Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Siguldā 2022. gada 14. aprīlī
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr. 8, 61. §)

Precizēti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 15, 25. §)

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto un piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:

3.1. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums (turpmāk – līgums) – līgums starp ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju (Klientu) un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Klients) - nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu;

3.3. Objekts – klienta nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir pievads centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

3.4. Piederības robežu shēma – Pakalpojumu sniedzēja sagatavota piederības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild Pakalpojumu sniedzējs un Klients. Piederības robežu shēma ir līguma neatņemama sastāvdaļa;

3.5. Cauruļvada ievads vai izvads (turpmāk – Pievads) – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu;

3.6. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

3.7. Apakšskaitītāji – mēraparāti, kuri uzskaita to ūdens daudzumu, kas netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Siguldas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

2. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie normatīvie akti un šie noteikumi.

8. Lai nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai, norādot tehnisko noteikumu sagatavošanai noteiktās ziņas un pievienojot iesniegumā norādītos iesniedzamos/pievienojamos dokumentus (3. pielikums).

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atlikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas vai ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

13. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks un Pakalpojumu sniedzējs sastāda un paraksta aktu par pievienošanos pie Pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

13.1. iesniegumu par līguma slēgšanu;

13.2. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un/vai digitālā formā;

13.3. CCTV inspekciju centralizētajiem pašteces kanalizācijas tīkliem;

13.4. hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcijas rezultātus centralizētajiem ūdensvadiem.

14. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir atvienot viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.

15. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Klientu.

16. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs nosaka tās izbūves vietu tiešā ūdensvada ievada tuvumā.

17. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

18. Pakalpojumu sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, Klients, saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

19. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

19.1. centralizētie ūdensvada tīkli;

19.2. ūdens ieguves urbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

19.3. centralizētie kanalizācijas tīkli;

19.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

19.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes; komercuzskaites mēraparāti, izņemot apakšskaitītāji;

19.6. ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu atzari, no centralizētajiem tīkliem līdz zemes gabala robežai, kas ir izbūvēti par Pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.

20. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Klienta un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

21. Pakalpojumu sniedzējs avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas Klienta nekustamajā īpašumā, vai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepriekš informējot Klientu, sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs apsekot Klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. Lai Pakalpojumu sniedzējs varētu veikt centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi vai remontu citu juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, Pakalpojumu sniedzējam vismaz divas nedēļas iepriekš rakstveidā jābrīdina nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

22. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

23. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina ūdens komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un aprīkošanu ar attālināto nolasīšanas sistēmu un ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. Ja Pakalpojumu sniedzējs, uzstādot komercuzskaites mēraparātu, ir aprīkojis to ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu (turpmāk – modulis) datu automatizētai attālinātai nolasīšanai, modulis kļūst par komercuzskaites mēraparāta neatņemamu sastāvdaļu un uz to attiecināmi tie paši noteikumi, kas uz komercuzskaites mēraparātu un tā saglabāšanu, par ko atbildīgs ir Klients.

24. Gan Apakšskaitītāji, gan to uzskaites mezgli tiek izbūvēti, uzstādīti, ekspluatēti un remontēti par Klienta līdzekļiem un tiem tiek piemērotas tādas pašas prasības, kādas tās ir noteiktas komercuzskaites mēraparātiem.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

25.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

25.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

25.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

25.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

25.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

26. Ja Klienta novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1. pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 1. pielikumā.

27. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par palielinātu notekūdeņu plūsmu un paaugstināta piesārņojuma rašanos Klienta novadāmajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un kuri var ietekmēt infrastruktūras normālu darbību.

28. Pakalpojumu sniedzējam, gadījumos, ja noteikumu 26. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

29. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

30.1. prioritārās un ūdens videi bīstamās vielas, kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

30.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

30.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

30.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

30.5. radioaktīvas vielas;

30.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

30.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.;

30.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;

30.9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;

30.10. naftas produktus un to savienojumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

31. Jebkurai personai ir aizliegts:

31.1. novietot transporta līdzekļus, smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju vākiem;

31.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

31.3. centralizētājā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus, izņemot, ja par lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums;

31.4. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

31.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus (minētais noteikums neattiecas uz Pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem);

31.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu;

31.7. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

31.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

32. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

33. Ja Klients ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar Pakalpojumu sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

34. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir atbildīgs par sekām.

