Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2024. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Saistošie noteikumi par ēku numura zīmju, māju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils novadā".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Jēkabpils novadā 2022. gada 26. maijā
Saistošie noteikumi par ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 11, 403 .§)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. un 7. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numurzīmju, ēku nosaukumu (turpmāk – māju nosaukumu), ielu un laukumu norādes, kā arī virziena norādzīmes uz atsevišķiem objektiem – uz lauku viensētām, publiskām ēkām, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu.

3. Ēku numurzīmju, māju nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

4. Ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu norādēm un norādzīmēm uz publiskām ēkām jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa), tās nedrīkst būt deformētas, sarūsējušas vai citādi bojātas, jāatbilst paraugiem, kas norādīti šo noteikumu pielikumā.

5. Ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu norādes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

6. Ielu un laukumu nosaukumu norādes un norādzīmes uz publiskām ēkām uzstāda un uztur kārtībā Jēkabpils novada pašvaldība.

7. Viensētu īpašnieki var izvietot norādzīmes uz viensētām. Pirms norādzīmes uzstādīšanas jāsaskaņo tās izvietošanas vieta ar Jēkabpils novada pašvaldību vai VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

8. Dome var lemt par vienotu norādzīmju uz viensētām izvietošanas nepieciešamību, nodrošinot to izgatavošanu un uzstādīšanu par pašvaldības līdzekļiem.

9. Norādzīmēm uz viensētām jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmām no ielas (ceļa), var būt izgatavotas pēc individuāla dizaina vai pēc parauga, kas norādīts šo noteikumu 19. un 20. pielikumā.

10. Jēkabpils pilsētā, Gārsenes pagasta Krauju un Gārsenes ciemā, Asares pagasta Asares un Ancenes ciemā, Leimaņu pagasta Leimaņu un Mežgales ciemā, Zasas pagasta Zasas un Liepas ciemā, Kalna pagasta Vidsalas un Dubultu ciemā, Rubenes pagasta Rubeņu un Kaldabruņas ciemā, Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā, Variešu pagasta Variešu, Medņu un Antūžu ciemā, Rites pagasta Cīruļu ciemā, Dignājas pagasta Vandānu ciemā, Dunavas pagasta Dunavas un Sudrabkalna ciemā, Saukas pagasta Saukas un Lones ciemā ēku īpašniekiem, kuriem piešķirta adrese ir mājas nosaukums, pienākums šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvietot mājas nosaukuma norādi. Ārpus norādītajiem ciemiem māju nosaukumu norādes pie ēkas nav obligātas, bet tās var izvietot kā individuāla dizaina mājas nosaukuma zīmi vai izgatavotas pēc paraugiem, kas norādīti šo noteikumu 9., 10., 11., 12. pielikumā.

11. Ja uz norādes ir norādīts ēkas īpašnieka uzvārds un mainās ēkas piederība, ēkas īpašniekam ir pienākums viena mēneša laikā no īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā izmainīt norādē nepieciešamo informāciju.

II. Ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošana

12. Pie ēkas jābūt vienai numurzīmes vai māju nosaukuma norādei, kas izvietojama uz fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru piešķirta adrese.

13. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme izvietojama uz fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru piešķirta adrese.

14. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīmes norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

15. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numurzīmes vai mājas nosaukuma norāde izvietojams uz žoga vai atsevišķa staba, kuras dizains un izvietojums saskaņojams ar Jēkabpils novada pašvaldības Vides dizaina speciālistu.

16. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīmju, mājas nosaukuma norāde izvietojama uz katras no šīm fasādēm.

17. Ēkas numurzīmes norāde izvietojama 2,5 metru augstumā no zemes pie ēkas fasādes, apmēram 20 centimetru attālumā no ēkas stūra, labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.

18. Ielas un laukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5 metru augstumā no zemes un 20 centimetru attālumā no ēkas stūra.

19. Ēku numurzīmju, mājas nosaukumu un ielu, laukumu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju, māju nosaukumu norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar Jēkabpils novada pašvaldības Vides dizaina speciālistu.

