Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/27

2022. gada 28. jūlijā
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
28.07.2022. sēdes lēmumu Nr. 786
(prot. Nr. 10 85. §)

un precizējumiem, kas apstiprināti
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 901
(prot. Nr. 11 106. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
(precizēts ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 901)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, kā arī līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un samazināt vides piesārņojumu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Pretendents/Finansējuma saņēmējs – dzīvojamās mājas īpašnieks, zemes gabala īpašnieks vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, vai persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju;

3.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai vai ēkas ārsienai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

3.3. Tehniskā dokumentācija – dokumentu kopums, kas pamato un apliecina pieslēguma izbūvi, t.sk., tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts, būvprojekts, inženiertopogrāfiskais uzmērījums, inženierģeoloģiskā izpēte, ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma shēma, tāme vai izpilduzmērījums;

3.4. Nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša vienģimeņu vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai jaunbūve, kurai ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai.

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts tehniskās dokumentācijas izstrādes un būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidošanai nekustamā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība

5. Līdzfinansējumu par katru Pieslēgumu piešķir, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, Pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā, ko organizē un izsludina Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.

6. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas visas sekojošās prasības:

6.1. nekustamais īpašums atrodas Dienvidkurzemes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

6.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, kurš atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

7. Līdzfinansējumu piešķir Pretendentam:

7.1. fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 6. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir deklarēta šajā īpašumā;

7.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai;

7.3. personai, kura pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu par pārvaldīšanu apsaimnieko un pārvalda 6. punkta prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

8. Pieslēguma kopējās izmaksās tiek ietverti un atbalstīti izdevumi par sekojošiem darbiem:

8.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde;

8.2. Būvdarbi:

8.2.1. ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūve,

8.2.2. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve,

8.2.3. kanalizācijas skatakas izbūve, ja attiecas;

8.3. izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšana un reģistrācija Dienvidkurzemes novada augstas digitālas topogrāfiskās informācijas uzturētāja datu bāzē.

9. Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

10. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

10.1. vienģimeņu dzīvojamās mājas īpašnieks ir juridiska persona;

10.2. nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskai darbībai;

10.3. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts vai ir uzsākta tā būvniecība;

10.4. ja Pieslēguma būvniecība skar no jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no tā nodošanas ekspluatācijā;

10.5. nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Dienvidkurzemes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

10.6. Pretendentam ir parādi par pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem centralizētajiem pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

10.7. Pretendentam ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Dienvidkurzemes novada pašvaldībā;

10.8. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process un tas atrodas likvidācijas stadijā (ja attiecas).

III. Līdzfinansējuma apmērs

11. Pašvaldības līdzfinansējums viena nekustamā īpašuma Pieslēguma izbūvei tiek piešķirts šādā apmērā:

11.1. 100 % apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma saskaņā ar būvspeciālista vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izstrādāto un apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 3000 EUR – fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 7. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās deklarētā dzīvesvieta ir 7. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki, vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir 7. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

11.1.1. persona ar 1. un 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds;

11.1.2. personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;

11.1.3. personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

11.1.4. personai ir 3 (trīs) vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā;

11.1.5. vientuļais pensionārs jeb pensionārs, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku;

11.1.6. politiski represēta persona.

11.2. 50 % apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma saskaņā ar būvspeciālista vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izstrādāto un apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 1500,00 EUR – citām fiziskām personām, kuras neatbilst 11.1. punktā norādītajiem kritērijiem, bet atbilst 7.1. punkta prasībām;

11.3. 75 % apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma saskaņā ar būvspeciālista vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izstrādāto un apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 2000,00 EUR – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai.

12. Tehniskās dokumentācijas izmaksas, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem var tikt iekļautas kopējo izmaksu apjomā, nepārsniedzot 300 EUR un Saistošo noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktos noteiktos kopējos pieslēguma izmaksu sliekšņus.

13. Ja nekustamais īpašums pieder Pretendentam uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam no Pieslēguma kopējām izmaksām.

IV. Paziņojuma publicēšanas un pieteikšanās kārtība

14. Paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību pieslēgumu izbūvei Pašvaldība publicē Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "DIENVIDKURZEME", Dienvidkurzemes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dkn.lv.

15. Paziņojumā norāda:

15.1. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;

15.2. līdzfinansējuma saņemšanas noteikumus;

15.3. pieteikumu iesniegšanas termiņu – 30 (trīsdesmit) dienas no publicēšanas brīža.

