Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2028. gada 1. janvārī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

2022. gada 26. maijā
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.–2027. gadam
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 525 (prot. Nr. 6, 20.)


PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes
17.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 617 (prot. Nr. 8, 2.)


Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Lādes ezers (platība 246 ha) atrodas Limbažu novada, Limbažu pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102. pantam) ir publiska ūdenstilpe.

2. Lādes ezeru apsaimnieko biedrība "Lādes ezers" saskaņā ar Limbažu novada domes 2006. gada 15. decembrī noslēgto ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 04.3-4/38 ar kuru, Lādes ezers tiek iznomāts biedrībai "Lādes ezers" licencētās makšķerēšanas organizēšanai.

3. Licencētā makšķerēšana Lādes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā un sniegtu papildus līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī makšķerēšanas tūrisma un attiecīgās infrastruktūras attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā, pamatojoties uz šī nolikuma 2. punktā minēto nomas līgumu organizē biedrība "Lādes ezers" (reģ. Nr. 40008105793, Ezeru iela-12, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4011, Telefons 26541667, e-pasts: ladezersjm@inbox.lv.

II. Makšķerēšanas tiesības

5. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ir iegādājusies (saņēmusi) attiecīgu licenci.

6. Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam (pase vai eID karte), bet personām ar invaliditāti arī invaliditātes apliecībai. Personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem (izņemot personas ar invaliditāti) jābūt arī derīgai makšķerēšanas kartei.

III. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana atļauta visa Lādes ezera platībā (karte šī nolikuma 1. pielikumā).

8. Licencētā makšķerēšana Lādes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ar šādiem papildus nosacījumiem:

8.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts;

8.2. licencētā makšķerēšana atļauta no saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" reģistrētām airu laivām;

8.3. katram ezera krastu zemju īpašniekam, bez nomas maksas veikšanas, ir tiesības ezerā turēt vienu laivu, to reģistrējot pie licencētās makšķerēšanas organizētāja;

8.4. makšķerniekiem aizliegts pārvietoties pa ezeru (kuģot, makšķerēt u.c.) zivju nārsta laikā (maija mēnesī) ar laivām, kuras aprīkotas ar iekšdedzes dzinējiem, izņemot šī nolikuma 28. punktā minētajos gadījumos.

9. Par drošību uz ūdens makšķerēšanas laikā atbild pats makšķernieks.

IV. Vides un dabas aizsardzības prasības

10. Makšķerniekiem ir saistoši vispārīgie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

11. Transporta piebraukšana un novietošana Lādes ezera tuvumā uz privātām zemēm atļauta tikai ar attiecīgā zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana tauvas joslā (10 m joslā no krasta) kategoriski aizliegta, izņemot, ja tas saskaņots ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, un tikai tam paredzētās vietās.

V. Licenču veidi un maksa par licencēm

12. Licencētā makšķerēšanā Lādes ezerā noteiktas šādas licences:
 

Licences nosaukums
 
Cena EUR/gab./
12.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi3.00
 
12.2. Gada licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi55.00
 
12.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi-
 
12.4. Mēneša licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi15.00
 
12.5. Vienas dienas licence makšķerēšanai Lādes ezerā no 1. maija līdz 31. maijam4.00
 

13. Visa veida licences makšķerēšanai Lādes ezerā dod tiesības tās saņēmējam makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

14. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

15. Gada licence un gada bezmaksas licence derīga attiecīgajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim, izņemot maija mēnesi, bet mēneša licence derīga konkrētajā kalendārajā mēnesī, izņemot maija mēnesi.

16. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi saņemt Lādes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kas vecākas par 65 gadiem, un personas ar invaliditāti un politiski represētās personas, un personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība. Gada bezmaksas licenci izsniedz tikai biedrībā "Lādes ezers", Ezera ielā 12, Lādezerā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, tālr. 26541667.

17. Vienas dienas licence darbojas licencē norādītajā datumā un laikā.

VI. Licenču noformēšana un realizācija

18. Visās licencēs (paraugi šī nolikuma 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumā) tiek uzrādīts: licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un licences izsniegšanas datums. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga.

19. Licencei jābūt noformētai un uzskaitītai atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta prasībām.

20. Licences var iegādāties:

20.1 Biedrībā "Lādes ezers", Ezera ielā 12, Lādezerā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, tālr. 26541667; no plkst. 8.00–16.00 katru dienu; e- pasts: ladezersjm@inbox.lv;

20.2 interneta vietnes www.manacope.lv, sadaļā "e-Loms", izņemot gada bezmaksas licences.

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

21. 20 % no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas katru pusgadu (līdz 15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 15. janvārim par otro pusgadu) tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

22. 80 % no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kontrolei, uzraudzībai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu iegādei, zivju resursu papildināšanai. Lādes ezera krastu sakopšanas darbiem, zivju aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā, uzturēšanā un papildināšanā.

