Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 217

Rīgā 2022. gada 12. septembrī
Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Bankas likuma
63. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un piešķir aizdevumus (tālāk tekstā – kredītiestāde), un Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, kas nav kredītiestādes, un ārvalstīs reģistrētu komercsabiedrību filiāles Latvijā, kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus (tālāk tekstā – komersants), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus par nebanku ārējiem maksājumiem (tālāk tekstā – statistiskie dati);

1.2. statistisko datu iesniegšanas termiņus;

1.3. statistisko datu glabāšanas ilgumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārējais maksājums – naudas pārvedums jebkurā valūtā, izmantojot bezskaidrās vai skaidrās naudas maksājumu un kredītiestādes pakalpojumus, kur viena no pusēm (saņēmējs vai maksātājs) ir rezidents un otra puse – nerezidents, vai ārējā noguldījuma palielinājums vai samazinājums;

2.2. ārējā noguldījuma palielinājums – rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma palielinājums ārvalstī reģistrētā kredītiestādē (tālāk tekstā – ārvalsts kredītiestāde), veicot naudas līdzekļu pārvedumu no sev pieejama konta kredītiestādē;

2.3. ārējā noguldījuma samazinājums – rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma samazinājums ārvalsts kredītiestādē, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz sev pieejamu kontu kredītiestādē;

2.4. ārvalsts – valsts, kas nav Latvija;

2.5. ārvalstu māsas uzņēmums:

2.5.1. ārvalstīs – nerezidents, kas ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komersantu un kas nav komersanta tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents;

2.5.2. Latvijā – nerezidents, kas ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komersantu un kas nav komersanta tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents;

2.6. darījuma datums – datums, kurā veikts ārējais maksājums, t.i., attiecīgā summa norakstīta no nebankas konta kredītiestādē vai ieskaitīta tajā;

2.7. galvenais kontrolējošais investors – investors (rezidents vai nerezidents), kas tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības) ieguvis līdzdalību, kas aptver 50% un vairāk no komersanta pamatkapitāla un kuru nekontrolē cits investors;

2.8. ienākošais ārējais maksājums – nerezidenta naudas līdzekļu pārvedums rezidentam vai ārējā noguldījuma samazinājums;

2.9. izejošais ārējais maksājums – rezidenta naudas līdzekļu pārvedums nerezidentam vai ārējā noguldījuma palielinājums;

2.10. nebanka – kredītiestādes klients (rezidents), kas nav monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI), t.sk. centrālā valdība, vietējā valdība, komersants, mājsaimniecība, mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija;

2.11. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijā;

2.12. parāda instrumenti – komersanta un nerezidenta, kurš ir tiešais investors, tiešo investīciju uzņēmums, ārvalstu māsas uzņēmums vai cits nerezidents, savstarpējie aizņēmumi un aizdevumi (izņemot finanšu līzingu) un citas savstarpējās parādu radošās prasības un saistības (t.sk. grupas konti (cash pool) un kredītlīnijas);

2.13. rezidenti – visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.14. tiešās investīcijas – komersanta ārējie aktīvi un pasīvi ar tiešo investoru, tiešo investīciju uzņēmumu vai ārvalstu māsas uzņēmumu;

2.15. tiešais investors:

2.15.1. ārvalstīs – komersants, kas tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no uzņēmuma (nerezidenta) pamatkapitāla, kā arī komersants, kurš reģistrējis filiāli ārvalstīs;

2.15.2. Latvijā – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no komersanta pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kurš reģistrējis filiāli Latvijā;

2.16. tiešo investīciju uzņēmums:

2.16.1. ārvalstīs – uzņēmums (nerezidents), kurā komersants tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī komersanta reģistrēta filiāle ārvalstīs;

2.16.2. Latvijā – komersants, kurā nerezidents tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī nerezidenta reģistrēta filiāle Latvijā.

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, t.sk. lai sagatavotu maksājumu bilances un tiešo investīciju statistiku atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

5. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

6. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

II. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas vispārējās prasības un kārtība un iesniegšanas termiņi

7. Statistiskos datus kredītiestāde sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats" (tālāk tekstā – Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats) par katru kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai triju darbadienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.

8. Statistiskos datus komersants sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam "Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)" (tālāk tekstā – Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)) par kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai piecu darbadienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.

9. Statistiskos datus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, kredītiestādes – izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, komersanti – izmantojot nebanku statistikas sistēmu vai papīra dokumenta veidā.