20. Ielu un laukumu nosaukumu norādes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu.

21. Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma norādes uzstādīšanai, norādes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

22. Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu norādes uzstādīšanai, norādes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti aizsargjoslā gar ielu.

23. Norādzīmes uz viensētu izvieto pie viensētas pievadceļa pieslēguma (krustojuma) ar valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu.

III. Dizaina un informācijas prasības

24. Ēku numurzīmju norādes norādāmā informācija:

24.1. ielas nosaukums;

24.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piemēram, 1A);

24.3. ēkas piederība:

24.3.1. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi – privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums, kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un privātīpašums, dzīvokļu īpašumi);

24.3.2. konkretizējot īpašnieka (pēc viņa vēlmes) personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

24.4. Izmēri:

24.4.1. individuālām dzīvojamām ēkām (viendzīvokļa privātmājām) 300 (+-20) mm x 240–314 mm (5. pielikums)

24.4.1.1. Materiāls un krāsa:

24.4.1.1.1. Jēkabpils pilsētā, Salas pagasta Salas, Biržu un Ošānu ciemā, Sēlijas pagasta Sēlijas ciemā: mitrumizturīgs materiāls, balts fons, uz kura ar melniem burtiem uzrakstīts teksts (6. pielikums);

24.4.1.1.2. Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu un Klauces ciemā, Zasas pagasta Zasas un Liepas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunās muižas un Kūku ciemā, Ābeļu pagasta Brodu ciemā: mitrumizturīga plāksne, bordo fons, uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (7. pielikums.);

24.4.1.1.3. Aknīstes pilsētā, Mežāres pagasta Mežāres ciemā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Vīpes pagasta Vīpes un Poļakas ciemā: mitrumizturīga plāksne, zils fons, uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (8. pielikums).

24.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un publiskām ēkām 450 (+-20) mm x 360–450 mm (1. pielikums). Uz daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un publiskām ēkām atļauts izvietot lielāka izmēra ēku numerācijas zīmes, pirms to uzstādīšanas norādes dizainu un izvietošanas vietu, saskaņojot ar Jēkabpils novada pašvaldības Vides dizaina speciālistu.

24.4.2.1. Materiāls un krāsa:

24.4.2.1.1. Jēkabpils pilsētā, Salas pagasta Salas, Biržu, Ošānu ciemos, Sēlijas pagasta Sēlijas ciemā: mitrumizturīgs materiāls, balts fons, uz kura ar melniem burtiem uzrakstīts teksts (2. pielikums);

24.4.2.1.2. Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu un Klauces ciemā, Zasas pagasta Zasas un Liepas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunās muižas un Kūku ciemā, Ābeļu pagasta Brodu ciemā: mitrumizturīga plāksne, bordo fons, uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (3. pielikums);

24.4.2.1.3. Aknīstes pilsētā, Mežāres ciemā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Vīpes pagasta Vīpes, Poļakas ciemā: mitrumizturīga plāksne, zils fons, uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (4. pielikums ).

25. Māju nosaukuma norādes Jēkabpils pilsētā norādāmā informācija (10. pielikums):

25.1. mājas nosaukums;

25.2. izmēri – 165 mm x 500 (+ - 20) mm;

25.3. materiāls un krāsa – mitrumizturīga plāksne, balts fons uz kura ar melniem burtiem uzrakstīts teksts.

26. Māju nosaukuma norādes ciemos norādāmā informācija:

26.1. mājas nosaukums.

26.2. izmēri – 165 mm x 500 (+ - 20) mm;

26.3. materiāls un krāsa:

26.3.1. Gārsenes pagasta Gārsenes, Krauju ciemā, Asares pagasta Asares, Ancenes ciemā – mitrumizturīga plāksne, zils fons uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (11. pielikums);

26.3.2. Rites pagasta Cīruļu ciemā, Saukas pagasta Saukas, Lones ciemā, Kalna pagasta Vidsalas, Dubultu ciemā, Dunavas pagasta Dunavas, Sudrabkalna ciemā, Variešu pagasta Variešu, Medņu, Antūžu ciemā, Krustpils pagasta Spunģēnu ciemā, Rubenes pagasta Rubeņu, Vandānu ciemā – mitrumizturīga plāksne, bordo fons uz kura ar baltiem burtiem uzrakstīts teksts (12. pielikums).