VIII. Lomu uzskaite

23. Visu licenču, izņemot elektroniski iegādātās licences, īpašnieku obligāts pienākums neatkarīgi no licenču veida ir 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām atgriezt licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu, tās tieši iesniedzot saņemšanas (iegādes) vietā vai arī nosūtot pa pastu uz biedrības "Lādes ezers" adresi, kura norādīta uz attiecīgās licences vai arī WhatsApp lietotnē uz licencē norādīto telefonu 26451667; elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem lomu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāreģistrē interneta vietnē www.manacope.lv.

24. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no tās veida obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru. Licencēm, kuras nav iegādātas interneta vietnē, vienas dienas licenču īpašnieki ieraksta minētos datus licences otrajā pusē norādītajā tabulā, bet mēneša licenču un gada licenču īpašnieki ieraksta minētos datus lomu uzskaites tabulā atbilstoši licencē norādītajam paraugam (šī nolikuma 7. pielikums), to pievienojot atgrieztajai licencei. Ja licence iegādāta interneta vietnē www.manacope.lv, lomu reģistrē lomu uzskaites tabulas sadaļā "e-Loms" interneta vietnē www.manacope.lv.

25. Personas, kuras pārkāpušas šī nolikuma 24. punktā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiek reģistrētas un tām, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, tiek paziņots par nepieciešamību 14 (četrpadsmit) dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kuras var piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu, aizliedzot izmantot makšķerēšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz nākamā gada 1. februārim nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" informāciju par visa veida pārdotajām licencēm un kopējo lomu uzskaiti zivju krājumu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un makšķerēšanas, vides un dabas aizsardzības prasības un kontrole

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

27.1 sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību sniegt informāciju "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Lādes ezerā un nodrošināt atbilstošu labi saskatāmu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

27.2 nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 20. punktu;

27.3 reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

27.4 nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma VII nodaļai;

27.5 reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot licences, kuras iegādātas elektroniski) uzskaites žurnālā;

27.6 uzraudzīt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII nodaļa noteiktai kārtībai;

27.7 iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu;

27.8 nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas, noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti;

27.9 nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

27.10 iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam un 10. janvārim;

27.11 iesniegt līdz nākamā gada 1. februārim kopsavilkumu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtā "BIOR" makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atdotās licences zivju resursu novērtēšanai;

27.12 licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaišu rezultātus un Lādes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām periodā no 2022. gada līdz 2027. gadam, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi;

27.13 veikt regulāru noteikumu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču pārbaudes;

27.14 reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, par konstatēto pārkāpumu informēt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

27.15 uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veic attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

28. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu Lādes ezerā veic:

28.1 Pašvaldības policijas darbinieki;

28.2 Pašvaldības pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori;

28.3 Valsts vides dienests;

28.4 Dabas aizsardzības pārvalde;

28.5 Valsts vides dienesta pilnvarota persona.

X. Noslēguma jautājumi

29. Plānotās makšķerēšanas sacensības rakstiski jāpiesaka un jāsaskaņo ar licencētās makšķerēšanas organizētāju ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms to norises dienas un sacensību nolikumi jāsaskaņo atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", izņemot gadījumus, kad sacensību organizētājs ir biedrība "Lādes ezers". Sacensību dalībniekiem obligāti jāiegādājas derīga termiņa licences makšķerēšanai Lādes ezerā. Makšķerēšanas sacensību organizētājiem, kuri neievēros šajā punktā minētās prasības, būs liegtas tiesības organizēt attiecīgās makšķerēšanas sacensības Lādes ezerā.

30. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir līdz 2027. gada 31. decembrim.

XI. Nolikuma pielikumi

31. Lādes ezera karte (1. pielikums).

32. Vienas dienas licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi (2. pielikums).

33. Gada licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi (3. pielikums).

34. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi (4. pielikums).

35. Mēneša licence makšķerēšanai Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi (5. pielikums).

36. Vienas dienas licence makšķerēšanai Lādes ezerā no 1. maija līdz 31. maijam (6. pielikums).

37. Lomu uzskaites tabula (7. pielikums).

38. Saskaņojumu lapa (8. pielikums).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
1. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā
Lādes ezera karte

2. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā

Biedrība

"Lādes ezers"

Reģ. Nr. 40008105793

 

Biedrība "Lādes ezers", reģ. Nr. 40008105793,

Ezeru iela-12, Lādezers,

Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4011

 

Vienas dienas licence

makšķerēšanai,

izņemot maija mēnesi,

Lādes ezerā

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai,

izņemot maija mēnesi,

Lādes ezerā

 
Nr. LB 0000 Nr. LB 0000 
20___.g._______ Licence izsniegta 20___. g. "_____" __________ 

__________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena 3,00 EUR

 Licences cena 3,00 EUR 

__________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

(paraksts)

 
    
    
    

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā

Biedrība

"Lādes ezers"

Reģ. Nr. 40008105793

 

Biedrība "Lādes ezers", reģ. Nr. 40008105793,

Ezeru iela-12, Lādezers,

Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4011

 

Gada licence

makšķerēšanai

Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi.

