Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29

Madonā 2022. gada 23. augustā
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
23.08.2022. lēmumu Nr. 511 (prot. Nr. 18, 34. p.)


PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
20.09.2022. lēmumu Nr. 567 (prot. Nr. 20, 4. p.)


PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
29.09.2022. lēmumu Nr. 651 (prot. Nr. 21, 44. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
3. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas
4. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Madonas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.2. kārtību ielu tirdzniecības organizēšanai;

1.3. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;

1.4. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā;

1.5. kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu tirdzniecība mazumtirdzniecības novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos;

1.6. ielu tirdzniecības dalībnieka, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, kā arī ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.7. nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku;

1.8. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Pašvaldību tirgus noteikumus;

1.9. pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objektus, likmes, samaksas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar Pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai ar tirdzniecības organizēšanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

4. Nodarboties ar ielu tirdzniecību vai ar tirdzniecības organizēšanu ar Pašvaldību saskaņotās publiskajās vietās, tai skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku, vai citu pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem, un, uz attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām, var tikai pēc attiecīgas Pašvaldības izsniegtas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

5. Atļaujas ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecībā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā un saskaņojumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegti pēc Pašvaldības nodevas samaksas.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu

6. Ar Pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

6.1. ielu tirdzniecības publiskā vietā;

6.2. ielu tirdzniecības organizēšana publiskā vietā;

6.3. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;

6.4. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;

6.5. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

6.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pasākuma laikā;

6.7. alkoholisko dzērienu tirdzniecība mazumtirdzniecības novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos publiskā vietā;

6.8. tirgus.

7. Tirdzniecības vietās fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk – MKN Nr. 440) 7. punktā noteiktās preču grupas. Personām, kuras saimniecisko darbību reģistrējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus MKN Nr. 440 7. punktā noteiktajām preču grupām, ir atļauts realizēt šādas preču grupas:

7.1. karstās uzkodas no speciālām iekārtām;

7.2. bezalkoholiskos dzērienus;

7.3. alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā;

7.4. rūpnieciski ražotās pārtikas produktus, t.sk., iepirktus augļus, dārzeņus, ogas, saldētos pārtikas produktus;

7.5. pašu izgatavotus amatniecības darinājumus;

7.6. pašu izgatavotus kultūras un mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

7.7. rūpnieciski ražotās tekstilpreces un saimniecības preces.

8. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā un līdzņemšanai.

9. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu Pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas iekārtošanai un Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu atbilstošu MKN Nr. 440 15. punktam. Papildus MKN Nr. 440 noteiktajiem saskaņojumiem, ja ielu tirdzniecību ir plānots veikt ceļa nodalījuma joslā/aizsargjoslā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja.

10. Ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

11. Ja tirdzniecība paredzēta publiskā vietā, kas nav Pašvaldības noteikta tirdzniecības vieta, tad jāpievieno tirdzniecības vietas izvietojuma zemes gabalā shēmu atbilstošā mērogā, tirdzniecības vietas aprīkojuma skici un vizuālo dizaina risinājumu vides kontekstā.

12. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt Pašvaldībā personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā no visu noteikumos paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

13.1. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pašvaldības izpilddirektora parakstītu atļauju atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

13.2. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

14. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

15. Pašvaldības organizētos pasākumos tirdzniecību organizē pilsētas/apvienības/pagasta pārvalde.

III. Ielu tirdzniecības organizēšana

16. Tirdzniecības dalībnieks, vai publiskā persona, lai saņemtu Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu atbilstošu MKN Nr. 440 19. punktam, papildus norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

16.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, vai publiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

16.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norādot tirdzniecības vietas teritorijas platību (izmērus), norises laiku un ilgumu;

16.3. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šāda informācija par tirdzniecības dalībniekiem: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu;

16.4. ar Būvvaldes arhitektu (turpmāk – Būvvalde) saskaņotu tirdzniecības vietas izvietojuma zemes gabalā shēmu atbilstošā mērogā ar iezīmētām plānotās tirdzniecības teritorijas robežām, tirdzniecības vietu izvietojumu (izmēriem, skaitu) un tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālo dizaina risinājumu vides kontekstā;

