Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2033. gada 1. janvārī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

2022. gada 26. maijā
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SVĒTUPE–JAUNUPE")
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 26.05.2022.
sēdes lēmumu Nr. 526 (prot. Nr. 6, 21.)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 17.06.2022.
sēdes lēmumu Nr. 618 (prot. Nr. 8, 3.)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Nolikums nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Svētupes upes posmā, no Svētupes ietekas Rīgas jūras līcī augšup pa straumi līdz Sausupes ietekai, un Jaunupē visā tās garumā no ietekas Salacā augšup pa straumi līdz iztekai no Svētupes (turpmāk – posms "SVĒTUPE–JAUNUPE"). Posms "SVĒTUPE–JAUNUPE" atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.

2. Svētupe un Jaunupe saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu ir privātas upes, kurās zvejas tiesības pieder privāto ūdeņu īpašniekiem. Saskaņā ar Zvejniecības likumu makšķerēšanas tiesības privātās upēs ir ikvienam, ja tas nav aizliegts ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800). Makšķerniekiem, makšķerējot no krasta, atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

3. Licencētā makšķerēšana posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" tiek ieviesta saskaņā ar 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799), lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī regulētu atropogēnās slodzes ietekmi uz vidi. Licencētās makšķerēšanas pamatmērķis ir zivju resursu aizsardzība un to ilgtstpējīga izmantošana, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstība.

4. Licencēto makšķerēšanu posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" uz Salacgrīvas novada pašvaldības 04.10.2019. pilnvarojuma līguma Nr. 3.25.3/339 pamata organizē biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība", reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela Nr. 1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv (turpmāk – "Svētupes aizsardzības biedrība").

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

5. Licencētā makšķerēšana posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" notiek šī nolikuma 1. punktā norādītajā Svētupes posmā (1. pielikums) no Svētupes ietekas Rīgas jūras līcī (GPS: 57.685044, 24.358122) augšup pa straumi līdz Sausupes ietekai (GPS: 57.711702, 24.629974) un visā Jaunupes garumā no ietekas Salacā (GPS: 57.748931, 24.399964) augšup pa straumi līdz iztekai no Svētupes (GPS: 57.715832, 24.438379).

6. Licencētās makšķerēšana posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" notiek, ievērojot MK noteikumus Nr. 800 ar šādiem papildus nosacījumiem:

6.1. no 1. janvāra līdz 10. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegta visa veida makšķerēšana;

6.2. aizliegts izmantot jebkāda veida elektronisko dziļummēru un eholotu, lai atstātu mazāku ietekmi uz aizsargājamiem zivju resursiem un nodrošinātu taimiņa un laša, kā arī citu vērtīgo zivju resursu ilgtspēju;

6.3. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas pavasara sezona ir spēkā no 1. janvāra līdz 10. maijam, (atļauts paturēt lomu saskaņā ar šī nolikuma 6.6. apakšpunktu);

6.4. "Vienas dienas makšķerēšanas licence" un "Gada bezmaksas makšķerēšanas licence" dod tiesības tās īpašniekam lomā paturēt zivis saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800, izņemot taimiņu (arī lasi), kā arī šo licenču īpašniekiem MK noteikumu Nr. 800 16.8. punktā paredzēto pārējo sugu zivju svars nedrīkst pārsniegt 10 kg (izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts);

6.5. Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot 2 (divus) jebkura veida āķus, kuri ir piestiprināti pie mānekļa;

6.6. Lašu, taimiņu licenču īpašniekiem spiningojot un mušiņmakšķerējot aizliegts izmantot gafu (zivju uzķeramo āķi);

6.7. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu) gab. 50–70 cm garumā vai lasi 1 (vienu) gab. 60–70 cm garumā uz 1 (vienu) licenci;

6.8. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" licenču īpašniekiem iegūtais un lomā paturētais lasis vai taimiņš jāreģistrē savā profilā "Mana Cope";

6.9. no 1. septembra līdz 10. maijam aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" īpašniekus, ievērojot šī nolikuma 6.3. punktā noteiktās sezonas laiku;

6.10. Makšķernieki ir atbildīgi par savu personisko drošību makšķerēšanas laikā posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE".

III. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

7. Posms "SVĒTUPE–JAUNUPE" kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā un ainavu aizsardzības zonā, kur jāievēro:

7.1. Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem";

7.2. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kas ir saistoši ikvienam makšķerniekam.

8. Transporta novietošana uz koplietošanas ceļiem Svētupes un Jaunupes tuvumā atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana Svētupes un Jaunupes tauvas joslā, kas ir 4 metri, stingri aizliegta.

