Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2022

Ogrē 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 6, 35)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu, Ministru kabineta
2021. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze).

1.2. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi un maksas veikšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras Pašvaldībā veic:

2.1. inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē, koordinē un samaksu par pakalpojumiem saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā apstiprinātiem izcenojumiem saņem Pašvaldība vai juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs).

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas. Kopā ar topogrāfisko informāciju, pēc pieprasījuma, tiek izsniegta arī informācija par ielu sarkano līniju aizsargjoslām un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ja šāda informācija ir Datubāzes turētāja rīcībā.

5. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo:

5.1. obligāti ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

5.1.1. AS "Sadales tīkls";

5.1.2. AS "Gaso";

5.1.3. SIA "Tet";

5.1.4. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Ogres sektors.

5.2. konkrētās teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības mājaslapā https://www.ogresnovads.lv/lv un Datubāzes turētāja mājaslapā.

6. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

7. Topogrāfiskā plānā vai izpildmērījuma plānā norāda uzmērāmajā teritorijā dabā esošus vietējā ģeodēziskā tīkla punktus. Ja mērnieks konstatē, ka uzmērījuma robežās esošs vietējā ģeodēziskā tīkla punkts ir iznīcināts, tad Datubāzes turētājam iesniedz aktu par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu.

8. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no iesnieguma, topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

8.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, apliecinot reģistrāciju Datubāzes turētāja noteiktajā formā;

8.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma datubāzē.

10. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērītās teritorijas robežu ar nepārtrauktu līniju violetā krāsā. Uzmērītās teritorijas robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet pārbaudei un reģistrācijai jāiesniedz datne ar uzmērīto objektu, kas noformēta pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

12. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz desmit darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

13. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei un reģistrācijai Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

14. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

15. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

16. Datubāzes turētājam ir tiesības neizsniegt topogrāfisko informāciju vai nereģistrēt iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu, ja mērnieks vai komersants nav pilnībā norēķinājies par iepriekš sniegtajiem datubāzes turētāja pakalpojumiem.

IV. Noslēguma jautājums

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

17.1. Ogres novada pašvaldības domes 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 36/2010 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā" (publicēti laikrakstā "Ogrēnietis", Nr. 20 (367), 21.09.2010.);

17.2. Ķeguma novada pašvaldības domes 2011. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķeguma novadā" (publicēti laikrakstā "Ķeguma Novada Ziņas", Nr. 11/12 (397/398) 17.06.2011.);

17.3. Lielvārdes novada pašvaldības domes 2010. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kartību Lielvārdes novadā" (publicēti laikrakstā "Lielvārdes novada ziņas" Nr. 12 (377) 15.09.2010.);

17.4. Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2012 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā" (publicēti laikrakstā "Ikšķiles vēstis" Nr. 6 (218) 06.2012.).

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Pielikums
Ogres novada pašvaldības
31.03.2022. domes sēdes lēmumam Nr. 6; 35
"Saistošie noteikumi Nr. 12/2022 "Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Ogres novadā""
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR *

(bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), topogrāfiskā plāna un būves izpildmērījuma plāna pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē.

Ceļu izpildmērījumiem pielieto koeficientu 1,2.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot), izņemot 1.5. p. noteikto

1 objekts**

19,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

22,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

28,50

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

9,00

1.5.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna, ja ēka un saistītās būves zemes vienībā platība ir līdz 0,3 ha.

1 objekts

11,50

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

8,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,50

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,50

3.

Izpildmērījuma plāna par ēkas nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē

1 objekts

7,00

4.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

1 objekts

12,00

5.

Būvju situācijas plāna izsniegšana (izņemot Pašvaldības vajadzībām)***:

5.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 objekts

29,50

5.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 objekts

9,50

6.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

1 karšu lapa****

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Ja kadastra informācija tiek iekļauta izsniegtajos datos, tad tiek noteikta papildus samaksa saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

**** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību.

Likuma 13. panta sestā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Savukārt Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa noteic, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Ogres novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ogres novada pašvaldības speciālisti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2022Pieņemts: 31.03.2022.Stājas spēkā: 27.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 26.04.2022. OP numurs: 2022/80.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331906
27.04.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"