16.5. ja tirdzniecība paredzēta fiziskai vai juridiskai personai piederošajā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā vai valsts īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā, rakstisku saskaņojumu ielu tirdzniecības veikšanai ar attiecīgā minētā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

16.6. ja ielu tirdzniecības organizēšanu ir plānots organizēt ceļa nodalījuma joslā/aizsargjoslā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi";

16.7. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, apliecinātu kopiju;

16.8. ja plānota tirdzniecība ar pārtikas produktiem, dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, apliecinātu kopiju.

17. Būvvalde var atteikt saskaņojumu, ja paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta var traucēt gājēju plūsmai un satiksmei vai ar tās ierīkošanu var tikt bojāta Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi.

18. Ja Būvvalde ir atteikusi saskaņojumu, Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.

19. Pašvaldības nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam ielu tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.

IV. Kārtība, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā

20. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās.

21. Tirdzniecības dalībnieks, lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu atbilstošu MKN Nr. 440 19. punktam, norādot šādu informāciju:

21.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un juridisko adresi;

21.2. realizējamo preču grupas;

21.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un periodu;

21.4. informāciju par atkritumu apsaimniekošanas kārtību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

21.5. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, apliecinātu kopiju;

21.6. ar Būvvaldi saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojuma zemes gabalā shēmu atbilstošā mērogā un vizuālo dizaina risinājumu vides kontekstā.

22. Papildus iesniegumam pievienojams saskaņojums ar "Latvijas Valsts ceļi", ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās.

23. Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā nepieciešams saskaņojums arī alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei, iesniegumā papildus jānorāda un tam jāpievieno arī šo noteikumu 28. un 29. punktā norādītā informācija.

V. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā

24. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

24.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

24.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

24.3. tirdzniecības vietai nepieciešamās teritorijas platību, izmērus un izvietojumu;

24.4. tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

24.5. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta MKN Nr. 440 15.1., 15.2. apakšpunktos minētā informācija un pievienoti 15.6.1 apakšpunktā minētie apliecinājumi;

24.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

25. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, tirdzniecības dalībnieks vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot to apliecinošus dokumentus:

25.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

25.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

25.3. realizējamo preču grupas;

25.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

25.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

26. Pieļaujama ielu tirdzniecība no speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem ar produkcijas izgatavošanai nepieciešamām iekārtām.

VI. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu tirdzniecība mazumtirdzniecības novietnēs

27. Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Madonas novada teritorijā.

28. Lai saņemtu saskaņojumu, komersants iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektors iesniegumu, kurā norāda:

28.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

28.2. novietnes atrašanās vieta, adrese;

28.3. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

28.4. alkoholisko dzērienu veidi.

29. Papildus iesniegumam pievieno:

29.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences apliecinātu kopiju;

29.2. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju;

29.3. ar Būvvaldi saskaņotu novietnes izvietojuma zemes gabalā shēmu atbilstošā mērogā un vizuālo dizaina risinājumu vides kontekstā.

30. Saskaņojumu neizsniedz, ja šo noteikumu paredzētajā kārtībā nav saņemts saskaņojums sabiedriskās ēdināšanas ielu tirdzniecības vietai.

31. Pašvaldības izpilddirektors tiesīgs atcelt saskaņojumu, ja:

31.1. komersants pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas;

31.2. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

31.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

32. Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai mazumtirdzniecības novietnē, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietas sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām.

VII. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos

33. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā drīkst veikt tikai ar Pašvaldības atļauju.

34. Pašvaldības izpilddirektoram izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas pasākumos, izklaides un citos līdzīgos pasākumos.uz noteiktu laika posmu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

35. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos neizsniedz bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.

36. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos var saņemt komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu un mazā alkoholisko dzērienu darītava arī gadījumā, ja nav saņemta atsevišķa speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, lai izbraukuma tirdzniecības laikā sabiedriskā pasākuma norises vietā tirgotu pašas saražoto vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus.

37. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības izpilddirektoram iesniedz iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju un pievieno to apliecinošus dokumentus:

37.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

37.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

37.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecinātu kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences apliecinātu kopiju;

37.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

37.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku;

37.6. dokumentu, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši šiem Noteikumiem.

38. Izskatot saņemtos iesniegumus par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskā pasākumā, Pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, izsniedz atļauju, vai pieņem lēmumu atteikt to izsniegt.

39. Publisko pasākumu norises laikā un vietā nav atļauta dzērienu, tajā skaitā alkoholisko dzērienu, tirdzniecība stikla tarā.

40. Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām.

VIII. Ielu tirdzniecības dalībnieka, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, kā arī ielu tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

41. Tirdzniecības dalībnieks, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

41.1. par noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas, vietā;

41.2. par atļaujā norādīto nosacījumu, tai skaitā attiecībā uz preču grupām, ievērošanu;

41.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

41.4. par tirdzniecības, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas, izvietojuma un vizuālā risinājuma ievērošanu;

41.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu konkrētajā ielu tirdzniecības, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap to, atkritumu urnu izvietošanu un to iztukšošanu ne retāk kā vienu reizi dienā, nepieļaujot tās pārpildīšanu, kā arī pēc pasākuma norises;

41.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

41.7. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā.

42. Ielu tirdzniecības organizatoram, tirdzniecības dalībniekam, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, aizliegts:

42.1. veikt ielu tirdzniecību, sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

42.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

42.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu darbu;

42.4. aizsegt stacionārus reklāmas objektus;

42.5. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību;

42.6. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;

42.7. nodot ielu tirdzniecības atļauju izmantošanai citām personām.

43. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti, ko uzrāda pēc pieprasījuma:

43.1. pašvaldības ielu tirdzniecības atļauja atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

43.2. juridiskas personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments;

43.3. attiecīgu valsts institūciju izsniegts dokuments par tiesībām tirgoties ar konkrētām precēm vai sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

43.4. tirdzniecībā esošo preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, rieksti, augļi, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījuma gaļa nelielos apmēros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos.

IX. Nosacījumi Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku

44. Ielu tirdzniecības atļauja netiek izsniegta vai tiek apturēta, ja attiecīgajā ielu tirdzniecības vietā paredzēts publisks ar Pašvaldību saskaņots pasākums, izņemot gadījumus, kad ielu tirdzniecība ir saskaņota ar pasākuma organizatoru.

45. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram izsniegtās atļaujas darbību apturēt uz laiku:

45.1. sakarā ar pašvaldības veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (piemēram, ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts);

45.2. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;

45.3. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai;

45.4. ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

45.5. ja patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;

45.6. ja bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;

45.7. ja tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;

45.8. ja tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti, vai citu tirdzniecības dalībnieka realizējamo preču grupu reglamentējošos normatīvus.

46. Noteikumu 45. punktā minētajos gadījumos atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīgo nepilnību novēršanai vai attiecīgo procesu pabeigšanai.

47. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas apturēšanu uz laiku uz noteikumu 45.1. un 45.2. apakšpunkta pamata, samaksāto pašvaldības nodevu atmaksā par laiku, uz kuru atļauja tika apturēta.

48. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas apturēšanu uz laiku uz Noteikumu 45.3.– 45.8. apakšpunkta pamata, samaksāto pašvaldības nodevu par laiku, uz kuru atļauja tika apturēta, neatmaksā.

X. Nodevu apmērs un samaksas kārtība

49. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību publiskās vietās Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Pašvaldības izsniegtu atļauju.

50. Pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās:
 

Nr.p.k.
 