9. Makšķernieki nedrīkst ierīkot jaunus piebraukšanas ceļus pie Svētupes un Jaunupes (drīkst izmantot tikai esošās piebrauktuves upei). Nedrīkst kurt ugunskurus tam speciāli neierīkotās, neatļautās vietās.

IV. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SKAITS UN CENAS, LICENČU NOFORMĒJUMS

10. Licenču veidi, skaits un maksa par licenci:
 

Licenču veidi
Licenču skaits
Maksa par 1 (vienu) licenci, t.sk. PVN 21 %
10.1. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence (Pielikums Nr. 2)
"Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" no 1. janvāra līdz 10. maijam
350 licences sezonā;
EUR 20,00
10.2. Vienas dienas makšķerēšanas licence (Pielikums Nr. 3)
"Vienas dienas makšķerēšanas licence" posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"
20 licences dienā;
EUR 8,00
10.3. Gada bezmaksas makšķerēšanas licence (Pielikums Nr. 4)
(tikai papīra formātā, piesakoties elektroniski svetupes.ab@inbox.lv vai klātienē Rīgas ielā 10, Salacgrīvā, laiku iepriekš saskaņojot sazinoties pa tālr. 22017673)
"Gada bezmaksas makšķerēšanas licence" posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"
200 licences
Bezmaksas

11. Ievērojot MK noteikumi Nr. 799 27. punktu, maksa par "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci" netiek samazināta un "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" neizsniedz īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – laša un taimiņa – ieguvei.

12. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licences" skaita ierobežojums ir 20 (divdesmit) gab. vienā dienā.

13. Visās iegādātās licencēs tiek uzrādīts:

13.1. licences veids,

13.2. licences, kārtas numurs,

13.3. licences cena,

13.4. licences derīguma termiņš,

13.5. attiecīgās ūdenstilpes nosaukums,

13.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju,

13.7. licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm),

13.8. licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese,

13.9. licences saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm),

13.10. licences izsniegšanas datums.

V. BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

14. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" ir tiesīgi saņemt Svētupei un Jaunupei pieguļošo krastu zemju, kas atrodas posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE", īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem, personas, kas ir vecākas par 65 gadiem, politiski represētās personas, personas ar invaliditāti un personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

15. Lai saņemtu "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci", šī nolikuma 14. punktā minētajām personām ir jāiesniedz iesniegums "Svētupes aizsardzības biedrībā", Rīgas ielā 10, Salacgrīvā, LV-4033, iepriekš sazinoties pa tālr. 22017673, vai šāds iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi svetupe.ab@inbox.lv ar pamatojumu bezmaksas makšķerēšanas licences saņemšanai (iesnieguma paraugs šī nolikuma Pielikumā Nr. 5).

16. "Svētupes aizsardzības biedrība" pārbauda iesniegto iesniegumu bezmaksas makšķerēšanas licenču saņemšanai atbilstoši šī nolikuma 14. punktam, un izsniedz bezmaksas makšķerēšanas licenci iesnieguma iesniedzējam.

VI. LICENČU PĀRDOŠANAS KĀRTĪBA

17. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi, darba laiki:

17.1. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" un "Vienas dienas makšķerēšanas licence" var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē "Mana Cope", sadaļā "Copes kartes un licences" izvēloties posmu "Svētupe-Jaunupe" jebkurā diennakts laikā.

17.2. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" izsniedz "Svētupes aizsardzības biedrība" klātienē Rīgas ielā 10, Salacgrīvā, laiku iepriekš saskaņojot sazinoties pa tālr. 22017673.

18. Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

18.1. vienai personai vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci.

18.2. Persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.

18.3. Latvijas pilsoņiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.

18.4. Vienai personai nevar būt vairāk par 3 (trīs) aktīvām "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licencēm" un "Vienas dienas makšķerēšanas licencēm" bez loma atskaites. Turpmākā licenču iegāde tai pašai personai, lai tā varētu iegūt 3 (trīs) aktīvas minēto veidu licences, nevar notikt pirms nav iesniegtas loma atskaites par kādu jau izmantotu vienas dienas licenci.

19. "Svētupes aizsardzības biedrība" var piedāvāt citas vai mainīt nolikumā norādītās licenču iegādes vietas, par to savlaicīgi informējot sabiedrību tīmekļvietnē www.limbazunovads.lv un vietēja mēroga laikrakstā "Auseklis".

20. Makšķerēšanai neizmantoto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta.

21. Makšķerniekam makšķerēšanas laikā kopā ar licenci ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai un derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei.

