēdētājs viņu izraida no eksāmena norises telpas.

44. Pēc eksāmena vai tā daļas beigām komisija sastāda aktu par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no eksāmena norises telpas (3. pielikums), norādot izraidīšanas iemeslu. Ja eksaminējamais tiek izraidīts, viņa darbs netiek vērtēts.

45. Eksāmena norises laikā eksaminējamais ar komisijas locekļa atļauju drīkst iziet no eksāmena norises telpas, ja radušās veselības problēmas vai fizioloģisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā eksaminējamais savu darbu atstāj komisijai, un eksāmena izpildes laiks eksaminējamajam netiek pagarināts.

46. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju eksāmenā vai tā daļā novērotāja statusā var piedalīties centra, kultūrizglītības centra, ministriju, pašvaldību, nozaru ekspertu padomju, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, biedrību un nodibinājumu pilnvaroti pārstāvji.

47. Novērotājs eksaminācijas institūcijas vadītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un eksaminācijas institūcijas vadītājs pārliecinās par novērotāja pilnvarojumu.

48. Novērotājs uzrauga eksāmena vai tā daļas norises atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un eksāmena norises plānojumam un par novēroto informē institūciju, kas viņu ir pilnvarojusi, un eksaminācijas institūcijas pārstāvi.

49. Novērotājs eksāmena telpā ievēro klusumu. Ja novērotājs traucē eksāmena norisi, komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs izraidīt viņu no eksāmena norises telpas.

V. Eksāmena uzdevumu vērtēšana un rezultātu paziņošana

50. Komisija novērtē eksāmena uzdevumu izpildi pēc katras eksāmena daļas norises. Eksāmena uzdevumu izpildi komisija novērtē eksāmena norises vietā.

51. Eksāmena vērtējumu nosaka saskaņā ar eksāmena programmā noteikto vērtēšanas kārtību.

52. Ja eksāmena vērtēšanas laikā eksāmena uzdevumos tiek konstatētas kļūdas, komisija lemj par attiecīgā uzdevuma vērtējuma ieskaitīšanu visiem eksaminējamajiem, kuri kārtojuši eksāmenu. Konstatētās kļūdas komisija norāda protokolā.

53. Eksaminējamā izpildītos eksāmena uzdevumus nevērtē, ja:

53.1. tajos ir cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi vai zīmējumi;

53.2. tie ir izpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus vai ja tādi ir eksāmena izpildes nosacījumi);

53.3. uzrakstītais teksts ir objektīvi nesalasāms.

54. Pēc katras eksāmena daļas norises komisija informācijas sistēmā elektroniski aizpilda komisijai norādītās protokola ailes. Pēc visu eksāmena daļu norises protokolā tiek ierakstīts lēmums par profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu eksaminējamajiem. Komisijas locekļi protokolu apstiprina informācijas sistēmā.

55. Eksaminācijas institūcija divu darbdienu laikā pēc attiecīgā eksāmena norises nodrošina eksāmena vērtējuma paziņošanu informācijas sistēmā eksaminējamajiem.

56. Šo noteikumu 32. punktā minētajai citai izglītības iestādei eksaminācijas institūcijas vadītājs informāciju par eksāmena vērtējumu padara pieejamu informācijas sistēmā darbdienas laikā pēc attiecīgā eksāmena norises.

VI. Eksāmenu organizēšana eksaminējamajiem, kuri nav kārtojuši eksāmenu vai tā daļu, un eksāmenā iegūtā vērtējuma pārskatīšana

57. Eksaminējamais, kurš attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojis eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā informē eksaminējamo par iespēju kārtot eksāmenu vai tā daļu, kā arī par eksāmena norises vietu un laiku.

58. Eksaminācijas institūcija sešu mēnešu laikā nodrošina eksaminējamajam, kurš nav kārtojis eksāmenu vai tā daļu attaisnojošu iemeslu dēļ, iespēju kārtot eksāmenu vai tā daļu.

