Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 224

Rīgā 2022. gada 24. oktobrī
Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Bankas likuma
43. panta otro daļu un 63. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības attiecībā uz dokumentiem un informāciju, kāda sniedzama Latvijas Bankai, reģistrējot naudas apstrādātāju;

1.2. kārtību, kādā iesniedzami dokumenti un informācija, kas nepieciešama naudas apstrādātāja reģistrācijai, kā arī kārtību, kādā reģistrējams naudas apstrādātājs un anulējama naudas apstrādātāja reģistrācija;

1.3. prasības euro banknošu un monētu apstrādei un laišanai otrreizējā apgrozībā;

1.4. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru naudas apstrādātājs sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus par izmantotajām euro banknošu un monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu un monētu apjomu (tālāk tekstā – statistiskie dati), statistisko datu iesniegšanas termiņus, kā arī statistisko datu glabāšanas ilgumu;

1.5. kārtību, kādā veicama naudas apstrādātāju darbības kontrole.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apgrozībai nederīgas euro banknotes – Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra lēmuma 2010/597/ES par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14) (tālāk tekstā – Lēmums (ECB/2010/14)) 2. panta 11. punktā minētās banknotes;

2.2. apgrozībai nederīgas euro monētas – Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulas (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr.  1210/2010) 2. panta b) apakšpunktā minētās monētas;

2.3. apmācīta personāla zināšanu testa paka – Latvijas Bankas izveidots apgrozībai nederīgu euro banknošu un viltotu euro banknošu kopums, kas izveidots personāla apmācībai un apmācīta personāla zināšanu pārbaudei;

2.4. apmācīts personāls – naudas apstrādātāja darbinieki (t.sk. operatori), kuriem ir zināšanas par publiskotajiem euro banknošu pretviltošanas elementiem un euro monētu autentiskuma elementiem, prasme tos pārbaudīt, zināšanas par banknošu šķirošanas kritērijiem un prasme saskaņā ar tiem pārbaudīt euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu;

2.5. banknošu šķirošanas kvalitātes testa paka – lietotu un apgrozībai nederīgu euro banknošu kopums, kas izveidots, lai pārbaudītu banknošu apstrādes iekārtu spēju noteikt euro banknošu derīgumu;

2.6. banknošu viltojumu testa paka – no euro zonas valstu kompetentajām iestādēm saņemto viltoto euro banknošu un euro banknošu ar iestrādātiem atsevišķiem pretviltošanas elementiem kopums, kas izveidots, lai pārbaudītu banknošu apstrādes iekārtu spēju identificēt euro banknošu viltojumus;

2.7. euro banknošu un monētu apstrāde – darbības, ko veic naudas apstrādātājs, nodrošinot euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi, t.sk. euro banknošu klasificēšanu un šķirošanu;

2.8. klients – fiziskā persona, kas saņem naudas apstrādātāja pakalpojumu;

2.9. komiteja – Latvijas Bankas naudas zīmju pārvaldības komiteja, ko izveido Latvijas Bankas padome saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 39. panta ceturto daļu;

2.10. laišana otrreizējā apgrozībā – darbība, ko veic naudas apstrādātājs, tiešā vai netiešā veidā atkārtoti laižot apgrozībā euro banknotes vai monētas, ko tas saņēmis no iedzīvotājiem maksājuma veidā vai kā iemaksu kredītiestādes kontā, vai arī no cita naudas apstrādātāja;

2.11. monētu viltojumu testa paka – Eiropas Komisijas Eiropas Tehnikas un zinātnes centra noteikts viltoto euro monētu kopums, kas izveidots, lai pārbaudītu monētu apstrādes iekārtu spēju identificēt euro monētu viltojumus;

2.12. naudas apstrādātājs – Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulas (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (tālāk tekstā – Regula (EK) Nr. 1338/2001), 6. panta 1. punkta pirmajā daļā minēts tiesību subjekts;

2.13. operators – naudas apstrādātāja darbinieks, kurš norīkots euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu apkalpošanai;

2.14. viltotas euro banknotes un monētas – Regulas (EK) Nr. 1338/2001 2. panta a) apakšpunktā minētās euro banknotes un monētas.