27. Jēkabpils pilsētā ielu krustojumos izvietojamās ielu nosaukumu norādes, kas izvietojamas uz ēkas fasādes norādāmā informācija (17., 18. pielikums):

27.1. ielas nosaukums;

27.2. izmēri: 165 mm x 500 (+-20) mm;

27.3. materiāls – mitrumizturīga plāksne, balts fons, uz kura melniem atstarojošiem burtiem uzrakstīts teksts.

28. Jēkabpils pilsētā maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos izvietojamās ielu (laukumu) nosaukumu norādes izvietojamas uz staba (13., 14., 15. pielikums ):

28.1. norādāmā informācija – ielas un laukuma nosaukums;

28.2. izmēri:165 (+-20) mm x 565 mm;

28.3. materiāls – mitrumizturīga plāksne, zaļš fons, uz kura ar baltiem atstarojošiem burtiem uzrakstīts teksts.

29. Ielu krustojumos izvietojamās ielu nosaukumu norādes izvietojamas uz staba norādāmā informācija:

29.1. ielas nosaukums;

29.2. izmēri: 165 mm x 565 (+-20)mm;

29.3. materiāls – Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu un Klauces ciemā, Aknīstes pilsētā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Salas pagasta Biržu un Sēlpils ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunā muiža un Kūku ciemā, Vīpes pagasta Poļakas un Vīpes ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā mitrumizturīga plāksne, bordo fons, uz kura baltiem atstarojošiem burtiem uzrakstīts teksts (16. pielikums).

30. Virziena norādzīmes (uz lauku viensētām) Jēkabpils novadā norādāmā informācija (19., 20., 21. pielikums):

30.1. viensētas nosaukums;

30.2. izmēri: 165 (+-20) mm x 500 mm;

30.3. materiāls – mitrumizturīga plāksne, bordo fons, uz kura baltiem atstarojošiem burtiem uzrakstīts teksts.

31. Virziena norādzīmes (uz publiskām ēkām) Jēkabpils novadā norādāmā informācija (22., 23., 24. pielikums):

31.1. iestādes nosaukums;

31.2. izmēri: 165 (+-20) mm x 650–700 mm;

31.3. Materiāls – mitrumizturīga plāksne, balts fons, uz kura melniem atstarojošiem burtiem uzrakstīts teksts.

32. Virziena norādzīmes (uz kultūras objektiem):

Vienpusējo ceļa zīmi Nr. 706 "Virziena rādītājs" ar brūnu fonu uzstāda atbilstoši standartam LVS 77-2:2014 un citas normatīvajos aktos noteiktās norādes un informācijas zīmes (dabas un vēstures pieminekļi, u.c.) uzstāda atbilstoši noteiktajiem standartiem.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

33. Par šo noteikumu 10.–23. un 36. punktu prasību pārkāpšanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

34. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem Jēkabpils novada Administratīvā komisija.

V. Noslēguma jautājumi

35. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā tiek saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, māju nosaukumu norāžu, ielu nosaukumu norāžu un norādzīmju dizains un izvietošanas kārtība, kas atbilst šo saistošo noteikumu prasībām.

36. Saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas ēku numurzīmju norādes individuālām dzīvojamām ēkām (viendzīvokļa privātmājām) nomaināmas līdz 2023. gada 1. janvārim, ēku numurzīmju norādes daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un publiskām ēkām, māju nosaukuma norādes, ielu, laukumu nosaukumu norādes, norādzīmes nomaināmas līdz 2025. gada 1. jūnijam.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  R. Ragainis
1. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā"
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku numurzīmju norāžu paraugi

2. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā"
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku numurzīmju norāžu paraugs Jēkabpils pilsētā, Salas pagasta Salas, Biržu, Ošānu ciemos, Sēlijas pagasta Sēlijas ciemā

3. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku numurzīmju norāžu paraugs Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā, Zasas pagasta Liepas ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunās muižas, Kūku ciemā, Ābeļu pagasta Brodu ciemā

4. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku numurzīmju norāžu paraugs Aknīstes pilsētā, Mežāres ciemā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Vīpes pagasta Vīpes, Poļakas ciemā

5. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Individuālo dzīvojamo ēku (viendzīvokļa privātmājām) norāžu paraugs

6. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā"
Individuālo dzīvojamo ēku (viendzīvokļa privātmājām) norāžu paraugs Jēkabpils pilsētā, Salas pagasta Salas, Biržu, Ošānu ciemos, Sēlijas pagasta Sēlijas ciemā

7. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Individuālo dzīvojamo ēku (viendzīvokļa privātmājām) norāžu paraugs Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā, Zasas pagasta Liepas ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunās muižas, Kūku ciemā, Ābeļu pagasta Brodu ciemā

8. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Individuālo dzīvojamo ēku (viendzīvokļa privātmājām) norāžu paraugs Aknīstes pilsētā, Mežāres ciemā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Vīpes pagasta Vīpes, Poļakas ciemā

9. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Māju nosaukuma norāžu paraugs Jēkabpils pilsētā
10. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Māju nosaukuma norāžu paraugs Jēkabpils pilsētā

11. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Māju nosaukuma norāžu paraugs Gārsenes pagasta Gārsenes, Krauju ciemā, Asares pagasta Asares, Ancenes ciemā

12. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Māju nosaukuma norāžu paraugs Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu ciemā, Aknīstes pilsētā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Salas pagasta Biržu, Sēlpils ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunā muiža, Kūku ciemā, Vīpes pagasta Poļakas, Vīpes ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā

13. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu norāžu paraugs

14. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Jēkabpils pilsētā maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu norāžu paraugs

15. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Jēkabpils pilsētā maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu norāžu staba paraugs
16. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Viesītes pilsētā, Elkšņu pagasta Elkšņu ciemā, Aknīstes pilsētā, Atašienes pagasta Atašienes ciemā, Salas pagasta Biržu un Sēlpils ciemā, Kūku pagasta Zīlānu, Jaunā muiža un Kūku ciemā, Vīpes pagasta Poļakas un Vīpes ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Rubenes pagasta Slates ciemā ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu norāžu paraugs
17. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Ielu krustojumos izvietojamās ielu nosaukumu norādes, kas izvietojamas uz ēkas fasādes norāžu paraugs
 
18. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Jēkabpils pilsētā ielu krustojumos izvietojamās ielu nosaukumu norādes, kas izvietojamas uz ēkas fasādes norāžu paraugs
19. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz lauku viensētām paraugs

20. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz lauku viensētām paraugs

21. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz lauku viensētām izvietošana uz staba paraugs
22. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz publiskām ēkām paraugs

23. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz publiskām ēkām paraugs

24. pielikums
Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par ēku numurzīmju māju nosaukumu,
ielu un laukumu nosaukumu norāžu
un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
Virziena norādzīmes uz publiskām ēkām paraugs

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 "Saistošie noteikumi par ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā normatīvo regulējumu, ir nepieciešams Jēkabpils novada domei izdot saistošos noteikumus par ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā. Dome izstrādājot saistošos noteikumus, kā mērķi noteica – nodrošināt Jēkabpils novadā adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to Noteikumi noteiks kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numurzīmes, māju nosaukumi, ielu un laukumu nosaukumu norādzīmes, kā arī noteiks administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norādes, kā arī noteikta administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem. Kā arī nosaka norāžu uz viensētām izvietošanas kārtību, neparedzot to izvietošanu kā pienākumu. Tā kā daudzi īpašnieki Jēkabpils novadā ir uzstādījuši norādes uz viensētām, nebūtu lietderīgi noteikt izvietot vienota parauga norādes, tādēļ saistošie noteikumi paredz, ka viensētu īpašnieki uzstādot šāda veida norādes, varēs uzstādīt individuāla dizaina norādzīmi vai norādzīmi pēc saistošajos noteikumos noteiktā parauga.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi paredz ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNetiek prognozēta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 26.05.2022.Stājas spēkā: 03.08.2022.Zaudē spēku: 16.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 02.08.2022. OP numurs: 2022/147.16
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334428
03.08.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"