Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2022

2022. gada 13. aprīlī
Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 13. (prot. Nr. 13.)

Precizēti ar Ķekavas novada domes 2022. gada 1. jūnija
sēdes lēmumu Nr. 16. (prot. Nr. 19.)

Izdoti saskaņā ar
Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir finansējumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem vai privātpersonai (turpmāk – finansējuma saņēmējs) būvprojekta īstenošanai nekustamajā īpašumā vai tā daļā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kuram ir noteikts pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums, kas paredzēts pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, vai piešķirts ar atsevišķu administratīvo aktu (turpmāk – ceļa objekts).

2. Ja īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, vai ceļš vai iela šķērso vairākus īpašumus, kurš pieder vairākiem īpašniekiem, tad pieteikumu iesniedz viena pilnvarotā persona.

3. Finansējuma saņēmējs – fiziska vai juridiska persona. Komersants ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

4. Uz pašvaldības finansējumu un atbalstu var pretendēt finansējuma saņēmēji, kuru juridiskā vai deklarētā adrese ir reģistrēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Pieteikumus finansējuma saņēmēji pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam iesniedz līdz kārtējā gada 30. novembrim.

6. Ceļa objekta būvniecību finansē no pašvaldības budžeta, kas nepārsniedz 50% no projektēšanas un būvniecības izmaksām, bet ne lielāku summu kā 3000 (trīs tūkstoši) euro projektēšanai un 60 000 (sešdesmit tūkstoši) euro būvniecībai, un privātīpašuma, kuram ir piešķirts ceļa objekta statuss, īpašnieku privātajiem līdzekļiem.

II. Ceļa objekta projektēšanas un būvniecības finansēšana

7. Pašvaldības finansējumu piešķir finansējuma saņēmējiem, kuri paredz ceļu vai ielu projektēšanu un būvprojektu īstenošanu ceļa objektā.

8. Ja finansējuma saņēmējam piešķir finansējumu jauna ceļa vai ielas projektēšanai un būvniecībai, tad slēdz papildus vienošanos par būves un zem tās esošā nekustamā īpašuma vai tā daļas atsavināšanu pašvaldībai par 1 (vienu) euro, pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

9. Pašvaldības finansējumu nepiešķir:

9.1. pamatlīdzekļu iegādei (izņemot līdzfinansētos valsts un Eiropas Savienības fondu projektus);

9.2. nekustamā īpašuma iegādei;

9.3. būvdarbiem, remontdarbiem privātīpašumā, kuram nav piešķirts ceļa objekta statuss;

9.4. būvprojektu realizācijai, kuriem nav paredzēts ceļa objekta īpašnieku pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums;

9.5. jau realizētu ceļu vai ielu būvprojektu apmaksai;

9.6. finansējuma saņēmējam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu;

9.7. finansējuma saņēmējam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas;

9.8. finansējuma saņēmējiem, kuriem ir nodokļu vai citu maksājumu parādi pret valsti vai pašvaldību;

9.9. ja pirms finansējuma saņemšanas privātīpašums, kuram ir piešķirts ceļa objekta statuss, nav izdalīts kā atsevišķa zemes vienība.

10. Pieteikumu pašvaldības finansējuma saņemšanai iesniedz personiski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, iesūtot e-pastā novads@kekava.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu, adresējot to Pašvaldībai, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

11. Pašvaldības finansējuma saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu ar lūgumu par finansējuma piešķiršanu, norādot informāciju par būvprojekta izmaksām un pieteikto projektu (realizēšanas laiku, vietu, iesaistītās personas un to skaņojumus, iesaistītos īpašumus);

11.2. būvprojekta izmaksas un plānotā pasākuma finansējuma izdevumu tāmes (1. pielikums).

12. Finansējuma saņēmēji ar parakstu uz noteikumu 10. punktā minētā iesniegtā pieteikuma apliecina sniegto ziņu patiesumu.

