Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 56

Valmierā 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 12, 61. §)
Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Burtnieku ezerā (turpmāk – Ezers) un piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana;

1.2. prasības publisko atpūtas zonu izmantošanai;

1.3. vietas, kur veicama zveja un zivju izkraušana.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Ezers – Burtnieku ezera akvatorija t.i. ezera ūdens daļa;

2.2. Piekrastes zona – publiski pieejama josla gar Ezera krastu, kas sākas no ūdens akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā;

2.3. Pašvaldība – Valmieras novada pašvaldība;

2.4. Publiskās atpūtas zonas – Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā: Burtnieku centra krastmala, Matīšu kanāls, Vecates atpūtas zona un Silzemnieku pludmale;

2.5. Kuģošanas līdzeklis – airu laivas, kas paredzētas braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, un jebkurš cits motorizēts kuģošanas līdzeklis;

2.6. Peldlīdzeklis – SUP dēlis, ūdens velosipēds, veikborda dēlis u.c. ūdens sportam un atpūtai paredzēti līdzekļi, kas nav aprīkoti ar motoru;

2.7. Kuģošanas līdzekļu stāvvieta – Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu Ezera krastā un ūdenī, kas apzīmēta ar navigācijas zīmi kuģošanas un peldlīdzekļu noenkurošanai un stāvēšanai;

2.8. Kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanas vieta – Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša publiskai lietošanai paredzēta vieta, kas ir apzīmēta ar navigācijas zīmi;

2.9. Komercdarbības veicējs – komersants, kas veic Kuģošanas līdzekļu un Peldlīdzekļu iznomāšanu, vai jebkuru citu ar atpūtu un rekreāciju saistītu komercdarbību Ezerā;

2.10. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks – zvejnieks, kurš zveju veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu;

2.11. Licencētās rūpnieciskās zvejas veicējs – zvejnieks, kurš zveju veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par licencēto rūpniecisko zveju;

2.12. Zivju izkraušanas vieta – Burtnieku centra kanālā vai Matīšu kanālā publiskai lietošanai paredzēta vieta, kas ir apzīmēta ar speciālu zīmi ar uzrakstu "Zivju izkraušana".

3. Noteikumu mērķis ir saglabāt kvalitatīvu vidi Ezerā, nodrošināt personu drošu pārvietošanos ar Kuģošanas līdzekļiem Ezerā, drošību Publiskās atpūtas zonās pie Ezera un pilnvērtīgu zvejas uzraudzību.

II. Ezera izmantošana

4. Ezerā vai tiešā tā tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai ūdens sporta sacensību (turpmāk – pasākums) norises laikā Pašvaldība var ierobežot vai aizliegt kuģošanas satiksmi, informējot par satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, publicējot informāciju Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv.

5. Maksimālais kuģošanas ātrums Publisko atpūtas zonu tuvumā ir pieci km/h (2,7 mezgli).

6. Izvietojot laipas, piestātnes vai peldbūves Ezerā, jāsaņem Pašvaldības saskaņojums vai jānoslēdz līgums ar Pašvaldību par ūdenstilpes daļas nomu. Laipas, piestātnes vai peldbūves izvietojamas atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīviem aktiem.

7. Izvietojot Ezerā vai tā aizsargjoslā būves, t.sk. laipas, tās ir jāuztur kārtībā – jāveic atkritumu savākšana, konstrukciju labošana, u.c. darbības, lai nodrošinātu būvju labu tehnisko stāvokli.

8. Izvietojot Kuģošanas līdzekļus un Peldlīdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā, nepieciešams iesniegt Pašvaldībā aizpildītu iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Fiziska persona Kuģošanas līdzekļu stāvvietā var izvietot ne vairāk kā divus savā īpašumā reģistrētus Kuģošanas līdzekļus vai Peldlīdzekļus. Atļauts bez saskaņojuma novietot Kuģošanas līdzekli vai Peldlīdzekli uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad Kuģošanas līdzeklis vai Peldlīdzeklis novietots un tā īpašnieka kontaktinformāciju.

9. Izvietojot Kuģošanas līdzekļus vai Peldlīdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā, tiem jābūt droši pietauvotiem pie stingri fiksēta stieņa vai pāļa. Nav pieļaujama Peldlīdzekļa vai Kuģošanas līdzekļa nejauša ieskalošana un dreifēšana Ezerā. Izbraucot no Kuģošanas līdzekļu stāvvietas, pie pietauvošanas mietiņa jābūt atstātai informācijai par Kuģošanas līdzekli vai Peldlīdzekli, kas tur pēc atgriešanās tiks pietauvots

10. Mehāniskais transportlīdzeklis var atrasties Kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanas vietā tikai Kuģošanas līdzekļa vai Peldlīdzekļa nolaišanai ūdenī vai izcelšanai krastā tikai Kuģošanas līdzekļa vai Peldlīdzekļa nolaišanas vai izcelšanas brīdī.