VII. NO LICENCĒM IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

22. No licenču realizācijas posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" iegūtās kopējās summas 10 % "Svētupes aizsardzības biedrība", reizi pusgadā (līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

23. 90 % līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" tiek ieskaitīti "Svētupes aizsardzības biedrības", kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) atbilstoši "Svētupes ekspluatācijas noteikumiem", kā arī zivju un vēžu resursu aizsardzībai, makšķerēšanas kontrolei, un licencētās makšķerēšanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

24. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" ir atbildīga "Svētupes aizsardzības biedrība". Tā nodrošina savlaicīgu noteiktās formas pārskata par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.

VIII. LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

25. Visu licenču īpašniekiem obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu "Svētupes aizsardzības biedrībai" (adrese: Pūpolu iela Nr. 1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054), aizpildot lomu uzskaites tabulas (pielikums Nr. 6) vai reģistrēt elektroniski lietotnē www.manacope.lv, vai nosūtot uz e-pasta adresi svetupes.ab@inbox.lv.

26. Visu makšķerēšanas licenču īpašniekiem šī nolikuma 25. punkta prasības jāizpilda 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

27. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenču" īpašniekiem lomu uzskaites tabulas tiek izsniegtas kopā ar licenci.

28. Ja makšķernieks nebūs iesniedzis loma pārskatu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, tad "Svētupes aizsardzības biedrība" atgādinās licences īpašniekam (uz licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi) par pārskata iesniegšanu ne ilgāk kā četrpadsmit dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas.

29. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas loma pārskats tomēr netiek iesniegts, "Svētupes aizsardzības biedrība" par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likuma 19. pantam. Par MK noteikumu Nr. 799 prasību neievērošanu Zvejniecības likuma 30. panta pirmā daļa paredz piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu, aizliedzot izmantot makšķerēšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

30. Makšķernieks datus par iegūtajiem lomiem reģistrē vai iesniedz licences iegādes vietā:

30.1. elektroniski iegādāto licenču īpašnieki lomu reģistrē mājaslapā www.manacope.lv vai mobilā lietotnē "Mana Cope". Lomu atskaitē jānorāda ūdenstilpe, kurā tas ir iegūts (Jaunupe vai Svētupe). Lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota. Informācija un pamācība par "Mana Cope" lietošanu pieejama lietotnē sadaļā "Copes padomi".

30.2. ja makšķerniekam licenci elektroniski iegādājusies cita persona, licences atskaite jāiesniedz, izmantojot licences pirkuma e-pastā norādīto saiti lomu atskaites iesniegšanai.

30.3. papīra formātā izsniegtās licences kopā ar lomu uzskaites tabulu iesniedz klātienē "Svētupes aizsardzības biedrībai", sazinoties pa tālruni 22017673.

31. "Svētupes aizsardzības biedrība" katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

IX. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

32. Sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanu, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licenču iegādes iespējām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu posmā, kas noteikts šī nolikuma 1. punktā.

33. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17. punktu.

34. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā.

35. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

36. Nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma VII nodaļai.

37. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII nodaļai noteiktai kārtībai.

38. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu un nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas, noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

39. Nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

40. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.

41. Līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.

42. Veikt zivju krājumu (strauta foreles, vimbas, nēģu kāpuru) pavairošanu no 2022. gada līdz 2026. gadam, saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" rakstiskām rekomendācijām.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

43. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir līdz 2032. gada 31. decembrim.

XI. NOLIKUMA PIELIKUMI

44. Pielikums Nr. 1 – Licencētās makšķerēšanas posma "Svētupe–Jaunupe" shēma.

45. Pielikums Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 – Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi.

46. Pielikums Nr. 5 – Iesniegums bezmaksas licenču saņemšanai.

47. Pielikums Nr. 6 – Lomu uzskaites tabula (makšķerēšanas licences).

48. Pielikums Nr. 7 – Saskaņojuma lapa.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums Nr. 1
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
Licencētās makšķerēšanas posma "SVĒTUPE–JAUNUPE" shēma

Pielikums Nr. 2
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

(organizē "Svētupes aizsardzības biedrība")

Loma atskaite

____________
(Datums)

No. 000

 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
   
ZivsGarumsPiezīmes
(atlaista, paturēta)
   
   

Licence izsniegta elektroniski : www.manacope.lv

Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

(organizē "Svētupes aizsardzības biedrība")

No. 000

Licence derīga 
Licence izsniegta 

Licences cena – 20 eiro

Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
   
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
(personas kods)
 

