Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 59/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā
Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu
APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē
2022. gada 22. jūnijā
(prot. Nr. 26 § 48)

PRECIZĒTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 20. jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 28 § 3)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
6. panta 4.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas kārtību Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Aģentūra, arī maksas autostāvvietu pārvaldnieks – pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss", kurai pašvaldība deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.2. bezskaidras nauda norēķins – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

2.3. kontrolieris – uzņēmuma darbinieks, kurš saskaņā ar Aģentūras noslēgto līgumu veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.4. lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis ar transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.5. pašvaldība – Ādažu novada pašvaldība.

3. Maksa par autostāvvietu lietošanu tiek noteikta šādās pašvaldības autostāvvietās:

3.1. Aizvēju ielā, Garciemā, Ādažu novadā;

3.2. Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā;

3.3. stāvlaukumā pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā;

3.4. stāvlaukumā Jūras ielā, Carnikavā, Ādažu novadā.

II. Maksas autostāvvietu darba laiks

4. Maksas autostāvvietu darbības laiks ir no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst. 10.00–18.00.

5. Nepieciešamības gadījumā (publiska pasākuma nodrošināšana, apsaimniekošanas darbu veikšana, u.c.) Aģentūra var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu.

III. Samaksa par maksas autostāvvietu lietošanu

6. Lietotājiem par maksas autostāvvietu lietošanu ir jāmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

7. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu apliecina kontroliera rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā.

8. Tiesības lietot maksas autostāvvietas bez maksas ir:

8.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte;

8.2. personām, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta atļauja;

8.3. operatīvā transportlīdzekļa vadītājiem, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

8.4. Aģentūras atbildīgajiem darbiniekiem, kuri nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko uzraudzību.

9. Atļaujot fiziskām un juridiskām personām organizēt maksas autostāvvietās publiskos pasākumus vai veikt komercdarbību, Aģentūra aprēķina zaudējumu apmērus un pieprasa tos segt par pasākumu atbildīgajai personai.

IV. Atļauju izsniegšanas kārtība

10. Tiesības saņemt Aģentūras izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:

10.1. transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;

10.2. transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama bērna ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai un kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;

10.3. daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā (viena atļauja ģimenei ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir ģimenes locekļa īpašumā vai valdījumā);

10.4. juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).

11. Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

11.1. Aģentūrai klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā;

11.2. nosūtot uz 11.1. apakšpunktā norādīto adresi pa pastu;

11.3. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Aģentūras oficiālo e-adresi;

11.4. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv.

12. Šo noteikumu 11. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

12.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;

12.2. invaliditāti apliecinošus dokumentus, ja iesniegums tiek iesniegts, lai saņemtu bezmaksas transportlīdzekļu novietošanas atļauju pašvaldības maksas autostāvvietās 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

12.3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

13. Aģentūra pārbauda 10.1.–10.3. apakšpunktā noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, nosūtot pieprasījumu pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai, kas 5 darba dienu laikā sniedz atbildi.

14. Aģentūra izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem, ja iesniegums atbilst šo noteikumu prasībām.

15. 15 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt atļaujas neizsniegšanas faktu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, e-pasts dome@adazi.lv.

16. Ja personai, kura saņēma Aģentūras atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atļaujas saņemšanai, tai ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot Aģentūrai.

V. Maksas autostāvvietu lietošanas kārtība un kontrole

17. Lietotājam ir pienākums pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā:

17.1. izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu. Izbraucot autostāvvietas lietotājs nosūta īsziņu vai aktivizē mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru;

17.2. šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos, novietot transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtu atļauju.

18. Maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē kontrolieris, kuram ir speciāls formastērps un apliecība par tiesību veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Kontrolierim ir pienākums uzrādīt apliecību pēc lietotāja pieprasījuma.

19. Kontroliera veiktā videonovērošana un audioieraksti tiek veikti personu vitāli svarīgu interešu un īpašuma aizsardzībai, drošības un kārtības nodrošināšanai, kā arī korupcijas risku novēršanai.

20. Kontrolierim ir tiesības kontrolēt, vai lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu, pārbaudot datus mobilajā lietotnē, kā arī pārbaudīt Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtas atļaujas novietojumu transportlīdzekļa salonā.

21. Ja lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu vai transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla nav novietojis Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai Aģentūras izsniegtu atļauju, kas redzama no transportlīdzekļa ārpuses, kontrolieris ir tiesīgs piemērot līgumsodu 30 euro apmērā.

22. Lietotājs var iesniegt pretenziju Aģentūrai 30 dienu laikā no līgumsoda piemērošanas dienas par līgumsoda atcelšanu. Pretenzijā par līgumsoda atcelšanu, lietotājs norāda:

22.1. transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;

22.2. lietotāja datus;

22.3. līgumsoda sastādīšanas vietu, datumu un laiku, maksas autostāvvietas adresi;

22.4. līgumsoda soda kvīts numuru;

22.5. pamatotu iemeslu līgumsoda atcelšanai.

23. Aģentūra izskata pretenziju par līgumsoda atcelšanu 15 darba dienu laikā un pieņem vienu no lēmumiem:

23.1. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par pamatotu un atcelt līgumsodu;

23.2. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par nepamatotu un atstāt līgumsodu spēkā.

24. Pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt līgumsodu līdz brīdim, kamēr Aģentūra ir izskatījusi pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniegusi atbildi. Aģentūra uzskata līgumsodu par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta soda kvītī norādītajā norēķinu kontā 10 dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā tika iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 59/2022

Nr.
p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Daudz.

Cena euro,
ar PVN

Norēķinu kārtība

1.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Aizvēju ielā, Garciemā, Ādažu novadā

1 stunda

2,50 *

bezskaidras naudas norēķins

2.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā

1 stunda

2,50 *

bezskaidras naudas norēķins

3.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Jūras ielā, Carnikavā, Ādažu novadā

1 stunda

1,00 *

bezskaidras naudas norēķins

7.

Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā

1 stunda

1,00 *

bezskaidras naudas norēķins

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 59/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ādažu novada pašvaldība ir lēmusi noteikt maksu 4 pašvaldības autostāvvietās, tādejādi nepieciešams no noteikt šo autostāvvietu lietošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas izmanto maksas autostāvvietas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" (kā maksas autostāvvietu pārvaldnieks), un Ādažu novada pašvaldība un tās pilnvarota amatpersona – pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieks, kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumi tika publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59/2022Pieņemts: 22.06.2022.Stājas spēkā: 23.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2022. OP numurs: 2022/140.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
334203
23.07.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)