11. Ūdens satiksmes dalībniekiem ir aizliegts:

11.1. izmantot kuģošanas līdzekļus, kas nav reģistrēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību;

11.2. nogremdēt Ezerā, kā arī neizcelt nogrimušus kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai mehāniskos transporta līdzekļus.

12. Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi, jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai Pašvaldības policijas operatīvās informācijas centra numuru 8484.

13. Kuģošanas līdzekļiem un Peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida saimnieciskās darbības veikšanai, Ezeru kuģošanai atļauts izmantot, saņemot Pašvaldības saskaņojumu.

14. Saimnieciskās darbības veicējam Pašvaldības saskaņojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt Pašvaldībai aizpildītu iesnieguma veidlapu (2. pielikums), pievienojot aprakstu par plānoto saimniecisko darbību un tās vietu, Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.

15. Ja Noteikumu 13. punktā minētās saimnieciskās darbības veikšanai paredzēts izmantot Kuģošanas līdzekļu stāvvietu, nepieciešams saņemt Pašvaldības saskaņojumu un noslēgt nomas līgumu.

16. Saimnieciskās darbības veicēja pienākums ir nodrošināt Kuģošanas līdzekļu un Peldlīdzekļu, kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī kontrolēt Noteikumu un prasību ievērošanu.

17. Izvietojot pakalpojumu sniegšanai paredzētas būves uz Pašvaldībai piederošas zemes, nepieciešams saskaņot to novietojumu ar Pašvaldību, un slēgt nomas līgumu. Būves izvietošana veicama saskaņā ar Noteikumu 6. punktu. Būves īpašniekam ir pienākums nodrošināt būves un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

18. Zveja noteikta visā Ezera teritorijā, izņemot 3.pielikumā minētajās vietās.

III. Ezera piekrastes un publisko atpūtas zonu izmantošana

19. Publiskajās atpūtas zonās, izņemot šim nolūkam norādītās vietās, aizliegts:

19.1. ar mehānisko transportlīdzekli iebraukt Ezerā, pietauvot, nolaist ūdenī vai izcelt krastā Kuģošanas līdzekļus un airu laivas, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, ezera apsaimniekošanas pasākumus un uzraudzību;

19.2. ar Kuģošanas līdzekli no Ezera tuvoties Publiskajai atpūtas zonai tuvāk par 10 metriem pirms Publisko atpūtas zonu norobežojošām bojām, izņemot ārkārtas situācijas.

20. Aizliegts ar Mehāniskajiem transportlīdzekļiem nobraukt no autoceļiem Publiskajās atpūtas zonās un pārvietoties pa Ezera ledu, izņemot pārvietošanos ar noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu vai sniega motociklu.

21. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam ir pienākums zivju izkraušanu, svēršanu un reģistrēšanu zvejas žurnālā veikt tikai Ezera Matīšu kanālā vai Burtnieku centra kanālā, zivju izkraušanas vietā.

22. Licencētās rūpnieciskās zvejas veicēja pienākums ir zivju izkraušanu, svēršanu un reģistrēšanu zvejas žurnālā veikt tikai Ezera Matīšu kanālā vai Burtnieku centra kanālā, zivju izkraušanas vietā.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par to neievērošanu

23. Noteikumu izpildi kontrolēt un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Pašvaldības policijas amatpersonas, Valsts vides dienesta amatpersonas, Valsts policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

24. Par kuģošanas vai peldlīdzekļa atstāšanu bez uzraudzības, kā rezultātā šis kuģošanas līdzeklis brīvi dreifē Ezerā, kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai valdītājam fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām. (Noteikumu 9. punkts).

25. Par Peldlīdzekļa novietošanu Kuģošanas līdzekļu stāvvietā bez Pašvaldības saskaņojuma fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 8. vai 15. punkts).

26. Par Mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu Publiskajās atpūtas zonās, izņemot tam īpaši paredzētās vietās, fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 20.punkts).

27. Par nereģistrētas airu laivas lietošanu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 11.1. apakšpunkts).

28. Par iebraukšanu Ezerā ar mehānisko transportlīdzekli, Kuģošanas līdzekļa un airu laivas pietauvošanu, nolaišanu ūdenī vai izcelšanu krastā šim nolūkam neparedzētās vietās fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 19.1.punkts).

