Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/22

Smiltenē 2022. gada 30. martā
Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 161 (prot. Nr. 8, 51. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums – Smiltenes novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

2.3. Energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas pasākumu kopums, kurus realizējot tiek samazināts enerģijas patēriņš, panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpās;

2.4. Pretendents – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības;

5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.3. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt energoefektivitātes pasākumus Dzīvojamai mājai, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo Noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalsts noteikumu 13. punktā minētajiem atbalsta pasākumiem kumulējot to ar citu de minimis atbalstu pārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu.

7. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic Dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013).

8. Piesakoties Pašvaldības līdzfinansējumam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikumu 7. punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

9. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts dzīvokļu īpašniekiem, kuri attiecīgo dzīvokli izmanto saimnieciskajai darbībai Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs vai veic šajā punktā norādītās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības citās telpās, Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

10. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma, kas atbilst Regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai, līmenī.

11. Pretendenta pienākums ir glabāt visus ar de minimis atbalstu saistītos datus 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

12. Pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem tiek piešķirts līdz kalendārā gada 30. oktobrim.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

13. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir šādas:

13.1. ēkas energoaudita veikšana;

13.2. ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

13.3. sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana.

14. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

14.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

14.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

14.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

14.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

14.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Piesaistītā energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms

15. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 3000 euro, un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

15.1. energoaudita veikšanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;

15.2. ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20 % procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro;

15.3. sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

16. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz Pašvaldībai pieteikumu (1. pielikums) un projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai (2. pielikums).

17. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja (turpmāk – Komiteja) viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

17.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

17.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

18. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

19. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā, iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

20. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

21. Komiteja sagatavo Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

22. Pēc pozitīva Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek paziņots un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

23. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.

24. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

25. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga pārskatīt lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

26. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā informēt par atbalstīto energoefektivitātes pasākumu darbu izpildes gaitu.

VI. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/17 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/22

Smiltenes novada pašvaldībai

Dzīvojamās mājas 
 (adrese)
apsaimniekotāja 
 (juridiskas personas nosaukums, fizisks personas vārds, uzvārds)
  
 (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)
  
 (adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)
202__. gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dzīvojamās mājas
 
(adrese)
 
Energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldības līdzfinansējums, euro
 
(cipariem un vārdiem)
Iesniegtie obligātie pielikumi:
1.Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai_________ lpp.
2.Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija_________ lpp.
3.Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)_________ lpp.
4.Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu_________ lpp.
5.Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas_________ lpp.
6.Paredzēto pasākumu izmaksu aprēķins – tāme_________ lpp.
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
2. pielikums
Smiltenes novada domes
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/22
PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/% 
 nedzīvojamās telpas, m2/% 
7.Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2) 
8.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

nav saņemts

9.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumuES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
10.Daudzdzīvokļu mājā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts ir (norādīt dzīvokļus)________________

nav

Informācija par plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem
11.Plānotie pasākumi ēkas energoaudita veikšana;

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošana;

sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana

12.Plānotais pasākumu realizācijas laiks 
13.Plānotais pasākumu finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 10/22 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punkts un piektā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, kārtību, kādā tā tiek sniegta un tās apmēru nosakos savos saistošajos noteikumos.

Izstrādāto saistošo noteikumu projekts paredz nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Tas būtu arī instruments motivēt dzīvokļu īpašniekus sagatavoties Eiropas Savienības atbalsta piesaistei energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās. Šīs programmas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

Pieaugot tarifiem siltuma un energoapgādes jomā un aktualizējoties vides jautājumiem, arvien svarīgāk ir samazināt energopatēriņu. Viens no veidiem, kā to panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs samazināt arī iedzīvotāju apkures izdevumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2022. gadā pašvaldība saistošo noteikumu izpildei pašvaldības budžetā plāno paredzēt 4000 euro.

Pašvaldība programmu par atbalsta piešķiršanu saistošajos noteikumos noteiktajam mērķim pārņēmusi no līdzšinējā Smiltenes novada un plāno to kā pašvaldības ilgtermiņa programmu. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu iespējām.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāDaudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir izrādījuši interesi un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Apsaimniekotāji ir izteikuši atbalstu saistošo noteikumu nepieciešamībai un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu. Paredzams, ka pieaugs pieprasījums pēc dzīvojamo māju atjaunošanas darbiem, līdz ar to energoefektivitātes pasākumu darbu veikšana palielināsies.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmProjektus izvērtēs Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, kas 1 mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas brīža sagatavos domes lēmuma projektu atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
6. Informācija par konsultācijāmKonsultācijas notikušas ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem Smiltenes novadā, to skaitā – ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītāju Smiltenes pilsētā – SIA "Smiltenes NKUP".

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/22Pieņemts: 30.03.2022.Stājas spēkā: 27.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 26.04.2022. OP numurs: 2022/80.11
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331890
27.04.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"