Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Jelgavā 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 27, lēmums Nr. 5)
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu,
7. panta piekto un sesto daļu, 11. panta ceturto daļu,
14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. panta otro daļu,
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu,
21.5 ceturto daļu, 24. panta pirmo daļu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2022. gada 27. jūlija lēmums Nr. 49 (prot. Nr. 29)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība).

2. Palīdzību var saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumus par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā, Palīdzības sniegšanu vai atteikumu sniegt Palīdzību vai izslēgšanu no palīdzības reģistra, pieņem Dzīvokļu jautājumu komisija (turpmāk – Komisija).

4. Šajos noteikumos nav iekļauti tie palīdzības veidi dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar palīdzības veidu naudas izteiksmē (pabalsti).

II. Palīdzības reģistru veidi un personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību

5. Personām, kurām Palīdzība sniedzama neatliekami saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Likums) 13. pantu, Palīdzības reģistru neveido, bet lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu Komisija pieņem piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos palīdzības reģistros:

6.1. Pirmās kārtas grupa – 1. reģistrs;

6.2. Sociālo dzīvokļu izīrēšana – 2. reģistrs;

6.3. Vispārējās kārtas grupa – 3. reģistrs;

6.4. Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu – 4. reģistrs;

6.5. Palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu – 5. reģistrs.

7. Palīdzības 1. reģistrā "Pirmās kārtas grupa" tiek reģistrētas Likuma 14. panta pirmajā daļā minētās personas.

8. Palīdzības 2. reģistrā "Sociālo dzīvokļu izīrēšana" tiek reģistrētas:

8.1. Likuma 21.6 panta pirmajā daļā noteiktās personas;

8.2. var pretendēt Likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās trūcīgās personas.

9. Palīdzības 3. reģistrā "Vispārējās kārtas grupa" grupā tiek reģistrētas personas, kuras nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā:

9.1. maznodrošināta/trūcīga daudzbērnu ģimene (kurām ir trīs vai vairāk bērnu, to skaitā audžuģimenē un aizbildnībā esošie) ar nepilngadīgiem bērniem vai pilngadīgiem bērniem, kuri līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē, vai pilna laika studiju programmā, kurām nepieder nekustamais īpašums un bērnu vecākiem vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus pastāv darba tiesiskās attiecības;

9.2. ģimene (persona) audzina nepilngadīgu bērnu ar invaliditāti;

9.3. ģimenes locekļa (laulātā un abu vai katra laulātā nepilngadīgie bērni) kustību vai funkcionālo traucējumu dēļ esošā dzīves vietas apsaimniekošana nav iespējama vai ja šajā dzīvesvietā tehnisku iemeslu (apstākļi kas nav novēršami ar atbalstu mājokļa pielāgošanai) dēļ nav iespējams nodrošināt kāda ģimenes locekļa pašaprūpi;

9.4. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona (ģimene) vai persona ar invaliditāti, kurai nav apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums.

10. Palīdzības 4. reģistrā "Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" tiek reģistrēti kvalificēti speciālisti, kuri ieguvuši izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā amata pienākumu veikšanai veselības, labklājības, kultūras, sporta un izglītības jomā, kuri atbilst saistošo noteikumu VII nodaļai.

11. Palīdzības 5. reģistrā "Palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu" tiek reģistrētas personas, kuras atbilst saistošo noteikumu VIII nodaļas prasībām.

12. Palīdzības reģistrus izveido un uztur Komisijas sekretariāts.

13. Palīdzības reģistri tiek publicēti Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, ievērojot personu datu aizsardzības noteikumus.

III. Reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība palīdzības saņemšanai

14. Persona Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda palīdzības veidu un pievieno dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt Likumā un saistošajos noteikumos noteikto Palīdzību, ja šī informācija nav iegūstama publisku personu reģistros:

14.1. personām, kas ir izliktās no īrētās vai piederošās dzīvojamās telpas – tiesas nolēmums;

14.2. dzīvojamās telpas īres līgums un uzteikums, ja tiek īrēta privātpersonai piederoša dzīvojamā telpa;

14.3. personai, kurai ir piešķirts politiski represētās personas statuss – politiski represētas personas apliecība;

14.4. personai, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas – izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas.

15. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, lemj par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā vai pieņem lēmumu par atteikumu sniegt Palīdzību.

