Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 59/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā
Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu
APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē
2022. gada 22. jūnijā
(prot. Nr. 26 § 48)

PRECIZĒTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 20. jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 28 § 3)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
6. panta 4.1 daļu un Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu
(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas kārtību Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Aģentūra, arī maksas autostāvvietu pārvaldnieks – pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss", kurai pašvaldība deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.2. bezskaidras nauda norēķins – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

2.3. kontrolieris – uzņēmuma darbinieks, kurš saskaņā ar Aģentūras noslēgto līgumu veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.4. lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis ar transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.5. pašvaldība – Ādažu novada pašvaldība;

2.6. daudzbērnu ģimene – ģimene, kur personas aprūpē ir trīs un vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni un pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot), kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.7. transportlīdzekļa īpašnieks – persona, kurai transportlīdzeklis ir īpašumā, vai arī no līzinga neizpirkts transportlīdzeklis, kas ir uzņēmuma vai līzinga kompānijas īpašumā, un līdz izpirkšanai atrodas personas turējumā, lietojumā, vai valdījumā;

2.8. vecāki – bērnu vecāki, aizbildņi un likumiskie pārstāvji.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)

3. Maksa par autostāvvietu lietošanu tiek noteikta šādās pašvaldības autostāvvietās:

3.1. Aizvēju ielā, Garciemā, Ādažu novadā;

3.2. Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā;

3.3. stāvlaukumā pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā;

3.4. stāvlaukumā Jūras ielā, Carnikavā, Ādažu novadā.

II. Maksas autostāvvietu darba laiks

4. Maksas autostāvvietu darbības laiks ir no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst. 10.00–18.00.

5. Nepieciešamības gadījumā (publiska pasākuma nodrošināšana, apsaimniekošanas darbu veikšana, u.c.) Aģentūra var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu.

III. Samaksa par maksas autostāvvietu lietošanu

6. Lietotājiem par maksas autostāvvietu lietošanu ir jāmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

7. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu apliecina kontroliera rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā.

8. Tiesības lietot maksas autostāvvietas bez maksas ir:

8.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte;

8.2. personām, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta atļauja;

8.3. operatīvā transportlīdzekļa vadītājiem, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

8.4. Aģentūras vai autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem, kuri nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko uzraudzību.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)

9. Atļaujot fiziskām un juridiskām personām organizēt maksas autostāvvietās publiskos pasākumus vai veikt komercdarbību, Aģentūra aprēķina zaudējumu apmērus un pieprasa tos segt par pasākumu atbildīgajai personai.

IV. Atļauju izsniegšanas kārtība

10. Tiesības saņemt Aģentūras izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:

10.1. transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;

10.2. transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama aprūpes veikšanai bērnam ar invaliditāti vai pilngadīgai personai līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, ja aprūpējamo dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;

10.3. daudzbērnu ģimenes, kurās bērnu deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no vecākiem ir Ādažu novadā (ģimenei izsniedz vienu atļauju uz vienu transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis ir viena no vecākiem īpašumā vai valdījumā);

10.4. juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)

11. Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

11.1. Aģentūrai klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā;

11.2. nosūtot uz 11.1. apakšpunktā norādīto adresi pa pastu;

11.3. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Aģentūras oficiālo e-adresi;

11.4. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv.

12. Šo noteikumu 11. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

12.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;

12.2. invaliditāti apliecinošus dokumentus, ja iesniegums tiek iesniegts, lai saņemtu bezmaksas transportlīdzekļu novietošanas atļauju pašvaldības maksas autostāvvietās 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

12.3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;

12.4. 10.3. apakšpunkta gadījumā, ja transportlīdzeklis nav tā vecāka īpašumā, pie kura deklarēti bērni – otra vecāka (auto īpašnieka) rakstisks apliecinājums, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā un tiek izmantots bērnu vajadzībām;

12.5. ja bērns, vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot), turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Latvijas Republikas teritorijas, iesniegumam pievieno izglītības iestādes dokumentu, kas apliecina, ka bērns vai pilngadīgā persona iegūst izglītību attiecīgajā izglītības iestādē.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)

13. Aģentūra pārbauda 10.1.–10.3. apakšpunktā noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, nosūtot pieprasījumu pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai, kas 5 darba dienu laikā sniedz atbildi.

14. Aģentūra izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem, ja iesniegums atbilst šo noteikumu prasībām.

15. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt atļaujas neizsniegšanas faktu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, e-pasts dome@adazi.lv.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2023)

16. Ja personai, kura saņēma Aģentūras atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atļaujas saņemšanai, tai ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot Aģentūrai.

V. Maksas autostāvvietu lietošanas kārtība un kontrole

17. Lietotājam ir pienākums pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā:

17.1. izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu. Izbraucot autostāvvietas lietotājs nosūta īsziņu vai aktivizē mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru;

17.2. šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos, novietot transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtu atļauju.

18. Maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē kontrolieris, kuram ir speciāls formastērps un apliecība par tiesību veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Kontrolierim ir pienākums uzrādīt apliecību pēc lietotāja pieprasījuma.

19. Kontroliera veiktā videonovērošana un audioieraksti tiek veikti personu vitāli svarīgu interešu un īpašuma aizsardzībai, drošības un kārtības nodrošināšanai, kā arī korupcijas risku novēršanai.

20. Kontrolierim ir tiesības kontrolēt, vai lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu, pārbaudot datus mobilajā lietotnē, kā arī pārbaudīt Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtas atļaujas novietojumu transportlīdzekļa salonā.

21. Ja lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu vai transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla nav novietojis Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai Aģentūras izsniegtu atļauju, kas redzama no transportlīdzekļa ārpuses, kontrolieris ir tiesīgs piemērot līgumsodu 30 euro apmērā.

22. Lietotājs var iesniegt pretenziju Aģentūrai 30 dienu laikā no līgumsoda piemērošanas dienas par līgumsoda atcelšanu. Pretenzijā par līgumsoda atcelšanu, lietotājs norāda:

22.1. transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;

22.2. lietotāja datus;

22.3. līgumsoda sastādīšanas vietu, datumu un laiku, maksas autostāvvietas adresi;

22.4. līgumsoda soda kvīts numuru;

22.5. pamatotu iemeslu līgumsoda atcelšanai.

23. Aģentūra izskata pretenziju par līgumsoda atcelšanu 15 darba dienu laikā un pieņem vienu no lēmumiem:

23.1. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par pamatotu un atcelt līgumsodu;

23.2. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par nepamatotu un atstāt līgumsodu spēkā.

24. Pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt līgumsodu līdz brīdim, kamēr Aģentūra ir izskatījusi pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniegusi atbildi. Aģentūra uzskata līgumsodu par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta soda kvītī norādītajā norēķinu kontā 10 dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā tika iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 59/2022

Nr.
p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Daudz.

Cena euro,
ar PVN

Norēķinu kārtība

1.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Aizvēju ielā, Garciemā, Ādažu novadā

1 stunda

2,50 *

bezskaidras naudas norēķins

2.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā

1 stunda

2,50 *

bezskaidras naudas norēķins

3.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Jūras ielā, Carnikavā, Ādažu novadā

1 stunda

1,00 *

bezskaidras naudas norēķins

7.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā

1 stunda

1,00 *

bezskaidras naudas norēķins

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59/2022Pieņemts: 22.06.2022.Stājas spēkā: 23.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2022. OP numurs: 2022/140.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
334203
{"selected":{"value":"03.11.2023","content":"<font class='s-1'>03.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2023","iso_value":"2023\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2022","iso_value":"2022\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2022.-02.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"