10. Statistiskajos datos iekļauj nebanku ārējos maksājumus, kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

11. Kredītiestāde nodrošina, ka nebanka, veicot izejošo ārējo maksājumu kredītiestādē, maksājuma uzdevumā uzrāda savu un saņēmēja rezidences valsts kodu un izejošā ārējā maksājuma kodu.

12. Iesniedzot statistiskos datus, ievēro šādus vispārējos principus:

12.1. valsts kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori";

12.2. valūtas kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

12.3. ārējā maksājuma kodu uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

12.4. ja nav iespējams konstatēt, vai maksājums ir ārējais maksājums, par izejošo ārējo maksājumu uzskata maksājumu, kura saņēmēja kredītiestāde ir ārvalsts kredītiestāde, bet par ienākošo ārējo maksājumu – maksājumu, kura maksātāja kredītiestāde ir ārvalsts kredītiestāde;

12.5. ja ārējais maksājums ietver vairākas sastāvdaļas ar atšķirīgu mērķi, katra sastāvdaļa šo noteikumu izpratnē uzskatāma par atsevišķu ārējo maksājumu.

13. Statistiskajos datos neiekļauj nebanku ārējos maksājumus, kas veikti ar kartēm.

III. Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskata sagatavošanas prasības un kārtība

14. Ārējo maksājumu uzrāda tā perioda Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā, uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda ailē "Darījuma datums".

15. Ailē "Darījuma reģistrācijas numurs" norāda ārējā maksājuma reģistrācijas numuru, ko iekšējā uzskaitē izmanto kredītiestāde.

16. Ailē "Nebankas grupas kods" norāda attiecīgās nebankas grupas kodu:

16.1. centrālajai valdībai – "1";

16.2. vietējai valdībai – "2";

16.3. komersantam – "6";

16.4. mājsaimniecībai – "7";

16.5. mājsaimniecības apkalpojošajai bezpeļņas organizācijai – "8".

17. Ailē "Komersanta reģistrācijas numurs" norāda komersanta reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

18. Ailē "Ārējā maksājuma veids" norāda, vai ārējais maksājums ir nebankas ienākošais ārējais maksājums vai izejošais ārējais maksājums, izmantojot šādus apzīmējumus:

18.1. ienākošais ārējais maksājums – K;

18.2. izejošais ārējais maksājums – D.

19. Ailē "Summa" norāda ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ārējais maksājums. Šīs pozīcijas skaitļu kopsummu norāda pozīcijā "Skaitļu kopsumma".

20. Ailē "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ārējais maksājums.

21. Ailē "Ārējā maksājuma kods" norāda ārējā maksājuma kodu. Ja komersants nav iesniedzis kredītiestādei ienākošā ārējā maksājuma kodu, lai kredītiestāde to iekļautu Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā, kredītiestāde aili neaizpilda.

22. Ailē "Valsts kods" norāda ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kur atrodas ārvalsts kredītiestāde, kurā nebanka veikusi ārējā noguldījuma palielinājumu vai samazinājumu. Ja nav iespējams noteikt nerezidenta valsti, izejošajam ārējam maksājumam norāda tās valsts kodu, kurā atrodas izejošā ārējā maksājuma saņēmēja ārvalsts kredītiestāde, bet ienākošajam ārējam maksājumam – tās valsts kodu, kurā atrodas ienākošā ārējā maksājuma maksātāja ārvalsts kredītiestāde.

IV. Mēneša pārskata par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB) sagatavošanas prasības un kārtība

23. Komersants sagatavo Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB) atsevišķi par katru kredītiestādi, kurā tas kalendārajā mēnesī saņēmis ienākošos ārējos maksājumus.

24. Ja ienākošajā ārējā maksājumā ietvertas vairākas sastāvdaļas ar atšķirīgu mērķi, komersants uzrāda informāciju par katru ienākošā ārējā maksājuma sastāvdaļu neatkarīgi no tās apjoma.

25. Ienākošo ārējo maksājumu uzrāda tā kalendārā mēneša Mēneša pārskatā par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB), uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda ailē "Darījuma datums".

26. Ailē "Summa" uzrāda ienākošā ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums.

27. Ailē "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums.

28. Ailē "Ārējā maksājuma mērķis (vārdiem)" norāda ienākošā ārējā maksājuma mērķi.

29. Ailē "Ārējā maksājuma kods" norāda ienākošā ārējā maksājuma kodu.

30. Ailē "Valsts kods" norāda ienākošajā ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kur atrodas ārvalsts kredītiestāde, kurā komersants veicis ārējā noguldījuma samazinājumu.

