Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2024. gada 29. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību".
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Madonā 2022. gada 18. janvārī
Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
18.01.2022. lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 1, 35. p.)


PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
31.03.2022. lēmumu Nr. 206 (prot. Nr. 8, 23. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību" (turpmāk – "noteikumi") nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – "pašvaldība") tam paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros piešķir stipendiju un finansējumu studiju maksai studentam.

2. Pašvaldība stipendijas un finansējumu studiju maksai piešķir ar mērķi piesaistīt kvalificētus speciālistus darbam pašvaldības teritorijā, lai ilgtermiņā nodrošinātu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – "normatīvie akti") noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu pašvaldības teritorijā un tās attīstību.

3. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendijām un finansējumam studiju maksai.

4. Pašvaldības dome ar lēmumu nosaka stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanai atbalstāmās specialitātes (turpmāk – "atbalstāmās specialitātes") un maksimālo atbalstāmo studentu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē.

II. Stipendijas un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kritēriji

5. Students var pretendēt uz stipendiju vai finansējumu studiju maksai, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. students Latvijas Republikas akreditētā augstākās izglītības iestādē apgūst akreditētu akadēmiskās vai profesionālās augstākās izglītības pilna vai nepilna laika studiju programmu (tostarp, bet ne tikai bakalaura, maģistra, doktorantūras, rezidentūras studiju programma), kuru absolvējot students iegūst kādu no pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm;

5.2. students pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu;

5.3. students noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

5.4. students un kāda no pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām ir vienojušies par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai citu veida sadarbību, kuras ietvaros students pēc studiju programmu pabeigšanas faktiski veic darbu specialitātē, kura norādīta noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā, ne mazāk kā trīs gadus vai tādu periodu, par kādu ir maksāta stipendija vai finansējums studiju maksai, ne mazāk kā 20 stundas nedēļā.

6. Ja pašvaldībai nav līdzekļu, lai piešķirtu stipendijas un finansējumu studiju maksai visiem studentiem, kas atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem, vai uz kādu no atbalstāmajām specialitātēm ir pieteikušies vairāk studentu nekā pašvaldības lēmumā notiktais maksimālais atbalstāmo studentu skaitu šajā atbalstāmajā specialitātē, priekšroka saņemt stipendiju un finansējumu studiju maksai ir tam studentam, kuram ir augstāks vidējais vērtējums pēdējā pabeigtajā studiju vai mācību gadā.

III. Stipendijas un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtība

7. Lai pretendētu uz stipendijas vai finansējuma studiju maksai saņemšanu, students iesniedz pašvaldībai pieteikumu, kas satur šādus dokumentus:

7.1. Iesniegumu (1. un 2. pielikums atbilstoši pieprasītajam atbalsta veidam);

7.2. izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka students apgūst studiju programmu šajā izglītības iestādē, norādot specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru students apgūst studiju programmas ietvaros, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;

7.3. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts studenta apgūstamās studiju programmas studiju maksas apmērs un samaksas termiņi, ja students pretendē uz finansējuma studiju maksai piešķiršanu;

7.4. izziņa no izglītības iestādes par studenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;

7.5. dokumenta, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību, un tās sekmju izraksta kopiju, ja students ir apgūstamās studiju programmas pirmā kursa pirmā semestra students;

7.6. studenta un kādas no pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām abpusēji parakstīta vienošanas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai cita veida sadarbības nodibināšanu, kuras ietvaros students pēc studiju programmu pabeigšanas faktiski veic darbu specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā, ne mazāk kā trīs gadus vai tādu periodu, par kādu ir maksāta stipendija vai finansējums studiju maksai, ne mazāk kā maz 20 stundas nedēļā.

8. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem Latvijas Republikas valsts valodā. Svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam tulkojumam Latvijas Republikas valsts valodā, kas atbilst normatīvajos aktos tulkojumam noteiktajām prasībām.

9. Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (turpmāk – "komiteja") izvērtē studenta pieteikumu un sagatavo lēmuma projektu.

