Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58

Rēzeknē 2022. gada 15. septembrī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 15. septembra sēdē (prot. Nr. 24, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā arī – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības sadzīves atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

(Rēzeknes novada domes 17.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 62 redakcijā)

2. Noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons "Križevnieki", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā;

4.5. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Rēzeknes novada pašvaldība;

4.6. marķēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts speciāls priekšapmaksas marķēts atkritumu maiss, kurš izmantojams tikai Rēzeknes novada teritorijās, kurās ir apgrūtināta konteinera nogādāšana līdz koplietošanas ceļam un iztukšošana vai kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana.

5. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam un valdītājam Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;

5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

5.4. piesārņota un piegružota vide.

6. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

7. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, saistošajiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus un Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8. Visa Rēzeknes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

9. Papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem pašvaldībai ir:

9.1. šādi pienākumi:

9.1.1. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā;

9.1.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem;

9.1.3. informēt atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju un ar to noslēgtā līguma darbības termiņu, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē;

9.1.4. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

9.1.5. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un parka un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

9.1.6. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9.2. šādas tiesības:

9.2.1. tīmekļa vietnē vai klātienē pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju un Rēzeknes novada domes sēdēm;

9.2.2. noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantojamo atkritumu konteineru veidus, tilpumus un krāsu.

(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

10. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

11. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu, tostarp šo noteikumu, pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanas un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

12. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi veikt: Rēzeknes novada pašvaldības policija un Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecākais vides aizsardzības speciālists. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

13. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

II. Prasības atkritumu savākšanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā
2.1. Vispārīgās prasības atkritumu savākšanai

14. Atkritumu savākšana Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

14.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi;

14.2. atkritumu dalītās savākšanas punkti;

14.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes;

14.4. priekšapmaksas marķētie atkritumu maisi;

14.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

15. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

16. Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

16.1. individuālajām dzīvojamajām mājām 1 (vienu) reizi mēnesī, periodā no 1. maija līdz 31. oktobrim, un 1 (vienu) reizi divos mēnešos, periodā no 1. novembra līdz 30. aprīlim;

16.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām:

16.2.1. Rēzeknes novada Viļānu pilsētā – 1 (vienu) reizi nedēļā;

16.2.2. pārējā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā – 1 (vienu) reizi mēnesī;

16.3. nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas) – 1 (vienu) reizi mēnesī.

(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 17.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

17. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

2.2. Prasības liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai

18. Liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas veidus, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

(Rēzeknes novada domes 17.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 62 redakcijā)

19. Noteikumu 18. punkta nosacījumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību noteikumu 18. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Mājsaimniecībās radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

2.3. Prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai

21. Fiziskām personām atļauts ierīkot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes tās mājsaimniecībā radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu radītājiem, ja tie neiesaistās organizētajā bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, ir pienākums kompostēt to mājsaimniecībā radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

21.1 Noteikumu 21. punktā norādītās fiziskās personas paziņo pašvaldības izraudzītajam atkritumu apsaimniekotājam par bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu (nekustamā īpašuma adresi), kuru fiziska persona ir ierīkojusi uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes tās mājsaimniecībā radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

22. Atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem – primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot normatīvajos aktos un atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

23. Mājsaimniecībās, pilsētas un vasarnīcu (tai skaitā dārzkopības biedrības) teritorijās, bioloģiski noārdāmos dārzu (parku) atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt, piemēram, lapas, zarus, koku un krūmu atgriezumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, māju un āra kurtuvēs sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, neradot draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

23.1 Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir jānodala no citiem sadzīves atkritumiem un jāievieto atbilstošos konteineros, ja šādi konteineri ir izvietoti. Dalīti vāktus bioloģiski noārdāmus atkritumus nogādā tam paredzētā pārstrādes iekārtā atkritumu poligonā vai speciāli ierīkotā kompostēšanas laukumā, ja šāds laukums ir izveidots pašvaldības teritorijā.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

23.2 Publiskās apstādījumu teritorijās ir pieļaujama bioloģiski noārdāmu parka un dārza atkritumu, kompostēšana ar pašvaldību saskaņotās vietās. Bioloģiski noārdāmo parka un dārza atkritumu kompostēšana veicama saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteikto.

(Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

2.4. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

24. Atkritumu apsaimniekotājs, atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

25. Atkritumu apsaimniekotājs nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

26. Atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

27. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

28. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietojot citos atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

29. Ikviena atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:

29.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar pašvaldības izraudzītu atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

29.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un ievietot tos atkritumu konteinerā;

29.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

29.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītas savākšanas punktos, vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

30. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

31. Atkritumu radītājs nodrošina, ka asie priekšmeti atkritumu konteineros tiek ievietoti tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

32. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

33. Atkritumu radītājs un valdītājs, saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu konteinera tehniskos datus (veidu, tilpumu, krāsu u.c.), ir tiesīgs iegādāties atkritumu konteineru savā īpašumā, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu nekustamajā īpašumā.

34. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

34.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

34.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas;

34.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana atbilstoši šo noteikumu 23. punktam;

34.4. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

34.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;

34.6. ievietot atkritumus konteineros un marķētajos maisos, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

34.7. cieši sablīvēt vai ieskalot, iesaldēt vai dedzināt atkritumus atkritumu konteineros, ievietot lielāku atkritumu tilpumu nekā paredzēts, kas neļauj aizvērt konteinera vāku;

34.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

34.9. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savāktu atkritumu konteineros;

34.10. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un marķētajos maisos;

34.11. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu;

34.12. ievietot sadzīves atkritumu konteineros ārstniecības vai veterinārās iestādēs radušos atkritumus;

34.13. nesaskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, iznest ārpus sava nekustamā īpašuma visa veida sadzīves atkritumus, tai skaitā bioloģiskos atkritumus;

34.14. piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas. Uzkrāt mājokļos no atkritumiem iegūtus materiālus, ja tas apdraud cilvēku veselību vai piegružo apkārtējo vidi;

34.15. ievietot bioloģiski norādāmo atkritumu konteineros atkritumus neatbilstoša materiāla iepakojumos.

(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

35. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

35.1. ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā paredzēts šo noteikumu 16. punktā;

35.2. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

35.3. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja rakstveida pieprasījuma 5 (piecu) dienu laikā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

35.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

35.5. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

35.6. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

35.7. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā, to iztukšošanas dienās līdz plkst. 7.00. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

35.8. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus vai marķētos maisus;

35.9. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

35.10. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

35.11. iekļauties pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

35.12. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, koku nobiru, lapu un zāles savākšanu, ja netiek veidots komposts) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas;

35.13. pie publiskas lietošanas būvēm uzstādīt mazos atkritumu konteinerus (urnas) un to dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību. Mazos atkritumu konteinerus (urnas) iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā.

36. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

37. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.

38. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, valdītāji, lietotāji, kas nav dārzkopības vai garāžu kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki (valdītāji, lietotāji) norēķinās ar šo personu.

39. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs šajos noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var neslēgt, ja:

39.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas (saskaņā ar pašvaldības Būvvaldes atzinumu atzītas kā būves, kas degradē vidi);

39.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

40. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā – arī dalīti savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:

40.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

40.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma.

41. Publisko pasākumu organizators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc publiskā pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publiska pasākuma organizators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 8.00).

42. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotājs, tā tiesības un pienākumi

43. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

44. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts attiecīgo jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. Līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta septītajai daļai.

(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 17.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 62)

45. Pašvaldība informē (ievietojot informāciju vietējā bezmaksas izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē) administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

46. Sadzīves atkritumu radītājs noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

47. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

47.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Rēzeknes novada domes apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

47.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

47.3. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu (tai skaitā dalīti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem, marķēto maisu savākšanu;

47.4. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem vai marķētiem atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, paredzot iespēju iegādāties tos pietiekamā daudzumā pie atkritumu apsaimniekotāja;

47.5. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

47.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus un specializētus transportlīdzekļus, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;

47.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

47.8. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

47.9. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

47.10. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, bioloģisko atkritumu) izvešanu par atsevišķu maksu;

47.11. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus līgumā ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu norādītajās atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās vai atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

47.12. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

47.13. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

47.14. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

47.15. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

47.16. pēc pašvaldības pieprasījuma informēt pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu punktiem;

47.17. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar pašvaldību izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

47.18. apkopot informāciju, kas saistās ar Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

47.19. veikt izvesto atkritumu uzskaiti no konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs);

47.20. veikt citus normatīvajos aktos un noslēgtajā līgumā noteiktos pienākumus.

48. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par sadzīves atkritumiem, kas ir novietoti ārpus atkritumu konteinera piemērot maksas palielināšanas koeficientu, bet ne vairāk kā 1,5 no noteiktās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

49. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un/vai normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

49.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

49.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana, vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

49.3. atkritumu konteinerā ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

49.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

49.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

50. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VII. Noslēguma jautājumi

51. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ar atkritumu radītājiem un valdītājiem noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

52.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 38 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā";

52.2. Viļānus novada pašvaldības 2009. gada 9. septembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem Viļānu novadā".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 58Pieņemts: 15.09.2022.Stājas spēkā: 20.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 19.10.2022. OP numurs: 2022/203.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336454
{"selected":{"value":"09.02.2024","content":"<font class='s-1'>09.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.02.2024","iso_value":"2024\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2022","iso_value":"2022\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2022.-08.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2022","iso_value":"2022\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2022.-02.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.02.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"