Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Jēkabpils novadā 2022. gada 28. aprīlī
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.04.2022. lēmumu Nr. 295 (prot. Nr. 9, 8. §)


PRECIZĒTI
ar Jēkabpils novada domes
30.06.2022. lēmumu Nr. 488 (prot. Nr. 13, 4. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
" 3. un 11. punktu, Ministru
kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13. punktu, Ministru kabineta
2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības
" 16. punktu, Veterinārmedicīnas likuma 21.3 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku (turpmāk – mājas (istabas) dzīvnieki) – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka tiesības un pienākumus Jēkabpils novadā, kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

2. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks Noteikumu izpratnē ir persona, kurai pieder vai kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas (istabas) dzīvnieks.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Jēkabpils novadā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst dzīvnieku klaiņošanu, kā arī nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas uzraudzību un kontroli.

4. Jēkabpils novadā esošie mājas (istabas) dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība

5. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, reģistrēšanu un vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks nodrošina, lai kaķim vai mājas (istabas) seskam, kuram nav implantēta mikroshēma, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošas teritorijas, būtu žetons vai aplikta kakla siksna ar norādi par tā īpašnieka tālruni.

7. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

7.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēt suni, kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci, mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē;

7.2. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams;

7.3. pēc mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties ziņot iestādei, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu (iestāde un tās kontaktinformācija ir norādīta pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv un pieejama pagasta un pilsētas pārvaldēs);

7.4. nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskajās vietās;

7.5. suņa īpašniekam pastaigas laikā pilsētas un ciema teritorijā – publiski pieejamā teritorijā neatkarīgi no īpašuma piederības veida, līdzi jābūt iepakojumam suņa ekskrementu savākšanai, kas pēc pieprasījuma jāuzrāda Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbiniekam;

7.6. nodrošināt, ka suns neatrodas bērnu atpūtas un spēļu laukumos.

8. Personām, kas baro mājas (istabas) dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

9. Bezsaimnieka sterilizētus kaķus var izmitināt un aprūpēt pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, nodrošinot tā labturību un apzīmēšanu.

10. Novadā ārpus norobežotās teritorijas – suņu pastaigu laukumos, novada zaļajā zonā un mežā suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot sekojošās vietas Jēkabpils novadā, kur suns jāved pavadā:

10.1. Brīvības iela 25/27 (Brīvības–Neretas ielas krustojuma skvērs), Jēkabpils;

10.2. Dambja iela 23, Vienības iela 4, Vienības iela 4A (Kena parks), Jēkabpils;

10.3. Kapu iela 1 un Kapu iela 2 (Jēkabpils pilsētas kapsēta), Jēkabpils;

10.4. "Krustpils saliņa", Jēkabpils;

10.5. "Mežaparks" (Mežaparks un Radžu ūdenskrātuves peldvieta), Jēkabpils;

10.6. Palejas iela 28A (Palejas ielas skvērs), Jēkabpils;

10.7. Pulkveža Oskara Kalpaka laukums, Jēkabpils;

10.8. Rīgas iela 205 (Uzvaras parks), Jēkabpils;

10.9. Rīgas iela 216K (Pils parks), Jēkabpils;

10.10. Skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma, Jēkabpils;

10.11. Strūves iela 10 (Strūves parks), Jēkabpils;

10.12. vietas, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

III. Klaiņojošu, bezpalīdzības stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas dzīvnieku izķeršana

11. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāpaziņo Noteikumu 7.3. apakšpunktā minētai iestādei vai Jēkabpils novada pašvaldības policijai.

12. Noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā iestāde organizē un nodrošina Jēkabpils novada teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

13. Mājas (istabas) dzīvnieka klaiņošanas gadījumā dzīvnieka īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā, atbilstoši dzīvnieku patversmes cenrādim. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saņem rēķinu par sev piederošajam dzīvniekam sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar aktuālo cenrādi. Noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā iestāde, nosakot samaksas apmēru tā īpašniekam, piemēro izcenojumus, kas nepārsniedz publiskā iepirkumā procedūras, kurā ieguvis tiesības sniegt pakalpojumu, norādīto cenu piedāvājuma apmēru.

14. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izņem mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patversmes ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas atļauju, uzrādot mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas dokumentu un vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi, atbilstoši dzīvnieku patversmes cenrādim. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saņem rēķinu par sev piederošajam dzīvniekam sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar aktuālo cenrādi.

15. Mājas (istabas) dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo mājas (istabas) dzīvnieku neizņem no patversmes vai mājas (istabas) dzīvnieks nav identificējams.

16. Par bojā gājušu mājas (istabas) dzīvnieku, kuru atbilstoši normatīvo aktu prasībām nedrīkst apglabāt savā īpašumā, jāziņo Noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai iestādei.

17. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo mājas (istabas) dzīvnieku līķus savāc Noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā iestāde divu stundu laikā no paziņošanas brīža – Jēkabpils pilsētā, četru stundu laikā – pārējā novada teritorijā.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

18. Par šo Noteikumu 7.–10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

19. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 7.–10. punktā minēto pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils novada pašvaldības policija.

20. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils novada domes Administratīvā komisija.

21. Jēkabpils novada pašvaldības policija ir pilnvarota normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

22. Administratīvo aktu par saistošajos noteikumos paredzēto pienākumu piespiedu izpildi, tai skaitā uzliekot adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī pienākumu izdot noteiktu lietu) vai aizliedzot izpildīt noteiktu darbību, izdod Jēkabpils novada pašvaldības policija.

23. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir Jēkabpils novada pašvaldības policija, izņemot Administratīvā procesa likuma 359. panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

V. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem:

24.1. Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 83. nr.; 2019, 253. nr.; 2020, 243. nr.);

24.2. Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 20. marta saistošos noteikumus Nr. 2019/4 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā";

24.3. Viesītes novada domes 2016. gada 13. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3/2016 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Viesītes novadā";

24.4. Aknīstes novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 6/2017 "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 "Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Jēkabpils novadā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst dzīvnieku klaiņošanu, kā arī nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas uzraudzību un kontroli.

2. Īss projekta satura izklāstsŠie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka tiesības un pienākumus Jēkabpils novadā, kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 08.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 07.07.2022. OP numurs: 2022/129.32
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333752
08.07.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)