2. Naudas apstrādātāja reģistrācijas kārtība

3. Naudas apstrādātājs, lai atbilstoši Latvijas Bankas likuma 43. panta pirmajai daļai reģistrētos Latvijas Bankā, iesniedz komitejai aizpildītu šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai veidlapai atbilstošu reģistrācijas paziņojumu (tālāk tekstā – reģistrācijas paziņojums). Reģistrācijas paziņojums atzīstams par iesniegtu dienā, kad komiteja saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavotu reģistrācijas paziņojumu.

4. Komiteja, pamatojoties uz saņemto reģistrācijas paziņojumu, reģistrē naudas apstrādātāju Latvijas Bankas uzturētajā naudas apstrādātāju reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs). Komiteja ir tiesīga atteikties reģistrēt naudas apstrādātāju, ja tā, izvērtējot reģistrācijas paziņojumā minēto informāciju, konstatē, ka naudas apstrādātājs nav iesniedzis visu šo noteikumu 1. pielikumā noteikto informāciju vai uz personu, kas kā naudas apstrādātājs ir iesniegusi reģistrācijas paziņojumu, vai tās plānoto darbību nav attiecināms Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punkts.

5. Komiteja anulē naudas apstrādātāja reģistrāciju šādos gadījumos:

5.1. naudas apstrādātājs ir iesniedzis iesniegumu par naudas apstrādātāja reģistrācijas anulēšanu, pievienojot iesniegumam naudas apstrādātāja lēmumu pārtraukt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā;

5.2. komiteja konstatē, ka uz personu, kas kā naudas apstrādātājs reģistrēta reģistrā, vai tās darbību nav attiecināms Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punkts.

6. Informācija par reģistrā reģistrētajiem naudas apstrādātājiem pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

3. Prasības euro banknošu un monētu apstrādei un laišanai otrreizējā apgrozībā

7. Naudas apstrādātājam ir pienākums pirms euro banknošu un monētu laišanas otrreizējā apgrozībā veikt to apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

8. Ja divi vai vairāki naudas apstrādātāji iesaistīti vienu un to pašu euro banknošu un monētu laišanā otrreizējā apgrozībā, naudas apstrādātāju, kurš ir atbildīgs par attiecīgo euro banknošu un monētu apstrādi, nosaka atbilstoši attiecīgo naudas apstrādātāju noslēgtās vienošanās nosacījumiem. Pēc komitejas pieprasījuma naudas apstrādātājs iesniedz komitejai šajā punktā minēto vienošanos.

9. Naudas apstrādātājs pārbauda euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu vienā no šādiem veidiem:

9.1. automatizēti:

9.1.1. euro banknošu pārbaudei izmantojot banknošu apstrādes iekārtas, kuras noteiktas Lēmuma (ECB/2010/14)) I pielikumā un kuras ietvertas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā Eiropas Centrālās bankas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas);

9.1.2. euro monētu pārbaudei izmantojot monētu apstrādes iekārtas, kuras ietvertas Eiropas Komisijas tīmekļvietnē publicētajā Eiropas Komisijas pārbaudīto iekārtu sarakstā (tālāk tekstā – atbilstošas monētu apstrādes iekārtas);

9.2. manuāli, izmantojot apmācītu personālu.

10. Naudas apstrādātājam ir pienākums rakstiski informēt komiteju par uzstādāmās euro banknošu vai monētu apstrādes iekārtas veidu, ražotāju, modeļa nosaukumu, identifikāciju, sērijas numuru un atrašanās vietas adresi pirms tās izmantošanas uzsākšanas.

11. Naudas apstrādātājs euro banknošu derīguma automatizēto pārbaudi veic saskaņā ar minimālajiem standartiem, kas publicēti Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

12. Naudas apstrādātājs automatizētajā euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudē izmanto:

12.1. klienta darbinātas euro banknošu apstrādes iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIa pielikumu;

12.2. operatora apkalpotas iekārtas, ja tās ir atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas, un klasificē un apstrādā euro banknotes saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) IIb pielikumu.

13. Atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas drīkst izmantot tikai to nominālvērtību un sēriju euro banknošu apstrādei, kuras attiecīgajām iekārtām norādītas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā Eiropas Centrālās bankas pārbaudīto iekārtu sarakstā, iekārtas izmantojot ar rūpnīcas standartiestatījumiem, t.sk. to atjauninājumiem, kas sekmīgi pārbaudīti.

14. Naudas apstrādātājs automatizētajā euro monētu autentiskuma un derīguma pārbaudē izmanto atbilstošas monētu apstrādes iekārtas.

15. Naudas apstrādātājs, kas veic euro monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, papildus šo noteikumu prasībām nodrošina Regulas (ES) Nr.  1210/2010 prasību izpildi.

16. Naudas apstrādātājs veic euro banknošu manuālo derīguma pārbaudi saskaņā ar Lēmuma (ECB/2010/14) III pielikumā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

17. Euro banknotes un monētas, kuru autentiskuma un derīguma pārbaude veikta manuāli, otrreizējā apgrozībā var laist tikai darbinieki tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā.

18. Euro banknošu laišanu otrreizējā apgrozībā, izmantojot klienta darbinātas iekārtas vai skaidrās naudas izsniegšanas iekārtas, kuras noteiktas Lēmuma (ECB/2010/14) I pielikumā, var veikt tikai pēc tam, kad ar atbilstošas banknošu apstrādes iekārtas palīdzību veikta attiecīgo euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaude un tās klasificētas kā autentiskas un derīgas.

19. Šo noteikumu 18. punkta prasības neattiecas uz tādām euro banknotēm un monētām, kuras naudas apstrādātājs tieši piegādājis no tādas dalībvalsts nacionālās centrālās bankas, kurā ir ieviests euro, vai kāda cita naudas apstrādātāja, kas attiecīgo euro banknošu un monētu autentiskumu un derīgumu jau pārbaudījis. Pēc komitejas pieprasījuma naudas apstrādātājs rakstiski sniedz komitejai pierādījumus un citu informāciju, kas apliecina, ka attiecīgās euro banknotes un monētas ir piegādātas no šajā punktā minētās nacionālās centrālās bankas vai cita naudas apstrādātāja.

20. Naudas apstrādātājs izstrādā un uztur rakstiskas iekšējās procedūras, kuru mērķis ir nodrošināt, ka apmācīts personāls euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un noteikt euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu apkopes plānu, lai nodrošinātu minēto iekārtu darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

21. Naudas apstrādātājs euro banknotes un monētas, kuras ir apgrozībai nederīgas vai ar viltojuma pazīmēm, nodod Latvijas Bankai. Euro banknotes un monētas ar viltojuma pazīmēm nododamas Latvijas Bankai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā.

4. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtība, iesniegšanas termiņi un statistisko datu glabāšanas ilgums

22. Naudas apstrādātājs reizi pusgadā sagatavo un attiecīgi līdz 31. jūlijam un 31. janvārim iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus elektroniskā veidā šādā kārtībā:

22.1. statistiskos datus par attiecīgajā pusgadā izmantotajām euro banknošu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro banknošu apjomu – izmantojot komitejas paziņojumā naudas apstrādātājam norādītajā tīmekļvietnē esošo datu ievades formu (tālāk tekstā – datu ievades forma);

22.2. statistiskos datus par attiecīgajā pusgadā izmantotajām euro monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam "Pārskats par izmantotajām monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu" – izmantojot Latvijas Bankas tīmekļvietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.

23. Naudas apstrādātājs pilnvaro personu darbam ar datu ievades formu, norādot personas datus reģistrācijas paziņojumā. Ja naudas apstrādātājs pilnvaro citu personu darbam ar datu ievades formu, naudas apstrādātājs iesniedz komitejai rakstisku paziņojumu.

24. Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētos statistiskos datus naudas apstrādātājs šifrē ar komiteju saskaņotā veidā un elektroniski paraksta.

25. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai.

26. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

27. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

5. Naudas apstrādātāju darbības kontroles kārtība

28. Naudas apstrādātāja darbību pārbauda, novērtējot tās atbilstību euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā regulējošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām (tālāk tekstā – pārbaude).

29. Pārbaudi Latvijas Bankas uzdevumā veic komitejas vadītāja pilnvarotas personas (tālāk tekstā – Latvijas Bankas pilnvarotās personas).

30. Pārbaužu veidi ir šādi:

30.1. plānota vai neplānota pārbaude uz vietas naudas apstrādātāja telpās vai tā norādītajās euro banknošu un monētu apstrādes vietās;

30.2. statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasību un kārtības, kā arī statistisko datu iesniegšanas termiņu ievērošanas pārbaude.

31. Šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto plānoto pārbaužu plānu nākamajam gadam komiteja apstiprina līdz kārtējā gada 1. decembrim un publisko Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

32. Latvijas Bankas pilnvarotajām personām ir tiesības:

32.1. pieprasīt naudas apstrādātājam jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā, un naudas apstrādātājam ir pienākums sniegt Latvijas Bankas pilnvarotajām personām pieprasītos dokumentus un informāciju;

32.2. ja naudas apstrādātājs ir kredītiestāde, ar kuru Latvijas Banka ir noslēgusi līgumu par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā, vai tās pilnvarots komersants, – izņemt Latvijas Bankas pilnvaroto personu izvēlētas naudas apstrādātāja apstrādātās euro banknotes un pieprasīt, lai naudas apstrādātājs Latvijas Bankas pilnvaroto personu noteiktā termiņā veic izņemto banknošu piegādi un iemaksu Latvijas Bankas kasē euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudes veikšanai Latvijas Bankas telpās ar Latvijas Bankas rīcībā esošām atbilstošām banknošu apstrādes iekārtām;

32.3. euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu pārbaudē izmantot banknošu šķirošanas kvalitātes testa paku, banknošu viltojumu testa paku un monētu viltojumu testa paku;

32.4. apmācīta personāla zināšanu par publiskotajiem euro banknošu pretviltošanas elementiem un euro monētu autentiskuma elementiem un zināšanu par euro banknošu šķirošanas kritērijiem pārbaudei izmantot apmācīta personāla zināšanu testa paku.

33. Euro banknošu apstrādes iekārtu atzīst par pārbaudi izturējušu, ja:

33.1. banknošu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās euro banknotes;

33.2. novirze no banknošu šķirošanas kvalitātes testa pakas nepārsniedz 5% no otrreizējai apgrozībai izmantojamām banknotēm.

34. Euro monētu apstrādes iekārtu atzīst par pārbaudi izturējušu, ja monētu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās euro monētas.

35. Pēc šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās pārbaudes pabeigšanas Latvijas Bankas pilnvarotās personas noformē pārbaudes aktu.

36. Ja komiteja konstatē, ka naudas apstrādātājs pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības euro banknošu un monētu apstrādei un laišanai otrreizējā apgrozībā, naudas apstrādātāja reģistrācijas prasības, statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību vai statistisko datu iesniegšanas termiņus, komiteja ir tiesīga lemt par Latvijas Bankas likumā paredzēto darbības ierobežojumu un sankciju (brīdinājuma vai soda naudas) piemērošanu.

6. Noslēguma jautājumi

37. Persona, kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 124 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 189; 2016, Nr. 93; 2021, Nr. 81, Nr. 198) ir reģistrējusies Latvijas Bankā kā skaidrās naudas apstrādes iestāde un kuras reģistrācija nav anulēta, ir atzīstama par reģistrā reģistrētu naudas apstrādātāju šo noteikumu izpratnē un ir tiesīga turpināt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā atbilstoši šo noteikumu prasībām.

38. Statistiskajiem datiem par 2022. gada 2. pusgadu piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 16. septembra noteikumus Nr. 124 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 31. janvārim.

39. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 224
Naudas apstrādātāja reģistrācijas paziņojums
  gada   

(vieta)

(gads)

 

(datums)

(mēnesis)

 

Ar šo paziņojam, ka šā paziņojuma 1. punktā minētā persona atbilst Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā tiesību subjekta statusam.