29. Par tuvošanos ar Kuģošanas līdzekli no Ezera Publiskajai atpūtas zonai tuvāk par 10 metriem pirms Publisko atpūtas zonu norobežojošām bojām fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 19.2.apakšpunkts).

30. Par mehānisko transporta līdzekļu, izņemot noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu un sniega motociklu, pārvietošanos pa Ezera ledu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 20. punkts).

31. Par saimnieciskās darbības veikšanu Ezerā bez Pašvaldības saskaņojuma piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām – naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 13. punkts).

32. Par laipas, piestātnes vai peldbūves izvietošanu Ezerā bez Pašvaldības saskaņojuma fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām. (Noteikumu 6. punkts).

33. Par kuģošanas līdzekļa, peldlīdzekļa vai mehāniskā transporta līdzekļa nogremdēšanu (tīšu vai netīšu) Ezerā, fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskai personai naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 11.2. apakšpunkts). Pārkāpējs sedz arī visus pārkāpuma rezultātā radušos zaudējumus.

34. Par zvejas veikšanu neatļautā vietā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 18. punkts).

35. Par zivju izkraušanu, svēršanu un reģistrēšanu zvejas žurnālā ārpus atļautās vietas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 21. vai 22. punkts).

V. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada pašvaldības 04.04.2019. saistošos noteikumus Nr. 5/2019 "Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
30.06.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 56 "Par Burtnieku ezera un tā publisko
atpūtas zonu izmantošanu"
 

(vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

(deklarētā dzīvesvieta)

 

(telefona numurs, e-pasts)

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
Valmieras novadā, LV-4201

IESNIEGUMS
PELDLĪDZEKĻA VAI KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA PASTĀVĪGAI NOVIETOŠANAI
BURTNIEKU EZERA PUBLISKAJĀ ATPŪTAS ZONĀ

Lūdzu saskaņot ar CSDD reģistrācijas numuru
 

(peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa veids / nosaukums)

 
   
 novietošanu Burtnieku ezera publiskajā atpūtas zonā:

(peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa reģistrācijas Nr.)

 

Burtnieku centra kanāls

Matīšu kanāls

uz laika periodu no līdz .
 

(datums)

 

(datums)

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1. Apņemos nodrošināt peldlīdzekļa/kuģošanas līdzekļa drošu nostiprināšanu pie stingri fiksēta stieņa vai pāļa un novērst tā nejaušu nokļūšanu ūdenstilpē.

2. Apņemos 14 dienu laikā pēc Valmieras novada pašvaldības uzaicinājuma atbrīvot peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa stāvvietu publisku pasākumu, avārijas situācijas novēršanas un citām neatliekamām vajadzībām.

3. Esmu informēts, ka, ja 14 dienu laikā pēc uzaicinājuma stāvvieta nav atbrīvota, Valmieras novada pašvaldība ir tiesīga to veikt bez turpmāka saskaņojuma ar kuģošanas vai peldlīdzekļa īpašnieku, kā arī tādā gadījumā tiek piemērota administratīvā atbildība par peldlīdzekļa novietošanu Kuģošanas līdzekļu stāvvietā bez Pašvaldības saskaņojuma.

202__. gada ___._________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pieteikumā iesniegtos personas datus Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izmantos, lai identificētu pieteikuma iesniedzēju, izskatītu pieteikumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu, nodrošinātu komunikāciju ar pieteikuma iesniedzēju.

Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts informācijas sistēmās. Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātu lietu nomenklatūru. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Pašvaldībā var iegūt Pašvaldības Privātuma politikā Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā "Par pašvaldību – Informācija – Personas datu aizsardzība".

SAŅEMTS

Valmieras novada pašvaldībā

____.____.20___

Nr.__.__.__.__/___/________

2. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
30.06.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 56 "Par Burtnieku ezera un tā publisko
atpūtas zonu izmantošanu"
 

(juridiskas personas nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

 

(juridiskā adrese)

 

(telefona numurs, e-pasts)

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
Valmieras novadā, LV-4201

IESNIEGUMS
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SASKAŅOŠANAI BURTNIEKU EZERĀ

Lūdzu izsniegt atļauju veikt Burtnieku ezerā saimniecisko darbību:

 
 
 
 

(īss saimnieciskās darbības apraksts)

Plānotā saimnieciskās darbības veikšanas vieta:

 
 

(pagasts/adrese)

Lūdzu piešķirt stāvvietu saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamajiem kuģošanas un/vai peldlīdzeklim/-iem1:

Nr.p.k.

Peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa veids/nosaukums

Peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa CSDD reģistrācijas Nr.