35. Klients atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Klienta piederības robežas.

36. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

37. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo Pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

3.4. Prasības ugunsdzēsības ierīču izmantošanai

38. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir esoša apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības (iekšējā ūdensvada un/vai Klienta teritorijā esošo hidrantu) darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

39. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.

40. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā paziņot Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas, kura atrodas Klienta nekustamā īpašuma teritorijā, pārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.

41. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

42. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Prasības ūdens brīvkrānu izmantošanai

43. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju ir aizliegta.

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

45. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Klientam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

46. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.

47. Persona, kura atklājusi ūdens brīvkrāna bojājumus, nekavējoties ziņo par to Pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

48. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

49. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

49.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

49.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

49.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

49.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

49.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

49.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

50. Līguma sagatavošanai līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās ziņas un pievienojot iesniegumā norādītos iesniedzamos/pievienojamos dokumentus (4. pielikums).

51. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai:

51.1. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par Objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem;

51.2. ir tiesīgs apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;

51.3. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas);

51.4. nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību;

51.5. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;

51.6. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus.

52. Klients pirms līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

53. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar Pakalpojuma sniedzēja pēdējo fiksēto komercuzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs pārņemot nekustamo īpašumu nav pieaicinājis Pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, nodošanas-pieņemšanas aktu).

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.

55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja līguma slēdzējs:

55.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojumu sniedzēja sagatavoto līgumu;

55.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

55.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

56. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu, pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.

57. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

58. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

58.1. informācija par līdzējiem;

58.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

58.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

58.4. līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

58.5. atsauce uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;

58.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;

58.7. paredzētais līgumsods;

58.8. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu.

59. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavota Piederības robežu shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Piederības robežu shēma ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

60. Ja no Objekta novadītie lietus notekūdeņi nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Klienta teritorijas, kura apjomu nosaka:

60.1. aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu, vai

60.2. saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis Pakalpojuma lietotājs uz kanalizācijas izvada.

61. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

62. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

63. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

64. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu līgumu ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:

64.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atlikt slēgt jauno līgumu, kamēr Klients nav samaksājis parādus vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas kārtību;

64.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru netiek segti kārtējie rēķini un parāds.

65. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

66. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens un kanalizācijas daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Klients vienojas par patērētā ūdens un kanalizācijas daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams.

67. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu, ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, ir veikta ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana un citos gadījumos, kas ietekmē līguma noteikumu izpildi. Pakalpojumu sniedzēja sagatavotais līgums tiek noslēgts, Pakalpojumu sniedzējam un Klientam abpusēji vienojoties.

68. Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt līguma spēkā esamību, Klienta pienākums ir par to informēt Pakalpojumu sniedzēju un segt Pakalpojumu sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.

69. Ja Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, Klientam nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

4.2. Līguma grozīšanas kārtība

70. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

71. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma noteikumus, līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

72. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina līgumā iekļauto Piederības robežu shēmu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Piederības robežu shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālā Piederības robežu shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.

73. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līguma grozījumus ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt līguma grozījumus ar Klientu, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos Klienta Objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar Pakalpojumu sniedzēju.

4.3. Līguma izbeigšanas kārtība

74. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

74.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

74.2. līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta pieprasījuma;

74.3. šo noteikumu 75. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

74.4. beidzas līguma termiņš;

74.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.

75. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:

75.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

75.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

75.3. brīdinot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā Klients iegūst blakuslietotāja statusu, kuram nav iespējams nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu.

75.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

75.5. ja Klients ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

75.6. ja Klients vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par līguma laušanu.

76. Izbeidzot līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

77. Ja līgums tiek izbeigts, Klienta pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

78. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

79. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu veic Siguldas novada pašvaldības policija.

80. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

81. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu prasību ievērošanas.

