Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/22

Ulbrokā 2022. gada 20. aprīlī
Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
20.04.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 36/2022, 36. p.)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" (turpmāk – Aģentūra), izveidošanas mērķi, uzdevumus un funkcijas, tiesības, pārvaldi, darbības pārraudzību, atbildīgās amatpersonas kompetenci, Aģentūras mantu, finansēšanas kārtību, kā arī administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtību.

2. Aģentūra ir Ropažu novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – Dome), pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kura īsteno Domes funkcijas veselības aprūpes organizēšanas jomā Ropažu novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot Ropažu novada iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību un veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3. Aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības.

4. Aģentūra savā darbībā ievēro Publisko aģentūru likumu, Ārstniecības likumu, Domes lēmumus un noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas reglamentē ārstniecības pakalpojumu sniedzēju darbību.

5. Aģentūrai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu, kā arī norēķinu konts kredītiestādē

6. Aģentūras juridiskā adrese un atrašanās vieta – Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

7. Aģentūras sastāvā ir struktūrvienība – Upesleju doktorāts, kas atrodas Skolas ielā 12, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118.

8. Aģentūras pilnais nosaukums ir Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance".

II. Aģentūras mērķis, uzdevumi un kompetence

9. Aģentūras darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros – aprūpēt Ropažu novada administratīvajā teritorijā pie ģimenes ārstiem reģistrētos un citus pacientus, lai nodrošinātu veselības aprūpes nepārtrauktību, ārstu un citu medicīnas darbinieku un pacientu sadarbību veselības aprūpes profilaksē, atjaunošanā un uzlabošanā, slimību, traumu un nelaimes gadījumu novēršanā, rezultātā panākot iedzīvotāju apmierinātību ar veselības aprūpi un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos.

10. Aģentūras uzdevums ir realizēt likumā "Par pašvaldībām", Ārstniecības likumā un citos normatīvajos aktos Domei noteiktos pienākumus veselības aprūpes jomā un veselīga dzīvesveida veicināšanā.

11. Aģentūra atbilstoši savai kompetencei veic šādus uzdevumus:

11.1. apzināt, izvērtēt un analizēt sabiedrības veselības problēmas un iedzīvotāju veselības riska faktorus, izstrādāt un īstenot pasākumu plānu problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā;

11.2. izstrādāt veselības aprūpes attīstības stratēģiju un gada darbības plānus;

11.3. nodrošināt ar darba telpām un komunāliem pakalpojumiem ģimenes ārstu un ārstu-speciālistu prakses, kā arī veidot un nodrošināt medicīnisko kabinetu darbību;

11.4. veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības infekcijas slimību epidemioloģiskās drošības jomā un citu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā;

11.5. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā koordinēt valsts imunizācijas un profilakses programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā, sadarbojoties ar vispārējās izglītības un pirmsskolas iestāžu ārstniecības personām, ģimenes ārstiem un citām iestādēm un personām, kuras piedalās vakcinācijas procesā;

11.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalīties ārkārtas situāciju likvidācijā;

11.7. slēgt līgumu ar Nacionālo veselības dienestu;

11.8. savas kompetences ietvaros sadarboties ar nevalstiskām organizācijām un starptautiskām institūcijām, lai nodrošinātu savstarpējās informācijas apmaiņu;

11.9. sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām un personām sabiedrības veselības problēmu risināšanā;

11.10. veikt iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas darbu veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida popularizēšanas jomā;

11.11. piedalīties projektu izstrādē papildus finansējumu piesaistei.

12. Aģentūra ir tiesīga:

12.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, fizisko un privāto tiesību juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

12.2. atbilstoši Domes apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

12.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo pašvaldības mantu un mantu, kuru Aģentūra pati iegādājusies darbības nodrošināšanai;

12.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;

12.5. organizēt un vadīt sanāksmes, seminārus un citus pasākumus, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpi.

13. Aģentūrai ir tiesības slēgt kredīta, nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas, dāvinājuma vai citus atsavināšanas darījumus, nodot lietošanā personām Aģentūras valdījumā nodoto mantu, tikai pēc apstiprinoša Domes lēmuma saņemšanas.

14. Aģentūrai ir tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem. Aģentūras sniegtos pakalpojumus un to izcenojumu pēc Aģentūras direktora priekšlikuma apstiprina Dome.

III. Aģentūras pārvalde

15. Aģentūras darbu vada Domes iecelts direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, šo nolikumu un darba līgumu, un ievērojot citus spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors.

16. Aģentūras direktoru pieņem darbā uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

17. Aģentūras direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēts Aģentūras darbinieks.

18. Aģentūras direktoram ir paraksta tiesības Aģentūrā. Pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības lemt par Aģentūras direktora paraksta tiesību apturēšanu un atjaunošanu.