13. Finansējuma pieprasījumu par būvprojektu izstrādi iesniedz kopā ar plānotā projekta realizācijas izdevumu tāmēm. Par būvprojektu izstrādi atsevišķi finansējumu nepiešķir.

14. Finansējumu saņēmēju iesniegumus izvērtē pašvaldība, sagatavojot atzinumu atbilstoši šo Noteikumu 15. punktā minētajiem kritērijiem. Atzinumus novirza tālākai izskatīšanai Ķekavas novada domes komitejās.

15. Pašvaldība izvērtē pieteikumus atbilstoši šādiem kritērijiem, ņemot vērā noteiktās kritēriju vērtības (punktus):

15.1. ceļa vai ielas kategorija (kategoriju nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām) (tranzīta iela (B kategorija) – 4 punkti, maģistrālā iela (C kategorija) – 3 punkti, pilsētas vai ciema nozīmes iela (D kategorija) – 2 punkti, vietējas nozīmes iela (E kategorija) – 1 punkts);

15.2. ceļa vai ielas intensitāte (ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti virs 1000 vienībām – 4 punkti, ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 500 līdz 1000 vienībām – 3 punkti, ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 100 līdz 500 vienībām – 2 punkti, ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti mazāk par 100 vienībām – 1 punkts);

15.3. ceļa vai ielas segums (asfalta segums, bruģakmens segums, dubultā virsmas apstrāde – 3 punkti, grunts segums, šķembu segums – 2 punkti, cits segums – 1 punkts);

15.4. inženiertīklu esamība (par katra inženiertīkla (ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli, elektroapgādes tīkli, elektronisko sakaru tīkli, ielu apgaismojuma tīkli) esamību piešķir 1 punktu, maksimālais punktu skaits – 6 punkti);

15.5. izdevumu pamatotība, paša finansējuma saņēmēja ieguldījuma apjoms un pieprasītā finansējuma apjoms (pieprasītais finansējums sastāda līdz 10% no projektēšanas un būvniecības izmaksām – 5 punkti, pieprasītais finansējums sastāda no 11% līdz 20% no projektēšanas un būvniecības izmaksām – 4 punkti, pieprasītais finansējums sastāda no 21% līdz 30% no projektēšanas un būvniecības izmaksām – 3 punkti, pieprasītais finansējums sastāda no 31% līdz 40% no projektēšanas un būvniecības izmaksām – 2 punkti, pieprasītais finansējums sastāda no 41% līdz 50% no projektēšanas un būvniecības izmaksām – 1 punkts).

16. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu, ņemot vērā budžeta iespējas, projekta atbalstam pieņem Ķekavas novada dome, apstiprinot budžeta grozījumus vai kārtējā gada pašvaldības budžetu – iekļaujot vai neiekļaujot finansējuma saņēmēju pieprasīto finansējumu budžetā.

17. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt finansējuma piešķiršanu (attiecībā uz pieprasīto apjomu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldība, atbilstoši budžeta iespējām, var lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu jauna ceļa vai ielas projektēšanai un būvniecībai, kas nepārsniedz 50% no projektēšanas un būvniecības izmaksām, bet ne lielāku summu kā 3000 (trīs tūkstoši) euro projektēšanai un 60 000 (sešdesmit tūkstoši) euro būvniecībai.

18. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc Ķekavas novada domes lēmuma par budžeta grozījumu vai kārtējā gada budžeta apstiprināšanu spēkā stāšanās, ja finansējuma saņēmējam ir piešķirts finansējums, nosūta finansējuma saņēmējam uzaicinājumu noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu jauna ceļa vai ielas projektēšanai un būvniecībai, līgumā iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:

18.1. līguma priekšmetu;

18.2. finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus;

18.3. finansējuma izmaksāšanas un atskaišu iesniegšanas kārtību, kurā nosaka, ka pašvaldība finansējuma saņēmējam sākotnēji izmaksā 30% no piešķirtās summas, bet atlikušo summu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedzot pašvaldībai attiecīgo dokumentāciju;

