Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22

Madonā 2022. gada 29. jūnijā
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
29.06.2022. lēmumu Nr. 418 (prot. Nr. 15, 17. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
31.08.2022. lēmumu Nr. 552 (prot. Nr. 19, 22. p.)

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju centralizētajām kanalizācijas sistēmām, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Madonas pilsētas ar aglomerāciju teritorijā, Cesvaines pilsētā, Lubānas pilsētā un Madonas novada administratīvajā teritorijā esošajos ciemos.

Madonas pilsētas ar aglomerāciju teritorijas robežas noteiktas saistošo noteikumu pielikumā Nr. 1 saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 26. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2; 15. p.).

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Madonas novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Madonas novada pašvaldība:

5.1. nodrošina finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai un asenizatoru reģistra izveidei un uzturēšanai, saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrolei un uzraudzībai;

5.2. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulēšanu no reģistra;

5.3. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru.

6. Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētie sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgi savā pakalpojuma sniegšanas teritorijā:

6.1. nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

6.2. nodrošina notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

6.3. nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.4. nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikto prasību ievērošanas kontroli;

6.5. nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma summu, pakalpojuma sniegšanas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti;

6.6. nosaka speciālas vietas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kur atļauts novadīt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un/vai nosēdumus;

6.7. nosaka komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kurās atļauts novadīt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un/vai nosēdumus.

7. Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pakalpojuma sniegšanas teritorijas:

7.1. A/S "Madonas ūdens" – Madonas pilsēta; Aronas pagasts, Sarkaņu pagasts, Lazdonas pagasts, Praulienas pagasts, Ošupes pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, Mētrienas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts; Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts; Lubānas pilsēta, Indrānu pagasts; Cesvaines pilsēta un Cesvaines pagasts;

7.2. SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" – Bērzaunes pagasts, Mārcienas pagasts, Vestienas pagasts; Kalsnavas pagasts.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

8. Madonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām. Šīs vietas, izvērtējot NAI jaudas un centralizēto kanalizācijas sistēmu noslodzi, nosaka attiecīgās teritorijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu faktiskais ūdens patēriņš mēnesī (m3),

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

10. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

10.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 9. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai patēriņa normu, kāda noteikta Madonas novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 21 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā" 2. pielikumā – 6m3/cilv. mēnesī. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

10.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Attiecīgais ūdens patēriņa mērītājs jāuzstāda ar attālinātu datu pārraidi un to apmaksā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs. Ja ūdens patēriņa mērītāju nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu 1.5 m3/cilv. mēnesī.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai – gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas – atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Madonas novada pašvaldības noteiktās kontroles institūcijas ir Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētie sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, un tie ir tiesīgi, katrs savā pakalpojuma sniegšanas teritorijā:

13.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

14. Ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

14.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

14.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

14.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

14.3.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību,

14.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

14.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

15. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Madonas novada pašvaldībā un ievēro šo noteikumu 8. punktā minētās prasības.

16. Asenizatoram izvirzīto prasību minimums tā reģistrācijai Asenizatoru reģistrā:

16.1. Asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;

16.2. uz Pieteikuma iesniegšanas dienu asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

16.3. asenizatoram nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

16.4. asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu.

17. Asenizatoram izvirzīto prasību minimums pakalpojuma sniegšanai:

17.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

17.2. veikt Madonas novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

17.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

17.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

17.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.7. līdz kārtējā mēneša 15. datumam iesniegt Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarācijas par iepriekšējā mēnesī izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijās saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

18. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz Madonas novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (3. pielikums), tam pievienojot:

18.1. līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu, kopiju;

18.2. dokumenta, kas apliecina, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu, kopiju.

19. Šo noteikumu 18. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

19.1. personīgi pašvaldības centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā;

19.2. pa pastu;

19.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

20. Lai veiktu reģistrāciju Asenizatoru reģistrā, Madonas novada pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par atbilstību saistošo noteikumu 16. un 18. punktā noteiktajām prasībām.

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts un lēmums tiek pieņemts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja Pašvaldība asenizatora iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, tā trīs darba dienu laikā nosūta asenizatoram informāciju par konstatētajām nepilnībām, norādot termiņu to novēršanai.

22. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo saistošo noteikumu prasības, iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu par asenizatora reģistrēšanu Asenizatoru reģistrā. Pašvaldība paziņo asenizatoram par asenizatora reģistrēšanu Asenizatoru reģistrā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

23. Asenizatora reģistrācija tiek atteikta, ja:

23.1. asenizators nav iesniedzis šo saistošo noteikumu 18. punktā minētos dokumentus;

23.2. asenizators neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam asenizatoram;

23.3. nav iesniegta nepieciešamības gadījumā papildus pieprasītā informācija noteiktajā termiņā;

23.4. sniegtas nepatiesas ziņas.

Lēmumu par asenizatora reģistrēšanas atteikumu pieņem pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldība paziņo asenizatoram par atteikumu reģistrēt asenizatoru Asenizatoru reģistrā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

24. Madonas novada pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

25. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, pašvaldības izpilddirektors ar lēmumu anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un pašvaldība dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 17.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

26. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

27. Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam attiecīgajā apkalpes teritorijā pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (4. pielikums).

28. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 27. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

29. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, ir šādi:

29.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

29.2. segt izmaksas Madonas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

29.3. nodrošināt Madonas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

29.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Madonas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;

29.5. uzrādīt Madonas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

30. Par saistošo noteikumu pārkāpumu atbildība iestājas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja par attiecīgo pārkāpumu atbildība nav paredzēta likumā.

31. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

32. Kontroli par šo saistošo noteikumu prasību izpildi realizē Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju amatpersonas un Madonas novada pašvaldības kārtībnieki. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Madonas novada pašvaldības kārtībnieki. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Madonas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

33. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

34. Asenizatori, kuriem saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir noslēgts līgums ar kādu no Madonas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu, ir jānodrošina saistošo noteikumu VI nodaļā ietverto noteikumu izpilde, trīs mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas reģistrējoties Madonas novada pašvaldībā.

35. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Madonas novada pašvaldības 28.03.2019. saistošos noteikumus Nr. 5 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā";

36.2. Lubānas novada pašvaldības 30.04.2019. saistošos noteikumus Nr. 7 "Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi";

36.3. Ērgļu novada pašvaldības 30.05.2019. saistošos noteikumus Nr. 2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Pielikums Nr. 1
Madonas novada pašvaldības
29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22
Madonas pilsētas un Lazdonas ciema decentralizēto kanalizācijas sistēmu teritorija

Pielikums Nr. 2
Madonas novada pašvaldības
29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22
ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR ….GADA ……….MĒNESĪ
IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
N.p.k.Objekta adreseTransp. reģ. Nr.Cisternas reģ. Nr.Izvešanas reizes
mēnesī
Izvestie
m3
Kam nodoti notekūdeņi
1234567
       
       
Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)
Pielikums Nr. 3
Madonas novada pašvaldības
29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22

______________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
______________________________________ TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________
 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese: Reģ. Nr. Reģ. datums: 
 Tālr.: E-pasts: 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.___ "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā" lūdzu reģistrēt Madonas novada pašvaldības tīmekļvietnē _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Madonas novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.Transportlīdzekļa markaTransportl.
Reģ.Nr.
Transportl. tips
(A – autotransports T – traktortehnika)
Transportl.
tvertnes tilpums
Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)Nomas līguma termiņš, ja attiecīgā tehnika tiek nomāta
1      
2      

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. transportlīdzekļu nomas līguma kopija*, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā" un apliecinu to ievērošanu asenizatora darbībā.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 (vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)
Pielikums Nr. 4
Madonas novada pašvaldības
29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese 
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits 
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits 
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir

nav
2.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

2.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits 
 (Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk kā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2022. gada laikā

līdz 2023. gadam

līdz 2024. gadam

līdz 2025. gadam

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)

Informācija par datu apstrādi

[1] Pārzinis: Akciju sabiedrība "Madonas ūdens" (reģistrācijas Nr. 47103001173, adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas nov., LV-4801, Latvija, epasts info@madonasudens.lv, tālrunis +371 64807070); personas datu aizsardzības speciālista kontakti: info@madonasudens.lv.

[2] Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums:

– Pamata personas datu apstrāde nepieciešama likumā noteikto pienākumu izpildei – decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punkts, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā")

– Pakārtotā datu apstrāde ir nodrošināt pierādījumus par attiecīgām datu subjekta izvēlēm un sniegto informāciju, kas ir Pārziņa leģitīmā interese un vienlaikus arī likumā noteikts pienākums datu subjektu tiesību realizācijai (Regulas 6. panta pirmās daļas c) un f) apakšpunkts);

[3] Personas datu (veidlapā norādītā informācija, t.sk., personu identificējoši dati un paraksts, kā arī pati veidlapa) saņēmējs ir Pārziņa attiecīgi pilnvarotie darbinieki, citas publiskās oficiālās iestādes savu likumā noteikto tiesību apmērā, Pārziņa pilnvarotie apstrādātāji konkrētā pilnvarojuma apmērā, kā arī citas trešās personas konkrētās, likumā pamatotātas situācijās (piemēram, tiesvedības dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem);

[4] Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības teritorijas nav paredzēta;

[5] Personas datu tiks glabāti ne ilgāk, kā līdz datu apstrādes nolūka sasniegšanai un dati var tikt aktīvi apstrādāti atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem glabāšanas termiņiem un Pārziņa nomenklatūrai; bet vismaz tik ilgi, kamēr decentralizētā kanalizācijas sistēma konkrētajā adresē pastāv;

[6] Datu subjektam un/vai tā pārstāvim ir pilnīgas tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, datu labošanu, dzēšanu, datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst datu apstrādei, taču, ņemot vērā datu apstrādes raksturu, daļu no tiesībām var nebūt faktiski vai tiesiski iespējams nodrošināt, piemēram, padarīt par nebijušu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju. Sākotnējai saziņai savu tiesību realizēšanai izmantot Pārziņa vai tā datu aizsardzības speciālista kontaktus.

[7] Informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai Pārzinim būtu iespējams izpildīt tam deleģētos publiskos uzdevumus un datu subjektam – tiesiskos pienākumus. Informācijas nesniegšanas sekas – neizpildīts normatīvo aktu uzlikts pienākums, ar attiecīgām normatīvajos aktos paredzētām sekām.

[8] Pārzinis nekādā veidā neveic iesniegtās informācijas automatizētu apstrādi un neplāno to darīt turpmāk, tomēr ikvienam datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē rīkojoties atbilstoši Datu valsts inspekcijas interneta vietnē noteiktajam (vietnes adrese www.dvi.gov.lv).

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības; minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no MK noteikumu Nr. 384 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu; MK noteikumu Nr. 384 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; 6.4. prasību minimumu asenizatoram.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību darbojās arī līdzšinējos Madonas, Ērgļu un Lubānas novados, jaunajā regulējumā nav apstiprinātas būtiskas izmaiņas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 13.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 12.09.2022. OP numurs: 2022/176.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335237
13.09.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)