16. Personas palīdzības reģistrā reģistrē tādā secībā, kādā iesniegums par Palīdzības saņemšanu ir reģistrēts.

17. Ar Komisijas lēmumu, persona tiek izslēgta no reģistrā atbilstoši Likuma 10. panta pirmās daļas nosacījumiem.

18. Komisija līdz katra gada 1. februārim veic palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu.

IV. Kārtība, kādā personai atteikta palīdzība

19. Papildus Likuma 7. panta piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, pašvaldības dzīvokļa izīrēšana tiek atteikta šādos gadījumos:

19.1. ja personai ir bijis izīrēts pašvaldībai piederošs dzīvoklis, bet dzīvojamās telpas īres līgums ir izbeigts pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 22. vai 24. pantu – dzīvojamās telpas īres maksas un citu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu dēļ;

19.2. ja persona ir apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, samainot dzīvojamo telpu uz mazāku platību vai iemitinot tajā citas personas, izņemot laulāto un nepilngadīgos bērnus;

19.3. ja personai iesnieguma izskatīšanas brīdī ir spēkā esošs dzīvojamās telpas īres līgums, tā termiņš beidzas vismaz pēc 6 mēnešiem un nav saņemts izīrētāja uzteikums.

V. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

20. Palīdzības sniegšanai tiek izīrēti šādi dzīvokļi:

20.1. Vienistabas dzīvokļi bez ērtībām, daļējām ērtībām vai ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām (virtuvi, sanitāro mezglu):

20.1.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām;

20.1.2. personām, kas tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;

20.1.3. laulātajiem bez bērniem, līdz viens no laulātajiem sasniedz pensijas vecumu;

20.1.4. personām, kas no iepriekšējā dzīvokļa ir izliktas dzīvojamās telpas īres maksas, un citu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu dēļ.

20.2. Divistabu dzīvokļi bez ērtībām, daļējām ērtībām vai ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām (virtuvi, sanitāro mezglu):

20.2.1. ģimenēm, kurās ir 2 cilvēki un vairāk (izņemot laulātos);

20.2.2. ģimenēm, kuras no iepriekšējā dzīvokļa ir izliktas dzīvojamās telpas īres maksas un citu, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu dēļ.

20.3. Vienistabas dzīvokļi ar ērtībām:

20.3.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām, kuras vismaz gadu ir īrējušas vienistabas dzīvokli bez ērtībām, regulāri un savlaicīgi norēķinājušās par īri un pārējiem maksājumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu;

20.3.2. laulātajiem bez bērniem, ja kaut viens no laulātajiem sasniedz pensijas vecumu;

20.3.3. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti.

20.4. Divistabu dzīvokļi ar ērtībām:

20.4.1. personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti;

20.4.2. ģimenēm, kurās aug 2 atšķirīga dzimuma nepilngadīgi bērni.

20.5. Trīsistabu dzīvokļi ar ērtībām:

20.5.1. ģimenēm, kurās aug 3 atšķirīga dzimuma nepilngadīgi bērni;

20.5.2. ģimenēm, kurās aug 4 un vairāk atšķirīga dzimuma bērni.

VI. Sociālo dzīvokļu uzskaites un uzturēšanas kārtība

21. Sociālos dzīvokļus uzskaita un uztur Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs.

22. Sociālie dzīvokļi tiek uzturēti no Pašvaldības dzīvokļu īrnieku samaksātās īres maksas.

23. Par sociālā dzīvokļa statusu piešķiršanu un noņemšanu Pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai, kura neatrodas sociālajā dzīvojamā mājā, lemj Komisija.

24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem lēmumu Komisija.

25. Ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet vēlas turpināt īrēt šo dzīvokli, Komisija var atcelt dzīvoklim piešķirto sociālā dzīvokļa statusu un lemt par jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar personu.

VII. Dzīvojamo telpu izīrēšana speciālistam

26. Iestāde, kura ir noslēgusi beztermiņa darba līgumu uz pilnu darba slodzi ar vadības līmeņa speciālistu vai kvalificētu speciālistu, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai, ir uzaicinājusi speciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

26.1. speciālista iesniegums, kurā norādīts ģimenes locekļu skaits un apliecinājums, ka Jelgavas novadā viņam nepieder nekustamais īpašums;

26.2. augstāk stāvošas iestādes vadītāja saskaņojums (ja tāds ir).

