Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 27. septembra saistošos noteikumus "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-153-sn

Rīgā 2022. gada 24. augustā (prot. Nr. 68, 103. §)
Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestāžu (turpmāk – iestāde) izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) saņemšanas nosacījumus.

2. Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas un saistības sociālo tiesību jomā, pašvaldība, īstenojot brīvprātīgo funkciju, ar lēmumu var noteikt tās izglītojamo kategorijas, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība pilnā apmērā vai daļēji.

3. Sociālais statuss noteikumu izpratnē ir statuss, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

3.2. izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

3.3. izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

3.4. izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

3.5. izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;

3.6. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-167-sn);

3.7. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-167-sn);

3.8. pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laika periodā, kas nepārsniedz 60 dienas;

3.9. izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu Rīgas domes lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;

3.10. izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-167-sn; grozījumi punktā piemērojami ar 01.10.2022., sk. 10. punktu)

3.1 Pašvaldība turpina segt izglītojamā ēdināšanas izmaksas 60 dienas pēc trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu datuma pašvaldības noteiktajā apmērā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-167-sn redakcijā; punkts piemērojams ar 01.10.2022., sk. 10. punktu)

4. Ja saskaņā ar pašvaldības lēmumu vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz izglītojamo ar sociālo statusu ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad izglītojamā vecākam (personai, kas realizē izglītojamā aizgādību) vai pilngadīgajam izglītojamam nav pienākuma slēgt ēdināšanas pakalpojuma līgumu (turpmāk – līgums) ar komersantu, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu iestādē (turpmāk – ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs).

5. Ja saskaņā ar pašvaldības lēmumu vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecāks vai pilngadīgais izglītojamais un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu šādā kārtībā:

5.1. līgumu slēdz desmit dienu laikā pēc mācību uzsākšanas iestādē vienā no šādiem veidiem:

5.1.1. kā elektronisku distances līgumu, kuru vecāks vai pilngadīgais izglītojamais paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā;

5.1.2. kā elektronisku līgumu, kuru paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un vecāks vai pilngadīgais izglītojamais ar drošu elektronisko parakstu;

5.1.3. papīra līguma formā, kuru pašrocīgi paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un vecāks vai pilngadīgais izglītojamais;

5.2. līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, paredzot, ka līgums tiek izbeigts pēc izglītojamā atskaitīšanas no iestādes vai noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemot vecāka vai pilngadīgā izglītojamā atteikumu no izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma;

5.3. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs neparedz maksu par elektronisku līguma noslēgšanu un distances saziņas līdzekļa izmantošanu;

5.4. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs var paredzēt maksu par piegādes, pasta izdevumiem un citiem izdevumiem par līguma un rēķinu sagatavošanu un piegādi papīra formā;

5.5. līgums paredz norēķinus bezskaidras naudas norēķinu veidā;

5.6. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs līgumā skaidri un saprotami ietver šādu informāciju:

5.6.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja identitāte, tai skaitā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, tiešsaistes saziņas papildu līdzekļi, kas garantē rakstisku komunikāciju un nodrošina, ka vecāks vai pilngadīgais izglītojamais var ātri sazināties ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, adrese, uz kuru var adresēt sūdzības, un norēķinu rekvizīti;

5.6.2. izglītojamā identitāte, tai skaitā izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, iestāde un klase vai grupa;

5.6.3. pakalpojuma kopējā vienības cena, pašvaldības līdzfinansējuma daļa un daļa, kuru sedz vecāks vai pilngadīgais izglītojamais, ieskaitot nodokļus un nodevas;

5.6.4. periods, par kuru tiks veikti norēķini, un perioda maksas aprēķināšanas veids;

5.6.5. ja attiecināms, piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi par līguma un rēķinu sagatavošanu un piegādi papīra formā;

5.6.6. pakalpojuma izpildes noteikumi, termiņš, līdz kuram ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu, un sūdzību izskatīšanas kārtība;

5.6.7. atteikuma no ēdināšanas pakalpojuma gadījumā – informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī atteikuma veidlapa;

5.6.8. informācija par to, ka vecāks vai pilngadīgais izglītojamais nevar izmantot atteikuma no ēdināšanas pakalpojuma tiesības par faktiski sniegto ēdināšanas pakalpojumu;

5.6.9. informācija par vecāka vai pilngadīgā izglītojamā tiesībām, ja ēdināšanas pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem;

5.6.10. līguma izbeigšanas nosacījumi;

5.6.11. informācija par pirmo iemaksu vai citām finanšu garantijām, kuras nodrošina vecāks pēc ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma, kā arī to nosacījumi, ja attiecināms.

6. Ja vecāks vai pilngadīgais izglītojamais nav noslēdzis līgumu desmit dienu laikā pēc mācību uzsākšanas iestādē, tad:

6.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs ar iestādes starpniecību piecu dienu laikā nosūta vecākam un pilngadīgajam izglītojamam atgādinājumu noslēgt līgumu;

6.2. ja atgādinājumā noteiktajā termiņā vecāks vai pilngadīgais izglītojamais neparaksta līgumu, tad pašvaldības līdzfinansējums izglītojamam netiek nodrošināts līdz līguma noslēgšanas brīdim.

7. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā)

8. Ēdināšanas pakalpojuma saņēmēju dati tiek nodoti pašvaldības informācijas sistēmai, lai nodrošinātu pakalpojuma uzskaiti un pārvaldību.

9. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma pārvaldību nodrošina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

10. Grozījumi noteikumu 3. punktā un 3.punkts ir piemērojams no 2022. gada 1. oktobra.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-167-sn redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-22-153-snPieņemts: 24.08.2022.Stājas spēkā: 15.09.2022.Zaudē spēku: 05.10.2023.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 14.09.2022. OP numurs: 2022/178.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335467
{"selected":{"value":"13.12.2022","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2022","iso_value":"2022\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2022","iso_value":"2022\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2022.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2022","iso_value":"2022\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2022.-27.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"