Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 27. aprīlī
Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 17.
(prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija
noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi
" 17. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos, izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītojamie).

2. Vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) iestādes izglītojamajiem ir tiesības saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju 100 % apmērā un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestādes izglītojamajiem – 100 % apmērā par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos (biļešu sistēma).

3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem.

4. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvlaikos, kā arī laikā, kad mācības izglītības iestādēs nenorisinās.

5. Izglītojamiem, sabiedriskā transporta, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos, braukšanas izdevumus noteikumu 1. punktā noteiktajā gadījumā kompensē šādā kārtībā:

5.1. uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā, iestājoties izglītības iestādē, nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, atbilstoši noteikumu 1. pielikumam;

5.2. braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai, likumiskais pārstāvis vai pilngadīgais izglītojamais 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tekošā mēneša beigām, iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu (2. pielikums) ar klāt pievienotām braukšanas biļetēm (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī ar skaidri salasāmu datumu un cenu) hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu (biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, pretējā gadījumā braukšanas izdevumu kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta);

5.3. izglītības iestāde pārbauda iesniegto biļešu atbilstību noteikumu nosacījumiem (tai skaitā biļešu datumu, cenu, maršrutu) un līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pārbaudītās biļetes ar izglītības iestādes vadītāja saskaņojuma atzīmi par kompensācijas izmaksu pašvaldības Finanšu pārvaldē, atbilstoši noteikumu 3. pielikumam.

6. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamam braukšanas izdevumu kompensāciju izmaksā tikai par noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniegtajām biļetēm.

7. Kompensācijas izmaksu līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic pašvaldības Finanšu pārvalde.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022
"Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu"
Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes 
direktoram 

(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods)

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai

Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par maniem un/vai mana dēla/meitas
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

braucieniem no dzīvesvietas
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

uz izglītības iestādi
 

(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm 20____/20____. mācību gadā.

Sabiedriskā transporta maršruts
 
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu:
 
(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.)

Esmu iepazinies/-usies ar 2022. gada ____. aprīļa Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. ____ "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa izmantošanu" un informēts/-a, ka Ķekavas novada pašvaldība atmaksā tikai transporta biļetes, kas atbilst iesnieguma veidlapā norādītajam maršrutam un ir iesniegtas noteiktajā kārtībā.

*šo iesniegumu iesniedz uzsākot mācību gadu

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6. panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

   

(datums)

 

(paraksts un atšifrējums)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022
"Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu"
Ķekavas novada izglītības iestādes 
direktoram
 
(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā vidusskolēna vārds, uzvārds, personas kods)
 
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS

Apmaksājamās biļetes sabiedriskā transportā 20____ _____________ mēnesī

(biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, biļetēm jābūt nesaburzītām – pretējā gadījumā braukšanas izdevumu kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta, biļetes tiek pielīmētas uz iesnieguma lapas hronoloģiskā secībā)

*šo iesniegumu iesniedz katru mēnesi

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6. panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

   
(datums) 

(paraksts un atšifrējums)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
3. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022
"Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu"
SARAKSTS transporta kompensāciju saņemšanai
par izglītības iestādes apmeklējumu

20____ gada _____________ mēnesī

Nr.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Personas kods

Izmaksājamā transporta izdevumu kompensācija euro

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 KOPĀ 
 
Izglītības iestādes vadītājs 
 

(paraksts un atšifrējums)

 
  
(datums) 
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022 "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu"
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūliju tika izveidots Ķekavas novads, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Ķekavas novada Baldones pilsēta, Ķekavas novada Baldones pagasts, Ķekavas novada Baložu pilsēta, Ķekavas novada Daugmales pagasts, Ķekavas novada Ķekavas pilsēta (stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā) un Ķekavas novada Ķekavas pagasts.

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka Baldones novada dome ir apstiprinājusi nolikumu "Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm" (apstiprināts ar Baldones novada domes 2018. gada 30. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 28. §).

Lai nodrošinātu iespēju pieteikties uz sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju visiem Ķekavas novada vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestāžu izglītojamajiem, kuri izglītību iegūst Ķekavas novada pašvaldības iestādēs, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos, izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klase) iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Šo noteikumu ietvaros nav paredzēts segt tādus braukšanas izdevumus, kas izglītojamiem radušies valsts svētku dienās un brīvdienās, kā arī laikā, kad mācības izglītības iestādēs nenorisinās, izņemot gadījumus, ja šis brauciens saistāms ar izglītības iestādes organizētu pasākumu vai mācību procesu izglītojamiem.

Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas.

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2020. gadā izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijā tika izlietoti 1765 EUR.

2021. gadā izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijā tika izlietoti 1687 EUR.

2022. gadā izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijā tika izlietoti 1243 EUR.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus izglītības procesa norisē, izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācija par 2021. un 2022. gadu ir atšķirīgas. 2022. gadā ir samazinājusies.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiSaistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pašvaldībā deklarētie vispārējās izglītības izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes, pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, pašvaldības Finanšu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav nepieciešamas.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2022Pieņemts: 27.04.2022.Stājas spēkā: 12.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 11.05.2022. OP numurs: 2022/90.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332235
12.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)