19. Aģentūras direktors savas kompetences ietvaros pilda šajos saistošajos noteikumos un Publisko aģentūru likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

19.1. organizē, vada un ir atbildīgs par Aģentūras darbu, nodrošina Aģentūras darbības nepārtrauktību atbilstoši Domes apstiprinātai Aģentūras darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam;

19.2. nodrošina Aģentūras darbības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā termiņā Domei;

19.3. nodrošina Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

19.4. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv Aģentūru valsts un pašvaldības institūcijās, sabiedrībās (uzņēmumos), attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

19.5. nosaka Aģentūras struktūru un personāla sarakstu;

19.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību, pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību;

19.7. nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

19.8. sniedz Domes ieceltai atbildīgai par Aģentūras darbības pārraudzību amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistītu ar Aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu;

19.9. nodrošina Aģentūras grāmatvedības uzskaiti un pārskata par finanšu resursu izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Domei atbilstoši Publisko aģentūru likumā, likumā "Par budžetu un finanšu vadību" un likumā "Par grāmatvedību" noteiktajām prasībām. Nodrošina Aģentūras publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

19.10. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus, kas saistoši Aģentūras darbiniekiem;

19.11. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina darbinieku amatu aprakstus, atver kontu kredītiestādē;

19.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informāciju par Aģentūras darbību veselības aprūpes jautājumos;

19.13. veic Aģentūras darbības analīzi;

19.14. veic pienākumus, kas paredzēti Domes lēmumos;

19.15. konsultē darbiniekus;

19.16. veic citas darbības Aģentūras funkciju īstenošanai.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

20. Aģentūras mantu un finanšu līdzekļus veido:

20.1. Nacionālā veselības dienesta piešķirtie līdzekļi;

20.2. Aģentūras valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta;

20.3. Domes piešķirtie līdzekli;

20.4. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

20.5. finanšu palīdzība;

20.6. ar projektiem piesaistītie līdzekļi;

20.7. līdzekļi, kas iegūti atsavinot Aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu;

20.8. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

21. Aģentūras manta ir Ropažu novada pašvaldības manta, kas nodota Aģentūras valdījumā, noformējot par to attiecīgu aktu, kā arī manta, ko Aģentūra iegādājusies tās darbības nodrošināšanai.

22. Aģentūra savai darbībai nepieciešamo mantu iegādājas un rīkojas ar tās valdījumā nodoto mantu Publisko aģentūru likuma 24. pantā noteiktajā kārtībā.

23. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūra atbild atbilstoši Publisko aģentūru likuma 24. panta otrajai daļai.

24. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar tās valdījumā esošo nošķirto Domes mantu. Ja ar Aģentūrai valdījumā esošo nošķirto Domes mantu nepietiek vai Aģentūras saistību izpilde var traucēt Aģentūras darbību, par Aģentūras saistībām atbild Dome.

25. Aģentūra ir tiesīga iznomāt tās valdījumā nodotās un Aģentūras neizmantotās telpas trešajām personām. Līdzekļus, kas iegūti no šo telpu iznomāšanas, izmanto telpu remontam un uzturēšanai.

26. Par sabiedriskiem (komunāliem) pakalpojumiem Aģentūra ir tiesīga pastāvīgi slēgt līgumus tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem un par saņemtajiem pakalpojumiem (aukstais un karstais ūdens, elektroenerģija, ēkas apsaimniekošana, sakari, atkritumu izvešana u.c.) norēķinās tieši ar pakalpojumu sniedzējiem.

27. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt valdījumā esošo kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita Aģentūras budžetā.

28. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no Aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot pašvaldības budžeta dotācijas, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

29. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un darbības atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem, Domei ir tiesības veikt Aģentūras revīziju un sagatavot revīzijas pārskatu.

V. Aģentūras darbības pārraudzība

30. Aģentūras darbības pārraudzībai Dome veic šādus pasākumus:

30.1. apstiprina Aģentūras darbības stratēģiju, gada darbības plānu un gada budžetu;

30.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;

30.3. novērtē Aģentūras darbības rezultātus.

31. Domei, savu pienākumu veikšanai, ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.

32. Dome:

32.1. apstiprina Aģentūras darbības stratēģiju, darbības plānus un kopējā gada budžeta apjomu;

32.2. lemj par Aģentūras nolikuma grozījumiem un papildinājumiem;

32.3. lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu Aģentūrai;

32.4. lemj par Domes mantas nodošanu Aģentūras valdījumā;

32.5. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;

32.6. pieprasa no Aģentūras direktora jebkuru informāciju par Aģentūras darbību;

32.7. lemj par nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas, dāvinājuma vai citu atsavināšanas darījumu, kā arī galvojumu sniegšanas Aģentūrai apstiprināšanu;

32.8. lemj par Aģentūras sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem.

33. Domes izpilddirektors pārrauga Aģentūras darbību un informē Domi par Aģentūras darbību. Izpilddirektors, veicot Aģentūras darbības pārraudzību, ir tiesīgs:

33.1. sniegt atzinumu par Aģentūras izstrādāto darbības stratēģiju, darbības plānu un gadskārtējo budžetu;

33.2. sniegt atzinumu par kārtējo un gada pārskatu, kā arī Aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;

33.3. sniedz priekšlikumus Domei par Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

33.4. Domes uzdevumā pieprasa un saņem no Aģentūras direktora informāciju par Aģentūras darbību un izvērtē to;

33.5. izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un sniegt priekšlikumus Domei attiecībā uz nepieciešamo rīcību;

33.6. informē Domi par Aģentūras darbības jautājumiem;

33.7. pārraudzības pienākumu veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana

34. Aģentūras lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušiem bijušās Stopiņu novada domes 2014. gada 10. septembra saistošos noteikumus Nr. 8/14 "STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "STOPIŅU AMBULANCE" NOLIKUMS".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 20. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 16/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka likuma "Publisko aģentūru likuma" 2. panta otrā daļa, kas nosaka, ka "Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā".
2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Noteikumi paredz aģentūras kompetenci un reglamentē citus Publisko aģentūru likuma 16. pantā paredzētos jautājumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības budžetu nepalielinās. Noteikumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" budžeta ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcija, kurā, privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Ropažu novada pašvaldības dome un Stopiņu ambulance.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.

6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16/22Pieņemts: 20.04.2022.Stājas spēkā: 14.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 13.05.2022. OP numurs: 2022/92.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332325
14.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)