Tālr.___________________,

e-pasts:_______________________________

Licence izsniegta elektroniski : www.manacope.lv

Pielikums Nr. 3
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
VIENAS DIENAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

VIENAS DIENAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

(organizē "Svētupes aizsardzības biedrība")

Loma atskaite

____________
(Datums)

No. 000

Licence izsniegta 
   
ZivsSkaitsPiezīmes
   
   

Licence izsniegta elektroniski : www.manacope.lv

VIENAS DIENAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

(organizē "Svētupes aizsardzības biedrība")

No. 000

Licence derīga 
Licence izsniegta 

Licences cena – 8 eiro

Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
(personas kods)
 

Tālr.___________________,

e-pasts:_______________________________

Licence izsniegta elektroniski : www.manacope.lv

Pielikums Nr. 4
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
"GADA BEZMAKAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE" posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

GADA BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā "SVĒTUPE-JAUNUPE"

01.01.20__ –31.12.20__

No. 000

BEZMAKSAS

20__. gada __.__________
(licences izsniegšanas datums)

 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
 
(personas kods)
 
(tālrunis)
 
(e-pasts)

Ar nolikumu iepazinos un to apliecinu ar parakstu

 
(licences saņēmēja paraksts)

Licence izsniegta "Svētupes aizsardzības biedrībā"
Rīgas ielā 10, Salacgrīvā

 
(licences izsniedzēja paraksts)

GADA BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE"

ko organizē "Svētupes aizsardzības biedrība"

No. 000

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 20__.31.12.

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus.

No 1. oktobra līdz 10. maijam aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!

Licence izsniegta 20___. g.________________________

Licences cena – BEZMAKSAS

Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
(personas kods)
 
Tālr. , e-pasts: 

Licence izsniegta Rīgas ielā 10, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033, tālrunis: 22017673

Licenci izsniedza 
 (izsniedzēja paraksts)
Pielikums Nr. 5
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
   
 (Vārds, Uzvārds) 
 
(Adrese)
 , 
(Tālruņa numurs) (e-pasts)

Biedrībai
"Svētupes aizsardzības biedrība"

Iesniegums.

Lūdzu piešķirt gada bezmaksas licenci makšķerēšanai posmā "SVĒTUPE–JAUNUPE" 20__. gadam.

Pamatojums:

o Svētupes vai Jaunupes upei piekrītošā krastu zemju īpašnieka 
 (Vārds, uzvārds)
īpašums ( )
 NĪ nosaukums un adrese (radniecības pakāpe) 
o Represētās personas apliecība Nr. 
o Invalīda apliecība Nr. 
o Esmu persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem; 
o Esmu persona, kas ir vecāka par 65 gadiem; 
20__. gada ___._____________  
  (Paraksts)
Pielikums Nr. 6
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
Lomu uzskaites tabula papīra formātā izsniegtajām gada bezmaksas makšķerēšanas licencēm

Licences numurs_________________

Licences īpašnieks 
 (vārds, uzvārds)
Tel. e-pasta adrese: 
 
 
 
 
 
 
DATUMS
ZIVJU SUGA
SKAITS
SVARS
GARUMS
PIEZĪMES
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR", iegūtās informācijas apkopošanai un Svētupes–Jaunupes zivju resursu datu bāzes veidošanai

Paldies! Biedrība "Makšķerēšanas biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība"

Pielikums Nr. 7
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē
Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SVĒTUPE–JAUNUPE")
Saskaņojumu lapa

Nolikumam
par licencēto makšķerēšanu Svētupes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā
(POSMS "SVĒTUPE‒JAUNUPE")
Zemkopības ministrija

2022. gada 21. februārī Nr. 4.1-3e/309/2022

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

2022. gada 22. martā Nr. 30-1/66-e
Dabas aizsardzības pārvalde

2022. gada 22. aprīlī Nr. 3.15/534/2022-N10

Valsts vides dienests

2022. gada 27. aprīlī Nr. 2.4/1375/VI/2022
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SVĒTUPE–JAUNUPE")"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts nosaka, ka Organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu, 10. punkts nosaka nolikuma saskaņošanas kārtību, un 13. punkts nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, vides un dabas aizsardzības prasības, makšķerēšanas licenču veidus, skaitu, maksu, saturu un realizāciju, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu piemērošanā jāvēršas Biedrībā "Svētupes aizsardzības biedrība".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNotikušas konsultācijas ar privātpersonām, kas vēlas nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 26.05.2022.Stājas spēkā: 23.06.2022.Zaudē spēku: 01.01.2033.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 22.06.2022. OP numurs: 2022/120.28
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333417
23.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)