Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Madonā 2022. gada 31. maijā
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
31.05.2022. lēmumu Nr. 327
(prot. Nr. 13, 4. p)


Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 46. panta piekto daļu un
47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci, izsniedzot licences privātpersonām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – licences pieprasītājs), interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka izglītības programmu licencēšanai iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Lēmumu par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņem Pašvaldības domes Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (turpmāk – Komiteja), kas darbojas saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu. Licences pieprasītāja iesniegtos dokumentus izskatīšanai Komitejas sēdē nodrošina Pašvaldības iestādes "Madonas novada Centrālā administrācija" Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – juridiska persona Pašvaldībā iesniedz:

4.1. iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums), kurā norāda pieprasītāja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, izglītības programmas nosaukumu;

4.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju;

4.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos Pašvaldības izglītības iestādes telpās;

4.4. izglītības programmu datorrakstā valsts valodā, kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu akadēmiskajās stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

4.5. izglītības programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV);

4.6. izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

4.7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – fiziska persona Pašvaldībā iesniedz:

5.1. iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums), kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, izglītības programmas nosaukumu;

5.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju;

5.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos Pašvaldības izglītības iestādes telpās;

5.4. izglītības programmu datorrakstā valsts valodā, kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu akadēmiskajās stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju, informāciju par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

5.5. izglītības programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV);

5.6. izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

5.7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.

6. Licences pieprasītājs 4.2., 4.3., 4.6., 5.2., 5.3. un 5.6. apakšpunktos norādīto informāciju iesniedz tikai gadījumos, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

7. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, bet licences pieprasītājam fiziskai personai arī Pedagogu privātprakses reģistrā.

8. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētos dokumentus iesniedz, izmantojot vienu no sekojošiem informācijas kanāliem:

8.1. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi;

8.2. nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@madona.lv;

8.3. klātienē Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;

8.4. nosūta pa pastu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1., Madona, Madonas novads, LV-4801.

9. Licences pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā. Dokumentus, kas iesniegti elektroniskā formā, izstrādā un noformē saskaņā ar normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

III. Licences pieprasījuma izvērtēšanas un licences izsniegšanas kārtība

10. Komiteja ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem vienu lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

11. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komiteja atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju. Piecu darba dienu laikā pēc Komitejas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek sniegta informācija par to, kādi dokumenti iesniedzami. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

12. Komitejai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

12.2. materiāli tehniskā bāze, personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām;

12.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

12.4. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

12.5. licencējamā izglītības programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

13. Ja Komiteja lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad pēc to novēršanas licences pieprasītājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.

14. Izglītības nodaļa informē licences pieprasītāju par Komitejas pieņemto lēmumu ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

15. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

16. Licence noformējama atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

17. Licenci paraksta Komitejas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – Komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komiteja pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

19. Izglītības nodaļa licenci sagatavo parakstīšanai un pēc tās parakstīšanas nosūta elektroniska dokumenta formā licences pieprasītājam desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas uz licences pieprasītāja oficiālo e-adresi vai iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

20. Izglītības programmas īstenotājam ir pienākums informēt Pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 15 dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. Ja Komiteja konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par licences pārreģistrāciju. Komiteja par pieņemto lēmumu informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

21. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild izglītības programmas īstenotājs. Komitejai un Izglītības nodaļai ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

22. Izglītības nodaļa tīmekļa vietnē www.madona.lv, sadaļā Izglītība publicē informāciju par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu, licences anulēšanu, licences termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas.

IV. Licences termiņa pagarināšanas kārtība

23. Komiteja lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, izmantojot vienu no sekojošiem informācijas kanāliem:

23.1. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi;

23.2. nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@madona.lv;

23.3. klātienē Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;

23.4. nosūta pa pastu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1., Madona, Madonas novads, LV-4801.

24. Komiteja lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja izglītības programmas īstenotājs iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

25. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu norāda licences izsniegšanas datumu, numuru, nosaukumu un pievieno:

25.1. aktualizētu izglītības programmu atbilstoši šo noteikumu 4.4. vai 5.4. punktam;

25.2. izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

26. Komitejai ir tiesības pieprasīt izglītības programmas īstenotājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma par licences termiņa pagarināšanu pieņemšanai.

27. Komiteja pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai atteikumu pagarināt licences termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

28. Izglītības nodaļa par pieņemto Komitejas lēmumu informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

V. Licences anulēšanas kārtība

29. Komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

29.1. licences pieprasītājs gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsācis izglītības programmas īstenošanu;

29.2. licences pieprasītājs sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

29.3. licences pieprasītāja darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

29.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

29.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

29.6. materiāli tehniskā bāze, programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītība un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

29.7. juridiskā persona tiek likvidēta.

30. Par licences anulēšanu izglītības programmas īstenotājs tiek informēts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komitejas lēmuma pieņemšanas, kā arī informācija tiek publicēta tīmekļa vietnē www.madona.lv, sadaļā Izglītība.

31. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc.

32. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

33. Komitejas pieņemto lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, licences termiņa pagarināšanu var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.

34. Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

36. Licences, kuras izglītības programmu īstenotājiem izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

37. Ar noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. Madonas novada pašvaldības 2016. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība" (apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 2016. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr. 84 (protokols Nr. 4, 28. p.));

37.2. Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (apstiprināti Lubānas novada pašvaldības domes 2018. gada 28. februāra sēdē, protokols Nr. 2; §2).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

Madonas novada pašvaldībai

 

 

 

(juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds un uzvārds)

 

 

 

(reģistrācijas Nr. juridiskai personai/personas kods fiziskai personai)

 

 

 

(juridiskā/deklarētā adrese)

 

 

 

(kontaktpersona juridiskai personai)

 

 

 

(tālruņa numurs)

 

 

 

(elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai/pieaugušo neformālās izglītības programmai

 

(programmas nosaukums)


Programmas īstenošanas vietas adrese

 

Pielikumā:

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopija;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija;

izglītības programma;

izglītības programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV);

izziņa no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas;

pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs.

Apliecinu iesniegumā un tā pielikumos pievienotās informācijas patiesumu.

 

 

 

(datums*)

 

(paraksts*)

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots elektronisko atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
2. pielikums
Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

(Madonas novada pašvaldības veidlapa)

Madonā

LICENCE Nr.____

interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota (juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds un uzvārds)

(reģistrācijas Nr., juridiskā adrese – juridiskai personai/personas kods – fiziskai personai)

par interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas

(izglītības programmas nosaukums)

(stundu skaits)

īstenošanu

(izglītības programmas īstenošanas vietas adrese)

Licence derīga līdz:(datums)

Licences izsniegšanas pamatojums: Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes datums, protokola Nr., p.

Izglītības un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs

 

 

(paraksts/paraksta atšifrējums*)

* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Lai pašvaldības atbalsta veidi un interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas kārtība būtu ērti un vienoti pieejama fiziskām un juridiskām personām jaunizveidotajā Madonas novadā, nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus un atcelt vēsturisko novadu saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci, izsniedzot licences privātpersonām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Noteikumi nosaka izglītības programmu licencēšanai iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuLēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā var tikt veicināta jaunu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana, radot iespēju bērniem un jauniešiem apgūt jaunas prasmes, pieaugušajiem stiprināt esošās kompetences un apgūt jaunas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLicences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz iesniegumu un programmu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar saņemtajiem dokumentiem Madonas novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu komiteja pieņem lēmumu par licences izsniegšanu.

Komitejas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 31.05.2022.Stājas spēkā: 17.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 16.06.2022. OP numurs: 2022/116.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333268
17.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)