31. Ja komersants iesniedzis kredītiestādei ienākošā ārējā maksājuma kodu, lai kredītiestāde to iekļautu Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā, komersants statistiskos datus par šādu ienākošo ārējo maksājumu Mēneša pārskatā par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB) neiekļauj.

V. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 112 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152).

33. Statistiskajiem datiem par 2022. gada decembri piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 112 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 4. janvārim un komersants – līdz 2023. gada 6. janvārim.

34. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 217
Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats

20_____. gada _______________

Kredītiestādes nosaukums  
Kredītiestādes kods  
   
Nr.

p.k.

Darījuma datumsDarījuma reģistrācijas numursNebankas grupas kodsKomersanta reģistrācijas numursĀrējā maksājuma veidsSummaValūtas kodsĀrējā

maksājuma

kods

Valsts

kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
          
          
          
          
          

Skaitļu kopsumma

 

x

   
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 217
Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem (1-IB)

20_____. gada _______________

Komersanta nosaukums  
Komersanta reģistrācijas numurs  
Kredītiestādes nosaukums  
   
Nr.

p.k.

Darījuma datumsSummaValūtas kodsĀrējā maksājuma mērķis (vārdiem)Ārējā maksājuma kodsValsts kods

1

2

3

4

5

6

7

       
       
       
       