27. Komisija, izskatot speciālista iesniegumu, sniedz atzinumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam un gatavo Domes lēmumprojektus:

27.1. par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam;

27.2. par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu attiecīgajam dzīvoklim.

28. Dzīvojamās telpas īres līgums ar Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāju noslēdzams mēneša laikā.

29. Ja tiek izbeigtas darba attiecības, speciālistam ir pienākums, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā atbrīvot pašvaldības dzīvokli.

VIII. Dzīvojamo telpu maiņa

30. Pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, ja īrniekam:

30.1. nav īres un komunālo maksājumu parāds;

30.2. ir īres un komunālo maksājumu parāds, bet ir noslēgta vienošanās par visa parāda atmaksu 12 mēnešu laikā. Šis nosacījums nav spēkā, ja par šo parāda atmaksu jau iepriekš ir bijusi noslēgta vienošanās, kura nav pildīta, vai tiesā ir celta prasība par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās telpas.

31. Persona var pretendēt uz dzīvojamo telpu maiņu, ja tam rakstveidā piekrīt visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas norādīti īres līguma pielikumā.

IX. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība, nosacījumi un termiņi

32. Komisija, pieņemot lēmumu par palīdzības piešķiršanu, nosaka termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamo telpu īres līgums:

32.1. personām, kurām tiek piešķirta Pašvaldības dzīvojamā telpa atbilstoši Likuma 14. pantam, izņemot šī panta pirmās daļas 3. punktā minēto gadījumu – līdz 2 (divi) gadiem;

32.2. personai, kurai palīdzība tiek sniegta saskaņā ar Likuma 14. panta pirmās daļas 3. punktu – uz laiku, līdz persona sasniedz 24 gadu vecumu;

32.3. sociālā dzīvokļa īres līgumam – līdz 2 (divi) gadiem. Pašvaldības Sociālais dienests ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālais dzīvoklis izīrēts attiecīgajai personai (ģimenei).

33. Komisija, beidzoties noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, var lemt par līguma slēgšanu uz jaunu termiņu, ja nav mainījušies lēmumā par Palīdzības sniegšanu norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi un persona pienācīgi pildījusi dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. Iesniegums iesniedzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms īres līguma termiņa beigām.

34. Komisija var pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu pirms termiņa, ja īrnieks pārkāpj Dzīvojamo telpu īres likumā un dzīvojamās telpas īres līgumā noteikto.

35. Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, slēdz, izbeidz vai izdara grozījumus dzīvojamās telpas īres līgumos.

36. Dzīvojamās telpas īres līgums slēdzams viena mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

37. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāju.

38. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildi.

39. Īrniekam nav tiesības nodot apakšīrē viņam izīrēto dzīvojamo telpu.

X. Noslēguma jautājumi

40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

41. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

42. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (protokols Nr. 10; 16. §).

43. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Ozolnieku novada pašvaldības 2014. gada 12. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/2014 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (protokols Nr. 8; 10. §).

Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
Saistošo noteikumu Nr. 2 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka pašvaldības viena no autonomājām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Jelgavas novadu veido bijušo Jelgavas novada un Ozolnieku novada pagasti, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Jelgavas novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikumi nosaka:

2.1.1. personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, izīrējot dzīvojamo telpu (turpmāk – palīdzība);

2.1.2. kārtību, kādā personai atteikta palīdzība;

2.1.3. nosacījumi personu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību un kārtību, kādā šīs personas tiek atzītas par tiesīgām šādu palīdzību saņemt;

2.1.4. palīdzības reģistru veidošanu un uzturēšanu;

2.1.5. pašvaldības darbības nozares vai pārvaldes uzdevumus, kuru veikšanā iesaistītajiem speciālistiem sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumos un kārtība, kādā dzīvojamās telpas tiek izīrētas speciālistam;

2.1.6. kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvojamo telpu maiņai;

2.1.7. neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kuras izīrējamas attiecīgo personu kategorijai atbilstoši palīdzības veidam;

2.1.8. sociālo dzīvokļu uzskaites un uzturēšanas kārtība;

2.1.9. pretendentu reģistrēšana uz sociālā dzīvokļa īri un izslēgšana no reģistra;

2.1.10. dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija, Dome.

5.2. Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu, piemērojot noteikumus, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 79. pantam, var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā.

Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 30.06.2022.Stājas spēkā: 05.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2022. OP numurs: 2022/149.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334545
05.08.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)