Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/21

Aizkrauklē 2022. gada 21. jūlijā
Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 21. jūlija sēdes lēmumu Nr. 445
(prot. Nr. 16, 8. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 18. augusta sēdes lēmumu Nr. 500
(prot. Nr. 17, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas"
16.¹ punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, jāievēro šie saistošie noteikumi, saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Aizkraukles novadā un citi normatīvie akti.

II. NODEVAS MAKSĀTĀJI UN OBJEKTI

4. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

5. Nodevas objekti ir reklāmas, kas tiek izvietotas publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tām paredzētās vietās.

6. No pašvaldības nodevas tiek atbrīvota:

6.1. sekojoša rakstura reklāma:

6.1.1. reklāma par labdarības pasākumiem;

6.1.2. sociālā reklāma;

6.1.3. kultūras, izglītības, kultūrveicinošo un kultūrvēsturisko pasākumu reklāma;

6.1.4. reklāma par dabas aizsardzību;

6.1.5. reklāma par veselības veicināšanas pasākumiem, izņemot farmāciju;

6.1.6. reklāma par sporta pasākumiem;

6.1.7. reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem;

6.1.8. reklāma par pašu ražotu lauksaimniecības produkciju.

6.2. pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

6.3. pašvaldības informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem, un tāda informācija, kas ir pilsētai un novadam nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

6.4. reklāma kas izvietota uz afišu stabiem un slietņiem.

7. No nodevas par reklāmas izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, ir atbrīvotas:

7.1. valsts un pašvaldību iestādes;

7.2. fiziskās vai juridiskās personas par izkārtnes izvietošanu pie iestādes/uzņēmuma atrašanās vietas (viens objekts – viena izkārtne saimnieciskās darbības veikšanas vietā).

III. NODEVAS LIKME, KOEFICIENTI UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

8. Ja reklāmas virsmas izmērs ir viens kvadrātmetrs vai mazāks par vienu kvadrātmetru, nodeva tiek aprēķināta, izmantojot minimālo skaitli 1.

9. Minimālā maksa par reklāmas izvietošanu nav mazāka par viena mēneša maksu. Maksājot par reklāmas izvietošanu par periodu kurš ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, tiek slēgts abpusējs līgums.

10. Ziņas par reklāmas izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

11. Nodevu aprēķina pēc formulas: reklāmas izmērs (m2) x tarifa likme x zonas koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

12. Tarifa likme ir 2,00 euro/m2 mēnesī.

13. Zonu koeficienti:
 

NPK.
 
Zona
 
Koeficients
 
13.1.
 
Aizkraukles pilsētas4,0
 
13.2.
 
Jaunjelgavas, Kokneses un Pļaviņu pilsētās3,0
 
13.3.
 
Aizkraukles novada ciemu teritorijās2,0
 
13.4.
 
Aizkraukles novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem1,0
 

14. Tematikas koeficients:
 

NPK
 
Nosaukums
 
Koeficients
 
14.1.
 
Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to komersantu, kas ražo produktu, reklāma0,5
 
14.2.
 
Reklāma, kas izvietota kā norāde0,5
 
14.3.
 
Tūrismu veicinoša reklāma0,3
 
14.4.
 
Pārējās reklāmas1,0
 
14.5.
 
Politiska reklāma – priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli0,3
 

15. Reklāmas laukuma koeficients:
 

NPK
 
Laukums
 
Koeficients
 
15.1.
 
līdz 6 m2
 
1
 
15.2.
 
no 6 līdz 20 m2
 
0,8
 
15.3.
 
virs 20 m2
 
0,6
 

IV. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

16. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

17. Netiek atmaksātas tās pašvaldības nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām, un, ja pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas, reklāmas devējs samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību (apjomu).

18. Par nodevas aprēķināšanu ir atbildīga Aizkraukles novada Būvvalde.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

20.1. Aizkraukles novada domes 2013. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 2013/21 "Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā" V nodaļa "Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana publiskās vietās";

20.2. Jaunjelgavas novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2013/15 "Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2010. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā"" III nodaļa "Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās";

20.3. Kokneses novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā" V nodaļa "Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās";

20.4. Skrīveru novada domes 2010. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā" V nodaļa "Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās";

20.5. Neretas novada domes 2012. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr. 6/2012 "Par Neretas novada pašvaldības nodevām" 6. nodaļa "Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās";

20.6. Pļaviņu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām" IV nodaļa "Nodeva par reklāmas izvietošanu".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Aizkraukles novada domes 2022. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2022/21 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Aizkraukles pašvaldības budžetā no Aizkraukles teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības uzliek nodevu par reklāmas, reklāmas objektu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – reklāma) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Aizkraukles novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPaskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē un nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Aizkraukles novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/21Pieņemts: 21.07.2022.Stājas spēkā: 02.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 01.09.2022. OP numurs: 2022/169.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335117
02.09.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)