       
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 217
Ārējo maksājumu kodi
Maksājuma kodsGrupas nosaukums un maksājuma mērķisPiezīmes
 PRECES 
111Preču eksports/izvedums un imports/ievedumsMaksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem par preču eksportu/preču izvedumu no Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un preču importu/preču ievedumu Latvijā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja maksājuma rezultātā notikusi īpašumtiesību maiņa (t.sk. maksājumi par pamatlīdzekļu, sērijveida programmatūru fiziskajos datu nesējos un kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu).
112Avansa maksājumiAvansa maksājumi un priekšsamaksa par precēm.
151Preču pārstrāde ārvalstīsMaksājumi par preču pārstrādi ārvalstīs.
152Preču pārstrāde LatvijāMaksājumi par preču pārstrādi Latvijā.
160Preču remontsKuģu, lidmašīnu, ritošā sastāva, kravas automobiļu un citu pamatlīdzekļu remontdarbu izmaksas, kas palielina pamatlīdzekļu vērtību.
170Transporta organizāciju iegādātās precesDegviela, pārtika un citas preces, ko rezidentu transporta organizācijas iegādājas un patērē ārvalstīs un nerezidentu transporta organizācijas – Latvijā.
180ZeltsZelta eksports/izvedums no Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un imports/ievedums Latvijā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
190Preču tirdzniecības starpniecība ārpus LatvijasTo preču pirkšana no nerezidenta ārvalstīs, kuras pārdos ārvalstīs, un ārvalstīs nopirkto preču pārdošana ārvalstīs, neievedot tās Latvijā (t.sk. gāzes un elektrības pirkšana un pārdošana biržā).
 PĀRVADĀJUMI 
 Jūras transports 
207PasažieriPasažieru pārvadāšana (t.sk. biļešu pirkšana un pārdošana) un kuģu (kopā ar apkalpi) noma pasažieru pārvadāšanai.
208KravasKravu pārvadāšana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; kuģu (kopā ar apkalpi) noma kravu pārvadāšanai.
209Citi pakalpojumiOstu krāvēju pakalpojumi; navigācijas, loču, noenkurošanas un citi ostu pakalpojumi; glābšanas darbi; kuģu tehniskā apkope; jūras kravu ekspeditoru un aģentu darbība.
 Gaisa transports 
211PasažieriPasažieru pārvadāšana (t.sk. biļešu pirkšana un pārdošana) un lidmašīnu (kopā ar apkalpi) noma pasažieru pārvadāšanai.
212KravasKravu pārvadāšana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; lidmašīnu (kopā ar apkalpi) noma kravu pārvadāšanai.
213Citi pakalpojumiLidostu pakalpojumi; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi; glābšanas darbi; lidmašīnu tehniskā apkope; ar pasažieru un kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi.
 Dzelzceļa transports 
220PasažieriPasažieru pārvadāšana (t.sk. biļešu pirkšana un pārdošana) pa dzelzceļu.
221KravasKravu pārvadāšana pa dzelzceļu; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs.
222Citi pakalpojumiSliežu ceļu izmantošana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; ritošā sastāva tehniskā apkope; dzelzceļa kravu ekspeditoru un aģentu darbība.
 Autotransports 
224PasažieriPasažieru pārvadāšana ar autotransportu (t.sk. biļešu pirkšana un pārdošana) un autotransporta līdzekļu (kopā ar vadītāju) noma pasažieru pārvadāšanai.
225KravasKravu pārvadāšana ar autotransportu; kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravu pārvadātājs; kravas automobiļu (kopā ar vadītāju) noma.
226Citi pakalpojumiCeļu, stāvvietu, garāžu izmantošana; kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravu pārvadātājs; autotransporta tehniskā apkope; auto kravu ekspeditoru un aģentu darbība.
 Citi transporta pakalpojumi 
231Cauruļvadu transportsGāzes, naftas un naftas produktu transportēšana pa cauruļvadiem; sūkņu staciju izmantošana.
232Citi ar transportu saistīti pakalpojumiVisu veidu preču (t.sk. gāzes) glabāšana; muitas noliktavu pakalpojumi; muitas deklarāciju noformēšana; kravu apstrādes operācijas (piemēram, preču pagaidu ievietošana kastēs vai izņemšana no kastēm, pārbaudīšana, svēršana) un citur neklasificēta transporta palīgdarbība.
 PĀRĒJIE PAKALPOJUMI 
237Dienesta (darījumu) braucieniVisu veidu, piemēram, viesnīcu, vietējā transporta, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, dienesta (darījumu) brauciena laikā.
241Ar veselības uzlabošanu saistīti braucieniSlimnīcu, sanatoriju un citu ārstniecības iestāžu un ārstu pakalpojumi; citi pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, ar veselības uzlabošanu saistīta brauciena laikā.
242Ar izglītības iegūšanu saistīti braucieniMācību maksa un citi pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, ar izglītības iegūšanu saistīta brauciena laikā.
243Citi personiskie braucieniTūrisma firmu pakalpojumi; visu veidu, piemēram, viesnīcu, vietējā transporta, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, izņemot starptautiskā transporta pakalpojumus, personiskā (izņemot ar veselības uzlabošanu un izglītības iegūšanu saistītu) brauciena laikā.
244Pasta pakalpojumiPasta sūtījumu piegāde pa pastu un citi pasta iestāžu sniegtie pakalpojumi; pastkastu noma.
