Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saistošie noteikumi Limbažu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 11.10.2022.

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Limbažos 2021. gada 28. oktobrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 28.10.2021.
sēdes lēmumu Nr. 404 (prot, Nr. 8, 50. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 25.11.2021.
sēdes lēmumu Nr. 568 (prot. Nr. 10, 61. §)

GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes
22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 41

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu un 36. panta sesto daļu,
 likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām, trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, vai personām, kurām tas ir nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.

3. Šie noteikumi ir saistoši personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem, kā arī pabalsta izmaksu organizē Limbažu novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Limbažu novada pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

5.1. pamata pabalstus:

5.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk tekstā – GMI);

5.1.2. mājokļa pabalstu.

5.2. papildu pabalstus:

5.2.1. veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

5.2.2. mācību līdzekļu iegādei;

5.2.3. ēdināšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs;

5.2.4. pabalsts krīzes situācijā.

II. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk tekstā – GMI)

6. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK Noteikumi Nr. 809).

7. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pieprasītāja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

III. Mājokļa pabalsts

8. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK Noteikumos Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā personām, kuras dzīvo un deklarējušas savu dzīvesvietu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

9. Mājokļa pabalstu piešķir no mēneša, kurā pieņemts lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

10. Pabalstu var izmaksāt gan skaidrā naudā, gan arī veicot pārskaitījumu nama apsaimniekotajam vai pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība utt.).

IV. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

11. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai mājsaimniecībai piešķir šādā apmērā:

11.1. par ārstēšanos stacionārā trūcīgai mājsaimniecībai – ne vairāk kā 140,00 euro gadā;

11.2. par ārstēšanos stacionārā maznodrošinātai mājsaimniecībai – ne vairāk kā 100,00 euro gadā;

11.3. par uzturēšanos īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā, sakarā ar personas ilgstošu, smagu vai pēkšņu saslimšanu – personai mājsaimniecībā līdz 500,00 euro gadā.

12. Pabalstu piešķir, ja mājsaimniecības persona iesniedz izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām, sešu mēnešu laikā no to izdošanas dienas. Pabalstu var pārskaitīt arī attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam.

V. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

13. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, uzsākot jauno mācību gadu, 25,00 euro apmērā katram izglītojamam, kurš apgūst valstī noteikto obligāto pirmsskolas izglītību, pamatizglītību vai vidējo izglītību.

14. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

VI. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

15. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai ir pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nesaņem ēdināšanas pakalpojumus, ko sedz no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem un ja tas ir no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

16. Pabalstu ēdināšanai izmaksā par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

17. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai izglītības iestādēs mājsaimniecībai tiek piešķirts:

17.1. 1,75 euro dienā par katru bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē;

17.2. 1,50 euro dienā par katru bērnu, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē;

17.3. 2,00 euro dienā par katru bērnu, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 41, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi mācību gada vai izglītības iestādes apmeklējuma laikā, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, pakalpojuma saņēmēju sarakstu un izglītības iestādes iesniegto izglītojamā apmeklējuma dienu skaitu.

VII. Pabalsts krīzes situācijā

19. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus, piešķir personai šādā apmērā:

19.1. katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz 500,00 euro gadā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.

19.2. iepriekš neparedzamos gadījumos (zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, u.c.) – līdz 100,00 euro gadā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.

20. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no brīža, kad uz tiem radušās tiesības. Pieprasot šo noteikumu 19. punktā norādīto pabalstu, jāuzrāda maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izdevumus vai krīzes situācijas faktu, nepieciešamā pabalsta apmēru. Pabalstu pārskaita uz pakalpojumu sniedzēja vai personas kontu kredītiestādē.

(Limbažu novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

21. Pabalstu valstī izsludinātas ārkārtējās krīzes situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās krīzes situācijas beigām 80,00 euro apmērā mēnesī piešķir katram mājsaimniecības loceklim, kurš atzīts par nonākušu valsts izsludinātajā ārkārtējās krīzes situācijā (bezalgas atvaļinājums, nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, personas atrodas pašizolācijā, mājsaimniecība atrodas karantīnā u.c., un tai nav iztikas līdzekļu). Tas tiek dokumentāli apliecināts. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī uz ārkārtējās krīzes pasludināšanas laika periodu.

VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

22. Lai saņemtu šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus, vienam no mājsaimniecības pilngadīgām personām Sociālajā dienestā jāiesniedz:

22.1. atbilstoši Iesniegumu likumam sagatavots iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu;

22.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), kā arī deklarācijā sniegtās ziņas apliecinošus dokumentus. Deklarācija nav jāiesniedz, ja tiek pieprasīti 21. punktā minētie pabalsti. Deklarācija atkārtoti nav jāiesniedz, ja pabalsts tiek pieprasīts laika posmā, kad mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

22.3. viens no mājsaimniecības pilngadīgām personām uzrāda darījuma apliecinošus dokumentus (rēķinu, čeku u.c.) oriģinālus.

23. Sociālais dienests veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas, novērtē mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni un sadarbībā ar iesniedzēju elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju. Ja nepieciešams, speciālists pirms lēmuma pieņemšanas, pārbauda sniegto ziņu patiesumu, apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā un sastāda aktu par mājsaimniecības apsekošanu dzīvesvietā.

24. Sociālais dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par papildu sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt papildu sociālās palīdzības pabalstu, ja nav ievērotas mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu vai Noteikumu prasības.

25. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski vai mutiski (pēc iesniedzēja vēlmes) informē personu par pieņemto lēmumu. Atteikums piešķirt kādu no saistošajos noteikumos norādītajiem pabalstiem tiek noformēts tikai rakstiski.

26. Šajos noteikumos minētos pabalstus izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

IX. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas".

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

28.1. Limbažu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā";

28.2. Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā";

28.3. Salacgrīvas novada domes 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma sliekšņu noteikšanu Salacgrīvas novadā";

28.4. Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību";

28.5. Alojas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru Alojas novada pašvaldībā ";

28.6. Alojas novada domes 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā";

28.7. Alojas novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni Alojas novadā".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 23.12.2021.Publicēts: Limbažu Novada Ziņas, 12 (148), 22.12.2021.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336227
{"selected":{"value":"11.10.2022","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
11.10.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)