Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

2022. gada 28. aprīlī
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 444
(prot. Nr. 5, 87.)

Izdoti saskaņā ar
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersants), kuras Limbažu novada administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes (turpmāk — starpprodukti), vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novada administratīvajā teritorijā pieņem pašvaldības dome.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) saņemšanai komersants pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Iesniegumā jānorāda:

4.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu) un juridiskā adrese;

4.2. komersanta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds), tālruņa numuru un e-pasta adrese;

4.3. ražošanas vieta (adrese);

4.4. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms litros kalendārajā gadā un/vai absolūtā alkohola daudzums saražojamos alkoholiskajos dzērienos (litros) kalendārajā gadā;

4.5. laika periods, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam jāpievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;

5.2. ražošanas vietas telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu).

6. Limbažu novada Būvvalde izvērtē iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību alkoholisko dzērienu ražošanai un sniedz atzinumu.

7. Atļauja (pielikums) tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz desmit kalendārajiem gadiem.

8. Atļauja netiek izsniegta, ja:

8.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 4. punktā un 5. punktā noteiktos dokumentus;

8.2. komersants Atļaujas saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

8.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

8.4.1. sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās vai teritorijā;

8.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes.

III. Atļaujas anulēšana

9. Pašvaldības dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par izsniegtās Atļaujas anulēšanu, ja:

9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

9.3. izbeigta ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

9.4. saņemts kompetentu institūciju atzinums par komersanta pārkāpumiem ražošanas vietā, tajā skaitā, ja ražošana apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības dome pieņem pēc noteikumu 9.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo komersantam.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

12. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem šādus saistošos noteikumus:

13.1. Limbažu novada domes 2010. gada 27. maija saistošos noteikumus Nr. 21 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā";

13.2. Alojas novada domes 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Alojas novadā";

13.3. Salacgrīvas novada domes 2019. gada 22. maija saistošos noteikumus Nr. 7 "Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Limbažu novadā"

Limbažos

20____. gada ____.__________________

ATĻAUJA Nr._________

Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Limbažu novadā

Komersanta nosaukums:

Komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:

Ražošanas vietas adrese:

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un/vai absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atļaujas izsniegšanas datums:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. ____ "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā" 2. punktu.
 

Limbažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds)
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Limbažu novada, Salacgrīvas novada un Alojas novada pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Limbažu novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus vienotus novada saistošos noteikumus.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta 1.3 daļa nosaka, ka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka, ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt vietējās pašvaldības atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi izdoti, lai izpildītu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkta nosacījumus.

2. Īss projekta satura izklāstsŠie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, lai Limbažu novada administratīvajā teritorijā ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem un komersantiem, kuri vēlas saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmDokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami Limbažu novada pašvaldībā. Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un Limbažu novada Būvvaldes sniegto atzinumu izskata Limbažu novada dome un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 08.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 07.06.2022. OP numurs: 2022/109.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333030
08.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)