247TelesakariSkaņas, attēlu, datu vai citas informācijas translācija vai pārraide, izmantojot kabeli, satelītsakarus vai elektronisko pastu; komerciālo tīklu pakalpojumi; telekonferenču organizēšanas un atbalsta pakalpojumi; mobilie telekomunikāciju pakalpojumi; interneta infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumi; tiešsaistes (t.sk. interneta) piekļuves nodrošināšanas pakalpojumi un telesakaru tīklu apkalpošana.
248KurjerpakalpojumiPasta sūtījumu piegāde ar kurjeru.
250Būvniecība ārvalstīsĀrvalstīs esošu ēku un būvju (t.sk. ceļu, dzelzceļu, lidlauku un ostu) būvniecība, atjaunošana un remonts (izņemot projektēšanas un inženiertehniskos pakalpojumus); elektromontāžas darbi; ventilācijas iekārtu, kondicionieru un citu iekārtu montāžas darbi; būvmašīnu un ēku demontāžas tehnikas (kopā ar operatoru) noma.
251Būvniecība LatvijāLatvijā esošu ēku un būvju (t.sk. ceļu, dzelzceļu, lidlauku un ostu) būvniecība, atjaunošana un remonts (izņemot projektēšanas un inženiertehniskos pakalpojumus); elektromontāžas darbi; ventilācijas iekārtu, kondicionieru un citu iekārtu montāžas darbi; būvmašīnu un ēku demontāžas tehnikas (kopā ar operatoru) noma.
254Dzīvības apdrošināšanas prēmijas un naudas līdzekļu uzkrāšana pensijāmMaksājumi līdz noteiktam termiņam vai apdrošinātā nāvei.
054Dzīvības apdrošināšanas un naudas līdzekļu pensijām atlīdzībaAtlīdzība, pienākot noteiktam termiņam vai apdrošinātā nāves gadījumā.
255Kravu apdrošināšanas prēmijasKravu apdrošināšana pret bojājumiem vai zudumiem.
055Kravu apdrošināšanas atlīdzībaAtlīdzība kravu bojājumu vai zudumu gadījumos.
256Citu apdrošināšanas veidu prēmijasApdrošināšana pret nelaimes gadījumu un ugunsgrēku radītiem zaudējumiem; veselības, īpašuma, transportlīdzekļu (t.sk. kuģu kasko apdrošināšana), naudas zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
056Citu apdrošināšanas veidu atlīdzībaAtlīdzība, stājoties spēkā citu tiešās apdrošināšanas veidu gadījumiem.
257Pārapdrošināšanas prēmijasPārapdrošināšanas pircēja samaksātā prēmija par riska apdrošināšanu.
057Pārapdrošināšanas atlīdzībaPārapdrošināšanas pircējam samaksātā atlīdzība.
258Apdrošināšanu papildinoša darbībaApdrošināšanas aģentu, riska un zaudējumu novērtētāju darbība.
260Finanšu pakalpojumiKomisijas maksa par konta uzturēšanu, kredītiem, akreditīviem, finanšu līzingu, faktūrkreditēšanu, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, konsultēšanu finanšu jautājumos, valūtas maiņas darījumiem, vērtspapīru turētājbankas un brokeru pakalpojumiem, vērtspapīru emisiju, pirkšanu un pārdošanu, atvasināto finanšu instrumentu darījumu organizēšanu.
263DatorpakalpojumiLietotāja prasībām pielāgotas programmatūras (t.sk. tīmekļvietnes) izstrāde, pārdošana un ar tās izmantošanu saistīto licenču pārdošana; periodiskas licenču maksas vai atsevišķi maksājumi par lejupielādētu vai kā citādi elektroniski piegādātu sērijveida programmatūru izmantošanu; programmatūras sistēmu, lietojumprogrammu un oriģinālu pārdošana un pirkšana ar īpašumtiesību pāreju; konsultēšana tehniskā nodrošinājuma un programmatūras jautājumos; datoru un citas biroja tehnikas apkope un remonts; datu ievade un apstrāde; sistēmu uzturēšana un citi datorpakalpojumi.
264Informācijas pakalpojumiZiņu aģentūru pakalpojumi; laikrakstu un periodisko izdevumu tieša neliela apjoma abonēšana; lejupielādēts saturs, izņemot lejupielādētas datorprogrammatūras un audiovizuālos produktus; datubāzu izveides pakalpojumi; datubāzu glabāšanas pakalpojumi; citi datubāzu nodrošināšanas pakalpojumi saistībā ar datu un datubāzu izplatīšanu; tīmekļa meklēšanas portālu pakalpojumi.
266Autoratlīdzība un licenču nodevasMaksa par intelektuālo īpašumtiesību (patentu, autortiesību, ražošanas procesu un dizaina, franšīžu) izmantošanu, ja īpašumtiesības iegūtas pētniecības un attīstības rezultātā; maksa par tiesībām izplatīt un/vai pavairot (slēdzot licences līgumus) oriģinālus vai prototipus (manuskriptus, programmatūras, filmu un skaņu ierakstus u.c.).
270Tirdzniecības starpniecība un citi ar tirdzniecību saistīti pakalpojumiKomisijas maksa tirdzniecības aģentiem un starpniekiem (t.sk. nekustamā īpašuma aģentiem) par preču un pakalpojumu eksporta un importa darījumiem.
272Pamatdarbības nomaKuģu, lidmašīnu un citu transportlīdzekļu (bez apkalpes), dzelzceļa vagonu, konteineru, telekomunikācijas iekārtu, datoru un citu iekārtu noma bez izpirkuma tiesībām.
275Juridiskie pakalpojumiJuridiskās konsultācijas; pārstāvības pakalpojumi; juridisko dokumentu sagatavošana; tiesāšanās, notariālās darbības un spriedumu izpildes izdevumi.
276Grāmatvedības un auditorpakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomāGrāmatvedības organizēšana un finanšu pārskatu sagatavošana, to pārbaude; konsultācijas par grāmatvedību un nodokļiem; nodokļu pārskatu sagatavošana.
277Konsultācijas saimnieciskās darbības, vadībzinības un sabiedrisko attiecību jomāVadībzinības un vadības konsultāciju pakalpojumi; sabiedrisko attiecību pakalpojumi; konsultācijas un palīdzības sniegšana saimnieciskās darbības stratēģijā, politikā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, finanšu, ražošanas un personāla vadībā, uzņēmuma tēla pilnveidošanā.
