Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2023. gada 9. novembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Cēsīs 2022. gada 24. martā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes
24.03.2022. lēmumu Nr. 133

Precizējumi ar Cēsu novada domes
19.05.2022. lēmumu Nr. 261

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
"
69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Novadā) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) pieņemšana, pārbaude, reģistrācija, uzturēšana, aktualizēšana un izsniegšana.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Novadā veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, kā arī ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus vai detālplānojumu, lokālplānojumu grafisko daļu izstrādi.

3. Novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Datubāzes turētājs pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus tai skaitā izpildmērījumus, kas veikti digitālā formā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5, kas atbilst Ģeotelpiskās informācijas likumā noteiktajām normām. Izpildmērījumā punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 (trijiem) viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīt digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

5. Ģeodēzisko darbu veicēji Cēsu pilsētas teritorijā uzmērīšanu veic no vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, vai tiešos mērījumos no tā izveidota uzmērīšanas tīkla. Ja izveidoto uzmērīšanas tīklu ir paredzēts izmantot atkārtoti, tad par šo tīklu sagatavo uzmērīšanas tīkla atkaiti un iesniedz Datubāzes turētājam. Ja uzmērāmais objekta atrodas ārpus Cēsu pilsētas apbūvētām teritorijām un ielu sarkanajām līnijām tālāk kā 200 m no vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, uzmērīšanas vajadzībām var izmantot pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas Pozicionēšanas sistēma". Topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie ģeodēziskā tīkla punkti, kā arī topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izveidotie uzmērīšanas tīkla punkti.

6. Vietējo ģeodēzisko tīklu informāciju mērniecības darbu veicējiem izsniedz un aktualizāciju par tiem veic pašvaldības izvēlētā juridiskā persona.

7. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

8. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas skaņojumu uz topogrāfiskā plāna. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu tīklu. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

9. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības ADTI datubāzē to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

● SIA "Tet";

● AS "Sadales tīkls";

● AS "Gaso";

● VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa;

● VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

● SIA "VINDA";

● SIA "Spriegums";

● SIA "Telia Latvija";

● SIA "LMT";

● SIA "Bite";

● SIA "Tele2";

● SIA "Adven Latvia";

● SIA "Vanags un Partneri";

● SIA "Elektrons";

● AS "Augstsprieguma tīkls";

● AS "Latvenergo";

● Cēsu centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde;

● Priekuļu apvienības pārvalde;

● Amatas apvienības pārvalde;

● Līgatnes apvienības pārvalde;

● Pārgaujas apvienības pārvalde;

● Jaunpiebalgas apvienības pārvalde;

● Vecpiebalgas apvienības pārvalde.

10. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

11. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs septiņu darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

11.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

11.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

12. Ja veicot būvdarbus tiek atrasti topogrāfiskajos plānos neuzrādīti vai plānam neatbilstoši izvietoti inženiertīkli, tad jāfiksē to atrašanās apvidū, jāuzmēra un jāattēlo izpildmērījumā vai topogrāfiskajā plānā.

13. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

15. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Pašvaldības ADTI datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

16. Izslēgts ar 19.05.2022. domes lēmuma Nr. 261 precizējumiem.

17. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu.

18. Ja starp Datubāzes turētāju un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad darbu pārbaudei tiek piesaistīta cita mērniecībā sertificēta persona. Vainīgā puse apmaksā veiktos papilddarbus un tiek ziņots par tās pārkāpumu mērniecības jomas sertificējošai institūcijai.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

19. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – Cenrādis).

20. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

21.1. Cēsu novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 27 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā";

21.2 Priekuļu novada pašvaldības 2011. gada 15. septembra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Priekuļu novadā";

21.3. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 9. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecpiebalgas novadā";

21.4. Pārgaujas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Pārgaujas novadā";

21.5. Līgatnes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 23/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību";

21.6. Amatas novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Amatas novadā".

22. Līdz brīdim, kad Pašvaldība noslēdz deleģēšanas līgumu ar Datubāzes turētāju, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3. punktu, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē, Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldē, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē, katrā atsevišķi piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija spēkā līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Pielikums
Cēsu novada domes 24.03.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR* (bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

19,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

6,00

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

3,00

    

3.

Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē

objekts

7,00

4.

Galveno būvasu reģistrācija datubāzē

objekts

7,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

objekts

11,50

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

objekts

piemēro 1. punktu

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

zemes vienība

29,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

zemes vienība

6,50

9.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.
*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes 2022. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktam, dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. panta pirmās daļas pirmo apakšpunktu, pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešā daļa un 71 daļa nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Cēsu novadu veido Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Zaubes pagasts un Zosēnu pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Cēsu novada pašvaldība. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gadā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus likumā noteiktajā termiņā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdot jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas novadu pašvaldību saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Cēsu novada pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Cēsu novada administratīvajā teritorijā veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, kā arī ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus, izstrādā lokālplānojumus vai detālplānojumus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu darbības pārraudzību nodrošinās pašvaldības iestāde "Cēsu novada Centrālā administrācija".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzētas.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Cēsu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 24.03.2022.Stājas spēkā: 02.06.2022.Zaudē spēku: 25.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 01.06.2022. OP numurs: 2022/105.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332853
02.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)