Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 27

Madonā 2022. gada 28. jūlijā
Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības domes
2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 474
(prot. Nr. 17, 19. p.)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošas dzīvojamās telpas (turpmāk – Dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību un nosacījumus, un termiņu, uz kādu slēdz Dzīvojamās telpas īres līgumu.

2. Noteikumi neattiecas uz Dzīvojamo telpu, kas ir izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

II. Dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

3. Lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, citas personas iemitināšanu dzīvojamajā telpā pieņem Madonas novada pašvaldības domes Dzīvokļu jautājumu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

4. Par Dzīvojamo telpu, kas ir izīrēta uz tāda Dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kuram nav norādīts dzīvojamās telpas īres līguma termiņš vai Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) gadiem, noslēdzams jauns Dzīvojamās telpas īres līgums uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par 10 (desmit) gadiem.

5. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kas nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, un kura pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām vēlas jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedz Pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu ne vēlāk kā divus mēnešus pirms esošā Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās.

6. Nosakot dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, Dzīvokļu komisija ņem vērā noteikumu 7. punktā noteiktās informācijas izvērtējumu.

7. Izskatot personas iesniegumu par jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, Dzīvokļu komisija izvērtē:

7.1. vai persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.2. informāciju par to, vai dzīvojamās telpas īrnieks vai kopā ar īrnieku iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus;

7.3. vai dzīvojamās telpas īrniekam ir īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

7.4. vai dzīvojamās telpas īrniekam ir kavēti komunālo pakalpojumu maksājumi un citi maksājumi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apsaimniekošanu un kopīpašuma uzturēšanu, ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus;

7.5. vai personai pieder dzīvojamā telpa Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7.6. dzīvojamās telpas nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

8. Dzīvojamas telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas.

9. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamajā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

10. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā, īrnieka ģimenes loceklim, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iemitināts dzīvojamajā telpā, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas ir tiesības prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamas telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi, iesniedzot iesniegumu Pašvaldībai, pievienojot Īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.

11. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēka stāšanās brīdim, saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lietošanas tiesības.

12. Citas personas, kas ar Izīrētāja atļauju iemitinātas īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā, patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamas telpas lietošanu neiegūst.

13. Ja pēc Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām, īrnieks lūdz noslēgt jaunu īres līgumu un nav izpildīti Noteikumu 7. punkta nosacījumi, var pieņemt lēmumu atteikt noslēgt jaunu īres līgumu.

14. Ja Dzīvojamās telpas īrniekam īpašumā ir cita Dzīvojamā telpa, Dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts.

15. Pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas lēmumu par Dzīvojamās telpas izīrēšanu, Pašvaldības dzīvojamā fonda izīrētājs sagatavo un slēdz Dzīvojamās telpas īres līgumu.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Dzīvokļu komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kas noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts 10 gadi no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

18. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, jāpārslēdz līdz 2026. gada 31. decembrim, Izīrētājam rakstiski pieprasot īrniekam jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz noteikumos noteikto termiņu. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa, un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsDzīvojamo telpu īres likuma (turpmāk – Īres likums) 32. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Pie tam Īres likuma 32. panta pirmajā daļā norādīts, ka iepriekšminētais noteikums neattiecas uz pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Pašvaldībai ir izīrēti dzīvokļi līdz normatīvo aktu par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā spēkā stāšanās brīdim, pie tam šādos gadījumos īres līgums ir noslēgti bez termiņa norādīšanas (beztermiņa). Uz šiem izīrētajiem dzīvokļiem neattiecas normatīvo aktu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā nosacījumi, un līdz ar to nepieciešams izdot saistošos noteikumus atbilstoši Īres likuma 32. panta pirmajai daļai. Īres likuma Pārejas noteikumu 6. punktā paredzēts, ja īrnieks lieto pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu uz tāda dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kuram nav norādīts termiņš, pašvaldība var prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus, kas izdoti uz šā likuma 32. panta pamata.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumos ietverts pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamais tiesiskais regulējums: izīrēšanas kārtība un nosacījumi, pamatojoties uz Īres likuma 32. panta nosacījumiem. Noteikumos paredzēts, kā noslēgt beztermiņa īres līgumus atbilstoši Īres likuma Pārejas noteikumu normām uz terminētu līgumu un paredzēts galējais termiņš, līdz kuram šī procedūra veicama ārpustiesas kārtībā, tas ir, līdz 2026. gada 31. decembrim.

Noteikumos paredzēta jauna dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas kārtība un nosacījumi, tostarp, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā. Noteikumos paredzēts termiņš, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vienības
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi attiecībā uz personu iesniegumu izskatīšanu jautājumos par jauna īres līguma slēgšanu uz pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kas nav izīrētā kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodrošinās Madonas novada pašvaldības domes Dzīvokļu jautājumu komisija.

Saistošie noteikumi paredz domes lēmumu apstrīdēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 28.07.2022.Stājas spēkā: 05.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2022. OP numurs: 2022/149.20
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334534
05.08.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)