278Reklāmas pakalpojumi, tirgus un sabiedriskās domas izpēteReklāmas sagatavošana; reklāmas vietas vai laika pirkšana vai pārdošana; gadatirgu organizēšana; produkcijas popularizēšana; tirgus izpēte un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi.
279Zinātniskās pētniecības darbsFundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana; jaunu produktu un procesu eksperimentālā izstrāde eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātnēs; testēšana un citi ar produkta un procesa izstrādi saistīti darbi, attiecībā uz kuriem iespējama patenta izveide; komerciālie pētījumi elektronikā, farmācijā un biotehnoloģijā.
280Projektēšanas un inženiertehniskie pakalpojumiPilsētbūvniecības, dambju, tiltu, lidostu, iekārtu un citu projektu plānošana, izstrāde un uzraudzība, kā arī zemes mērīšana, kartogrāfijas pakalpojumi, sertifikācija, tehniskās inspekcijas veikšana.
282Atkritumu pārstrāde un attīrīšanaAtkritumu pārstrādāšana un iznīcināšana; piesārņotas augsnes attīrīšana un citi ar vides aizsardzību saistīti pakalpojumi.
283Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības pakalpojumi, zvejniecības pakalpojumiLauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības pakalpojumi; zivjaudzētavu un citi zvejniecības pakalpojumi; ieguves rūpniecības projektu plānošana, izstrāde un uzraudzība.
285Citi ar saimniecisko darbību saistīti pakalpojumiSadzīves, poligrāfijas, fotografēšanas, dizaina, iepakošanas, tulkošanas, darbaspēka komplektēšanas, apsardzes, ēku tīrīšanas un uzkopšanas, produktu un ierīču sertifikācijas, nekustamā īpašuma vērtēšanas u.c. pakalpojumi; maksa par nekustamā īpašuma nomu.
286Citur neklasificēti tiešā investora, tiešo investīciju uzņēmuma un ārvalstu māsas uzņēmuma savstarpējie pakalpojumiTiešā investora, tiešo investīciju uzņēmuma un ārvalstu māsas uzņēmuma savstarpējie maksājumi kārtējo izdevumu segšanai (t.sk. komunālie maksājumi, darba algas).
288Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumiFilmu uzņemšana; radio un televīzijas programmu veidošana; skaņu ierakstu veikšana; maksa par to demonstrēšanas un atskaņošanas tiesībām; atlīdzība māksliniekiem un citiem izpildītājiem; filmu, radio un televīzijas programmu, skaņu ierakstu un manuskriptu pirkšana un pārdošana, ja tie lejupielādēti vai citā veidā elektroniski piegādāti.
289Citi izklaides, kultūras un atpūtas pakalpojumiTālmācības kursu rīkošana; mācības, kas notiek, izmantojot internetu un televīziju; atlīdzība pedagogiem un lektoriem; ārstniecības, diagnostikas, laboratoriskie un citi ar medicīnu saistīti pakalpojumi; muzeju, bibliotēku un arhīvu pakalpojumi; kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi (t.sk. biļešu pirkšana un pārdošana); azartspēļu un izložu organizēšana.
291Citur neklasificēti valdības pakalpojumiVēstniecību un konsulātu sniegtie konsulārie un citi pakalpojumi; vēstniecību, konsulātu, bruņoto spēku (t.sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturēšanas spēku) un citu oficiālu dienestu iegādātās preces; oficiālo pieņemšanu organizēšana; komunālie, autotransporta un citi pakalpojumi.
 IENĀKUMI VAI IZDEVUMI 
310Atlīdzība nodarbinātajiemNo nerezidentiem saņemtā un nerezidentiem samaksātā darba alga un citu veidu darba samaksa.
 Dividendes 
332Saņemtās un izmaksātās dividendes par tiešajām investīcijāmNo nerezidentiem saņemtās un nerezidentiem izmaksātās dividendes par akcijām (daļām), kas apstiprina līdzdalību pamatkapitālā 10 un vairāk procentu apmērā.
340Saņemtās un izmaksātās dividendes par portfeļieguldījumiemNo nerezidentiem saņemtās un nerezidentiem izmaksātās dividendes par akcijām (daļām), kas apstiprina līdzdalību pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apmērā.
 Procenti 
335Procentu ienākumi vai izdevumi par tiešā investora, tiešo investīciju uzņēmuma un ārvalstu māsas uzņēmuma savstarpējām prasībām un saistībāmProcentu ienākumi vai izdevumi par tiešajam investoram, tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumam izsniegtajiem vai no tiem saņemtajiem parāda instrumentiem (t.sk. par finanšu līzinga izmantošanu); par tiešā investora, tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitētajiem parāda vērtspapīriem.
351Procentu ienākumi vai izdevumi par rezidentu un nerezidentu, kas nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriemProcentu ienākumi vai izdevumi par parāda vērtspapīriem, kuru emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu un kurus emitējuši rezidenti un nerezidenti, kas nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi.
361Procentu ienākumi vai izdevumi par rezidentu un nerezidentu, kas nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriemProcentu ienākumi vai izdevumi par parāda vērtspapīriem ar emisijas brīdī noteikto dzēšanas termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot), kurus emitējuši rezidenti un nerezidenti, kas nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi.