16. Ja pieteikumu atlases laikā netiek noslēgtas vienošanās par visu budžeta gadā pieejamo Pašvaldības līdzfinansējumu, Pašvaldība var izsludināt nākamo pieteikumu atlases kārtu.

17. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Pašvaldībā pieteikumu (Pielikums Nr. 1):

17.1. klātienē jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai pilsētas/pagasta pārvaldē;

17.2. pa pastu – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;

17.3. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu – pasts@dkn.lv.

18. Pieteikumam (Pielikums Nr. 1) pievieno šādus dokumentus:

18.1. dokumentus, kas apliecina 11.1.1.–11.1.6. apakšpunktos norādīto statusu, ciktāl tur minētā informācija jau nav Pašvaldības rīcībā;

18.2. Tehnisko dokumentāciju, kas saskaņota ar piekritīgo pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

18.3. daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopsapulces lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus/vienošanās par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

V. Pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

19. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem un paziņo par to Pretendentam ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija (turpmāk Komisija).

20. Pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu Komisija izskata viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.

21. Komisija izskata Pieteikumus to iesniegšanas secībā. Ja Pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja Pieteikumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

22. Izvērtējot Pieteikumus, Komisija pārbauda vai Pretendentam nav nodokļu un nodevu parādi, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (ja attiecas).

23. Ja budžeta gadā atbalstāmo Pieteikumu ir vairāk nekā paredzētais līdzfinansējuma apjoms, tad finansējums atbalstītajiem Pieteikumiem tiek piešķirts sekojošā prioritārā secībā:

23.1. Pieteikumi, kur paredzēts izbūvēt Pieslēgumus pie Eiropas Savienības Kohēzijas līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētām sistēmām;

23.2. Pieteikumi, kur paredzēts izbūvēt Pieslēgumu tām dzīvojamām mājām, kur tiek veikta ceļa izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

23.3. Pieteikumi Pieslēguma izbūvei Pretendentam, kura ģimenē dzīvo laulātais vai pirmās pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurš faktiski dzīvo un ir deklarēts nekustamajā īpašumā, kurā plānots Pieslēgums;

23.4. Pieteikumi Pieslēguma izbūvei Pretendentam, kuram ir daudzbērnu ģimenes statuss un vismaz 3 bērni (līdz 24 gadu vecumam) ir deklarēti īpašumā, kuram plānots Pieslēgums;

23.5. Pieteikumi Pieslēgumu izbūvei, īpašumiem kuros ir lielāks deklarēto personu skaits;

23.6. Pieteikumi Pieslēguma izbūvei pieteicējam kurš ir persona, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, īpašumam, kurā pieteicējs ir deklarēts;

23.7. Pieteikumi, kurus iesnieguši vientuļie pensionāri;

23.8. Pieteikumi, kurus iesnieguši politiski represētās personas;

23.9. pārējie Pieteikumi iesniegšanas secībā.

24. Ja lēmums par finansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, Komisija sagatavo un piedāvā Pretendentam 15 darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas, noslēgt Līgumu par finansējuma saņemšanas kārtību. Uzaicinājums tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā vai uz e-pastu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto adresi.

25. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam pieslēgumu izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un jāpabeidz 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā, saņemot no Pretendenta rakstisku pamatojumu, Komisija var pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu papildus vēl līdz 6 mēnešiem.

26. Pretendents var prasīt avansa maksājumu līdz 50 % no piešķirtā līdzfinansējuma, iesniedzot Pašvaldībai noslēgta darījuma līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par būvdarbu veikšanu.

27. Pēc Pieslēguma izbūves pabeigšanas Finansējuma saņēmējs:

27.1. sagatavo izpilduzmērījumu, kas tiek nodots ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam reģistrēšanai Dienvidkurzemes novada augstas digitālas topogrāfiskās informācijas uzturētāja datubāzē;

27.2. apstiprina būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu pabeigšanu.

28. Pēc 27. punktā minēto nosacījumu izpildes, iekļaujoties 25. punktā norādītajā termiņā, Finansējuma saņēmējs iesniedz Pašvaldībai atskaiti par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi, kurai pievieno:

28.1. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izsniegto atzinumu par veikto darbu atbilstību izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem;

28.2. noslēgtā līguma par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu kopiju;

28.3. izpilduzmērījumu digitālā formātā;

28.4. Izmaksas attaisnojošos dokumentus par Tehniskās dokumentācijas izstrādi (ja attiecas).

29. Saņemto atskaiti izvērtē un apstiprina Komisija. Pēc iesniegtās atskaites apstiprināšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Pašvaldība ieskaita neizmaksāto finansējumu (ja saņemts avansa maksājums) vai visu piešķirto finansējumu (ja nav saņemts avansa maksājums) Līgumā norādītajā Pretendenta bankas kontā vai groza lēmumu, ja faktiskās izmaksas ir zemākas par sākotnēji apstiprinātajām.

