Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/22

Smiltenē 2022. gada 29. jūnijā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 308 (prot. Nr. 13, 42. §)

Ar precizējumiem, kas izdarīti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 28. septembra lēmumu Nr. 483 (prot. Nr. 16, 57. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām un būvju novietņu plāniem;

1.2. maksu par topogrāfiskās informācijas sniegšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu nodrošina Pašvaldība vai tās izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu, un kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kāda noteikta šo saistošo noteikumu pielikumā.

4. Datubāze tiek uzturēta ar mēroga 1:500 noteiktību.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. Datu apmaiņa ar notiek ar e-pasta palīdzību. Informācijas pieprasītājs iesniedz Pašvaldībai pieteikumu, kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Datu formāts – dgn, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 (2012. gada 24. aprīlis) "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" specifikācijai.

6. Pieprasījumus datu saņemšanai un pārbaudei iesniedz konkrētā darba veicējs – sertificēts mērnieks. Pieprasīto topogrāfisko informāciju par pieprasīto teritoriju datubāzes turētājs elektroniski izsniedz četru darba dienu laikā pēc pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

7. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar būt ilgāks par desmit darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas.

8. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē, to saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

8.1. Smiltenes pilsētā:

8.1.1. AS "Sadales tīkls" – elektrotīkli;

8.1.2. SIA '"WOLTEC'" – ielu apgaismojums;

8.1.3. SIA "Tet" – sakaru tīkli;

8.1.4. SIA "Smiltenes NKUP" – ūdens, lietus un sadzīves kanalizācijas tīkli;

8.1.5. SIA "SM ENERGO" – siltumtīkli;

8.1.6. VAS "LVRTC" – optiskie sakari;

8.1.7. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – sakari;

8.1.8. SIA "LPG Valmieras nodaļa" – propāna gāze;

8.1.9. SIA "Valkas Elektrons" (SIA Baltcom) – sakaru kabeļi;

8.1.10. VAS "Latvijas Valsts ceļi".

8.2. Smiltenes novada pagastos:

8.2.1. AS "Sadales tīkls" – elektrotīkli;

8.2.2. SIA "WOLTEC" – ielu apgaismojums;

8.2.3. SIA "Tet" – sakaru tīkli;

8.2.4. SIA "Smiltenes NKUP" – ūdens, lietus un sadzīves kanalizācijas tīkli;

8.2.5. SIA "SM ENERGO" – siltumtīkli;

8.2.6. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru tīkli;

8.2.7. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – sakaru tīkli;

8.2.8. SIA "LPG Valmieras nodaļa" – propāna gāzes komunikācijas;

8.2.9. SIA "Valkas Elektrons" (SIA Baltcom) – sakaru kabeļi;

8.2.10. AS "Gaso" Cēsu iecirknis – gāzes tīkli;

8.2.11. Valsts SIA "ZMNI" – meliorācijas tīkli;

8.2.12. AS "Augstsprieguma tīkls" – elektropārvades tīkli;

8.2.13. VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Un citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 2. punktā minēto darbību veikšana.

9. Inženiertīklu turētāju sarakstu, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, publicē Pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv. Mērnieks ir atbildīgs par saskaņojumu veikšanu ar darba teritorijā esošajiem komunikāciju turētājiem.

10. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

11. Saskaņojot sertificētu mērnieku iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, un, nepieciešamības gadījumā, uzrādīt tīklus dabā uzmērījumu veikšanai. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

12. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tas Pašvaldībai izvērtēšanai iesniedz dokumentus vektordatu formā par inženiertīklu piederību un informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

13. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs desmit darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, uz plāna norādot datumu un reģistrācijas numuru, vai atsaka reģistrāciju, informējot mērnieku par nepieciešamajiem labojumiem.

14. Izpildmērījumu plānā pazemes komunikāciju raksturīgajiem punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz diviem, dabā bez speciāliem ģeodēziskiem instrumentiem viennozīmīgi identificējamiem objektiem, kuri uzrādīti izpildmērījumā.

15. Ja, veicot būvdarbus, tiek atraktas citas komunikācijas, to novietne jāfiksē dabā, tās jāuzmēra un jāparāda izpildmērījumā. Izbūvētās komunikācijas jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

16. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par laukumveida objektiem (dīķi, ceļu segumi, laukumi, u.t.t.), tajā uzrāda arī seguma virszemes situācijas elementus (aku vāki, gūlijas, koki, laternas, u.tml.), un topogrāfiskā uzmērījuma robeža.

17. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, situācijas elementus var uzmērīt saskaņā ar attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, taču to noformē saskaņā ADTI apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju būtu iespējams reģistrēt datubāzē.

18. Objektu pieņemšana ekspluatācijā netiek veikta, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē.

19. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad nepiemēro papildu maksu par demontēto posmu. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniedz kopā.

20. Topogrāfiskā un izpildmērījuma plāna uzmērītajā teritorijā parāda visus dabā esošos ģeodēziskā tīkla punktus. Ja mērnieks konstatē, ka uzmērījuma robežās esošs vietējā ģeodēziskā tīkla punkts ir iznīcināts, viņš Datubāzes turētājam iesniedz aktu par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu.

21. Atsevišķos gadījumos (liela komunikāciju blīvuma un apjoma objekti) izsniedzot projekta tehniskos noteikumos Būvvalde var ietvert prasību pie objekta nodošanas vienā datnē sagatavot pilnu topogrāfisko informāciju par būvniecības teritoriju, kam jāsatur jauno komunikāciju izpildmērījumi, palikušās vecās komunikācijas un situācija.

22. Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt lauka mērījumus, to apstrādes datus, elektroniskā formā, tādā formātā kādā tie iegūti un apstrādāti (ieskaitot mērījumu precizitātes novērtējumu – pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas), lai pārliecinātos par veikto darbu kvalitāti.

23. Ja starp Datubāzi uzturošo Domi vai Deleģētu juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds par iesniegto darbu kvalitāti, tad iesniegto darbu pārbaudei tiek pieaicināta cita mērniecībā sertificēta persona. Kļūdas gadījumā pārbaudes darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

24. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai.

25. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no datu bāzes, kuru izsniegusi Pašvaldība:

25.1. avārijas darbu gadījumā;

25.2. uzstādot pagaidu būves;

25.3. darbu veikšanai, kam nav vajadzīgs būvprojekts;

25.4. ēku atjaunošanas darbiem, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un inženierkomunikāciju pieslēgums un būvniecība neskar esošās inženierkomunikācijas;

25.5. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0.3 m dziļumam).

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

26. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) izcenojumi noteikti cenrādī (pielikumā).

27. Samaksu par Pakalpojumiem veic pirms Pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz Datubāzes turētāja izsniegtu rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par Pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

28. Pašvaldībai, kā arī tās iestādēm un kapitālsabiedrībām Pakalpojumu sniedz bez maksas. Šādā gadījumā darbu izpildītājs sagatavotās dokumentācijas plāna, izpildmērījuma rakstlaukumā veic ierakstu par pasūtītāju "Smiltenes novada pašvaldība".

IV. Noslēguma jautājumi

29. ADTI plāna derīguma termiņš ir viens gads no datuma, kad topogrāfiskais plāns tika saskaņots ar datubāzes turētāju, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un komunikāciju novietojumā.

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

30.1. Smiltenes novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 11/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā".

30.2. Raunas novada pašvaldības domes 2010. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 17 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā".

30.3. Apes novada pašvaldības domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 7/2010 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Apes novadā".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/22
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērv.Cena, €
bez PVN
PVN 21% €Cena, €
ar PVN
1.Topogrāfiskās informācijas objekta** informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē (cenrādi pielieto arī par būvju, ceļu, grāvju un citu laukumveida izpildmērījumu plānu pārbaudi, reģistrēšanu):
1.1.platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)1 obj.19.013.9923.00
1.2.platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)1 obj.21.494.5126.00
1.3.platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)1 obj.28.105.9034.00
1.4.platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha1 obj.9.502.0011.50
1.5.Maksimālā viena objekta maksa1 obj.123.9726.03150.00
2.Izpildmērījuma plāna par inženiertīklu (t.sk. inženiertīklu nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana (ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad par demontēto posmu papildu maksu nepiemēro. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā vienā datnē atbilstoši "objekta"definīcijai):
2.2.inženiertīklu garums līdz 300 m (ieskaitot)1 obj.9.502.0011.50
2.3.inženiertīklu garums virs 300 m, papildu par katriem nākamajiem 100 m1 obj.2.890.613.50
2.4.maksimālā cena par objektu1 obj.123.9726.03150.00
3.Galveno būvasu reģistrēšana1 būve11.572.4314.00
4.Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē.1 obj.11.572.4314.00
5.Datubāzes informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu būvniecības darbu vajadzībām, kas nav minēti iepriekšējos punktos.1 obj.4.130.875.00

*Pakalpojumu izmaksās iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

**Objekts – topogrāfiskais, izpildmērījuma, zemes ierīcības vai cits plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju, vienotu nosaukumu, un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m.

Topogrāfiskās informācijas Objektos, kuros ir divi vai mazāk inženiertīkli, izcenojumam tiek piemērots koeficients k=0,8.

Atkārtotai darba pārbaudei, ja nav izlabotas iepriekš norādītās kļūdas un nepilnības, tiek pielietots izcenojums, kāds paredzēts jaunam darbam. Minētais lēmuma punkts attiecas arī uz pašvaldības pasūtījumu izpildītājiem.

Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts Datubāzē. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā novietojuma izpildmērījums reģistrēšanai Datubāzē.

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 22/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Šobrīd ir spēkā esoši Smiltenes novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 11/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā", Raunas novada pašvaldības domes 2010. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 17, "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā", Apes novada pašvaldības domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 7/2010, "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Apes novadā".

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Savukārt šī likuma 26. panta trešā daļa noteic, ka maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no šā likuma 13. panta ceturtajā daļā minētās centrālās datubāzes veicama no vietējās pašvaldības datubāzes vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. punkts noteic, ka vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā un attiecīgi 79. punkts noteic, ka vietējā pašvaldība nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas.

Izvērtējot novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu projekta redakcija par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību jaunizveidotajā Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsŠie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāInformācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, kā arī ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus, izstrādā lokālplānojumus vai detālplānojumus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu darbības pārraudzību nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības dome. Noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu projekts tiks izskatīts Smiltenes novada pašvaldības domes kompetentajā komitejā par attiecināmo jautājumu.

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas attiecīgajā komitejā, tas tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22/22Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 28.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 27.10.2022. OP numurs: 2022/209.28
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336744
28.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"