Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 17 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24

Siguldā 2022. gada 19. maijā
Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 19. maija lēmumu (prot. Nr. 11, 28. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu fiziskai personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdens un/vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Iesniedzējs – nekustamā īpašuma īpašnieks. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai vai ēkas ārsienai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

2.3. Ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts, paziņojums par būvniecību, inženiertopogrāfiskais uzmērījums, inžnierģeoloģiskā izpēte, vienkāršotā inženierpieslēguma shēma, inženiertīklu novietojuma plāns, tāme vai izpilduzmērījums, kas ietver pieslēguma izbūves pamatojumu;

2.4. Izpilddokumentācija – inženiertopogrāfiskais izpilduzmērījums, tāme.

2.5. Nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša dzīvojamā ēka vai jaunbūve, kurai ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās ēkas būvniecībai.

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai Pieslēguma izveidošanai nekustamā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējumu piešķir:

4.1. Atbilstoši kārtējā gadā apstiprinātā budžeta ietvaros šim mērķim pieejamā finansējuma apmērā;

4.2. Pieslēguma izmaksas neietver ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūves izmaksas un lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmu izbūves izmaksas;

4.3. Ja iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds;

4.4. Ja izbūvējot pieslēgumu netiek bojāts ielas segums 5 gadus pēc seguma izbūves vai 3 gadus pēc seguma atjaunošanas.

5. Pašvaldības līdzfinansējums Pieslēguma izbūvei tiek piemērots šādā apmērā:

5.1. Ne vairāk kā 120 EUR (viens simts divdesmit euro) apmērā par vienu ūdensapgādes pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja apstiprināto ieceres dokumentāciju, bet ne vairāk kā 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) no kopējā pieslēguma izmaksām, 50 % apmērā;

5.2. Ne vairāk kā 120 EUR (viens simts divdesmit euro) apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apstiprināto ieceres dokumentāciju, bet ne vairāk kā 2500 EUR no kopējā pieslēguma izmaksām, 50 % apmērā;

5.3. Pieslēguma ieceres dokumentācijas izmaksas un izpilduzmērījuma izmaksas var tikt iekļautas kopējo izmaksu apjomā, nepārsniedzot 5.1. un 5.2. punktā noteikto izmaksu sliekšņus kopējā pieslēguma izmaksām.

6. Līdzfinansējumu piešķir 100 % apmērā no 5.1. un/vai 5.2. punktā norādītām aprēķinātām kopējām izmaksām, saskaņā ar apstiprināto ieceres dokumentāciju, nepārsniedzot 5.1. un 5.2. punktā norādītās pieslēguma izmaksas, ja Iesniedzējs, kurš ir deklarēts īpašumā, kuram plānots pieslēgums, uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

6.1. Iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss;

6.2. Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss un vismaz 3 bērni (līdz 24 gadu vecumam) ir deklarēti īpašumā, kuram plānots pieslēgums;

6.3. Iesniedzējam ir vientuļā pensionāra statuss;

6.4. Iesniedzējam ir politiski represētās personas statuss;

6.5. Iesniedzējs ir Afganistānas kara vai Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

6.6. Iesniedzējs ir persona ar invaliditāti, vai, ja Iesniedzējam ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;

6.7. Iesniedzējs ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.

7. Pašvaldība, pēc budžeta apstiprināšanas vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par kārtējā gadā apstiprināto budžetu līdzfinansējuma saņemšanai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izmaksu segšanai.

8. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, Iesniedzējs pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

8.1. Pieteikumu (noteikumu pielikums Nr. 1);

8.2. Ieceres dokumentācija, kas saskaņota ar pašvaldību un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

8.3. Dokumenta kopiju, kas apliecina noteikumu 6. punktā norādītā iesniedzēja statusu (ja attiecināms);

8.4. Spēkā esošu būvatļaujas kopiju nekustamā īpašuma jaunbūvei, Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietas numuru (ja attiecināms).

9. Pieteikumu, un tam pievienojamos dokumentus Iesniedzējs iesniedz personīgi Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, vai sūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, vai iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu pasts@sigulda.lv. Pieteikumi tiek izskatīti un līdzfinansējums piešķirts pieteikumu iesniegšanas kārtībā.

10. Pašvaldības atbildīgais speciālists pieteikumus reģistrē pieteikumu reģistrā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā izvērtē to atbilstību saistošo noteikumu prasībām un sagatavo lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi Iesniedzējam par pieteikuma neatbilstību saistošo noteikumu prasībām, norādot atteikuma iemeslus.

11. Pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja un Finanšu komiteja sagatavo un iesniedz izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektus par nepieciešamā līdzfinansējuma iekļaušanu nākamā gada budžetā vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

12. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības dome. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, iesniegumu saņemšanas kārtībā.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un pieslēguma izveidošana

13. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, – Iesniedzējs tiek informēts par nepieciešamā administratīvā līguma noslēgšanu starp pašvaldību un Iesniedzēju, kurā atrunāta detalizēta kārtība par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanu. Administratīvais līgums noslēdzams ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.

14. Iesniedzējs organizē pieslēguma izbūves darbus, priekšfinansējot visas nepieciešamās izmaksas. Pieslēguma izbūve jāveic atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un ir pabeidzama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pieslēguma izbūves pabeigšanu apliecina:

14.1. Noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

14.2. Būvvaldes atzīme BIS būvniecības iecerē par būvdarbu pabeigšanu;

14.3. Sertificēta mērnieka veikts izpilduzmērījums, kurš iesniegts pašvaldībā (topo@sigulda.lv) un reģistrēts ADTI datu bāzē.

15. Iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā visus 14. punktā minētos dokumentus vai to kopijas. Pēc dokumentu atbilstības pārbaudes pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu Iesniedzējam domes lēmumā noteiktajā apjomā vai groza lēmumu, ja faktiskais apjoms, saskaņā ar izpilduzmērījumu ir mazāks par sākotnēji plānoto.

16. Ja ar Iesniedzēju netiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums saskaņā ar noteikumu 13. punktu, uz šo Pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas secībā.

17. Ja pašvaldības budžeta grozījumu rezultātā līdzfinansējuma sadaļa budžetā tiek palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada iesniedzēji, ierosinājumu iesniegšanas secībā.

IV. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

18. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

19. Dome var atcelt tās iepriekšpieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja Iesniedzējs:

19.1. nav noslēdzis administratīvo līgumu 13. punktā norādītajā termiņā;

19.2. nav noslēdzis 14.1. punktā norādīto līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saņemšanu 14. punktā norādītajā termiņā;

19.3. nav iesniedzis 14.2., 14.3. un norādītos dokumentus vai to kopijas 14. punktā norādītajā termiņā;

19.4. ir atteicies no pieslēguma izbūves, rakstiski atsaucot iesniegto pieteikumu.

V. Noslēguma jautājums

20. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 2022. gadā, Iesniedzējs iesniegumu līdzfinansējuma piešķiršanai iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošie noteikumi Nr. 25 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" (prot. Nr. 12, 4. §).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Pieteikums
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu:
Vārds, Uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvieta 
Tālrunis, elektroniskā pasta adrese 
Nekustamā īpašuma veids
dzīvojamā ēka, daudzdzīvokļu ēka, jaunbūve, kurai ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās ēkas būvniecībai vai ražošanas ēka)
 
Atbalsta personas statuss
(daudzbērnu ģimene, trūcīga vai maznodrošināta persona, represēta persona, persona ar invaliditāti, vientuļais pensionārs u.tml.) (ja attiecināms)
 
     
Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu metru
(norāda pilnus metrus ar vārdiem) pieslēguma izveidošanai nekustamā īpašuma
 adrese
pieslēgumam pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).
 
Apliecinājums:
Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visus līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (pielikumā).

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir ______ pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir _______ pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līguma noslēgšana un izpildes kontrole. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Augšminētajam mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek nelikumīga personas datu apstrāde.

 
Piekrītu, ka iesniegumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās _________ pašvaldība iesniegumā minēto mērķu sasniegšanai.

Iesniedzēja vai pilnvarotās personas paraksts:______________________

  
Pielikumā pievienojamie dokumenti:Lapu skaits
1.Saistošie projektēšanas dokumenti (vienkāršotā inženierpieslēguma shēma vai citi), kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru; 
2.Dzīvokļu kopīpašnieku protokola kopiju, kurā iekļauts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību, tāmes saskaņojumu, būvdarbu izbūves un finansēšanas kārtību un norādīta pilnvarotā persona pieteikuma iesniegšanai (ja attiecināms); 
3.Spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās ēkas jaunbūvei
(ja attiecināms);
 
4.Dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja atbalsta personas statusu (noteikumu 6. p.) (ja attiecināms) 
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas paraksts:______________________

Datums:_____________________

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk. ūdensapgāde un kanalizācija) (..). Likuma 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa paredz pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

Vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā, tāpēc pašvaldības līdzfinansējums sekmēs pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzfinansējums tiks piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Lai ierosinātu noteikumu minēto ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu līdzfinansēšanu, ierosinātājs iesniedz pašvaldībai izskatīšanai rakstisku pieteikumu un pievienotos dokumentus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas notika ar SIA "Saltavots".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 19.05.2022.Stājas spēkā: 22.06.2022.Zaudē spēku: 31.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 21.06.2022. OP numurs: 2022/119.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333393
22.06.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"