10. Komiteja vērtē tikai tādu studenta pieteikumu, kas satur visus noteikumos noteiktos dokumentus, kas pilnībā atbilst noteikumos šiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

11. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt studentu uz komitejas sēdi.

12. Lēmumu par stipendijas vai finansējuma studiju maksai piešķiršanu pieņem pašvaldības dome.

13. Stipendiju vai finansējumu studiju maksai piešķir tikai tādam studentam, kurš atbilst noteikumos noteiktajiem stipendijas vai finansējuma studiju maksai piešķiršanas kritērijiem un ir iesniedzis visus noteikumos noteiktos studenta pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus.

14. Students saņem tikai vienu pašvaldības atbalsta veidu. Stipendiju nepiešķir, ja students jau saņem pašvaldības finansējumu studiju maksai, un otrādi.

15. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai students saņem valsts vai cita veida atbalstu studijām.

16. Stipendija vai finansējums studiju maksai tiek piešķirts uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku.

17. Pēc pašvaldības domes lēmuma par stipendijas piešķiršanu students un pašvaldība slēdz līgumu par stipendijas piešķiršanu, kura formu apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

18. Pēc pašvaldības domes lēmuma par finansējuma studiju maksai piešķiršanu students un pašvaldība slēdz līgumu par finansējuma studiju maksai piešķiršanu, kura formu apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Par studiju maksas samaksu pašvaldība slēdz līgumu ar izglītības iestādi.

19. Students, kuram piešķirta stipendija vai finansējums studiju maksai, katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka students turpina apgūt studiju programmu, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1. punktā noteiktajā iesniegumā.

20. Piešķirtās stipendijas vai finansējuma studiju maksai izmaksu izbeidz, ja:

20.1. students izbeidz studijas, kurām piešķirta stipendija vai finansējums studiju maksai, neiegūstot noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā norādīto specialitāti;

20.2. students pārtrauc studijas, kurām piešķirta stipendija vai finansējums studiju maksai, izņemot šo noteikumu 22. un 23. punktā paredzētajā gadījumā;

20.3. ja students nav izpildījis tam noteikumos noteiktos pienākumus un līguma par stipendijas vai finansējuma studiju maksai piešķiršanu saistības;

20.4. tiek konstatēts, ka students saistībā ar stipendijas vai finansējuma studiju maksai piešķiršanu sniedzis nepatiesas ziņas pašvaldībai.

21. Izbeidzot stipendijas vai finansējuma studiju maksai izmaksu, pašvaldība vienpusēji izbeidz līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas vai finansējuma studiju maksai atmaksu un līgumsodu 10 % apmērā no izmaksātās summas viena mēneša laikā no līguma izbeigšanās dienas.

22. Studentam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa vai bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas dēļ, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Stipendijas piešķīrumu saglabā un atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja students atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem.

23. Studentam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa vai bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas dēļ un ir ne mazāk kā vienu semestri ilgs, finansējuma studiju maksai izmaksa tiek pārtraukta. Finansējuma studiju maksai piešķīrumu saglabā un atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja students atbilst finansējuma studiju maksai saņemšanas kritērijiem.

24. Students, iesniedzot rakstisku iesniegumu, informē pašvaldību, ja students izbeidz studijas vai uz laiku pārtrauc studijas, norādot studiju izbeigšanas vai pārtraukuma iemeslu.

25. Stipendijas vai finansējuma studiju maksai piešķiršanai atkārtoti nevar pretendēt, ja stipendijas vai finansējuma studiju maksai izmaksa ir izbeigta noteikumu 20.3. un 20.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

26. Ja studentam, kuram piešķirts finansējums studiju maksai, tiek piešķirta valsts apmaksāta studiju vieta, students par to, iesniedzot rakstisku iesniegumu, informē pašvaldību. Šādā gadījuma finansējums studiju maksai izmaksa tiek izbeigta. Studentam saglabājas pienākums mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas uzsākt vai turpināt darba tiesiskās attiecības vai cita veida sadarbību attiecīgajā pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā, kuras ietvaros students pēc studiju programmas pabeigšanas faktiski veic darbu specialitātē, kas norādīta saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā, ne mazāk kā trīs gadus vai tādu periodu, par kādu ir maksāts finansējums studiju maksai, ne mazāk kā 20 stundas nedēļā.

27. Mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas students uzsāk vai turpina darba tiesiskās attiecības vai cita veida sadarbību attiecīgajā pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā, kuras ietvaros students pēc studiju programmas pabeigšanas faktiski veic darbu specialitātē, kas norādīta saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā, ne mazāk kā trīs gadus vai tādu periodu, par kādu ir maksāta stipendija vai finansējums studiju maksai, ne mazāk kā 20 stundas nedēļā.

IV. Stipendijas un finansējuma studiju maksai apmērs

28. Studentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

28.1. augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas;

28.2. maģistrantūras studiju programmās studējošajiem – 75 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas;

28.3. doktorantūras un rezidentūras studiju programmās studējošajiem – 100 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas.

29. Piešķiramā finansējuma studiju maksai apmērs tiek noteikts 100 % apmērā no attiecīgās izglītības iestādes noteiktās studiju maksas.

30. Pašvaldība studentam maksā stipendiju:

30.1. bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas studentam – deviņus mēnešus gadā;

30.2. rezidentūras studiju programmas studentam – 10 mēnešus gadā.

31. No piešķirtās stipendijas vai finansējuma studiju maksai pašvaldība veic ieturējumu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā samaksātu uz stipendiju vai finansējumu studiju maksai attiecināmos nodokļus un nodevas.

32. Studentam stipendija vai finansējums studiju maksai nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus, kad izmaksātā stipendija vai finansējums studiju maksai ir jāatmaksā pilnā apmērā, kā arī jāsamaksā līgumsods 10 % apmērā no izmaksātās summas:

32.1. stipendija vai finansējums studiju maksai izmaksa tiek izbeigta noteikumu 20. punktā noteiktajos gadījumos;

32.2. students pēc studiju programmas pabeigšanas kādā no pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām nav faktiski veicis darbu specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1. punktā noteiktajā iesniegumā, ne mazāk kā trīs gadus vai tādu periodu, par kādu ir maksāta stipendija vai finansējums studiju maksai, ne mazāk kā 20 stundas nedēļā. Laikā, kurā faktiski ir veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kurā students ilgāk kā divus mēnešus neveic darbu, tostarp arī šādu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja utml.

V. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 2012. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 19 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai", Madonas novada pašvaldības 2017. gada 15. februāra saistošos noteikumus Nr. 53 "Par finansējuma piešķiršanu studiju maksai speciālistu piesaistei Madonas novadā" un Madonas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 28 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

34. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madonas novada pašvaldības
18.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Madonas novada pašvaldības stipendiju
un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību"

Madonas novada pašvaldībai
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)

  
 

(adrese)

  
 

(e-pasts)

  
 

(tālrunis)

IESNIEGUMS
stipendijas piešķiršanai

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību", lūdzu piešķirt stipendiju manām studijām [norādīt augstākās izglītības iestādes nosaukumu]. Studēju [norādīt studiju programmas nosaukumu], pēc kuras pabeigšanas tiks iegūta [norādīt, kāda profesionālā kvalifikācija vai specialitāte]. Studijas uzsāktas [norādīt studiju uzsākšanas datumu], paredzamais studiju beigšanas datums - [norādīt paredzamo studiju pabeigšanas datumu].

Gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums piešķirt stipendiju, lūdzu to pārskaitīt uz sekojošu kredītiestādes konta numuru

 

.

Iesniegumam pielikumā pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina apgūstamo studiju programmu, iegūstamo profesionālo kvalifikāciju, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;

izziņu no izglītības iestādes par studenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;

iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu un tā sekmju izraksta kopiju (pievieno gadījumā, ja students ir apgūstamās studiju programmas pirmā kursa pirmā semestra students);

abpusēji parakstītu vienošanas ar [norādīt sadabības partnera nosaukumu] par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai cita veida sadarbības nodibināšanu atbilstošā specialitātē šobrīd vai pēc studiju programmas pabeigšanas.