Nodevas objekts
 
Likme dienā (EUR)
 
Likme mēnesī (EUR)
 
Likme gadatirgos (EUR)
 
52.1.Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu (līdz 3 m2) publiskās vietās: 
52.1.1.
 
pašu audzēta lauksaimniecības produkcija (puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls, u.c.)4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.2.
 
savvaļas ogas, sēnes, augļi, rieksti, ziedi2,00
 
20,00
 
2,00/1m
 
52.1.3.
 
pašu iegūti svaigi zvejas produkti, medījamie dzīvnieki vai to gaļa4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.4.
 
mežu reproduktīvie materiāli (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai)4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.5.
 
pašaudzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi2,00
 
20,00
 
2,00/1m
 
52.1.6.
 
iepirkti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi7,00
 
70,00
 
3,00/1m
 
52.1.7.
 
iepirktie dārzeņi, augļi, ogas (sezonas)10,00
 
-
 
-
 
52.1.8.
 
Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus10,00
 
100,00
 
-
 
52.1.9.
 
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus2,00
 
20,00
 
-
 
52.1.10.
 
pašu ražota lauksaimniecības produkcija / pārtikas preces4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.11.
 
rūpnieciski ražotas pārtikas preces10,00
 
100,00
 
5,00/1m
 
52.1.12.
 
pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumus4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.13.
 
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces15,00
 
150,00
 
-
 
52.1.14.
 
grāmatas, preses izdevumi4,00
 
40,00
 
-
 
52.1.15.
 
tirdzniecības vieta bez produkcijas realizēšanas (loterijas, prezentācijas, degustācijas)10,00
 
-
 
5,00/1m
 
52.1.16.
 
atrakcijas (par katru no atrakcijām)5,00
 
-
 
7,00
 
52.1.17.
 
lietotas personiskās mantas2,00
 
20,00
 
-
 
52.1.18.
 
uzkodas, karstās uzkodas, saldējums, cukurvate, popkorns7,00
 
70,00
 
5,00/1m
 
52.1.19.
 
kvass un bezalkoholiskie dzērieni4,00
 
40,00
 
3,00/1m
 
52.1.20.
 
pašu ražotie alkoholiskos dzērieni līdz 18 % (alus, sidrs, vīns)7,00
 
70,00
 
5,00/1m
 
52.1.21.
 
fasētais alus un alkoholiskie dzērieni virs 18 %10,00
 
100,00
 
7,00/1m
 
52.1.22.
 
sabiedriskā ēdināšana (t.sk. kvass, bezalkoholiskie dzērieni)7,00
 
70,00
 
5,00/1m
 
52.1.23.
 
sabiedriskā ēdināšana (t.sk. alkoholiskie dzērieni)15,00
 
150,00
 
10,00/1m
 
52.2.Nodevas likme par ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā:
52.2.1.
 
neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība4,00
 
40,00
 
-
 
52.2.2.
 
ietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība10,00
 
100,00
 
-
 
52.3.Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu (līdz 3 m2) publisku kultūras, sporta u.c. pasākumu laikā:
52.3.1.
 
tirdzniecību ar pašu ražotu vai pašu iegūtu lauksaimniecības (augkopības, lopkopības un zvejas) produkciju, pārtikas precēm10,00
 
-
 
-
 
52.3.2.
 
pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumus10,00
 
-
 
-
 
52.3.3.
 
par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem15,00
 
-
 
-
 
52.3.4.
 
par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm20,00
 
-
 
-
 
52.3.5.
 
tirdzniecības vieta bez produkcijas realizēšanas (loterijas, prezentācijas, degustācijas u.c.)10,00
 
-
 
-
 
52.3.6.
 
uzkodas, karstās uzkodas, saldējums, cukurvate, popkorns20,00
 
-
 
-
 
52.3.7.
 
kvass un bezalkoholiskie dzērieni20,00
 
-
 
-
 
52.3.8.
 
pašu ražotie alkoholiskos dzērieni līdz 18 % (alus, sidrs, vīns)30,00
 
-
 
-
 
52.3.9.
 
fasētais alus un alkoholiskie dzērieni virs 18 %45,00
 
-
 
-
 
52.3.10.
 
sabiedriskā ēdināšana (t.sk. kvass, bezalkoholiskie dzērieni)30,00
 
-
 
-
 
52.3.11.
 
sabiedriskā ēdināšana (t.sk. alkoholiskie dzērieni)45,00
 
-
 
-
 
52.4.Nodevas likme par tirdzniecības organizēšanu30,00
 
120,00
 
50,00
 

51. Ja persona veic tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu vairākās publiskās vietās, tad nodevas apmērs tiek noteikts atbilstoši noteiktajām nodevas likmēm kā par vienu tirdzniecības vietu.

52. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad Pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.

53. Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā ir vai nav notikusi nepārtraukti.

54. Ja ielu tirdzniecība tiek veikta pagastu teritorijās, Cesvaines pilsētas vai Lubānas pilsētas teritorijā, nodeva tiek piemērota 50 % apmērā.

55. Pašvaldības nodeva samaksājama pirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.

56. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, kas piesaistītas pastāvīgajai tirdzniecības vietai, pašvaldības nodeva nav jāmaksā.

XI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība un tirgus noteikumu saskaņošana

57. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai Madonas novada administratīvajā teritorijā, persona iesniedz klātienē kādā no pašvaldības pilsētas/apvienības/pagasta pārvaldē vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu pasts@madona.lv, e-adresē vai izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv) Pašvaldības domei iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot to apliecinošus dokumentus:

57.1. informāciju par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskas personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi, plānoto tirgus nosaukumu, tā atrašanās vietu;

57.2. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

57.3. ar Būvvaldi saskaņotu tirgus plānu ar iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām, tirdzniecības vietu izvietojumu (izmēriem, skaitu) un vizuālo dizaina risinājumu vides kontekstā;

57.4. tirgus izveides un darbības koncepciju, kurā norādīts realizējamais preču sortiments;

57.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātus tirgus noteikumus.

58. Pēc Pašvaldības domes saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

59. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, saņemti attiecīgo valsts institūciju vai dienestu rakstiski apliecinājumi, Pašvaldības dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

60. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Pašvaldības dome nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot personai. Ja persona Pašvaldības dome noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

61. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu/nepiešķiršanu Pašvaldības dome pieņem 30 kalendāro dienu laikā.

62. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.

63. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:

63.1. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;

63.2. ja nav iesniegti visi Noteikumu 66. punktā minētie dokumenti;

63.3. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi;

63.4. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot Pašvaldībā jaunu tirgu.

64. Pašvaldības dome ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

64.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;

64.2. izbeigta tirgus darbība;

64.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;

64.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu vai, ka nav novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi;

64.5. tirgus pārvaldītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

64.6. tirgus darbība noteiktajā teritorijā nav lietderīga.

65. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Pašvaldības dome pieņem pēc šo noteikumu 73. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties paziņo tirgus pārvaldītājam.

XII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

66. Noteikumu ievērošanas uzraudzību, kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības kārtībnieki.

67. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

68. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

69. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Madonas novada domē viena mēneša laikā no atteikuma saņemšanas dienas Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

70. Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

71. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XIII. Noslēguma jautājumi

72. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā termiņa beigām.

73. Ar noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:

73.1. Madonas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā";

73.2. Madonas novada pašvaldības 2013. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 37 "Par nodevu pašvaldības organizētajos ikmēneša tirgos Madonas pilsētā";

73.3. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā" 4. punkts;

73.4. Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās";

73.5. Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā" IV daļa "Nodevas par ielu tirdzniecību";

73.6. Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā", lai aktualizētu un definētu vienotu kārtību ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un tirgus statusa piešķiršanai.

2. Īss satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Madonas novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, kārtība ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecībā, īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā, kā arī kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu tirdzniecība mazumtirdzniecības novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos. Noteikumi nosaka arī ielu tirdzniecības dalībnieka, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai, nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku un pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objektus, likmes, samaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un

potenciālajiem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības

organizētājiem Madona novadā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības mājaslapā. Institūcija, kurā persona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Madonas novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 23.08.2022.Stājas spēkā: 11.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 10.10.2022. OP numurs: 2022/196.18
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336207
11.10.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"