Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Jēkabpils novadā 2022. gada 30. jūnijā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
30.06.2022. lēmumu Nr. 578
(prot. Nr. 13, 94. §)


PRECIZĒTI
ar Jēkabpils novada domes
25.08.2022. lēmumu Nr. 795
(prot. Nr. 19, 99. §)


Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās un tās
centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, datubāzes turētājs no datubāzes izsniedz elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo:

6.1. obligāti ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1.1. visā novada teritorijā ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls";

6.1.2. pilsētu teritorijās ar SIA "TET";

6.1.3. pagastu teritorijās ar VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

6.2. konkrētās teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un datubāzes turētāja mājaslapā.

7. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

8. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sarkanās līnijas. Informāciju par sarkanajām līnijām sniedz datubāzes turētājs. Ja datubāzes turētāja rīcībā nav informācijas par sarkanajām līnijām, tad tās pirms iesniegšanas datubāzes turētājam jāsaskaņo ar pašvaldības teritorijas plānotāju. Informācija par teritorijām, kurās noteiktas sarkanās līnijas, tiek publicēta pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

11. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš pilsētās ir viens gads no tā reģistrācijas datuma datubāzē. Pārējā novada teritorijā topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma datubāzē.

12. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

13. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

14. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

15. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

16. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

17. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu pašvaldības datubāzē.

18. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas maksas pakalpojumu cenrādis

19. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar noteikumu pielikumā noteikto cenrādi.

20. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā vai ar pēcmaksu, ja ar datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 29 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 179. nr., 2016, 138. nr.);

21.2. Jēkabpils novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2020 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā";

21.3. Krustpils novada domes 2011. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2011/23 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krustpils novadā";

21.4. Salas novada domes 2011. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā";

21.5. Aknīstes novada domes 2010. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 16 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aknīstes novadā";

21.6. Aknīstes novada domes 2011. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aknīstes novadā";

21.7. Viesītes novada domes 2010. gada 1. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viesītes novadā";

21.8. Viesītes novada domes 2012. gada 8. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes kārtība Viesītes pilsētā un novadā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes 2022. gada 30. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 32
Ģeotelpiskās informācijas maksas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR (bez PVN)

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

17,50

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

20,50

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

26,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

6,00

1.5.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena

1 objekts

300,00

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Abus izpildmērījumus var noformēt gan kā atsevišķus plānus, gan kā vienu plānu.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,00

2.4.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena

1 objekts

300,00

3.

Galveno būvasu reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldības būvvaldei

1 objekts

10,00

4.

Būves izpildmērījuma plāna (nodošanai ekspluatācijā) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē:

4.1.

būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

12,00

4.2.

būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

Cenrāža 1.punkts

5.

Sertificētas personas sagatavota būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē.

1 objekts

12,00

6.

Būvju situācijas plāna sagatavošana un izsniegšana**:

6.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 objekts

29,50

6.2.

par katru hektāru virs 1 ha

1 objekts

6,50

7.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

1 karšu lapa***

3,00

8.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšana, pārbaude, reģistrācija un ievadīšana datubāzē

1 objekts

12,00

* Pakalpojumu izmaksās par datu reģistrēšanu ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Jēkabpils novada domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 32 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 29 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā", Jēkabpils novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2020 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā", Krustpils novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2011/23 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krustpils novadā", Salas novada domes 2011. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā", Aknīstes novada domes 2010. gada 2. jūlija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aknīstes novadā", Aknīstes novada domes 2011. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aknīstes novadā", Viesītes novada domes 2010. gada 1. decembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viesītes novadā", Viesītes novada domes 2012. gada 8. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes kārtība Viesītes pilsētā un novadā" ir pārskatīti un izstrādāti jauni Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē. Noteikumi jāievēro arī izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNetiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar saistošo noteikumu piemērošanu jāvēršas Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 30.06.2022.Stājas spēkā: 02.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 01.09.2022. OP numurs: 2022/169.25
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335087
02.09.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"