18.4. finansētāja tiesības un pienākumus;

18.5. atbildību un līguma izbeigšanas nosacījumus;

18.6. citus noteikumus, kuros nosaka, ka, ja puses nav spējīgas atrisināt strīdu vai domstarpības par piešķirto finansējumu izlietojis, tad jebkura puse var vērsties tiesā spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

19. Par saņemtā finansējuma izlietojumu finansējuma saņēmējs, līgumā ar pašvaldību noteiktajā termiņā, iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu (2. pielikums), pievienojot grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, aktu) un maksājumu uzdevumu kopijas.

20. Ja finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir pienākums līgumā ar pašvaldību noteiktajā kārtībā atmaksāt pašvaldībai neizlietotā finansējuma daļu.

21. Ja finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu izlietojis neatbilstoši finansējuma pieteikumā norādītajam mērķim, tad tam ir pienākums līgumā ar pašvaldību noteiktajā kārtībā atmaksāt pašvaldībai mērķim neatbilstoši izlietotā finansējuma daļu.

22. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piešķirtā finansējuma izlietošanas gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību.

III. Noslēguma jautājums

23. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 11. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12/2019 "Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 13. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2022

Pasākuma vai projekta nosaukums

Plānotā būvprojekta un pasākuma finansējuma IZDEVUMU TĀME

Nr. p.k.Plānotā būvprojekta izmaksas un būvprojektā norādīto darbu atšifrējums pa apjomiem un pozīcijāmSumma, euro
Pašvaldības finansējumsPašu ieguldījumsCiti finansējuma avotiKopā:
      
      
      
      
 Kopā:    

Finansējuma saņēmēja atbildīgā persona

___________________ Vārds, Uzvārds

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 13. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2022
FINANŠU ATSKAITE
par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Saskaņā ar ____.______.___________ līgumu/ rīkojumu Nr.__________________

Projekta nosaukums: 
Norises laiks 
Finansējuma saņēmējs 
Finansējuma saņēmēja reģistrācijas numurs 
Piešķirtais finansējums: euro 
  
Nr.p.k.Dokumenta datumsMaksājuma saņēmējs, apliecinošā dokumenta nosaukums, numursTāmē apstiprinātā finansējuma summa (euro)Faktiski izlietotā summa
(euro)
Maksājuma mērķis
      
      
      
      
      
  KOPĀ euro   
Izlietoti piešķirtie līdzekļi: 
 (summa vārdiem)
Pielikumā: dokumentu oriģināli vai to apstiprinātas kopijas.
Finansējuma saņēmējs: 
 (paraksts, tā atšifrējums, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
_____.______.____________ 
(datums) 
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2022 "Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu.1.2. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību.

1.3. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību.

1.4. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu būvniecības finansēšanu.
 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:2.1.1. nosakot pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu (privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums) nekustamajam īpašumam vai tā daļai, tiktu noteikta kārtība, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību;

2.1.2. veicinātu Ķekavas novada attīstību, nodrošinot vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

2.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, kā arī pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu administratīvo aktu.3.2. Izmaksas, kas noteiktas saistošajos noteikumos līdzfinansējumam ir līdz 3000 (trīs tūkstoši) euro projektēšanai un līdz 60 000 (sešdesmit tūkstoši) euro būvniecībai.

3.3. Minēto summu indikatīvie maksimumi un minimumi ir nosakāmi katra gada budžeta ietvaros.
 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir sabiedrība kopumā, gan uzņēmēji Ķekavas novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldība.5.2. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.
 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pašvaldības speciālistu darba grupā.6.2. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2022Pieņemts: 13.04.2022.Stājas spēkā: 11.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 10.06.2022. OP numurs: 2022/112.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333132
11.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)