6. Noslēguma jautājumi

82. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 2 (divu) gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

83. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Klientam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

84. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

84.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 17. maija saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā";

84.2. Inčukalna novada domes 2017. gada 20. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā";

84.3. Krimuldas novada domes 2019. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krimuldas novada pašvaldībā";

84.4. Mālpils novada domes 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanas kārtību Siguldas novadā"
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr.
p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

1.Kopējās suspendētās vielas, mg/l

450

2.Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l

740

3.Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l

350

4.Kopējais fosfors, mg/l

13

5.Kopējais slāpeklis, mg/l

40

6.Tauki , mg/l (ekstraģējamās vielas)

30

7.pH līmenis

8,5

8.Temperatūra, °C

<40

9.Naftas produkti

Nav pieļaujams

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanas kārtību Siguldas novadā"
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dnn

1.Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju

200

2.Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju

150

3. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanas kārtību Siguldas novadā"
 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)

 

(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)

 

(kontaktinformācija saziņai)

Iesniegums

     

(datums)

 

Adresāts

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Lūdzu izsniegt tehniskos noteikumos objektā ar adresi

 
 
ar kadastra apzīmējumu 

pieslēgumam pie (vajadzīgo atzīmēt ar vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):

ūdensapgādes tīkliem sadzīves kanalizācijas tīkliem lietus kanalizācijas tīkliem
 
Objekta funkcionalitāte: privātmāja daudzdzīvokļu māja biroju ēka
  sabiedriskā ēka ražošanas vai saimnieciskā ēka cits
 
Objektam ir plānota: jauna pieslēguma izbūve esošā pieslēguma pārbūve
 
Plānotais maksimālais ūdens patēriņš un novadāmo notekūdeņu daudzums (l/s) vai informācija par personu skaitu (cilvēki), kuras plāno izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumu 
 
Iekšējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/s 
Ārējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/s 

*Aprēķins veicams saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Privātmāju pieslēgumu gadījumā pieļaujams norādīt tikai informāciju par personu skaitu un nenorādīt ugunsdzēsības ūdens patēriņu.

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt:

Klātienē Pakalpojumu sniedzēja birojā pa pastu uz adresi:

 

elektroniski parakstītu uz e-pastu:

 

Iesniegumam pievienoti:

1. īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta vai līgums par tiesībām uz nomu ar apbūves tiesībām (kopijas);

2. zemes gabala robežu plāna (kopija);

3. Pilnvaras kopija, ja pārstāvis nav objekta īpašnieks.

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – ________________________________________, juridiskā adrese – ________________________________________, tehnisko noteikumu sagatavošanas nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt ________________________________________

  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

4. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanas kārtību Siguldas novadā"
 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)

 

(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)

 

(kontaktinformācija saziņai – tālrunis, e-pasts)

Iesniegums

     

(datums)

 

Adresāts

Par līguma noslēgšanu

Lūdzu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu adresē:

 
 
ar kadastra apzīmējumu 

par (vajadzīgo atzīmēt ar vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):

centralizēto ūdensapgādi centralizēto kanalizāciju lietus kanalizāciju
Objekta funkcionalitāte: privātmāja daudzdzīvokļu māja biroju ēka
sabiedriskā ēka neapbūvēts zemes gabals ražošanas vai saimnieciskā ēka cits
Līgumu slēgs un parakstīs īpašnieks pilnvarota persona
Persona, kas paraksta līgumu Klienta vārdā (amats, vārds, uzvārds) un tiesiskais pamatojums 
 
Norēķinu rekvizīti juridiskai personai:Banka:

Konta Nr.:

Bankas kods:

Biroja adrese: 
Kontaktpersona:Vārds, Uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Līgumu vēlos saņemt un parakstīt:

Klātienē Pakalpojumu sniedzēja birojā

uz e-pastu (līgums tiks parakstīts ar elektronisko parakstu)

Piezīmes:

Iesniegumam jāpievieno :

1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība, līgums par tiesībām uz nomu u.c.).

2. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu

3. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu.

4. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5. Juridiskām personām-reģistrācijas apliecība, ja tāda ir izsniegta un lēmums par paraksttiesīgo personu.

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – ________________________________________, juridiskā adrese – ________________________________________, līgumsaistību nodibināšanai ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt ________________________________________

  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Siguldas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Saistošie noteikumi nosaka:

– kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

– centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

– sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

– administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:

– Krimuldas novada dome 2019. gada 29. novembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 10 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krimuldas novada pašvaldībā";

– Inčukalna novada dome 2017. gada 20. septembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā";

– Mālpils novada dome 2019. gada 27. martā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā";

– Siguldas novada pašvaldības dome 2017. gada 17. maijā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 15 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ar saistošajiem noteikumiem noteiktas vienotas prasības attiecībā uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji un Siguldas novada pašvaldības policijas amatpersonas savas kompetences ietvaros.

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašvaldībā strādājošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 14.04.2022.Stājas spēkā: 23.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2022. OP numurs: 2022/140.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334205
23.07.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"