Esmu informēts, ka mans pienākums ir paziņot Madonas novada pašvaldībai par jebkurām izmaiņām attiecībā uz iesniegumā minētajiem datiem, kas ietekmē tiesības saņemt stipendiju.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, apliecinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: http://www.madona.lv/datu-privatuma-politika/

Paraksts

Datums: 20     . gada     .                   .

2. pielikums
Madonas novada pašvaldības
18.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Madonas novada pašvaldības stipendiju
un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību"

Madonas novada pašvaldībai
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)

  
 

(adrese)

  
 

(e-pasts)

  
 

(tālrunis)

IESNIEGUMS
finansējuma studiju maksai piešķiršanai

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību", lūdzu piešķirt finansējumu studiju maksai manām studijām [norādīt augstākās izglītības iestādes nosaukumu]. Studēju [norādīt studiju programmas nosaukumu], pēc kuras pabeigšanas tiks iegūta [norādīt, kāda profesionālā kvalifikācija vai specialitāte]. Studijas uzsāktas [norādīt studiju uzsākšanas datumu], paredzamais studiju beigšanas datums - [norādīt paredzamo studiju pabeigšanas datumu].

Iesniegumam pielikumā pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina apgūstamo studiju programmu, iegūstamo profesionālo kvalifikāciju, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;

izziņu no izglītības iestādes, kurā norādīts apgūstamās studiju programmas studiju maksas apmērs un samaksas termiņi;

izziņu no izglītības iestādes par studenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;

iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu un tās sekmju izraksta kopiju (pievieno gadījumā, ja students ir apgūstamās studiju programmas pirmā kursa pirmā semestra students);

abpusēji parakstītu vienošanas ar [norādīt sadabības partnera nosaukumu] par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai cita veida sadarbības nodibināšanu atbilstošā specialitātē šobrīd vai pēc studiju programmas pabeigšanas.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums piešķirt finansējumu studiju maksas segšanai, pašvaldība studiju maksai piešķirto finansējumu ieskaitīs šajā iesniegumā minētās izglītības iestādes kredītiestādes kontā saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līgumā noteikto studiju maksas grafiku, kā arī man ir pienākums paziņot Madonas novada pašvaldībai par jebkurām izmaiņām attiecībā uz iesniegumā minētajiem datiem, kas ietekmē tiesības saņemt finansējumu studiju maksai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, apliecinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: http://www.madona.lv/datu-privatuma-politika/

Paraksts

Datums: 20     . gada     .                   .

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība tam paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros piešķir stipendiju un finansējumu studiju maksai studentam.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 4., 6. un 7. punktā kā pašvaldības autonomās funkcijas noteikts gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Izpildītu šīs un citas likuma "Par pašvaldībām" 15. pantā pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas, ir iespējams tikai, ja Madonas novada pašvaldības teritorijā ir kvalificēti speciālisti, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus Madonas novada pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. pantā pašvaldībai noteiktie pienākumi, kā arī 43. panta trešajā sadaļā noteiktās tiesības ir pamats pašvaldībai sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas apgūst specialitātes, kuras nodrošina Madonas novada pašvaldībai noteikto autonomo funkciju īstenošanu un ir nozīmīgas Madonas novada pašvaldības teritorijas attīstībai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos noteiktā finansējuma piešķiršanai tiek paredzēts finansējums Madonas novada pašvaldības ikgadējā budžetā
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāKvalificētu speciālistu piesaiste nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Madonas novada pašvaldības teritorijā, kas sekmē cilvēku vēlmi dzīvot Madonas novada pašvaldības teritorijā, un līdz ar to uzlabo uzņēmējdarbības vidi Madonas novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 29.04.2022.Zaudē spēku: 08.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 28.04.2022. OP numurs: 2022/82.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331953
29.04.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"