362Procentu ienākumi vai izdevumi par rezidentu un nerezidentu atvasinātajiem finanšu instrumentiemKompensācija par ārpusbiržas procentu nākotnes līgumiem (forward rate agreements), kas saņemta no nerezidentiem vai tiem samaksāta. Ienākumi no nerezidentiem vai izdevumi tiem par mijmaiņas līgumiem (swaps).
370Procentu ienākumi vai izdevumi par prasībām un saistībām pret nerezidentiem, kas nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumiProcentu ienākumi vai izdevumi par parāda instrumentiem (t.sk. par finanšu līzinga izmantošanu), kas izsniegti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, vai saņemti no tiem, un par noguldījumiem.
 PĀRVEDUMI 
379Kārtējie pārvedumiIemaksas starptautiskajās organizācijās; nodokļi, nodokļu atmaksas, dalības maksas, soda naudas, sociālās un darba devēju pensijas, dāvanas, mantojumi, alimenti, drošības naudas iemaksas, bonusi, atlaides un citi bezatlīdzības naudas pārvedumi, kas nav paredzēti investīcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju finansētajiem projektiem); ienākumi un izdevumi no emisijas kvotu tirdzniecības.
400Kapitāla pārvedumiBezatlīdzības naudas pārvedumi, kas paredzēti investīcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju finansētajiem projektiem).
 TIEŠĀS INVESTĪCIJAS 
 Ārvalstīs
515Rezidenta tiešās investīcijas uzņēmuma (nerezidenta) pašu kapitālāInvestīcijas, kas nodrošina tiešā investora statusa iegūšanu uzņēmumā (nerezidentā). Tiešo investīciju palielināšana vai samazināšana tiešo investīciju uzņēmumā (t.sk. akciju emisijas uzcenojums).
520Tiešo investīciju uzņēmuma ieguldījumi tiešā investora pašu kapitālāTiešā investora akciju (daļu) pārdošana, ja tās apstiprina tiešo investīciju uzņēmuma līdzdalību tiešā investora pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apmērā, un šo akciju (daļu) pirkšana.
536Parāda instrumenti tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumamTiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumam izsniegtie un to atmaksātie parāda instrumenti.
537Finanšu līzings tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumamMaksājumi tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumam par finanšu līzinga izmantošanu.
538Tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana.
539Tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
541Parāda instrumenti tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumamTiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma izsniegtie un tiem atmaksātie parāda instrumenti.
542Finanšu līzings tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumamMaksājumi tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumam par finanšu līzinga izmantošanu.
543Tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana.
544Tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
 Latvijā
570Nerezidenta tiešās investīcijas uzņēmuma (rezidenta) pašu kapitālāInvestīcijas, kas nodrošina tiešā investora statusa iegūšanu uzņēmumā (rezidentā). Tiešo investīciju palielināšana vai samazināšana tiešo investīciju uzņēmumā (t.sk. akciju emisijas uzcenojums).
565Tiešo investīciju uzņēmuma ieguldījumi tiešā investora pašu kapitālāTiešā investora akciju (daļu) pirkšana, ja tās apstiprina tiešo investīciju uzņēmuma līdzdalību tiešā investora pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apmērā, un šo akciju (daļu) pārdošana.
586Parāda instrumenti tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumamTiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumam izsniegtie un to atmaksātie parāda instrumenti.
587Finanšu līzings tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumamMaksājumi tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumam par finanšu līzinga izmantošanu.
588Tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana.
589Tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
591Parāda instrumenti tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumamTiešā investora vai ārvalstu māsas uzņēmuma izsniegtie un tiem atmaksātie parāda instrumenti.
592Finanšu līzings tiešo investīciju uzņēmumam vai ārvalstu māsas uzņēmumamMaksājumi tiešajam investoram vai ārvalstu māsas uzņēmumam par finanšu līzinga izmantošanu.
593Tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīriTiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma emitēto parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana.
594Tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar tiešo investīciju uzņēmuma vai ārvalstu māsas uzņēmuma biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
 PORTFEĻIEGULDĪJUMI 
 Aktīvi 
610Rezidenta portfeļieguldījumi uzņēmumā (nerezidentā)Uzņēmuma (nerezidenta) akciju (daļu) pirkšana, ja tās apstiprina rezidenta līdzdalību šā uzņēmuma pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apmērā, un šo akciju (daļu) pārdošana. Nerezidenta ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību vai alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļu pirkšana un šo apliecību vai daļu pārdošana.
621Nerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitētie ilgtermiņa parāda vērtspapīriNerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitēto to parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana, vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu.
631Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitētie īstermiņa parāda vērtspapīriNerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, emitēto to parāda vērtspapīru pirkšana, pārdošana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).
641Nerezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar nerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
 Pasīvi 
661Nerezidenta portfeļieguldījumi uzņēmumā (rezidentā)Uzņēmuma (rezidenta) akciju (daļu) pārdošana, ja tās apstiprina nerezidenta līdzdalību šā uzņēmuma pamatkapitālā mazāk nekā 10 procentu apmērā, un šo akciju (daļu) pirkšana. Rezidenta ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību vai alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļu pārdošana un šo apliecību vai daļu pirkšana.
671Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie ilgtermiņa parāda vērtspapīriRezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitēto to parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš pārsniedz 1 gadu.
681Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitētie īstermiņa parāda vērtspapīriRezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, emitēto to parāda vērtspapīru pārdošana, pirkšana vai dzēšana, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).
690Rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, atvasinātie finanšu instrumentiSaņemtās vai samaksātās summas, kas veidojas, veicot darījumus ar rezidentu, kuri nav tiešie investori vai tiešo investīciju uzņēmumi, biržā tirgotajiem un ārpusbiržas nākotnes līgumiem (futures, forwards), iespējas līgumiem (options), mijmaiņas līgumiem (swaps) u.c.
 CITI IEGULDĪJUMI 
 Aktīvi 
727Ilgtermiņa parāda instrumenti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumiNerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, izsniegtie un to atmaksātie ilgtermiņa (termiņš pārsniedz 1 gadu) parāda instrumenti, kā arī cesionāra (rezidenta) ilgtermiņa prasījuma tiesību cesijas ietvaros veiktie maksājumi kreditoram (nerezidentam).
728Finanšu līzings nerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumiNerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, maksājumi par finanšu līzinga izmantošanu.
729Īstermiņa parāda instrumenti nerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumiNerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, izsniegtie un to atmaksātie īstermiņa (termiņš līdz 1 gadam ieskaitot) parāda instrumenti, kā arī cesionāra (rezidenta) īstermiņa prasījuma tiesību cesijas ietvaros veiktie maksājumi kreditoram (nerezidentam).
734Rezidenta ārējā noguldījuma palielinājums vai samazinājumsRezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma palielinājums ārvalsts kredītiestādē, veicot naudas līdzekļu pārvedumu no sev pieejama konta kredītiestādē un sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma samazinājums ārvalsts kredītiestādē, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz sev pieejamu kontu kredītiestādē. Naudas līdzekļu pārvedumi no/uz elektroniskās tirdzniecības platformām (t.sk. PayPal).
 Pasīvi 
777Nerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, ilgtermiņa parāda instrumentiNerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, izsniegtie un tiem atmaksātie ilgtermiņa (termiņš pārsniedz 1 gadu) parāda instrumenti, kā arī cesionāra (nerezidenta) ilgtermiņa prasījuma tiesību cesijas ietvaros veiktie maksājumi kreditoram (rezidentam).
778Nerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, finanšu līzingsMaksājumi par finanšu līzinga izmantošanu nerezidentiem, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi.
779Nerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, īstermiņa parāda instrumentiNerezidentu, kuri nav tiešie investori, tiešo investīciju uzņēmumi vai ārvalstu māsas uzņēmumi, izsniegtie un tiem atmaksātie īstermiņa (termiņš līdz 1 gadam ieskaitot) parāda instrumenti, kā arī cesionāra (nerezidenta) īstermiņa prasījuma tiesību cesijas ietvaros veiktie maksājumi kreditoram (rezidentam).
 PĀRĒJIE DARĪJUMI 
480Darījumi ar rezidentu neproducētajiem nefinanšu aktīviemRezidentu patentu, autortiesību, prečzīmju pārdošana vai pirkšana.
481Darījumi ar nerezidentu neproducētajiem nefinanšu aktīviemNerezidentu patentu, autortiesību, prečzīmju pirkšana vai pārdošana.
010Darījumi ar rezidentu nekustamo īpašumuRezidentu nekustamā īpašuma (t.sk. zemes) pārdošana vai pirkšana un maksājumi par pamatdarbības nomas izmantošanu.
011Darījumi ar nerezidentu nekustamo īpašumuNerezidentu nekustamā īpašuma (t.sk. zemes) pirkšana vai pārdošana un maksājumi par pamatdarbības nomas izmantošanu.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 217Pieņemts: 12.09.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 15.09.2022. OP numurs: 2022/179.27
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335516
01.01.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"