   
   
   
Burtnieku ezera publiskajā atpūtas zonā: Burtnieku centra kanāls Matīšu kanāls
   
uz laika periodu no līdz .
 

(datums)

 

(datums)

 

‘Pieteikumā iesniegtos personas datus Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izmantos, lai identificētu pieteikuma iesniedzēju, izskatītu pieteikumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu, nodrošinātu komunikāciju ar pieteikuma iesniedzēju.

Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts informācijas sistēmās. Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātu lietu nomenklatūru. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Pašvaldībā var iegūt Pašvaldības Privātuma politikā Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā "Par pašvaldību – Informācija – Personas datu aizsardzība".

SAŅEMTS

Valmieras novada pašvaldībā

____.____.20___

Nr.__.__.__.__/___/________

Pielikumā:

peldlīdzekļa/-u vai kuģošanas līdzekļa/-u reģistrācijas apliecības/-u kopija/-s.

Atļauju vēlos saņemt:

Personīgi Valmieras novada pašvaldībā

Pa pastu 
 

(norādiet adresi)

Elektroniski 

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1. Apņemos nodrošināt peldlīdzekļa/kuģošanas līdzekļa drošu nostiprināšanu pie stingri fiksēta stieņa vai pāļa un novērst tā nejaušu nokļūšanu ūdenstilpē.

2. Apņemos 14 dienu laikā pēc Valmieras novada pašvaldības uzaicinājuma atbrīvot peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa stāvvietu publisku pasākumu, avārijas situācijas novēršanas un citām neatliekamām vajadzībām.

3. Esmu informēts, ka, ja 14 dienu laikā pēc uzaicinājuma stāvvieta nav atbrīvota, Valmieras novada pašvaldība ir tiesīga to veikt bez turpmāka saskaņojuma ar kuģošanas vai peldlīdzekļa īpašnieku, kā arī tādā gadījumā tiek piemērota administratīvā atbildība par peldlīdzekļa novietošanu Kuģošanas līdzekļu stāvvietā bez Pašvaldības saskaņojuma.

202__. gada ___._________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.


1 Aizpilda, ja komercdarbības veikšanai paredzēts izmantot Valmieras novada pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu.

3. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
30.06.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 56 "Par Burtnieku ezera un tā publisko
atpūtas zonu izmantošanu"
Zvejas karte - Burtnieku ezers

Zveja atļauta visā Burtnieku ezerā, izņemot, kartē iezīmētās vietās:

1. Ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes upes ietekas līdz Vaivaru kanālam;

2. Ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī;

3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada sērim.

4. Rūjas sēris:

1) Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A

2) Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A

3) Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A

4) Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A

5. Kūkuris:

1) Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A

2) Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A

3) Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A

4) Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A

6. Bauņu muižas sēris:

1) Platums: 57°45.456"Z; Garums: 25°11.863"A

2) Platums: 57°45.522"Z; Garums: 25°11.799"A

3) Platums: 57°45.503"Z: Garums: 25°11.683"A

4) Platums: 57°45.424"Z; Garums: 25°11.745"A

7. Ezerpriežu akmeņi:

1) Platums: 57°44.057"Z; Garums: 25°16.798"A

2) Platums: 57°44.073"Z; Garums: 25°16.712"A

3) Platums: 57°44.019"Z: Garums: 25°16.692"A

4) Platums: 57°44.006"Z; Garums: 25°16.778"A

8. Briedes paugurs:

1) Platums: 57°42.956"Z; Garums: 25°14.880"A

2) Platums: 57°42.814"Z; Garums: 25°14.599"A

3) Platums: 57°42.646"Z: Garums: 25°14.957"A

4) Platums: 57°42.766"Z; Garums: 25°15.176"A.

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 56 "Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus vienotus novada saistošos noteikumus.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta trešajam punktam pašvaldības autonomā funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, savukārt, atbilstoši šī likuma 43. panta 2. punktam, Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, jautājumos par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai novada īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Burtnieka ezerā un piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā arī sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas zonās Burtnieka ezera piekrastē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuKomercdarbības veicējiem, izmantojot pašvaldības īpašumā esošo publisko kuģošanas līdzekļu stāvvietu, ir nepieciešams noslēgt nomas līgumu par stāvvietas izmantošanu, par ko nomas maksa tiek iemaksāta pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi nosaka kārtību kādā ezers un tā piekraste ir izmantojama komercdarbībai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Valmieras novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmBurtnieku novada pašvaldība pirms saistošo noteikumu pieņemšanas 2019. gadā konsultējās ar tūrisma uzņēmējiem.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 56Pieņemts: 30.06.2022.Stājas spēkā: 10.08.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 09.08.2022. OP numurs: 2022/152.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334619
10.08.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)