59. Eksaminējamais, kurš eksāmenu vai tā daļu nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla:

59.1. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmā ir tiesīgs kārtot centra izstrādāto eksāmenu nākamajā mācību gadā, iesniedzot eksaminācijas institūcijā iesniegumu un sedzot eksāmena izmaksas;

59.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmā ir tiesīgs kārtot eksāmenu, kas nav minēts šo noteikumu 59.1. apakšpunktā, sešu mēnešu laikā no eksāmena norises dienas, iesniedzot eksaminācijas institūcijā iesniegumu un sedzot eksāmena izmaksas;

59.3. profesionālās tālākizglītības programmā vai, ja eksaminējamais apguvis profesionālo kompetenci ārpus formālās izglītības sistēmas, ir tiesīgs kārtot eksāmenu ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem, iesniedzot eksaminācijas institūcijā iesniegumu un sedzot eksāmena izmaksas.

60. Personai ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot centra vai kultūrizglītības centra vadītājam pamatotu iesniegumu par eksāmena laikā pieļautajiem eksāmena norises pārkāpumiem vai lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

61. Centrs vai kultūrizglītības centrs izveido apelācijas komisiju vismaz triju cilvēku sastāvā. Apelācijas komisijas sastāvā iekļauj centra vai kultūrizglītības centra pārstāvi un vismaz divus attiecīgās nozares ekspertu padomes deleģētus speciālistus (turpmāk – nozares speciālisti), kuri nav piedalījušies attiecīgā eksāmena komisijas darbā un nav šīs eksaminācijas institūcijas darbinieki, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgās nozares speciālistam ir šo noteikumu 29. punktam atbilstoša izglītība un pieredze. Ja nozares ekspertu padome nav izveidota, tad komisijā iekļauj attiecīgās nozares profesionālās organizācijas deleģētu ekspertu.

62. Apelācijas komisijai ir tiesības paskaidrojumu sniegšanai uzaicināt uz sēdi šo noteikumu 39. punktā minētās personas, kas tieši iesaistītas eksāmena norisē.

63. Centrs vai kultūrizglītības centrs informācijas sistēmā par apelācijas komisijas locekli iekļauj informāciju atbilstoši normatīvajam aktam par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu.

64. Apelācijas komisijas sastāvā nedrīkst būt persona, kura ir eksaminējamā pedagogs, pirmās pakāpes radinieks vai laulātais.

65. Apelācijas komisija izskata personas iesniegumu, izvērtē eksāmenā iegūto vērtējumu vai pārbauda apstrīdēšanas iesniegumā norādītos procesa pārkāpumus un 10 dienu laikā pēc apelācijas komisijas sēdes pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

66. Ja apelācijas komisija ir lēmusi piešķirt profesionālo kvalifikāciju, informācijas sistēmā tiek veikts ieraksts un eksaminācijas institūcija izdod profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 212 redakcijā)

67. Eksaminējamam, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāja statusam, eksaminācijas institūcija eksāmena norises plānojumā var noteikt atbalsta pasākumu ar eksāmena laika pagarinājumu un iespēju izmantot vārdnīcu, saskaņojot ar centru vai kultūrizglītības centru.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 212 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 29. novembra
noteikumiem Nr. 752
Profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot kārtojami Valsts izglītības satura centra izstrādātie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot pēc profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves kārtojami Valsts izglītības satura centra izstrādātie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, ir šādas:

1. Apdares darbu tehniķis.

2. Arhitektūras tehniķis.

3. Atslēdznieks.

4. Augkopības tehniķis.

5. Auto virsbūvju remontatslēdznieks.

6. Autoatslēdznieks.

7. Automehāniķis.

8. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis.

9. Ceļu būvtehniķis.

10. Datorsistēmu tehniķis.

11. Elektronikas tehniķis.

12. Elektrotehniķis.

13. Ēku būvtehniķis.

14. Finanšu darbinieks.

15. Frizieris.

16. Frizieris stilists.

17. Grāmatvedis.

18. Inženiersistēmu būvtehniķis.

19. Klientu apkalpošanas speciālists.

20. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis.

21. Kokapstrādes iekārtu operators.

22. Konditora palīgs.

23. Konditors.

24. Kosmētiķis.

25. Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis.

26. Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis.

27. Loģistikas darbinieks.

28. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135).

29. Lokomotīvju saimniecības tehniķis.

30. Mašīnbūves tehniķis.

31. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks.

32. Māsas palīgs.

33. Mehatronisku sistēmu tehniķis.

34. Mēbeļu galdnieks.

35. Namdaris.

36. Pavāra palīgs.

37. Pavārs.

38. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis.

39. Programmēšanas tehniķis.

40. Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs.

41. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks.

42. Rokas lokmetinātājs (MMA/111).

43. Smago spēkratu atslēdznieks.

44. Smago spēkratu mehāniķis.

45. Spa speciālists.

46. Tērpu izgatavošanas un stila speciālists.

47. Transportbūvju būvtehniķis.

48. Tūrisma pakalpojumu konsultants.

49. Veterinārārsta asistents.

50. Viesmīlis.

51. Viesmīlības pakalpojumu speciālists.

52. Viesu uzņemšanas dienesta speciālists.

53. Virtuves darbinieks.

54. Vizuālā tēla stilists.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 29. novembra
noteikumiem Nr. 752
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai tās daļas norises un rezultātu protokols
1. Informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu1
1.Profesionālās izglītības iestāde vai nozares eksaminācijas centrs 
2.Programmas nosaukums/profesionālā kvalifikācija/programmas kods 
3.Kvalifikācijas eksāmens, tā daļas 
4.Kvalifikācijas eksāmena norises datums (dd.mm.gggg.) 
5.Kvalifikācijas eksāmena norises adrese 

2. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti un eksaminējamo vērtējumi (eksāmenam iespējama viena vai vairākas daļas)

Nr.

p. k.

Eksaminējamā kods1

Vērtējums2

Lēmums par profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu

(piešķirt vai nepiešķirt profesionālo kvalifikāciju)2

iegūto punktu skaits eksāmenā vai tā daļā

(norāda iegūto punktu skaitu katrā eksāmena daļā atsevišķi)

iegūto punktu kopsumma, ja eksāmenā ir vairākas daļas

darba izpildes procents

vērtējums 10 ballu skalā
(izteikts arī vārdos)

1.

      

2.

      

...

      

3. Kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkums2

Kvalifikācijas eksāmenā iegūtais vērtējums

Nav vērtējuma

4 balles un mazāk

5 balles

6 balles

7 balles

8 balles

9 balles

10 balles

Eksaminējamo skaits        

4. Eksaminācijas komisijas piezīmes par kvalifikācijas eksāmena saturu2

 
 
 

5. Eksaminācijas komisijas piezīmes par kvalifikācijas eksāmena organizāciju un norisi2

 
 
 
 

6. Eksaminācijas komisijas paraksti2

Statuss eksaminācijas komisijā

Vārds

Uzvārds

Vērtēja eksāmenu vai tā daļu (norāda, konkrēti kuru eksāmena daļu vērtējis)

Paraksts3

Datums (dd.mm.gggg.)

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs     
Eksaminācijas komisijas loceklis     
Eksaminācijas komisijas loceklis     
...     

Piezīmes.

Aizpilda profesionālās izglītības iestāde vai nozares eksaminācijas centrs.

Aizpilda eksaminācijas komisija.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 29. novembra
noteikumiem Nr. 752
Akts par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises telpas
Profesionālās izglītības iestāde vai nozares eksaminācijas centrs 
  
Programmas nosaukums 
  
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija 
  
Programmas kods 
  
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai tā daļas norises datums 
  
Eksaminējamā vai novērotāja vārds, uzvārds, personas kods 

Izraidīšanas iemesls

 
 
 
 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Eksaminācijas komisijas loceklis

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Eksaminācijas komisijas loceklis

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 29.11.2022.Stājas spēkā: 02.12.2022.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 01.12.2022. OP numurs: 2022/233.12
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
337530
{"selected":{"value":"04.05.2023","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2023","iso_value":"2023\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2022","iso_value":"2022\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-03.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"