1. Informācija par personu, kura vēlas veikt euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā

 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

 
 

(kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 
Darbības joma (atzīmēt atbilstošo ar "X" ) kredītiestāde

cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

valūtu tirdzniecības sabiedrība

naudas apstrādes komersants

cits 
 

(norādīt darbības jomu)

2. Euro banknošu un monētu apstrādes vietas (norādīt visu to vietu adreses, kurās persona plāno veikt euro banknošu un monētu apstrādi):

 
 
 

3. Euro banknošu apstrādē izmantos šādas iekārtas

Klienta darbinātas iekārtas (norādīt katru iekārtu atsevišķā rindā)

Iekārtas veidsRažotājs*Iekārtas nosaukums*Identifikācija*

(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)

Sērijas Nr.Atrašanās vieta (adrese)
Iemaksu bankomāts (CIM)     
Kombinētais bankomāts ar pārbaudes funkciju (CRM)     
Kombinētais iemaksu bankomāts (CCM)     
Izmaksu bankomāts (COM)     

Operatora apkalpotas iekārtas (norādīt katru iekārtu atsevišķā rindā)

Iekārtas veidsRažotājs*Iekārtas nosaukums*Identifikācija*

(detektorsistēmas vai programmatūras versijas)

Sērijas Nr.Atrašanās vieta (adrese)
Banknošu apstrādes iekārta (BPM)     
Banknošu autentifikācijas iekārta (BAM)     
Kases palīgierīce banknošu pārbaudei un apstrādei (TARM)**     
Kases palīgierīce banknošu pārbaudei (TAM)**     

4. Euro monētu apstrādē izmantos šādas iekārtas (norādīt katru iekārtu atsevišķā rindā)

RažotājsIekārtas modelis (nosaukums)Identifikācija

(detektorsistēmas vai programmatūras versija)

Sērijas Nr.Atrašanās vieta (adrese)
     
     
     

5. euro banknošu, euro monētu apstrādē izmantos apmācītu personālu.

6. Personas, kuras pilnvarotas darbam ar datu ievades formu***:

 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

7. Elektroniskā pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Latvijas Banku nodrošināšanai un kontakttālrunis:

 
 

(personas, kura paraksta reģistrācijas paziņojumu, paraksts un paraksta atšifrējums (vārds, uzvārds))

 
 

(juridiskās personas gadījumā papildus norāda reģistrācijas paziņojuma parakstītāja amata nosaukumu un pārstāvības tiesību pamatu)

* Šos ierakstus veic atbilstoši attiecīgajiem ierakstiem Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā Eiropas Centrālās bankas pārbaudīto iekārtu sarakstā, ja vien Eiropas Centrālā banka kā pieejamu nav norādījusi unikālu identifikācijas kodu.

** Operators izmanto kā klienta darbinātu iekārtu.

*** Aizpilda, ja tiek veikta euro banknošu apstrāde ar banknošu apstrādes iekārtām.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 224
Pārskats par izmantotajām monētu apstrādes iekārtām un ar tām apstrādāto euro monētu apjomu (par ___. gada ___ pusgadu)

1. Informācija par naudas apstrādātāju

Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
Darbības joma (atzīmē atbilstošo ar "X") kredītiestāde

cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

valūtu tirdzniecības sabiedrība

naudas apstrādes komersants

cits 
 

(norādīt darbības jomu)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Tālrunis, elektroniskā pasta adrese 

2. Informācija par monētu apstrādes iekārtām un apstrādāto euro monētu apjomu (norādīt katru iekārtu atsevišķā rindā)

Monētu apstrādes iekārtas modeļa nosaukumsRažotājsIdentifikācija

(detektorsistēmas vai programmatūras versija)

Atrašanās vieta (adrese)Apstrādāto euro monētu kopējais apjoms (milj. gab.)Apstrādāto euro monētu apjoms nominālvērtību dalījumā

(milj. gab.)

euro

1 euro

0.50 euro

        
        
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 224Pieņemts: 24.10.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 26.10.2022. OP numurs: 2022/208.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336701
01.01.2023
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)