VI. Komisijas lēmuma apstrīdēšanas un atcelšanas kārtība

30. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

31. Komisija var atcelt tās iepriekš pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja Pretendents:

31.1. nav noslēdzis Līgumu 24. punktā norādītajā termiņā;

31.2. nav izpildījis 28. punkta apakšpunktu nosacījumus 25. punktā norādītajos termiņos;

31.3. ir atteicies no Pieslēguma izbūves, rakstiski atsaucot iesniegto pieteikumu.

32. Ja Komisija konstatē, ka netiek īstenoti Pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas pasākumi, vai iestājies kāds no 31. punktā minētajiem nosacījumiem, Pretendentam tiek rakstīts brīdinājums par finansējuma atmaksu (ja tas izmaksāts). Finansējums ir jāatmaksā Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā, 1 mēneša laikā, no rakstiska brīdinājuma par finansējuma atmaksu saņemšanas.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta 6. daļā noteiktajā kārtībā.

34. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

34.1. Grobiņas novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par Grobiņas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai";

34.2. Aizputes novada domes 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem";

34.3. Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 15/20 "Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Pielikums Nr. 1
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada 28. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
Lielā ielā 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
pasts@dkn.lv

  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds)

  
 

(personas kods)

  
 

(kontaktinformācija saziņai – adrese, e-pasts)

  
 

(tālruņa numurs)

PIETEIKUMS
Līdzfinansējuma saņemšanai centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūvei

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ______EUR apmērā man piederošā nekustamā īpašuma Dienvidkurzemes novada

 

norādīt konkrētu adresi

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai (vajadzīgo pasvītrot)

Pieslēguma izbūvei (ieskaitot 28. punktā minētās prasības) nepieciešamais termiņš: ______mēneši (iekļaujoties 25. punktā norādītajā termiņā).

Īpašumā deklarēto personu skaits _________.

Apliecinu, ka uz mani attiecas šāda saistošo noteikumu 23. punkta prioritātes kategorija (atbilstošo apzīmēt ar ):

Pretendents vai Pretendenta ģimenē dzīvo laulātais, vai pirmās pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurš faktiski dzīvo un ir deklarēts nekustamajā īpašumā, kurā plānots pieslēgums;

Pretendents, kuram ir daudzbērnu ģimenes statuss un vismaz 3 bērni (līdz 24 gadu vecumam) ir deklarēti īpašumā, kuram plānots pieslēgums;

Pretendents ir persona, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

Pretendents ir vientuļais pensionārs;

Pretendents ir politiski represēta persona.

Pielikumā:

Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);

Saistošo noteikumu 11.1. punktā norādīto kategoriju apliecinošs dokuments (ja attiecināms);

Tehniskā dokumentācija;

Spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinums par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība), ja attiecas;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības kopsapulces lēmums/protokols, no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojums iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

Atbildi vēlos saņemt:

uz e-pastu 
pa pastu uz adresi 

Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija (19. punkts), pieņemot lēmumu, veiks manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli, vai arī to uzticēs personas datu operatoram.

Datums_____________

Paraksts:_____________

Pielikums Nr. 2
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada 28. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves attiecināmās izmaksas

Nr.p.k.

Darbu veids

Mērvienība

Vienas vienības izmaksas (EUR)

1.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde

kompl.

līdz 300,00

2.

Ūdensapgādes pieslēguma izbūve:  

2.1.

Ūdensvada ievada izbūve

m

40,00

2.2.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve

gab

500,00

3.

Kanalizācijas pieslēguma izbūve  

3.1.

Kanalizācijas izvada izbūve

m

70,00

3.2.

Kanalizācijas skatakas izbūve

gab

300,00

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai"
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Dienvidkurzemes novadu veidojošo bijušo pašvaldību iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi noteica atšķirīgu kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Daļā pašvaldību šāds atbalsts vispār nebija pieejams. Lai nodrošinātu vienotu pieeju un līdzvērtīgas iespējas Dienvidkurzemes novadā ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināta kārtība par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novada teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, un nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un\vai kanalizācijas sistēmai Dienvidkurzemes novada pašvaldības teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPēc Saistošo noteikumu apstiprināšanas Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē, saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/27Pieņemts: 28.07.2022.Stājas spēkā: 13.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 12.10.2022. OP numurs: 2022/198.28
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336256
13.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"