 

Gada licence makšķerēšanai

Lādes ezerā izņemot maija mēnesi.

 
Nr. LG 0000 Nr. LG 0000 
20___ .g. ____

20___ .g. ____

 

Licence izsniegta 20___. g. "_______________

Licence derīga no 01.01. 20___ līdz 31.01.20___

 

___________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena 55.00 EUR

 Licences cena 55.00 EUR 

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

(Paraksts)

 
    
    
    

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

4. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā

Biedrība

"Lādes ezers"

Reģ. Nr. 40008105793

 

Biedrība "Lādes ezers", reģ. Nr. 40008105793,

Ezeru iela-12, Lādezers,

Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4011

 

Gada bezmaksas

licence

makšķerēšanai

Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai

Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi

 
Nr. LA 0000 Nr. LA 0000 
20___ .g. ____

20___ .g. ____

 Licence izsniegta 20___. g. "_______________

Licence derīga no 01.01. 20______ līdz 31.01.20___

 

_________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 
    

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

(Paraksts)

 
    
    
    

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

5. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā

Biedrība

"Lādes ezers"

Reģ. Nr. 40008105793

 

Biedrība "Lādes ezers", reģ. Nr. 40008105793,

Ezeru iela-12, Lādezers,

Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4011

 

Mēneša licence

makšķerēšanai

Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi

 

Mēneša licence makšķerēšanai

Lādes ezerā, izņemot maija mēnesi

 
Nr. LM 0000 Nr. LM 0000 
20___ .g. ____ Licence izsniegta 20___. g. "______________

Licence derīga no 01.___. 20___ līdz _____________.20___

 

_____________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena 15.00 EUR

 Licences cena 15.00 EUR 

____________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

(Paraksts)

 
    
    
    

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

6. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā

Biedrība

"Lādes ezers"

Reģ. Nr. 40008105793

 

Biedrība "Lādes ezers", reģ. Nr. 40008105793,

Ezeru iela-12, Lādezers,

Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4011

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai

Lādes ezerā no

1. maija līdz 31. maijam

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai

Lādes ezerā no 1. maija līdz 31. maijam

 
Nr. LBM 1- 0000 Nr. LBM 1- 0000 
20___ .g. ____ Licence izsniegta 20___. g. _______________________ 

__________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena 4.00EUR

 Licences cena 4.00 EUR 

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

(Paraksts)

 
    
    
    

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

7. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā
LOMU UZSKAITES TABULA
licencētajai makšķerēšanai Lādes ezerā

Lomu uzskaites tabula

DatumsZivs sugaSkaitsSvars
    
    
    
    
* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" noteikto zivju skaitu un daudzumu.

* Makšķerēšanai no krasta atļauts izmantot 10 m tauvas joslu vai īpaši ierīkotas laipas!

* Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts.

* Līdzi atvestu kuģošanas līdzekļu ielaišanu, un ezeru krastu zemju īpašniekiem piederošo kuģošanas līdzekļu turēšanu Lādes ezerā jāsaskaņo ar licencētās makšķerēšanas organizētāju.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām tās iegādes vietā vai arī nosūti uz biedrības "Lādes ezers" adresi, kura norādīta uz licences!

Paldies par izpratni un
"ne asakas"!

Ar cieņu –
 biedrība "Lādes ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 26541667

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

8. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā
Saskaņojumu lapa
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Lādes ezerā

Zemkopības ministrija

2022. gada 21. martā Nr. 4.1-3e/530/2022

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

2022. gada 6. aprīlī Nr. 30-1/79-e

Valsts vides dienests

2022. gada 20. aprīlī Nr. 2.4/1345/VI/2022

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.–2027. gadam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts nosaka, ka Organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu, 10. punkts nosaka nolikuma saskaņošanas kārtību, un 13. punkts nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, vides un dabas aizsardzības prasības, makšķerēšanas licenču veidus, skaitu, maksu, saturu un realizāciju, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības Lādes ezerā 2022.–2027. gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu piemērošanā jāvēršas Biedrībā "Lādes ezers".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNotikušas konsultācijas ar privātpersonām, kas nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.–2027. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 26.05.2022.Stājas spēkā: 23.06.2022.Zaudē spēku: 01.01.2028.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 22.06.2022. OP numurs: 2022/120.27
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333416
23.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)