Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/2

Preiļos 2022. gada 27. janvārī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā
Apstiprināti ar Preiļu novada domes
27.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 4; 6. §)

Precizēti ar Preiļu novada domes
31.03.2022. lēmumu (prot. Nr. 10; 37. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Preiļu novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, datubāzes turētājs no datubāzes izsniedz elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas un samaksas saņemšanas dienas.

6. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana:

6.1. Preiļu pilsētā:
AS "Sadales tīkls"
SIA "Tet"
SIA "Preiļu saimnieks" siltuma un ūdensapgādes nodaļa
SIA "Preiļu saimnieks" Ūdensvada un kanalizācijas daļa
Preiļu novada pašvaldība
AS "Gaso" Daugavpils iecirknis
6.2. Preiļu novada pagastos:
AS "Sadales tīkls"
SIA "Tet"
AS "Gaso" Daugavpils iecirknis
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
SIA "Latvijas propāna gāze"
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
VAS "Latvijas dzelzceļš" (ja uzmērāmais objekts skar dzelzceļa aizsargjoslas teritoriju)
AS "Augstsprieguma tīkls"
Preiļu novada pašvaldība

Inženiertīklu turētāju saraksts publicēts Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv un Datubāzes turētāja mājaslapā.

7. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

8. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sarkanās līnijas. Informāciju par sarkanajām līnijām sniedz Datubāzes turētājs. Ja datubāzes turētāja rīcībā nav informācijas par sarkanajām līnijām, tad tās pirms iesniegšanas datubāzes turētājam jāsaskaņo ar Preiļu novada pašvaldības norādīto personu. Informācija par teritorijām, kurās noteiktas sarkanās līnijas, tiek publicēta Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs desmit darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes utml.).

12. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē. Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

14. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

15. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

16. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

17. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

18. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 2010/4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preilu novadā".

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Riebiņu novada domes 2010. gada 8. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Riebiņu novadā".

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 15 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vārkavas novadā".

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Aglonas novada domes 2010. gada 21. jūlija saistošos noteikumus Nr. 13 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aglonas novadā".

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
1. pielikums
Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/2
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR (bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana* (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

19,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

6,00

    

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

3,00

    

3.

Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē

objekts

7,00

4.

Galveno būvasu reģistrācija datubāzē

objekts

7,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

objekts

11,50

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

objekts

piemēro 1. punktu

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pārbaude un reģistrācija datubāzē (ielu sarkanās līnijas)

objekts

12,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

zemes vienība

29,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

zemes vienība

6,50

9.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.
*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
Preiļu novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2022/2  "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Preiļu novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.
Projekta nepieciešamības pamatojumsĢeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes.

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi69. punkts nosaka, ka "Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā", un 79. punkts nosaka, ka "Vietējā pašvaldība nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas."

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Izdevumu palielinājums netiek plānots.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmJautājums izskatīts un atbalstīts Preiļu novada domes Finanšu komitejā.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Preiļu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 11.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 10.05.2022. OP numurs: 2022/89.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332204
11.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)